Obsah

 

Místní veřejná knihovna v Praze-Zbraslavi

 

U Malé řeky 3

156 00 Praha-Zbraslav

 

Městský dům Zbraslav

 
PŮJČOVNÍ DOBA

 

Oddělení pro dospělé

 

Pondělí

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Úterý

x

x

Středa

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Čtvrtek

x

13:00 - 18:00

Pátek

x

x

 

 

 

 

Oddělení pro děti

 

Pondělí

x

12:00-18:00

Úterý

x

12:00-16:00

Středa

x

12:00-18:00

Čtvrtek

x

12:00-16:00

Pátek

x

x

 

Na obou půjčovnách je veřejný internet.


KONTAKTY

 

Facebook:                                         https://www.facebook.com/knihovnazbraslav

 

tel.:                                                       (+420) 257 111 802 (+420) 257 111 803

 

oddělení pro dospělé                         (+420) 257 111 805

 

oddělení pro děti                                 (+420) 257 111 804

 

e-mail:                                                 knihovna@mc-zbraslav.cz

 

GPS:                                                    49.9757650N, 14.3960806E

 

Odkaz na mapy:                                  >>ZDE<<

 

mapa

 

Místní knihovna Zbraslav je veřejnou knihovnou provozovanou Městskou částí Praha-Zbraslav. Veřejná místní knihovna vznikla rozdělením knihovního fondu a převedením části majetku Okresní knihovny Praha-západ, která k 31. 12. 1991 bez náhrady zanikla.Sídlem knihovny je přízemí budovy Městského domu v ulici U Malé řeky.  Jako knihovna s univerzálním fondem je centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Knihovní fond tvoří cca 32 000 knihovních jednotek.

 


CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ


Čl. I.
Registrační poplatky


1.     Zápisné včetně registračního poplatku na jeden rok od data registrace:

a) pro čtenáře staršího 15 let                                        90 Kč 
b) pro čtenáře mladšího než 15 let                              50 Kč 
c) registrační poplatek pro právnickou osobu za každý čtenářský průkaz              220 Kč 

2.     Registrační poplatek na jeden rok od data registrace:

a) pro čtenáře staršího 15 let                                         70 Kč 
b) pro čtenáře mladšího než 15 let                               30 Kč 
c) registrační poplatek pro právnickou osobu za každý čtenářský průkaz             200 Kč 

3.     Poplatek za jednorázovou výpůjčku včetně přihlášky                                                            50 Kč

4.     Duplikát za ztracený nebo zničení čtenářský průkaz:

a) pro čtenáře staršího 15 let                                         50 Kč
b) pro čtenáře mladšího 15 let                                       30 Kč

5.     Manipulační poplatek za zjišťování neohlášené změny adresy                                           30 Kč

6.  Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby bez trvalého pobytu na území ČR je stanovena dle individuální dohody mezi čtenářem a knihovníkem v závislosti na počtu půjčovaných knih od 500,- do 1500,- Kč.  Kauce může být snížena o případnou pohledávku knihovny (poplatky z prodlení, upomínací výlohy, náhrady ztrát a škod). Kauce propadá ve prospěch knihovny dnem, kdy uplyne doba dvou let od konce platnosti jeho čtenářského průkazu a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně. 

 

Čl. II.
Poplatky za opožděné vrácení vypůjčených knih, časopisů a AV medií


V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen v prospěch knihovny zaplatit smluví pokutu.

1.     Poplatek z prodlení (zpozdné) se platí za každou knihovní jednotku a provozní den knihovny až do jejího vrácení. Zpozdné činí za každý den prodlení:

a) čtenář starší 15 let                                                             4 Kč
b) čtenář mladší 15 let                                                           2 Kč

2.     KE zpozdnému se připočítávají poplatky za upomínání

a)    1. upomínka - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky 
za více než 30 dnů
        - čtenář      starší 15 let                                                    50 Kč
        - čtenář     mladší 15 let                                                  15 Kč

b)     2. upomínka - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky 
za více než 45 dnů
        - čtenář     starší 15 let                                                     50 Kč
        - čtenář     mladší 15 let                                                   15 Kč

c)     3. upomínka - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky 
za více než 60 dnů
        - čtenář     starší 15 let                                                     50 Kč
        - čtenář     mladší 15 let                                                   15 Kč

d)     doporučený dopis - vrátí-li čtenář knihovní jednotky ode dne výpůjčky 
za více než 80 dnů 
        - čtenář starší 15 let                                                         50 Kč
        - čtenář mladší 15 let                                                       40 Kč

e)     předžalobní výzva odeslaná doporučeně              60 Kč

f)     podání žaloby                                                                  500 Kč

 

Čl. III.
Ztráty a náhrady knih, časopisů a AV medií


1.   Poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického a knihařského zpracování ztracené či zničené knihovní jednotky činí 50 Kč

2.     Náhrada ztracené, zničené, nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky plná cena + 50 Kč 

3.     Částečné poškození knihovní jednotky do výše 50% pořizovací ceny

4.     Poškození čárového kódu v knize a v dalších dokumentech    20 Kč 

5.     Poškození nebo zničení fóliového přebalu knihy                           20 Kč 

6.     Poškozený nebo zničení obalu na CD                                                50 Kč

7.     V případě ztráty nebo poškození jednoho svazku více dílové publikace nahradí čtenář hodnotu celého souboru.

8.     Při poškození výpočetní techniky nebo programového vybavení, které je způsobeno nevhodnou manipulací, uhradí uživatel škodu v plné výši.

Čl. IV.
Ceník služeb

1.     Vyžádá-li si čtenář písemné vyrozumění o přítomnosti jím zamluveného dokumentu:

a)     poštou                                                       15 Kč
b)     e-mailem                                                    0 Kč

2.     Tisk interního dokumentu :

a)     1 strana A4 černobíle                                3 Kč
b)     1 strana A4  barevně                               10 Kč

3.     Přístup na internet:

           a)     registrovaní čtenáři                                    prvních 15 min. zdarma, dále 10 Kč/15 min.
           b)     veřejnost                                                     15 Kč/15 min.       

 

4.     Meziknihovní výpůjční služby:

a)   výpůjčka dokumentu z knihoven v ČR           dle ceníku dožadované knihovny
b)    poplatek na poštovné a balné                       50 Kč

5.     Ostatní placené služby poskytuje knihovna na základě smluvních cen.

Tato příloha Knihovního řádu Místní veřejné knihovny v Praze - Zbraslavi platí od 1. června 2018.

 


KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní veřejné knihovny v Praze – Zbraslavi

U Malé řeky 3, 156 00 Praha - Zbraslav


I.  Všeobecná ustanovení

Čl. 1

Právní zakotvení

1.     Knihovní řád (dále KŘ) Místní veřejné knihovny v Praze – Zbraslavi (dále jen Knihovna) je vydán Městskou částí Praha - Zbraslav v souladu s organizačním řádem Úřadu Městské části Praha – Zbraslav schváleném radou městské části usnesením č. R 8 117 16 ze dne 14.03.2016 a podle § 4, odst. 7) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

2.   Knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje Čl. 17 odst. 4 a 5 Listiny základních práv a svobod a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

3.     Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů:

a)    Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b)    Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
c)    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
d)    Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb
e)    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 2 

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


Čl. 3

Knihovní fond

1.     Knihovna je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem. Knihovní fond tvoří knihy, periodika, kartografické, zvukové a další dokumenty. Pro vyhledávání literatury a informací ma knihovna k dispozici elektronický on-line katalog a přístup do veřejných datových sítí, jimiž zprostředkovává informace o vlastním knihovním fondu, o knihovních fondech jiných knihoven a poskytuje faktografické informace. 

2.     Ve svých fondech shromažďuje dokumenty týkající se regionu.


Čl. 4

Veřejné knihovnické a informační služby

1.     Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)    výpůjční služby: 
        aa)     prezenční půjčování - půjčování  v budově knihovny,
        ab)     absenční půjčování - půjčování mimo budovu knihovny, 
b)    meziknihovní výpůjční služby (MVS)
c)    reprografické služby - kopírování
d)    informační služby: 
         da)     informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, 
         db)     informace z oblasti veřejné správy, 
         dc)     ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
         dd)     referenční služby,
         de)     přístup na internet
e)    informační příprava uživatelů:
        ea)     individuální informační příprava dospělých uživatelů,
        eb)     individuální informační příprava dětských uživatelů,
        ec)     kolektivní informační příprava dětských uživatelů,
f)    elektronické služby
g)   doplňkové služby: 
        ga)     novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,
        gb)     pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,
        gc)     vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně a její činnosti,
        gd)     internetové stránky knihovny,
        ge)     pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele
h)    speciální služby.

2.    Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 knihovního zákona knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) knihovního zákona, resp. 3 a 4 tamtéž. Úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

3.     Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, výměnu nebo vystavení nového průkazu uživatele, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky (za tuto úhradu skutečně vynaložených nákladů) může být vyžádána i finanční záloha.

4.     Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 5

Registrace uživatele


1.     Registrovaným uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny (čtenářského průkazu) na základě vyplněné přihlášky uživatele, v níž jsou základní identifikační údaje uživatele ověřeny knihovníkem podle osobních dokladů; u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

2.     Osoba mladší 15 let se stane registrovaným uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Osoba mladší 15 let je zaregistrována:

a)    za přítomnosti zákonného zástupce po předložení vyplněné přihlášky,
b)  v případě nepřítomnosti zákonného zástupce po předložení vyplněné přihlášky, opatřené podpisem zákonného zástupce a po prokázání své totožnosti přiměřeným způsobem (např. žákovskou knížkou, průkazem na dopravu apod.).

3.     Osobě, která nedá souhlas se zpracováním všech požadovaných základních údajů, mohou být poskytovány pouze prezenční služby. 

4.     Podepsáním přihlášky je uzavřena mezi uživatelem a knihovnou smlouva o poskytování knihovnických služeb.

5.   Na základě registrace a zaplacení registračního poplatku je uživateli vystaven čtenářský průkaz. Platnost průkazu je účinná po dobu 1 roku (365 dnů). Po uplynutí této lhůty lze platnost průkazu prodloužit, a to vždy o další rok.

6.     Čtenářský průkaz slouží jako doklad pro kontakt registrovaného uživatele s knihovnou. Je nepřenosný na jinou osobu a majitel za něj nese odpovědnost. Knihovna poskytuje své služby pouze tomu, na jehož jméno je průkaz vystaven. Uživatel ručí za veškeré pohledávky vzniklé knihovně v případě, že svůj čtenářský průkaz přenechá jiné osobě, a přebírá odpovědnost v případě jeho zneužití. 

7.   Ćtenářský průkaz osoby mladší 15 let slouží pouze dítěti. Jsou na něj poskytovány služby a dokumenty odpovídající věku dítěte. 

8.     Bez předložení čtenářského průkazu se dokumenty zásadně nepůjčují, je možné je pouze vrátit nebo prodloužit jejich výpůjční dobu.

9.   Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen hlásit bezodkladně knihovně. Za vystavení náhradního čtenářekého průkazu je uživatel povinnen zaplatit manipulační poplatek. 

10.     Registrace uživatele zaniká, pokud:
           a)       uživatel požádá o zrušení registrace v knihovně
           b)       byla uživateli zrušena registrace z důvodu přestupku vůči tomuto KŘ.

11.   Základní podmínkou ukončení registrace ve všech případech je, že uživatel má ypořádané všechny závazky vůči knihovně. Registrační poplatek se nevrací.


Čl. 6

Ochrana osobních údajů uživatele


1.     Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

2.     Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. 

3.     Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinnosti uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony: 
         a)    č. 257/2001 Sb., knihovní zákon,
         b)    č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
         c)    č. 121/2000 Sb., autorský zákon

4.     Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů. Pokud uživatelem je osoba mladší 15 let, vyžaduje knihovna v obdobném rozsahu také identifikační údaje zákonného zástupce. Identifikační údaje zákonného zástupce se neukládají do počítačové databáze knihovny, jsou uvedeny pouze na přihlášce. Změnu těchto údajů je povinen uživatel knihovně neprodleně ohlásit. 

5.     Knihovna dále sbírá a zpracovává další nepovinné údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, další možná spojení na uživatele, která uvede (telefon, e-mail a obdobně).

6.     Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných k registraci, nemůže užívat absenční výpůjční služby a s tím spojené služby doplňkové a speciální.

7.     Knihovna dále o uživateli vede: 

a)    údaje služební:
        aa)    údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele
        ab)   údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané                            upomínky,  resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ
b)    údaje účetní:
        ba)     údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou. 

8.     Osobní údaje uživtele knihovna uchovává:

a)  na originálních písemnostech, kterými jsou přihláška uživatele a protokoly o výpůjčkách. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů,
b) v počítačových databázích, které dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu a jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Data uložena v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

9.     Osobní údaje uživatele zpracovává knihovna do té doby, dokud s tím uživatel navysloví písemně nesouhlas nebo není zrušena registrace uživatele v knihovně. Poté provede knihovna likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

a)    skartací přihlášky uživatele a protokolu o výpůjčkách podle Skartačního řádu ÚMČ Praha – Zbraslav,

b)    anonymizací identifikačních údajů v počítačových databázích.

10.  Knihovna pořizuje fotografickou dokumentaci z pořádaných akcí, na které jsou zachyceny náhodní návštěvníci knihovny pouze pro účely dokumentační a prezentační v nižší kvalitě. Zveřejňuje ji na svých webových stránkách, Facebooku, nástěnkách v prostorách knihovny, případně v regionálním tisku.

11. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.


Čl. 7

    Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 

1.    Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí respektovat případná omezení, která jsou potřebná pro udržení pořádku, ochranu majetku knihovny a zabezpečení řádného chodu jejích služeb. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu, nevnášet do prostorů knihovny nic, čím by mohl být poškozen její knihovní fond nebo majetek. Ve všech prostorách knihovny platí zákaz kouření, v prostorách půjčoven je zakázáno konzumovat potraviny, používat mobilní telefony a jiná zařízení způsobující hluk. Prostory knihovny smí uživatel užívat jen v souladu s jejich určením.

2.    Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy nebo ohrožující bezpečnost, zdarví a další práva ostatních uživatelů a pracovníků knihovny. Uživatel je povinen zdržet se návštěv knihovny, pokud je postižen nakažlivou chorobou.

3.     Za děti do 15 let přejímá odpovědnost zákonný zástupce.

4.     Uživatel je povinen dodržovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

5.  Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

6.     Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny.


Čl. 8

Pokyny pro využívání výpočetní techniky 

1.  Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.

2.    Uživateli je zakázáno restartovat počítače, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.   Začátek a ukončení práce na počítači nahlásí uživatel knihovníkovi. Pro práci s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity a další podmínky, aby umožnila její využití většímu počtu zájemců. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů. WiFi připojení vlastního zařízení je v prostorách knihovny zdarma.

4.  Uživateli není povolen přístup k internetovým aplikacím propagující násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.

5.  Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6.    Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

7.    Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

8.     Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.      autorský zákon).

III. Výpůjční řád

Čl. 9

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.     Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb. Meziknihovní služby zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

2.     Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR. 


Čl. 10

    Rozhodnutí o půjčování

1.     Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a požadavky na nutnou ochranu knihovního fondu. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

2.     K absenční výpůjčce jsou určeny všechny dokumenty uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)    kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)    které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)   jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)    které byly půjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

3.     Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, regionálních, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

4.    Vynesení kteréhokoliv řádně nepůjčeného dokumentu nebo jeho části z fondu knihovny je pokládáno za odcizení a vůči uživateli bude postupováno podle platných trestně právních předpisů.


Čl. 11

Postupy při půjčování

1.     Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.     Uživatel může požádat o rezervaci vypůjčeného dokumentu nebo o objednání dokumentu uloženém ve skladu, a to:

a)    osobně přímo v knihovně,
b)    telefonicky,
c)    prostřednictvím elektronické pošty,
d)    prostřednictvím svého uživatelského konta v elektronickém katalogu knihovny. 

3.    Uživatel může požádat o objednání nejvýše 5 svazků, resp. položek.

4.  Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí rezervací v automatizovaném systému knihovny chronologicky podle času podání objednávky. Jakmile se dokument vrátí, je žadatel vyrozuměn knihovnou předem zvoleným způsobem doručení zprávy. 

5.    Jestliže požadovaný dokument není ve fondu knihovny, knihovna uživateli na požádání zprostředkuje výpůjčku z jiné knihovny na územá ČR. Podmínky vypůjčení a délku výpůjční doby určuje zasílající knihovna. Za tuto službu si knihovna účtuje poplatek dle platného Ceníku.


Čl. 12

Výpůjční lhůty

1.   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc (30 dnů). Výpůjční lhůta může být prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.     Uživatel může požádat o prodloužení vypůjční doby dokumentu:

a)    osobně přímo v knihovně,
b)    telefonicky,
c)    prostřednictvím elektronické pošty,
d)    prostřednictvím svého uživatelského konta v elektronickém katalogu knihovny.


3.    Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. 

4.     Uživatel, který dokument po uplynutí výpůjční doby nevrátí, naplňuje svým jednáním mj. skutkovou podstatu proti majetku tím, že úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek (dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Po uplynutí výpůjční lhůty knihovna účtuje poplatek z prodlení podle platného Ceníku.

5.     Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení půjčených dokumentů, může však uživatele upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky a to v podobě písemné nebo elektronické. Uživatel má povinnost zaplatit poplatek za opožděné vrácení bez ohledu na to, zda mu byla doručena upomínka či nikoliv. Povinnost zaplatit tento poplatek vzniká dnem, který následuje po uplynutí stanovené výpůjční lhůty dle KŘ.

Čl. 13

    Vracení vypůjčeného dokumentu

1.     Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.  Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 14

    Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.     Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.     Absenční výpůjčka může činit nejvýše 10 dokumentů. Knihovna si vyhrazuje právo jejich počet omezit. 

3.     Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.     Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

5.     Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

6.     Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

7.     Jestliže uživatel ani po upomenutí podle čl. 18, odst. 2 tohoto KŘ vypůjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

8.     Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15

    Reprografické a jiné kopírovací služby

1.     Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.  Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondu jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. - autorského zákona.

3.     Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4.     Kopírovací služby jsou zpoplatněné (viz. Ceník). Služba je pro knihovnu nezisková.


IV.     Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 16

Ztráty a náhrady

1.     Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácení dokumentu nebo za poškození dokumentu. 

2.     O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody:

a)   obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu, 

b)    obstaráním náhradního výtisku totéž díla v jiném vydání,

c)    obstaráním jiného dílo,

d)    finanční náhradu.

O titulu jiného díla (c) a o výši finanční náhrady (d) rozhoduje knihovnice.

3.     Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 17

    Zálohy, kauce a placení předem

1.     Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se odpočítává od celkového účtu.

2.   Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

3.     Při přijímání objednávek reprografických a jiných kopírovacích prací může knihovna žádat zaplacení celé částky za zhotovení kopií před zahájením práce.


Čl. 18

    Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.     V případě prodlení s vrácením výpůjček je uživatel povinen ve prospěch knihovny zaplatit smluví pokutu (dále jen zpozdné).

2.   Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. 

3.     Zpozdné se počítá ke každé výpůjčce zvlášť, a to za každý započatý provozní den knihovny až do jejího vrácení. Ke zpozdnému se připočítávají poplatky za upomínání.

4.     Zpozdné se počítá jen za první rok prodlení. Další postup Knihovny je stanoven pod bodem (11) tohoto článku.

5.   Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat.

6.     Čtenáře neomlouvá okolnost bránicí vracení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

7.   Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, Knihovna má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upozornit předžalobní upomínkou a poté postupovat dle bodu (12) tohoto článku.

8.     Knihovna upomíná čtenáře na adresu trvalého pobytu, není-li stanoveno jinak.

9.     Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, Knihovna mu odesílá pouze první tři upomínky. Další upomínky zasílá jeho zákonnému zástupci.

10.   Smluvní pokuta při prodlení s peněžitým dluhem: uživatel, který se ocitne v prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu, zaplatí ve prospěch Knihovny smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý celý kalendářní měsíc prodlení. Pokuta se již neúročí.

11.    Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a Knihovna do té doby nezažaluje čtenáře o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce předmětné knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu. Cenu přitom Knihovna stanoví obdobně podle čl. 16 tohoto KŘ.

12.   Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů, může Knihovna, resp. Městská část Praha- Zbraslav chránit svá práva:

•    u soudu
•    u orgánů činných v trestním řízení
•    odprodejem pohledávky jiné osobě nebo
•    dalším zákonem stanoveným způsobem.

13.  Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

14.   Nehlášená změna adresy: za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

15.   Propadnutí kauce: nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny. Propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.


Čl. 19

    Náhrada všeobecných škod

1.     Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou úmyslně nebo z nedblosti podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody.

2.     Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují náhrady dle čl. 16 odst. 2 tohoto KŘ.

3.     Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 

 

V. Závěrečná ustanovení


1.     Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2.     Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy (viz dále).

3.     Ruší se Knihovní řád ze dne 1. března 2012

4.     Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

1.     Ceník placených služeb a poplatků Místní veřejné knihovny v Praze - Zbraslavi.

 

 

                   

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

26.1.2021 05:40

Aktuální výška:

64 cm

26.1.2021 05:50

Aktuální výška:

412 cm

26.1.2021 05:50

Aktuální výška:

108 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

26.1.2021 05:00

Aktuální výška:

116 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální