Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Rada Městské části Praha-Zbraslav

Dne 13. 11. 2018 bylo na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav zvoleno nového vedení městské části - starostky, místostarostů a radních.

 

 

 

     
Zuzana Vejvodová

Ing. Zuzana Vejvodová 

100pro Zbraslav

starostka

 

 

 

Michaela Bernardová

Mgr. Michaela Bernardová

100pro Zbraslav

1. místostarostka

 

 

 

     

Filip Gaspar

 Bc. Filip Gaspar  

100pro Zbraslav

místostarosta

 

 

 
Radek Rejna Ing. Radek Rejna 100pro Zbraslav uvolněný radní  
       

Zuzana Wildová

Phdr. Zuzana Wildová, Ph.D.

100pro Zbraslav

radní

 

 

 

     
         

 

 

hromadný e-mail všem členům RMČ: rada@mc-zbraslav.cz

Informace pro občany:

Při použití emailové adresy požadované komise je Váš email odeslán do konference a podléhá schválení z důvodu zamezení zneužití emailové adresy pro nevyžádanou reklamu.

 

Zákonné postavení Rady městské části Praha-Zbraslav

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, aktuální znění od 1. 7. 2016

 

Na postavení a jednání rady městské části a na práva a povinnosti jejích členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a na práva a povinnosti členů rady hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování rady městské části se obdobně použijí ustanovení vztahující se na rozhodování rady hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

 

Radě městské části je vyhrazeno:

 

 • zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu,
 • na návrh tajemníka úřadu městské části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části a schvalovat organizační řád úřadu městské části,
 • na návrh tajemníka úřadu městské části jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu městské části; jmenování nebo odvolání vedoucího odboru bez návrhu tajemníka úřadu městské části je neplatné,
 • stanovit celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity,
 • prohlašovat náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,
 • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva městské části, komisemi rady městské části,
 • zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady městské části, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy
 • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
 • plnit vůči právnickým osobám a zařízením zřízeným nebo založeným zastupitelstvem městské části úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních právních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městské části,
 • rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nepřesahujících 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí
 • rozhodovat o vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky v hodnotě nepřevyšující 100 000 Kč,
 • rozhodovat o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 100 000 Kč,
 • rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
 • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem městské části.

 

Rada městské části rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí; rada městské části může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi městské části nebo úřadu městské části.

Rada městské části rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

Počet členů rady městské části činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva městské části. Rada městské části se nevolí v městských částech, kde zastupitelstvo městské části má méně než 15 členů.

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 07:10

Aktuální výška:

411 cm

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

85 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 06:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální