Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - „PROGRAMY CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ

Typ: ostatní
Hlavní město Praha poskytuje granty hlavního města Prahy formou dotací na účely určené v níže uvedených Programech uvedených v tomto článku.

 

 

Dokument Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1772 ze dne 17. 7. 2018 ke stažení ve formátu PDF    naleznete   >>ZDE <<

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019", která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů) se všemi přílohami.

Formulář žádosti:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

 

 

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

 

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů (v případě podání více projektů jedním žadatelem se veškeré projekty podávají v jedné žádosti)

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo odešlěte - tlačítko odeslat žádost (kopie žádosti)

7. soubor ve formátu zfo vytiskněte, podepište, případně orazítkujte a k výtisku žádosti přiložte požadované doklady (originál žádosti)


Vyhlášení programy:

Program č. 1:

Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy

Program č. 2:

Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých

Program č. 3:

Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou

Program č. 4:

Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Program č. 5:

Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou

Program č. 6:

Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 


Podle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 131/2000Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Programy“)

 

1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty hlavního města Prahy formou dotací na účely určené v níže uvedených Programech.

 

2. O dotaci v rámci Programů mohou žádat právnické nebo fyzické osoby uvedené v části E. Programů (dále jen „Žadatel“).

 

3. Žadatel podává žádost o poskytnutí grantu hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 (dále jen „Žádost“), jejíž vzor je přílohou č. 1 těchto Programů.

 

4. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na účel stanovený v Programech a Žádosti (dále jen „dotace“).

 

5. Lhůta pro podání žádosti je od 24. 9. do 12. 10. 2018.

 

6. Od prvního dne zveřejnění Programů budou poskytovány informace k zadání a zpracování Žádostí oddělením regionálního školství, odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „odbor SML MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit na tel. čísle 236 00 5242, Ing. Pavlína Gucká. Konzultace nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání žádosti.

 

7. Programy, vzor Žádosti a vzory formulářů lze nalézt na internetových stránkách HMP www.praha.eu.

 

8. Žádosti doručené HMP se Žadatelům nevracejí.

 

9. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

 

10. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

 

A.           Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

 

Program č. 1:

Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy

 

Účel Programu:

1. podpora spolupráce pražských škol s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi,

2. zajištění vzdělávacích potřeb managementu i pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy,

3. zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy v oblasti vzdělávání žáků s odlišným mateřským

jazykem,

 

4. spolupráce škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s pracovišti vědy a výzkumu,

 

5. vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie a to i v souladu s naplněním dílčího cíle A1.2 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP 1),

 

6. vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků základních škol a středních škol (např. šikana, extremismus, rasismus, netolismus, gambling, záškoláctví, užívání návykových látek),

 

7. vzdělávání koordinátorů samosprávných orgánů žáků a studentů vzniklých podle § 21 odst. 1 písm. d) školského zákona.

 

Důvod podpory:

 

podpora pedagogických pracovníků a dalších odborných pracovníků ve školách a školských zařízeních na území hlavního města Prahy, škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.

 

Program č. 2:

Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých

 

Účel Programu:

1. podpora nových forem a metod výuky pro děti, žáky a studenty,

 

2. podpora pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního, krajského a celostátního rozsahu pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy (netýká se

sportovních soutěží),

 

3. podpora účasti v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích, Programy celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019

 

4. podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků a studentů škol a školských zařízení

na území hlavního města Prahy.

 

Důvod podpory:

podpora dětí, žáků, studentů a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na

území hlavního města Prahy.

 

Program č. 3:

Program na podporu rozvoje škol zřízených HMP

 

Program č. 3/1 LINGVA

 

Účel Programu:

 

podpora kvalifikovaných rodilých mluvčích, která má napomoci zkvalitnění výuky cizích jazyků zlepšením personálních podmínek ve středních školách zřízených hlavním městem Prahou s výjimkou bilingvních gymnázií, a to formou poskytnutí finančního příspěvku na nenárokovou složku platu; žadatel (zaměstnávající příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou) předloží identifikaci rodilého mluvčího (jméno, příjmení, titul) a tyto další náležitosti:

 

a) potvrzení o splnění kvalifikačních předpokladů,

 

b) úvazek rodilého mluvčího doplněný rozvrhem vyučovaných předmětů a tříd (skupin),

 

c) informaci o době, na kterou je pracovní činnost rodilého mluvčího smluvně zajištěna,

 

d) stručné hodnocení jeho činnosti s uvedením perspektivy dalšího setrvání u téhož zaměstnavatele.

 

Důvod podpory:

podpora pedagogických pracovníků – rodilých mluvčí ve středních školách zřízených

hlavním městem Prahou, s výjimkou bilingvních gymnázií.

 

Program č. 3/2

 

Skupinové studijní pobyty v zahraničí

Účel Programu:

 

1. podpora jazykového vzdělávání žáků, poznávání života v evropských zemích (pouze v případech hodných zvláštního zřetele i mimo Evropu), navazování osobních kontaktů formou výjezdů tříd žáků mimo území České republiky,

 

2. podpora poskytnutá žákům a pedagogickému dozoru prostřednictvím střední školy na částečné pokrytí nákladů na dopravu,

 

3. podporu lze poskytnout v případě, že projekt splňuje tato tři kritéria pro pobyt žáků v zahraničí:

a) docházka na vyučování do partnerské střední školy,

b) společný projekt, popřípadě účast v mimoškolních aktivitách v místě pobytu,

c) reprezentace střední školy a hlavního města Prahy,

 

4. podporu lze poskytnout v těchto kategoriích, řazených podle priorit hlavního města Prahy:

a) střední škola pořádá zahraniční výjezd žáků do některého z partnerských

měst hlavního města Prahy,

b) střední škola pořádá zahraniční výjezd žáků do země, kde je úřední jazyk

totožný s jazykem, ve kterém se žáci vzdělávají ve vysílající střední škole,

c) střední škola pořádá zahraniční výjezd, kde žáci navštěvují výuku v jazykové

škole,

d) střední škola pořádá zahraniční výjezd do země, kde úředním jazykem není

jazyk, ve kterém se žáci vzdělávají ve vysílající střední škole, ale který je

běžně jako cizí jazyk vyučován a který je komunikačním prostředkem mezi

žáky navštívené a vysílající střední školy,

 

5. Žadatel předloží údaj o předpokládaném počtu účastníků a uvede náklady na jednoho účastníka, způsob dopravy a cílovou zemi.

 

Důvod podpory:

podpora žáků a pedagogického dozoru středních škol zřízených hlavním městem Prahou.

 

Program č. 3/3

Zahraniční praxe žáků a studentů středních škol (středních odborných škol, středních odborných učilišť s výjimkou gymnázií), konzervatoří a vyšších odborných škol

 

Účel Programu:

1. podpora v získávání nových praktických dovedností v oboru vzdělávání, který žáci a studenti na škole studují, lepší uplatnění na trhu práce, podpora jazykového vzdělávání,

 

2. podpora třídě/skupině žáků/studentů a jejich pedagogickému dozoru prostřednictvím školy na částečné pokrytí nákladů na dopravu, případně na pobyt žáků/studentů a jejich pedagogického dozoru mimo území České republiky, především do zemí Evropské unie,

 

3. Škola pořádá zahraniční zájezd žáků/studentů do země, kde je vyučován obor vzdělání/akreditovaný vzdělávací program totožný nebo příbuzný s oborem vzdělání/akreditovaným vzdělávacím programem vysílající školy a kde je vyučující jazyk totožný s jazykem, kterému se žáci/studenti učí ve vysílající škole nebo v jazyce, který je jako cizí jazyk vyučován a který je komunikačním prostředkem mezi žáky/studenty navštívené a vysílající školy,

 

4. Žadatel předloží údaj o předpokládaném počtu účastníků a uvede náklady na jednoho účastníka, způsob dopravy, druh ubytovacích služeb a cílovou zemi,

 

5. podporu lze poskytnout v případě, že projekt splňuje níže uvedená kritéria a)+c) nebo b)+ c) pro pobyt žáků a studentů v zahraničí:

a) seznámení se s výukou příslušného oboru vzdělávání v partnerské škole formou docházky na vyučování (účasti ve výuce)

b) stáže nebo exkurze podle příslušného oboru vzdělání u sociálního partnera partnerské školy

c) reprezentace školy a hlavního města Prahy.

 

Důvod podpory:

 

podpora žáků, studentů a pedagogického dozoru středních a vyšších odborných škol zřízených hlavním městem Prahou.

 

Program č. 3/4

Zahraniční prezentace základních uměleckých škol

 

Účel Programu:

1. podpora účasti žáků základních uměleckých škol zřízených hlavním městem Prahou, popř. jejich pedagogů, na soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích v zahraničí,

 

2. podpora poskytnutá základní umělecké škole zřízené hlavním městem Prahou na částečné pokrytí nákladů na dopravu, případně na pobyt,

 

3. Žadatel předloží údaj o předpokládaném počtu účastníků a uvede náklady na jednoho účastníka, způsob dopravy, druh ubytovacích služeb a cílovou zemi.

 

Důvod podpory:

 

podpora žáků a pedagogických pracovníků základních uměleckých škol zřízených hlavním městem Prahou.

 

Program č. 4:

 Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů

se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Účel Programu:

1. podpora spolupráce mezi speciálními a běžnými školami na území hlavního města Prahy při zajišťování procesu integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,

 

2. podpora organizování konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků speciálních škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy,

 

3. podpora pořádání přehlídek a soutěží obvodního a krajského rozsahu pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Důvod podpory:

podpora pro děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.

 

Program č. 5:

 Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP

 

Účel Programu:

 

1. zamezení negativním vlivům spojeným se sociálním vyloučením žáků středních škol zřizovaných hlavním městem Prahou, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují účast na školní akci (např. lyžařský výcvik, adaptační kurzy),

 

2. finanční příspěvek na pokrytí alespoň části uznatelných nákladů (na dopravu, pobyt, stravu, skipas) spojených s účastí žáků na školní akci lze poskytnout prostřednictvím střední školy žákům, jejichž zákonným zástupcům vznikl ve školním roce 2017/2018 nárok na přídavek na dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

Důvod podpory:

podpora pro žáky škol zřízených hlavním městem Prahou.

 

Program č. 6:

Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Účel Programu:

1. zlepšování kvality života seniorů ve společnosti, a to zejména ve smyslu aktivizace seniorů zapojením do pravidelného studijního programu

 

2. posílení solidarity generační i mezigenerační povahy, posilnění vědomí sounáležitosti se společností, s její tradicí a tím i posilnění občanské odpovědnosti (např. práce na PC, finanční gramotnost)

 

3. posílení klíčových občanských kompetencí seniorů, zejména v oblastech legislativních změn (občanskoprávních, zdravotních, sociálních)

 

4. prevence zneužívání seniorů (např. kurzy sebeobrany pro seniory, přednášková činnost v boji proti týrání a zneužívání seniorů, zanedbávání péče, semináře na téma Jak se bránit „šmejdům“?)

 

5. vzdělávací programy pro lektory (specifika práce se seniory, sociální kontext vzdělávacích potřeb seniorů, pedagogicko-psychologické aspekty vzdělávání seniorů)

 

Důvod podpory:

podpora pro osoby ve věku 60 a více let s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy

 

B. Důvody podpory stanoveného účelu.

Důvody podpory stanoveného účelu jsou uvedeny v předchozí části u jednotlivých Programů.

 

C. Předpokládaný celkový objem

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programů bude stanoven v rámci rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 pro oblast školství. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programů bude 24 mil. Kč.

 

D. Maximální výše dotace

1. U Programů č. 5 a č. 6 se dotace poskytuje až do výše 100% uznatelných nákladů jednotlivého projektu.

 

2. U Ostatních Programů se dotace poskytuje až do výše maximálního podílu 95% z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. minimální spoluúčast Žadatele dotace je stanovena na 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.

 

E. Okruh způsobilých žadatelů

1. O dotaci v rámci Programů mohou žádat jen níže uvedení Žadatelé:

 

1a. školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),

 

1b. právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tj. nadace či nadační fondy, spolky, ústavy, které mají ve svých stanovách nebo zakládací listině, případně statutu, zakotvenou výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

 

1c. církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

 

1d. další právnické a fyzické osoby, jejichž obor činnosti je Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, s výjimkou škol vysokých.

 

2. Dotaci v rámci Programu č. 2 mohou získat pouze školy a školská zařízení, která poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy.

 

3. Dotaci v rámci Programu č. 3/1 mohou získat pouze střední školy zřízené HMP s výjimkou bilingvních gymnázií.

 

4. Dotaci v rámci Programů č. 3/2, č. 3/3, č. 3/4 a č. 5 mohou získat pouze školy zřízené HMP.

 

5. Dotaci v rámci Programů může získat Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok, popř. Žadatel, který vykonává obor činnosti uvedený výše v odstavci 1d) déle než jeden rok.

 

6. Žadatel s výjimkou Žadatele zřízeného HMP nebo městskou částí HMP dokládá svou právní osobnost výpisem z příslušného veřejného rejstříku (originál nebo kopie s ověření pravosti), v němž je registrován, ne starším než 3 měsíce a dále stanovami popř. jiným zakladatelským dokumentem.

 

7. Jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle předloženého výpisu, musí předložit plnou moc udělenou příslušnou oprávněnou osobou popř. orgánem, a to v originále nebo fotokopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíců.

 

8. Žadatel s výjimkou Žadatele zřízeného HMP nebo městskou částí HMP doloží doklad o aktuálním bankovním účtu, a to buď fotokopii smlouvy žadatele s peněžním ústavem s uvedeným aktuálním číslem účtu, nebo potvrzení  příslušného peněžního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálního čísla účtu anebo fotokopii výpisu z účtu v části bez finančních údajů.

 

F. Lhůta pro podání Žádosti

1. Žádost musí být podána ve lhůtě od 24. 9. do 12. 10. 2018.

 

2. Každý Žadatel smí v rámci Programů podat pouze jednu žádost.

 

3. Každá Žádost smí obsahovat maximálně šest projektů. Do tohoto počtu se nezapočítávají projekty v rámci programu č. 5. a č. 6. V případě, že bude Žádost obsahovat více než šest projektů, bude hodnoceno pouze prvních šest projektů.

 

4. V rámci jednoho Programu může každý žadatel podat maximálně tři projekty, s výjimkou programu č. 5. V případě podání více než tří projektů v jednom programu budou hodnoceny pouze první tři projekty.

 

5. Žádost musí být podána na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně v hlavní podatelně na výše uvedené adrese v úředních hodinách podatelny, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum podání Žádosti na pobočce České pošty.

 

6. Žádost musí být podána v tištěné podobě v obálce nadepsané „SML MHMP – Programy celoměstské podpory vzdělávání pro rok 2019“ (originál žádosti), bez fólií a obalů a zároveň v elektronické podobě (kopie žádosti) jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler).

 

7. Projekty jsou evidovány v centrální databázi HMP. Pro zachování kontinuálního přehledu jsou Žadatelé, kteří předkládají pokračující nebo navazující projekty, povinni uvádět v Žádosti stejný název projektu jako v předcházejících letech s výjimkou těch, které zásadním způsobem mění filozofii nebo způsob realizace projektu.

 

8. Popis projektu mimo formulář žádosti musí být zpracován v rozsahu maximálně 3 stran. Projekt musí obsahovat účel, odůvodnění a přínos projektu, podrobnou ekonomickou rozvahu (celková výše finančního objemu projektu, výše finančního požadavku na HMP, položkový rozpis finančního požadavku s odůvodněním jednotlivých položek, další zdroje financování projektu) a informace o výši finančního příspěvku na daný projekt v předchozím období z prostředků odboru SML MHMP (pouze v případě, že se jedná o pokračující, popř. navazující projekt).

 

9. V případě, že Žadatel bude mít podanou Žádost na shodný nebo obdobný projekt u více subjektů nebo na jiném odboru MHMP, je povinen tuto skutečnost uvést v Žádosti. Zároveň je povinen v případě finančního krytí projektu i z jiných zdrojů uvést tuto skutečnost v Žádosti, a to v bodě III. PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ.

 

G. Kritéria pro hodnocení Žádosti:

 

Komise Rady hlavního města Prahy pro udělování grantů Celoměstským programům podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy (dále jen „Komise“) zhodnotí, zda Žádosti byly podány řádně a včas, zda splnily formální a obsahové náležitosti vyžadované v Programech, zda splnili obecné a zvláštní podmínky uvedené v Programech a dále míru účelnosti a přínosu pro rozvoj vzdělávání na území hlavního města Prahy, a následně předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace příslušnému orgánu hlavního města Prahy.

 

H. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 

1. O poskytnutí nebo neposkytnutí dotace rozhodne podle zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 31. 3. 2019.

 

2. Současně s rozhodováním o poskytnutí dotace bude příslušný orgán HMP rozhodovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Žadatelem nebo o rozpočtovém opatření.

 

3. S rozhodnutím příslušného orgánu HMP se může Žadatel seznámit na odboru SML MHMP nebo na internetových stránkách HMP, kde budou výsledky veřejně přístupné.

 

4. Do konečného rozhodnutí o poskytnutí dotací nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

 

5. Každému Žadateli bude sděleno, zda jeho Žádosti bylo nebo nebylo vyhověno.

 

I. Podmínky pro poskytnutí dotace

 

Obecné podmínky

1. Podpořeny mohou být pouze činnosti, které se konají, či subjekty, které se nacházejí na území HMP s výjimku zahraničních výjezdů a soutěží škol zřízených HMP a též Žádostí podaných v rámci Programu č. 5.

 

2. Podmínkou poskytnutí dotace je bezdlužnost Žadatele vůči HMP a řádné a včasné vyúčtování v minulosti poskytnutých finančních prostředků ze strany HMP.

 

3. Podmínkou poskytnutí dotace je shoda v oblasti vzdělávání mezi dosavadní činností Žadatele a HMP, včetně plnění podmínek ze strany Žadatele u v minulosti poskytnutých dotací ze strany HMP.

 

4. Žadatel se zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží HMP, budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinným od 25. května 2018.

 

5. HMP může změnit podmínky poskytnutí dotace uvedené v Programech, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

 

6. HMP může vyzvat Žadatele k doplnění Žádosti nebo její přílohy, nebude-li doloženo splnění některé podmínky pro poskytnutí dotace nebo bude-li chybět některá z povinných příloh Žádosti.

 

Zvláštní podmínky u některých Programů nebo projektů:

 

1. U Programu č. 2 musí být u projektů zaměřených na pořádání vědomostních a uměleckých soutěží přílohou Žádosti Formulář na soutěže pořádané v Programu č. 2, který je přílohou č. 2 Programů.

 

2. U Programu č. 5 musí být u projektů zaměřených na organizování školních akcí přílohou Žádosti Formulář pro zákonné zástupce v Programu č. 5, který je přílohou č. 3 Programů. Formulář předložený škole zákonnými zástupci žáků spolu s kopií rozhodnutí o přiznání přídavku na dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vydanými orgány státní sociální podpory pro rok 2017/2018, případně kopií potvrzení dokládající tuto skutečnost. Tyto přílohy doloží Žadatel pouze v elektronické podobě formuláře, písemné originály zůstanou uloženy u Žadatele.

 

3. U projektů zaměřených na vzdělávací činnost (kurzy, semináře) je povinné uvádět, v jakém časovém rozsahu bude projekt realizován, tzn. počet dnů, hodin a plánovaný počet účastníků.

 

4. U projektů zaměřených na cestu do zahraničí je povinné uvést počet účastníků, náklady na jednoho účastníka, způsob dopravy, destinaci, druh ubytovacích služeb.

 

J. Podmínky, které je Žadatel povinen splnit při použití dotace

 

1. Žadatel je povinen umožnit HMP provádění průběžné veřejnosprávní kontroly nakládání s peněžními prostředky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu realizace účelu dotace a dále po dobu 5 let po dosažení účelu dotace.

 

2. Žadatel je povinen uvádět na všech propagačních materiálech HMP a logo HMP jako poskytovatele dotace.

 

3. Žadatel je povinen sdělit HMP veškeré změny údajů uváděných v Žádosti (změna adresy nebo statutárního orgánu), v projektu nebo jiné skutečnosti, které mají vliv na realizaci projektu, a to písemně do 14 kalendářních dnů od jejich vzniku odboru SML MHMP.

 

4. Žadatel informuje HMP po vyžádání odboru SML MHMP o termínech realizace projektů a umožní HMP vstup na konkrétní akce za účelem kontroly průběhu realizace projektů.

 

5. Pokud Žadatel v rozporu s Programy, právními předpisy nebo přímo použitelným předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod (případně jeho část podle rozsahu porušení) za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu HMP podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). V případě prodlení s odvodem je Žadatel povinen uhradit HMP penále podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet HMP č. 5157998/6000, specifický symbol 0504, variabilní symbol uvést své IČO/RČ.

 

6. Žadatel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění stanovených podmínek tohoto zákona.

 

7. Žadatel je povinen čerpat dotaci na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uhrazených od 1. 1. 2019 do 15. 1. 2020, přičemž účelu, na který je dotace poskytnuta, je Žadatel povinen dosáhnout do 31. 12. 2019.

 

8. Žadatel je povinen vést čerpání dotace řádně a podle jednotlivých projektů odděleně sledovat v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a umožnit HMP kontrolu originálů účetních písemností.

 

9. Žadatel je povinen dotaci řádně vyúčtovat do 60 dnů od ukončení realizace projektu nejpozději ke dni 15. 1. 2020. Vyúčtování se podává na Formuláři finančního vypořádání projektu pro rok 2019, který bude zveřejněn na internetových stránkách hlavního města Prahy www.praha.eu., včetně vložených kopií prvotních účetních dokladů, seznamu účastníků projektu, atd. Vyúčtování musí být podáno v tištěné podobě v obálce nadepsané „SML MHMP – Programy celoměstské podpory vzdělávání pro rok 2019“ (originál vyúčtování), bez fólií a obalů a zároveň v elektronické podobě (kopie vyúčtování) jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler). Vyúčtování musí být podáno na adresu: Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně v hlavní podatelně na výše uvedené adrese v úředních hodinách podatelny, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum podání žádosti na pobočce České pošty.

 

10. Nebude-li Žadateli poskytnuta dotace v plné výši, je oprávněn pokrátit libovolné položky nebo všechny položky, popř. některé položky zcela vypustit, ale položkovou skladbu Žadatel nesmí rozšiřovat o další položky. Pokud dojde ve výjimečných případech k nedodržení položkového rozpisu předloženého v Žádosti, je Žadatel povinen zdůvodnit toto nedodržení v komentáři k vyúčtování.

 

11. Nevyčerpané peněžní prostředky Žadatelů zřízených HMP nebo městskými částmi HMP budou vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2019, ostatní Žadatelé jsou povinni vrátit HMP nevyčerpané peněžní prostředky bez zbytečného odkladu nejpozději do 15. 1. 2020.

 

12. Žadatel je povinen použít dotaci pouze na uznatelné náklady projektu, tj. na náklady, které jsou přímo nezbytné k realizaci projektu a jsou zachyceny prvotními účetními doklady. Uznatelné náklady musí být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek. Za uznatelné náklady (výdaje) se považují:

 

a) neinvestiční náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,

 

b) mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům v pracovním poměru nebo v právním vztahu založeném na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovněprávního vztahu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

 

c) u Programu č. 3/1 LINGVA bude v Žádosti požadavek na finanční příspěvek na nenárokovou složku platu v Podrobném položkovém rozpisu nákladů rozepsán v položce mzdy a odvody; v případě poskytnutí grantu na mzdy (platy) a odvody požádá osoba oprávněná jednat za Žadatele odbor rozpočtu MHMP o schválení limitu na platy; v případě, že se bude jednat o ostatní osobní náklady, které budou odměnou za realizaci projektu, Žádost na odbor rozpočtu MHMP se nepodává.

 

13. Žadatel nesmí použít dotaci na dále uvedené náklady (výdaje):

 

a) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč). Dotace není určena pro vybavení tříd, učeben a kanceláří, nelze hradit zakoupení více jak jednoho kusu mobilního telefonu, počítače a podobného vybavení, i když nesplňují podmínky dlouhodobého hmotného majetku,

 

b) na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),

 

c) výdaje na mzdy funkcionářů (např. na odměny statutárních orgánů právnických osob),

 

d) na tvorbu kapitálového jmění (zisku),

 

e) na splátky finančních závazků a leasingové splátky,

 

f) na odpisy majetku,

 

g) na rekondiční a rekreační pobyty,

 

h) na stravné (mimo cestovních náhrad),

 

i) na pokuty a sankce,

 

j) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

 

K. Informace a návody

 

Žádost je Žadatel povinen vypracovat prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci Software602 Form Filler, který je k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu.

 

Návod pro použití formuláře:

 

a) stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,

 

b) stáhněte si a uložte formulář žádosti o podporu pro rok 2019,

 

c) spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,

 

d) formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů případně popis projektu (maximálně do tří stran),

 

e) po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko „Provést kontrolu vyplnění žádosti“),

 

f) po kontrole vyplnění žádosti odešlete elektronicky na MHMP (tlačítko na konci žádosti „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),

 

g) po úspěšném odeslání žádosti se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP. Soubor s informací uložte a následně vytiskněte. Tištěnou verzi podepište, případně orazítkujte, připojte k ní požadované doklady a doručte na MHMP dle bodu 2.3 těchto pravidel.


Příloha

Vytvořeno: 27. 8. 2018
Poslední aktualizace: 27. 8. 2018 14:21
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

6.12.2019 18:50

Aktuální výška:

45 cm

6.12.2019 19:20

Aktuální výška:

386 cm

6.12.2019 18:50

Aktuální výška:

72 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

6.12.2019 18:00

Aktuální výška:

79 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 899
TÝDEN: 5275
CELKEM: 1315674