Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

1. VÝZVA 2016 v oblasti VOLNÉHO ČASU, KULTURY, SPORTU, VZDĚLÁVÁNÍ A V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Typ: ostatní
Městská část Praha – Zbraslav vyhlašuje k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části

Městská část Praha – Zbraslav vyhlašuje 1. VÝZVU 2016 k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části, v oblasti

VOLNÉHO ČASU, KULTURY, SPORTU, VZDĚLÁVÁNÍ A V SOCIÁLNÍ OBLASTI.

 

1.            Účel dotace

 

a)            Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit volného času a dalších projektů v těch případech, kdy není možné krýt tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele.

b)           Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotace v rámci tohoto programu je 780.000 Kč.

c)            Dotace jsou určeny na úhradu nákladů projektů, nemohou být použity za účelem zisku.

d)           Dotací je možné hradit maximálně 70 % rozpočtovaných nákladů projektů. U dotací na projekty, kde nebude vybíráno vstupné, mohou finanční prostředky dotace hradit maximálně 90 % rozpočtovaných nákladů projektu.

 

e)           Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav.

 

2.            Podání žádosti

 

a)            Žádost:

každý žadatel podá v této dotační výzvě pouze jednu žádost Díl A – identifikace žadatele a Díl B – o projektu.

b)           O projektu:

pokud žadatel podává v rámci jedné výzvy jeden nebo více projektů, pro každý projekt vyplňuje předepsaný formulář díl B.

               

Díl A je rozdílný pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající a pro fyzické osoby

 

3.            Maximální výše dotace:

 

a)            30.000 Kč pro jeden projekt je v případě jednorázových akcí

b)           50.000 Kč pro dlouhodobější projekty.

c)            Na poskytnutí dotace není právní nárok.

b)           Dotace může být poskytnuta žadateli pouze na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

e)           Uzavření veřejnosprávní smlouvy s žadatelem o dotaci rozhoduje v souladu s § 89 odst. 2 písmeno b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Městské části Praha – Zbraslav.

 

4.            Zaměření programu

 

a)            Podpora jednorázových akcí i dlouhodobějších projektů určených pro obyvatele Městské části Praha – Zbraslav nebo prezentujících městskou část.

b)           Poskytnuté finanční prostředky lze použít pro hrazení přímých nákladů prokazatelně související s pořádanou akcí či projektem, a to zejména:

  • hospodářsko správní výdaje, zejména nákup spotřebního materiálu, poštovné a služby spojů,
  • tisk propagačních materiálů,
  • nákup sportovních potřeb, hudebních nástrojů, výtvarných potřeb, apod.,
  • úhrada poplatků za kursy a semináře v oblasti vzdělávání, sociální, zdravotní a protidrogové prevence, pořádané dalšími institucemi či subjekty s obdobným zaměřením,
  • úhrada činnosti odborných pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci žadatele
  • úhrada činnosti zaměstnanců žadatele, která není součásti jejich pracovní náplně a je nad rámec mzdových prostředků, vykonaná na základě smlouvy o dílo nebo objednávky
  • úhrada nákladů či příspěvky na letní, příměstské tábory a jiné volnočasové aktivity a odlehčovací služby pro sociálně potřebné osoby
  • ozvučení, osvětlení,
  •  ceny pro účastníky soutěží

c)            Z dotace nelze hradit mzdy aparátu, pohoštění, investiční náklady, nákup kancelářské a výpočetní techniky.

 

5.            Harmonogram a průběh dotačního řízení

 

Lhůty:

uzávěrka přijímání žádostí

19.02.2016 do 13:00 hodin

vyhodnocení

do 29.02.2016

uzavírání veřejnoprávních smluv o přidělení dotace

březen 2016

Vyúčtování dotace:

do 30 dnů od ukončení každého jednotlivého projektu

 

Nevyčerpaná část dotace v rámci projektu se vrací na účet poskytovatele do 30ti dnů od odevzdání a odsouhlasení vyúčtování projektu.

 

 

Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

 

6.            Podmínky přidělení dotací

 

a)            Projekty musí být zpracovány na příslušných formulářích dle bodu 2 této výzvy, (formuláře jsou k dispozici v listinné podobě v podatelně Úřadu Městské části Praha – Zbraslav a v elektronické podobě na www.mc-zbraslav.cz ).

b)           Projekty se přijímají povinně ve dvou typech zpracování:

 

I.             v jednom tištěném vyhotovení (předepsaný formulář Díl A a Díl B s přílohami) prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 252 42 Praha – Zbraslav.

II.            v elektronické podobě (předepsaný formulář Díl A a Díl B s přílohami) obsahující popis projektu a jeho rozpočet na adresu: info@mc-zbraslav.cz  , předmět zprávy „DOTACE“.

 

c)            Projekty, které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti, budou z dotačního řízení vyřazeny.

d)           Dotaci lze přidělit pouze žadateli, který nemá vůči Městské části Praha - Zbraslav nevyřešené vyúčtování poskytnutých finančních prostředků či jiné nevypořádané závazky. Tuto skutečnost potvrdí žadatel doloženým čestným prohlášením (formulář Díl E – čestné prohlášení žadatele)

e)           Podrobnější informace o pravidlech Programu pro poskytování dotací v rámci 1. Výzvy 2016, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování lze získat osobně na ÚMČ Praha-Zbraslav, OKT-referent kultury, U Malé řeky 3, telefonicky: 257 111 801 nebo elektronickou cestou kultura@mc-zbraslav.cz  .

 

 

7.            Vyúčtování dotace:

 

a)            Vyúčtování musí obsahovat předepsané formuláře Díl C, Díl D včetně příloh.

b)           Formuláře jsou rozdílné pro

a.            právnické osoby a fyzické osoby podnikající      

b.            pro fyzické osoby.

 

c)            V případě, že žadatel žádá dotaci na více projektů, podá 1 formulář Díl C a pro každý projekt vyúčtování na předepsaném formuláři (Díl D) do 30 dnů od ukončení každého jednotlivého projektu.

 

Vyúčtování dotace se podává:

 

I.             v jednom tištěném vyhotovení (předepsaný formulář Díl C a Díl D pro každý projekt) s přílohami prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 252 42 Praha – Zbraslav.

II.            v elektronické podobě (předepsaný formulář Díl C a Díl D pro každý projekt) obsahující vyúčtování a závěrečnou zprávu projektu na adresu: info@mc-zbraslav.cz , předmět zprávy „VYÚČTOVÁNÍ DOTACE“.

 

8.            Závěrečná ustanovení

 

a)            Vyhlášení tohoto Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části, bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha–Zbraslav Usnesením číslo Z 8 70 15 ze dne 14.12.2015.

b)           Vyhlášení této výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části, bylo schváleno Radou MČ Praha–Zbraslav , usnesením číslo R 2 13 16  ze dne 20.01.2016.

c)            Rada MČ Praha - Zbraslav jmenuje komisi, která vyhodnocuje a posuzuje jednotlivé projekty a navrhuje výši poskytnuté dotace. Rada MČ Praha - Zbraslav na základě doporučení komise předloží jednotlivé návrhy na uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav.

 

 

Seznam příloh:

 

1.        Díl A - žádost - pro fyzické osoby

2.        Díl A - žádost - pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

3.        Díl B - formulář - společná část žádosti

 

4.       Díl C - vyúčtovaní dotace - pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

5.       Díl C - vyúčtovaní dotace - pro fyzické osoby

6.       Díl D - vyúčtovaní dotace - samostatný list vyúčtovaní účelu dotace

 

7.        Díl E - čestné prohlášení žadatele

8.        Díl F - návrh veřejnoprávní smlouvy

 


Vytvořeno: 23. 1. 2016
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:18
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

21.10.2020 08:20

Aktuální výška:

78 cm

21.10.2020 08:30

Aktuální výška:

469 cm

21.10.2020 08:10

Aktuální výška:

107 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

21.10.2020 08:00

Aktuální výška:

113 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální