Obsah

Program ve formátu PDF ke stažení naleznete                                  >>ZDE<<

 

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav

v oblasti komunitních projektů pro rok 2017

 

 

Článek I

Základní ustanovení

 

1.

Městská část Praha - Zbraslav

 

IČ:                         002 41 857

 

DIČ:                      CZ00241857

 

sídlo:                    Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha - Zbraslav

 

číslo účtu:           2000865329/0800

 

vedený u:          České spořitelny a.s.

 

zastoupená:      Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části

 

(dále jen MČ Praha - Zbraslav)

 

 

vyhlašuje podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav v oblasti komunitních projektů pro rok 2017

2.

O poskytnutí dotace mohou žádat fyzické a právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na využití volného času, spolkového života a osvěty pro obyvatele MČ Praha-Zbraslav všech věkových kategorií, zejména v oblasti kultury, sportu a    vzdělávání, dále v sociální a environmentální oblasti. 

3.

O poskytnutí dotace nemohou žádat:

 

a.

firemní kluby

 

b.

organizace založené nebo zřízené MČ Praha-Zbraslav

 

c.

organizace, které svou činnost vykonávají méně než jeden rok (ke dni podání žádosti)

4.

Účelem Programu je podpora jednorázových akcí i dlouhodobějších projektů určených pro obyvatele Městské části Praha-Zbraslav nebo prezentujících městskou část Praha-Zbraslav.

5.

Důvodem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování činnosti, rozvoje aktivit a dalších projektů (dle bodu č. 2) v těch případech, kdy není možné krýt tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele a MČ Praha-Zbraslav má zájem tyto aktivity podporovat.

6.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotace v rámci tohoto programu je 700.000 Kč.

7.

Dotace jsou určeny na úhradu provozních nákladů, nemohou být použity za účelem tvorby zisku.

8.

Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Městské části Praha - Zbraslav.

9.

Každý žadatel může podat v jednotlivých dotačních výzvách Programu pouze jednu žádost, která může obsahovat více souvisejících či samostatných projektů.

10.

Kritéria pro hodnocení žádosti:

 

a.

Zpracování žádosti

 

b.

Přínos pro MČ Praha-Zbraslav

 

c.

Oslovená cílová skupina

 

d.

Serióznost žadatele

 

e.

Rozpočet

11.

Maximální výše dotace:

 

a.

30.000 Kč pro jeden projekt, organizovaný formou jednorázové akce

 

b.

50.000 Kč pro jeden projekt, organizovaný dlouhodobě, formou několika souvisejících/navazujících jednorázových akcí

12.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

13.

Dotace může být poskytnuta žadateli pouze na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

14.

O uzavření veřejnosprávní smlouvy s žadatelem o dotaci v souladu s § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje příslušný orgán městské části v rozsahu své působnosti

 

Článek II

Harmonogram a průběh dotačního řízení

 

1.

Lhůty:

 

uzávěrka přijímání žádostí I. výzva

do

03. 04. 2017

 

rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace

do

30. 05. 2017

 

uzávěrka přijímání žádostí II. výzva

do

19. 07. 2017

 

rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace

do

30. 09. 2017

2.

Výzvu k podávání žádostí o poskytování dotací Městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje Rada MČ Praha-Zbraslav.

3.

Rada MČ Praha - Zbraslav jmenuje hodnotící komisi, která vyhodnocuje a posuzuje jednotlivé projekty a navrhuje výši poskytnuté dotace. Rada MČ Praha - Zbraslav na základě doporučení této komise rozhoduje o uzavření veřejnoprávních smluv v jednotlivých případech ve výši do 50.000 Kč. O uzavření veřejnoprávních smluv v hodnotě vyšší než 50.000 Kč v jednotlivých případech rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav.

 

Článek III

Podmínky přidělení dotace

 

1.

Projekty musí být zpracovány na příslušných formulářích (formuláře jsou k dispozici v listinné podobě v podatelně Úřadu Městské části Praha-Zbraslav a v elektronické podobě na www.mc-zbraslav.cz ).

2.

Projekty se přijímají povinně ve dvou typech zpracování:

 

a.

v jednom tištěném vyhotovení prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

 

b.

v elektronické podobě vyplněný formulář s přílohou, obsahující popis projektu a jeho rozpočet na adresu: info@mc-zbraslav.cz , předmět zprávy „PODPORA“.

3.

Dotací je možné hradit maximálně 70 % rozpočtovaných nákladů projektů. U dotací na projekty, kde nebude vybíráno vstupné, mohou finanční prostředky dotace hradit maximálně 90 % rozpočtovaných nákladů projektu.

4.

Poskytnutí dotace v běžném kalendářním roce, jakož i jeho případné nečerpání nebo nedočerpání v plné výši, nezakládá nárok příjemce dotace na poskytnutí dotace v následujících letech.

5.

Dotace nebude přidělena žadateli, který ke dni podání této žádosti o dotaci z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav:

 

a.

je dlužníkem MČ Praha-Zbraslav nebo dlužníkem organizací, jejichž je poskytovatel zřizovatelem

 

b.

je úpadcem ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon).

 

c.

je osobou, na jejíž majetek byla nařízena exekuce nebo byl podán návrh na exekuci.

 

d.

je osobou, která má postavení účastníka soudní řízení nebo vedlejšího účastníka soudní řízení, v nichž by MČ Praha-Zbraslav měla či má postavení účastníka řízení či vedlejšího účastníka řízení.

 

 

 

 

e.

je žadatelem, jehož členové statutárního orgánu nebo výkonného výboru jsou členy statutárního orgánu nebo výkonného výboru právnických osob, které mají postavení účastníka soudního řízení nebo vedlejšího účastníka soudního řízení, v nichž by MČ Praha-Zbraslav měla či má postavení účastníka řízení či vedlejšího účastníka řízení.

 

f.

je osobou, se kterou ÚMČ Praha-Zbraslav vede správní řízení o udělení pokuty

6.

Další podmínky přidělení dotace, jejího použití a vyúčtování jsou upraveny výzvou k podávání žádostí.

7.

Vyhlášení tohoto programu bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav usnesením číslo Z 15 130 17 ze dne 26.1.2017.

 

V Praze dne: 27.01.2017                             

 

Ing. Zuzana Vejvodová

starostka                                           

 

Mgr. Michala Bernardová

zástupkyně starostky                   

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.2.2019 11:10

Aktuální výška:

64 cm

23.2.2019 11:20

Aktuální výška:

424 cm

23.2.2019 11:20

Aktuální výška:

126 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.2.2019 11:00

Aktuální výška:

126 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 535
TÝDEN: 5412
CELKEM: 1048560