Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

 

1.            Na koho se obrátit:

 • Odbor správních věcí, ÚMČ Praha- Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav,
 • pondělí a středa 8:00 -12:00, 13:00-18:00 hod - jinak dle dohody

 

2.            Vyřizuje:

Gabriela Burianová, č. kanceláře 003, telefon 257 111 832, email gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

 

3.            Základní informace k životní situaci:

O zrušení místa trvalého pobytu rozhoduje:

 • ohlašovna na návrh navrhovatele – vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, za splnění zákonných podmínek.
 • ohlašovna z moci úřední

 

4.            Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu (formulář žádost)
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Písemnosti musí být předloženy buďto v originálu nebo jako úředně ověřená kopie, anebo žadatel předloží správnímu orgánu při podání žádosti originál, ze kterého si správní orgán pořídí kopii.

 

5.            Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné pouze na návrh (žádost) navrhovatele (vlastníka) - oprávněné osoby, tj. osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení, ubytování a individuální rekreaci nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

 

Občan nemůže sám na sebe podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu.

 

6.            Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 • 100 Kč v hotovosti - podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu v návrhu

Po převzetí poplatku ohlašovnou, bude občanům vydána stvrzenka o zaplacení výše uvedených správních poplatků.

 

7.            Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:

+ až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ

+ další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny

Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.

 

8.            Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem.

 

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Zrušením trvalého pobytu skončí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 

9.            Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel

 

10.          Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

11.          Datum aktualizace informace:

23. 11. 2018

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

42 cm

18.1.2020 23:10

Aktuální výška:

380 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

76 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

18.1.2020 22:00

Aktuální výška:

84 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 689
TÝDEN: 5698
CELKEM: 1355356