Obsah

ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU

 

1.            Na koho se obrátit:

 • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
 • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

 

2.            Vyřizuje:

Gabriela Burianová, č. kanceláře 003, telefon 257 111 832, email: gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Základní informace k životní situaci:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě i orientačním.

 

4.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Veškeré doklady občan předkládá v originálu nebo úředně ověřené kopii.

 

5.            Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 

6.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • 50 Kč v hotovosti -  za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky v hotovosti. Občan mladší 15 let je od výše uvedeného správního poplatku osvobozen.
 • 50 Kč v hotovosti - za písemné potvrzení o místě trvalého pobytu, rodinném stavu,
 • 50 Kč v hotovosti - za poskytnutí písemné informace vlastníkům objektu určeného k bydlení

 

Po převzetí poplatku ohlašovnou, bude občanům vydána stvrzenka o zaplacení výše uvedených správních poplatků.

 

7.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud občan předloží ohlašovně veškeré potřebné doklady a uhradí správní poplatek, je změna místa trvalého pobytu na příslušné ohlašovně okamžitě zaevidována. Zaměstnanec ohlašovny oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně vydá občanovi, který ohlásil změnu místa trvalého pobytu „Potvrzení o změně trvalého pobytu,“ které občan spolu s občanským průkazem a dalšími doklady předkládá k žádosti o vydání nového občanského průkazu.

 

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu, nejméně však 15 dnů, k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

 

8.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

 • V případě potřeby další podklady.

 

9.            Podle kterého právního předpisu se postupuje              :

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění zákona pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

 

10.          Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

11.          Datum aktualizace informace:

23. 11. 2018

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

42 cm

18.1.2020 23:10

Aktuální výška:

380 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

76 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

84 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 690
TÝDEN: 5699
CELKEM: 1355357