Obsah

RMČ 2018

 

jednání

 usnesení

název

datum

1

R 1 0 18

Záměr prodat pozemek parc. č. 2886/10 v k. ú. Zbraslav o výměře 950 m2 ...

08.01.2018

1

R 1 1 18

Záměr prodat pozemek parc. č. 3141/2 v k. ú. Zbraslav o výměře 42 m2 ...

08.01.2018

1 R 1 2 18 Pronájem pozemku parc. č. 2458/4 o výměře 107 m2 v k. ú. Zbraslav, ... 08.01.2018
1 R 1 3 18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č.17 ul. Vilímkova 219, Praha-Zbraslav 08.01.2018
1 R 1 4 18 Výpověď z nájmu bytu č. 110 na adrese Lomařská 824, Praha-Zbraslav 08.01.2018
1 R 1 5 18 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - změna příloha 1,2 08.01.2018
1 R 1 6 18 Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o ... 08.01.2018
1 R 1 7 18 Dohoda o spolupráci při organizování prezidentských voleb - ZŠ Vl. Vančury 08.01.2018
1 R 1 8 18 Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, ... 08.01.2018
2 R 2 9 18 Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2018 12.01.2018
3 R 3 10 18 Petice obyvatel místní části Strnady 17.01.2018
3 R 3 11 18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory - Dětské ... 17.01.2018
3 R 3 12 18 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav od 16.6.2017 do 31.12.2017 17.01.2018
3 R 3 13 18 Stanovení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 17.01.2018
4 R 4 14 18 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/49 o výměře 23 m2 ... 22.01.2018
4 R 4 15 18 Pronájem pozemku pod garáží parc .č. 1310/7 o výměře 20 m2 v k. ú. ... 22.01.2018
4 R 4 16 18 Smlouva o nájmu pozemků v rámci stavby "Revitalizace nábřeží Jana Kašky" 22.01.2018
4 R 4 17 18 Obnova kamerového systému v objetku v ulici Žabovřeská č.p. 1227 22.01.2018
4 R 4 18 18 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu Divadla Jana Kašky 22.01.2018
5 R 5 19 18 Prodej pozemku parc. č. 3141/2 v k. ú. Zbraslav, o výměře 42 m2 zájemcům.. 29.01.2018
5 R 5 20 18 Memorandum o spolupráci mezi TJ Sokol Zbraslav a MČ Praha-Zbraslav 29.01.2018
5 R 5 21 18 Zřízení Výboru pro obnovu Pomníku padlým 29.01.2018
5 R 5 22 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 29.01.2018
5 R 5 23 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 29.01.2018
5 R 5 24 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 29.01.2018
5 R 5 25 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 29.01.2018
5 R 5 26 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 29.01.2018
6 R 6 27 18 Návrh na změnu ÚP SÚ HMP na pozemcích parc. č. 2873/2, 2873/1, ... 05.02.2018
6 R 6 28 18 Projektová dokumentace stavby s názvem "Novostavba rodinného domu ... 05.02.2018
6 R 6 29 18 Projektová dokumentace stavby s názvem "Rekonstrukce střechy garáže" 05.02.2018
6 R 6 30 18 Projektová dokumentace "SO 451 Přeložka kabelu UPC a SO 452 Přeložka ... 05.02.2018
6 R 6 31 18 Projektová dokumentace pro provedení stavby "Realizace úspor energií ... 05.02.2018
6 R 6 32 18 Nájemní smlouva na byt č. 110 na adrese Lomařská 824, Praha-Zbraslav 05.02.2018
6 R 6 33 18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 88 v Lomařské 822, ... 05.02.2018
6 R 6 34 18 Souhlas se stavební úpravou v bytě č. 54 na adrese Hauptova 596, ... 05.02.2018
6 R 6 35 18 Vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce bytu č. 16, Vilímkova 219, ... 05.02.2018
6 R 6 36 18 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - Revitalizace kulturní ... 05.02.2018
6 R 6 37 18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 174/2016 se společností ADVISIA, s. r. o. 05.02.2018
6 R 6 38 18 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění bezplatného svozu a likvidace .. 05.02.2018
6 R 6 39 18 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného ... 05.02.2018
6 R 6 40 18 Odpis pohledávky - poplatky ze psa 05.02.2018
6 R 6 41 18 Finanční dar členům Komise k projednávání přestupků 05.02.2018
6 R 6 42 18 Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 05.02.2018
6 R 6 43 18 Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017 05.02.2018
6 R 6 44 18 Rozpočtové opatření 2001/2018 05.02.2018
6 R 6 45 18 Rozpočtové opatření 3001/2018 05.02.2018
6 R 6 46 18 Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou ... 05.02.2018
7 R 7 47 18 Projektová dokumentace stavby "Lávka pro pěší Radotín" 19.02.2018
7 R 7 48 18 Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby ... 19.02.2018
7 R 7 49 18 Vyjádření k návrhu věcného břemene kategorie B u Polikliniky Zbraslav 19.02.2018
7 R 7 50 18 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/49 o výměře 23 m2 v k. ú. Zbr. 19.02.2018
7 R 7 51 18 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "MČ Praha-Zbraslav - Revit... 19.02.2018
7 R 7 52 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Administrativní podpora ... 19.02.2018
7 R 7 53 18 Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 - investiční rezerva pro ... 19.02.2018
7 R 7 54 18 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ... 19.02.2018
7 R 7 55 18 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ... 19.02.2018
7 R 7 56 18 Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav 19.02.2018
7 R 7 57 18 Vyjádření k nároku na náhradu škody 19.02.2018
7 R 7 58 18 Uzavření smluv k zajištění vystoupení souboru "Hradišťan a Jiří Pavlica" 19.02.2018
7 R 7 59 18 Odmítnutí dědictví - majetek nepatrné hodnoty 19.02.2018
7 R 7 60 18 Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro ... 19.02.2018
7 R 7 61 18 Jmenování vedoucího Odboru životního prostředí ÚMČ Praha-Zbraslav 19.02.2018
7 R 7 62 18 Rozpočtové opatření 1/2018 19.02.2018
7 R 7 63 18 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Kulturně komunitní centrum" 19.02.2018
7 R 7 64 18 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Technický dozor ... 19.02.2018
7 R 7 65 18 Souhlas zřizovatele s předložením projektů příspěvkových organizací do ... 19.02.2018
8 R 8 66 18 Souhlas zřizovatele s předložením projektu "Učebna pro výuku cizích ... 26.02.2018
8 R 8 67 18 Poptávka po organizátorovi farmářských trhů na území MČ Praha-Zbraslav 26.02.2018
9 R 9 68 18 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na ... 05.03.2018
9 R 9 69 18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 14/2018 ze dne 24.1.2018 05.03.2018
9 R 9 70 18 Smlouva o zřízení práva stavby "Přesun zastávky Žabovřesky" 05.03.2018
9 R 9 71 18 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci investiční akce "Fitpark Praha-Zbraslav" 05.03.2018
9 R 9 72 18 Vyhodnocení veřejné zakázky "Technický dozor investora a koordinátor ... 05.03.2018
9 R 9 73 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Blokové čištění místních ... 05.03.2018
9 R 9 74 18 Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční úklid ... 05.03.2018
9 R 9 75 18 Zrušení zakázky malého rozsahu - "Revitalizace kulturní památky - Pomník ... 05.03.2018
9 R 9 76 18 Výběrové řízení na stavební práce akce "Revitalizace kulturní památky - ... 05.03.2018
9 R 9 77 18 Kulturně komunitní centrum - Smlouva o financování projektu v rámci ... 05.03.2018
9 R 9 78 18 Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Matjuchinova 05.03.2018
9 R 9 79 18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních ... 05.03.2018
9 R 9 80 18 Žádost o zapůjčení veřejného prostranství pro "35. ročník Jízdy historickch ... 05.03.2018
9 R 9 81 18 Odpis pohledávky - pořádková pokuta PK 05.03.2018
9 R 9 82 18 Rozpočtové opatření 3011/2018 05.03.2018
9 R 9 83 18 Rozpočtové opatření 3012/2018 05.03.2018
9 R 9 84 18 Rozpočtové opatření 7001/2018 05.03.2018
9 R 9 85 18 Dar na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí ... 05.03.2018
9 R 9 86 18 Změna Licenčnísmlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje ... 05.03.2018
9 R 9 87 18 Veřejná sbírka na obnovu Pomníku padlým a péči o pietní místo 05.03.2018
10 R 10 88 18 Plán závěrečných veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených ... 07.03.2018
11 R 11 89 18 Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně 19.03.2018
11 R 11 90 18 Stavení úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu Na Baních č. p. 1038 ..  19.03.2018
11 R 11 91 18 Provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku parc. č. 2952 .. 19.03.2018
11 R 11 92 18 Ukončení nájemní smlouvy č. 54N14/01 ze dne 1.7.2014 na pronájem ... 19.03.2018
11 R 11 93 18 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1309/19 o výměře 22 m2 ... 19.03.2018
11 R 11 94 18 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/10 o výměře 26 m2 ... 19.03.2018
11 R 11 95 18 Žádost MHMP o stanovisko ke směně pozemku v k. ú. Benice za pozemky ... 19.03.2018
11 R 11 96 18 Smlouva o výpůjčce č. VYP/35/05/002672/2017 - lavičky u Alberta 19.03.2018
11 R 11 97 18 Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem čp. 467 19.03.2018
11 R 11 98 18 Zveřejnění nabídky na byt č. 16, ul. Vilímkova 219, Praha-Zbraslav 19.03.2018
11 R 11 99 18 Výpověď z nájmu bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, Praha-Zbraslav 19.03.2018
11 R 11 100 18 Smlouva o nájmu služebního bytu č. 80 v Lomařské ul. čp. 820, Praha-Zbras. 19.03.2018
11 R 11 101 18 Vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce bytu č. 80 Lomařská 820, ... 19.03.2018
11 R 11 102 18 Vyhodnocení veřejné zakázky "Technický dozor investora a koordinátor ... 19.03.2018
11 R 11 103 18 Vyhodnocení veřejné zakázky "Péče o trávníkové plochy ve správě MČ ... 19.03.2018
11 R 11 104 18 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o Partnerství pro ... 19.03.2018
11 R 11 105 18 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek ... 19.03.2018
11 R 11 106 18 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský ... 19.03.2018
11 R 11 107 18 Převzetí záštity nad konáním sportovní akce "Cukroušův Mazec" a souhlas ... 19.03.2018
11 R 11 108 18 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ... 19.03.2018
11 R 11 109 18 Zrušení uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu Divadla Jana Kašky 19.03.2018
11 R 11 110 18 Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu 19.03.2018
11 R 11 111 18 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 19.03.2018
11 R 11 112 18 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace do ... 19.03.2018
11 R 11 113 18 Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav - dotace nad ... 19.03.2018
11 R 11 114 18 Poptávka po organizátorovi farmářských trhů - výběr uchazeče 19.03.2018
11 R 11 115 18 Změna Pravidel pro přijímání nájemců do DsPS v MČ Praha-Zbraslav 19.03.2018
11 R 11 116 18 Rozhodnutí starostky o odvolání předsedkyně a člena Komise pro ... 19.03.2018
11 R 11 117 18 Inventarizace majetku 2017 - souhlas s vyřazením majetku 19.03.2018
11 R 11 118 18 Hodnocení Zbraslavských novin 2017 19.03.2018
11 R 11 119 18 Vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav ke zprávě Kontrolního výboru ZMČ P-Z 19.03.2018
11 R 11 120 18 Areál Třešňovka - užívání pozemků parc. č. 706/7, 706/9, 706/16, 707/3, ... 19.03.2018
11 R 11 121 18 Rozpočtové opatření 2/2018 19.03.2018
11 R 11 122 18 Rozpočtové opatření 3/2018 19.03.2018
11 R 11 123 18 Rozpočtové opatření 4/2018 19.03.2018
11 R 11 124 18 Dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Zbraslav a Římskokatolickou ... 19.03.2018
11 R 11 125 18 Stanovení programu jednání ZMČ Praha-Zbraslav 19.03.2018
11 R 11 126 18 Koncepce hospodaření s bytovými domy ve správě MČ Praha-Zbraslav 19.03.2018
12 R 12 127 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Revitalizace kulturní ... 26.03.2018
12 R 12 128 18 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklik veřejných prostranství ... 26.03.2018
12 R 12 129 18 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění organizace soutěže o návrh ... 26.03.2018
12 R 12 130 18 Uzavření smlouvy o výpůjčce sestavy digitálního nočního vidění 26.03.2018
12 R 12 131 18 Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ... 26.03.2018
12 R 12 132 18 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele ... 26.03.2018
12 R 12 133 18 Zbraslavské pašije 2018 - převzetí záštity 26.03.2018
13 R 13 134 18 Podlimitní VZ na stavební práce "MČ Praha-Zbraslav - Revitalizace sport.... 04.04.2018
13 R 13 135 18 Revokace Usnesení RMČ č. R 9 68 18 ze dne 5.3.2018 a schválení Smlouvy ... 04.04.2018
13 R 13 136 18 Memorandum o zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod řídní ... 04.04.2018
13 R 13 137 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Tadrova - předkupní právo odkupu 04.04.2018
13 R 13 138 18 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektových dokumentací ... 04.04.2018
13 R 13 139 18 Dodatek č. 1 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb - ... 04.04.2018
13 R 13 140 18 Noc kostelů 2018 - převzetí záštity 04.04.2018
13 R 13 141 18 Informace o konkursním řízení na vedoucí pracovní pozici ředitelky/ředitele... 04.04.2018
13 R 13 142 18 Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 115 v DsPS Praha-Zbraslav 04.04.2018
14 R 14 143 18 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 91/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. ... 16.04.2018
14 R 14 144 18 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1314/10 o výměře 26 m2 v k. ú. ... 16.04.2018
14 R 14 145 18 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1309/9 o výměře 22 m2 v k. ú. ... 16.04.2018
14 R 14 146 18 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 91/1 o výměře 12 m2 v ulici ... 16.04.2018
14 R 14 147 18 Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 74, Lomařská 819, Praha-Zbraslav 16.04.2018
14 R 14 148 18 Příkazní smlouvy na zajištění TDI při péči o zeleň v r. 2018 16.04.2018
14 R 14 149 18 Smlouva č. B0014594 o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství-svoz ... 16.04.2018
14 R 14 150 18 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku nové cisternové automobilové ... 16.04.2018
14 R 14 151 18 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupného ... 16.04.2018
14 R 14 152 18 Pověření členů komise k provedení potřebných úkonů dle zákona o ... 16.04.2018
14 R 14 153 18 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu - M. Trnavský 16.04.2018
14 R 14 154 18 Rozpočtové opatření 3015/2018 16.04.2018
14 R 14 155 18 Rozpočtové opatření 3019/2018 16.04.2018
14 R 14 156 18 Rozpočtové opatření 3020/2018 16.04.2018
14 R 14 157 18 Změna Plánu závěrečných veřejnosprávních kontrol hospodaření ... 16.04.2018
15 R 15 158 18 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 91/1 o výměře 59 m2 v ulici ... 23.04.2018
15 R 15 159 18 Záměr směnit pozemek ve správě MČ Praha-Zbraslav za pozemek zapsaný.. 23.04.2018
15 R 15 160 18 Záměr směny pozemků ve správě MČ Praha-Zbraslav za vybudované ... 23.04.2018
15 R 15 161 18 Žádost o výpůjčku hřišě Ke Kamínce 23.04.2018
15 R 15 162 18 Vyjádření k návrhu na zastavení exekuce č.j. 091 EX 01397/14-078 ze dne ... 23.04.2018
15 R 15 163 18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provou počítačové sítě a údržbě ... 23.04.2018
16 R 16 164 18 Jmenování konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do ... 27.04.2018
17 R 17 165 18 Novela Pražských stavebních předpisů 02.05.2018
17 R 17 166 18 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2458/4 o výměře 107 m2 v k. ú. Zbraslav 02.05.2018
17 R 17 167 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 02.05.2018
17 R 17 168 18 Novostavba rodinného dvojdomu vč. sjezdu na pozemek a přípojek na ... 02.05.2018
17 R 17 169 18 Stavební úpravy RD, Kubínova č.p. 1088, Praha-Zbraslav 02.05.2018
17 R 17 170 18 Stavební úpravy rodinného domu č.p. 1131, ul. Lesáků 02.05.2018
17 R 17 171 18 Střešní nástavba a přístavba objektu dílny na pozemcích parc. č. 1176/2, ... 02.05.2018
17 R 17 172 18 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v ul. Vilímkova 219, 156 00 Praha-Zbr. 02.05.2018
17 R 17 173 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HS Building solution, s. r. o. ... 02.05.2018
17 R 17 174 18 Dodatek k Licenční smlouvě 91799 o poskytnutí uživatelských práv k ... 02.05.2018
17 R 17 175 18 Cenová nabídka na instalace externích folií na okna v budově "A" objektu ... 02.05.2018
17 R 17 176 18 Návrh na vyřazení majetku z evidence - MŠ Nad Parkem 02.05.2018
17 R 17 177 18 Potvrzení šestiletého období výkonu práce ředitele školy - Základní ... 02.05.2018
17 R 17 178 18 Potvrzení šestiletého období výkonu práce ředitelky školského zařízení ... 02.05.2018
17 R 17 179 18 Odepsání dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách - ze dne 4.5.2013 02.05.2018
17 R 17 180 18 Odepsání dluhu za inzerci ve Zbraslavských novinách - ze dne 7.10.2014 02.05.2018
17 R 17 181 18 Žádost o povolení uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě 02.05.2018
17 R 17 182 18 Uzavření darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru a ... 02.05.2018
17 R 17 183 18 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 02.05.2018
17 R 17 184 18 Smlouva o krátkodobém nájmu - Společenství vlastníků Zbraslav 1453 02.05.2018
17 R 17 185 18 Uzavření darovací smlouvy - Česká spořitelna, a. s. 02.05.2018
17 R 17 186 18 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby "Kulturně ... 02.05.2018
18 R 18 187 18 Demolice mostu K Výtopně a nahrazení novým - dokumentace pro stavební .. 14.05.2018
18 R 18 188 18 Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu "Nový chodník ... 14.05.2018
18 R 18 189 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služenosti k pozemkům parc. č. 1783 .. 14.05.2018
18 R 18 190 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služenosti k pozemkům parc. č. 2032 .. 14.05.2018
18 R 18 191 18 Pronájem části pozemku parc. č. 91/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbraslav, ... 14.05.2018
18 R 18 192 18 Pronájem části pozemku parc. č. 91/1 o výměře 59 m2 v k. ú. Zbraslav, ... 14.05.2018
18 R 18 193 18 Směna pozemku ve správě MČ Praha-Zbraslav za pozemek zapsaný na ... 14.05.2018
18 R 18 194 18 Směna pozemků ve správě MČ Praha-Zbraslav za vybudované tělesko ... 14.05.2018
18 R 18 195 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 14.05.2018
18 R 18 196 18 Stavební úpravy bytu č. 65 U Malé řeky 626, 156 00 Praha-Zbraslav 14.05.2018
18 R 18 197 18 Prodloužení lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl. Vančury 631, ... 14.05.2018
18 R 18 198 18 Splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2017 v bytě č. 217 v DsPS, ... 14.05.2018
18 R 18 199 18 Vyhodnocení veřejné zakázky "Změna využití nebytových prostor Hauptova ... 14.05.2018
18 R 18 200 18 Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů - Galileo Corporation, s. r. o. 14.05.2018
18 R 18 201 18 Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů v počítačovém inf. systému .. 14.05.2018
18 R 18 202 18 Uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních úd. 14.05.2018
18 R 18 203 18 Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci na projektu "Rekonstrukce ... 14.05.2018
18 R 18 204 18 Jmenování vedoucí Odboru sociálních agend ÚMČ Praha-Zbraslav 14.05.2018
18 R 18 205 18 Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů - Osigeno - veřejné zakázky .. 14.05.2018
19 R 19 206 18 Změna nájemní smlouvy bytu č. 111 na adrese Lomařská 824, Praha-Zbr. 23.05.2018
19 R 19 207 18 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené ... 23.05.2018
19 R 19 208 18 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené ... 23.05.2018
19 R 19 209 18 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené ... 23.05.2018
19 R 19 210 18 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené ... 23.05.2018
19 R 19 211 18 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené ... 23.05.2018
19 R 19 212 18 Účetní závěrka na rok 2017 - Městská část Praha-Zbraslav 23.05.2018
19 R 19 213 18 Uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů - Exekutorský úřad Praha 3 23.05.2018
20 R 20 214 18 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1307/7 o výměře 22 m2 v ... 28.05.2018
20 R 20 215 18 Prodloužení nájmu nebytového prostoru o výměře 9 m2 v přízemí domu ... 28.05.2018
20 R 20 216 18 Rekonstrukce oplocení tvz. starého hřbitova - II. etapa 28.05.2018
20 R 20 217 18 Kulturně komunitní centrum, Praha-Zbraslav - dodatek č. 1 k SoD 28.05.2018
20 R 20 218 18 Schválení smlouvy o dílo - Tripeduca, s. r. o. 28.05.2018
20 R 20 219 18 Odpis pohledávky - pokuta za přestupek 28.05.2018
20 R 20 220 18 Odpis pohledávky - pokuta uložená v blokovém řízení 28.05.2018
20 R 20 221 18 Schválení smlouvy o zajištění kulturní akce - Dětský den 28.05.2018
20 R 20 222 18 Uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu - M. Trnavský 28.05.2018
20 R 20 223 18 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 28.05.2018
20 R 20 224 18 Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících 28.05.2018
20 R 20 225 18 Rozpočtové opatření 3028/2018 28.05.2018
20 R 20 226 18 Rozpočtové opatření 3043/2018 28.05.2018
20 R 20 227 18 Rozpočtové opatření 3047/2018 28.05.2018
20 R 20 228 18 Rozpočtové opatření 5/2018 28.05.2018
21 R 21 229 18 Záměr pronajmout budovu č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám a funkčně ... 06.06.2018
21 R 21 230 18 Novace smluvní dokumentace k bankovním účtům MČ Praha-Zbraslav 06.06.2018
21 R 21 231 18 Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2017 06.06.2018
21 R 21 232 18 Různé 06.06.2018
22 R 22 233 18 Zateplení bytového domu, Tunelářů 293-297, Praha-Zbraslav 11.06.2018
22 R 22 234 18 Rekonstrukce bytu č. 28 Lomařská 386, 156 00 Praha-Zbraslav 11.06.2018
22 R 22 235 18 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 102, Lomařská 823, 156 00 ... 11.06.2018
22 R 22 236 18 Dodatky ke smlouvám o nájmu bytů zvláštního určení v DsPS Praha-Zbraslav 11.06.2018
22 R 22 237 18 Žádost o dotaci OPŽP - Snížení energetických ztrát budova ÚMČ Praha-... 11.06.2018
22 R 22 238 18 Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav - Smlouva o výpůjčce 11.06.2018
22 R 22 239 18 Program regenerace městské památkové zóny MČ Praha-Zbraslav pro ... 11.06.2018
22 R 22 240 18 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „MČ Praha-... 11.06.2018
22 R 22 241 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ELIŠČINA ZAHRÁDKA –... 11.06.2018
22 R 22 242 18 Projekt "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny" 11.06.2018
22 R 22 243 18 Žádost o splátkový kalendář - ASČR z.s. 11.06.2018
22 R 22 244 18 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic – Zařízení školního stravování... 11.06.2018
22 R 22 245 18 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova 11.06.2018
22 R 22 246 18 Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace 11.06.2018
22 R 22 247 18 Žádost o výpůjčku Městské zahrady - křest knihy 11.06.2018
22 R 22 248 18 Žádost o zapůjčení Městské zahrady za účelem cvičení Taj-či    11.06.2018
22 R 22 249 18 Informace pro zastupitele, členy výborů zastupitelstva a členy komisí rady k... 11.06.2018
22 R 22 250 18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav pro volební ... 11.06.2018
22 R 22 251 18 Rozpočtové opatření 6/2018 11.06.2018
22 R 22 252 18 Rozpočtové opatření 7/2018 11.06.2018
22 R 22 253 18 Rozpočtové opatření 3025/2018 11.06.2018
23 R 23 254 18 Podlimitní veřejná zakázka na stavebnípráce "MČ Praha-Zbraslav - ... 20.06.2018
23 R 23 255 18 Souhlas s přerušením chodu školní družiny v ZŠ Vladislava Vančury 20.06.2018
23 R 23 256 18 Zřízení přípravné třídy ZŠ Vladislava Vančury ve školním roce 2018/2018 20.06.2018
24 R 24 257 18 Připomínky MČ Praha-Zbraslav k návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitní plán ... 25.06.2018
24 R 24 258 18 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 1309/7 o výměře 22 m2 v k. ú. Zbr. 25.06.2018
24 R 24 259 18 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 2912/7 a část pozemku parc. č. 2912 25.06.2018
24 R 24 260 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. ... 25.06.2018
24 R 24 261 18 Pronájem budovy č.p. 1594 v ulici Ke Dračkám a funkčně souvisejících ... 25.06.2018
24 R 24 262 18 Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu služebního bytu č. 1 na adrese U Lékárny.. 25.06.2018
24 R 24 263 18 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Změna nebytových prostor .. 25.06.2018
24 R 24 264 18 Zrušení výběrového řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Nový chodník .. 25.06.2018
24 R 24 265 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro investiční akci "Ohrazení ... 25.06.2018
24 R 24 266 18 Stanovení maximálního počtu dětí ve třídách MŠ Matjuchinova - výjimka z ... 25.06.2018
24 R 24 267 18 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem 25.06.2018
24 R 24 268 18 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování ... 25.06.2018
24 R 24 269 18 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury ... 25.06.2018
24 R 24 270 18 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha-... 25.06.2018
24 R 24 271 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 25.06.2018
24 R 24 272 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 25.06.2018
24 R 24 273 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 25.06.2018
24 R 24 274 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 25.06.2018
24 R 24 275 18 Rozpočtové opatření 9/2018 25.06.2018
24 R 24 276 18 Rozpočtové opatření 10/2018 25.06.2018
24 R 24 277 18 Rozpočtové opatření 11/2018 25.06.2018
24 R 24 278 18 Rozpočtové opatření 12/2018 25.06.2018
24 R 24 279 18 Rozpočtové opatření 3027/2018 25.06.2018
24 R 24 280 18 Rozpočtové opatření 3063/2018 25.06.2018
24 R 24 281 18 Rozpočtové opatření 3093/2018 25.06.2018
24 R 24 282 18 Rozpočtové opatření 7004/2018 25.06.2018
24 R 24 283 18 Rozpočtová opatření 8006/2018 a 8007/2018 25.06.2018
24 R 24 284 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Sanace vlhkostních ... 25.06.2018
24 R 24 285 18 Směrnice číslo S 02/2018 k výkonu činností - zpracování osobních údajů ... 25.06.2018
24 R 24 286 18 Směrnice číslo S 03/2018 k zajištění práva subjektu údajů na přístup k ... 25.06.2018
24 R 24 287 18 Směrnice číslo S 04/2018 k výkonu činností Pověřence a povinností správce.. 25.06.2018
24 R 24 288 18 Směrnice číslo S 05/2018 k používání výpočetní techniky zaměstnavatele ... 25.06.2018
24 R 24 289 18 Směrnice číslo S 06/2018 k zajištění zpracování osobních údajů na prac. ... 25.06.2018
24 R 24 290 18 Odpis pohledávky dlužníka pro nedobytnost - č.j.: 67/3-5664/2010 ze dne ... 25.06.2018
24 R 24 291 18 Odpis pohledávky dlužníka pro nedobytnost - č.j.: 67/3-1686/2013 ze dne ... 25.06.2018
24 R 24 292 18 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu stavby „SLUNEČNÍ ... 25.06.2018
24 R 24 293 18 Dodatek ke smlouvě o nájmu a splátkový kalendář na byt 39 El. Přemyslovny.. 25.06.2018
25 R 25 294 18 Vyjádření k žádosti o prodloužení dočasnosti stavby - betonárka - Kámen ... 27.06.2018
26 R 26 295 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu stavby „SLUNEČNÍ MĚSTO ... 16.07.2018
26 R 26 296 18 Stavba P9180, K Interně, obnova kVN S-143777 16.07.2018
26 R 26 297 18 Areálové rozvody inženýrských sítí v Přístavu Radotín 16.07.2018
26 R 26 298 18 Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 3.stavba Praha16-Zbraslav, SITE ... 16.07.2018
26 R 26 299 18 Rodinný dům „MILION BABY“ 16.07.2018
26 R 26 300 18 Stavební úpravy domu č.p. 625 U Malé řeky 16.07.2018
26 R 26 301 18 Stavební úpravy objektu Strakonická čp. 26, Lahovice 16.07.2018
26 R 26 302 18 Odstranění stavby garáže na pozemku parc.č. 1915 v k.ú. Zbraslav 16.07.2018
26 R 26 303 18 Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2912/7 a části ... 16.07.2018
26 R 26 304 18 Podnájem pozemků parc.č. 2025/26 o výměře 1 299m² a parc.č. 2025/29 ... 16.07.2018
26 R 26 305 18 Zázemí tenisových kurtů Zbraslav 16.07.2018
26 R 26 306 18 Záměr pronajmout nebytový prostor - garáž, stojící na pozemku parc.č. ... 16.07.2018
26 R 26 307 18 Prodloužení lhůty pro vyklizení bytu č. 68 na adrese Vl.Vančury 631, ... 16.07.2018
26 R 26 308 18 Finanční dar pro Bytové družstvo Panel 16.07.2018
26 R 26 309 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace MŠ ... 16.07.2018
26 R 26 310 18 Investiční požadavky MČ Praha-Zbraslav z rozpočtu MHMP na rok 2019 16.07.2018
26 R 26 311 18 Žádost o povolení zapůjčení parkoviště na Zbraslavském náměstí dne ... 16.07.2018
26 R 26 312 18 Žádost o zápis změny údaje v rejstříku škol a školských zařízení – MŠ ... 16.07.2018
26 R 26 313 18 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru – M. Trnavský 16.07.2018
26 R 26 314 18 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru - Twin Star ... 16.07.2018
26 R 26 315 18 Uzavření trojstranné smlouvy o užití části objektu 16.07.2018
27 R 27 316 18 Cyklostezka Modřany - Zbraslav, číslo akce 2950123 - Souhlas s umístěním... 30.07.2018
27 R 27 317 18 Žádost MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1947/1 v ... 30.07.2018
27 R 27 318 18 Nákup pozemků parc.č. 1373/29 a parc.č. 1373/30 vše k.ú. Zbraslav za ... 30.07.2018
27 R 27 319 18 Žádost o souhlas s vynětím části pozemku č. parc. 2909/210, k.ú. Zbraslav ... 30.07.2018
27 R 27 320 18 Smlouva o výpůjčce místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou službou na ... 30.07.2018
27 R 27 321 18 Smlouva o zajištění poskytování lékařské služby první pomoci 30.07.2018
27 R 27 322 18 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova 30.07.2018
27 R 27 323 18 Stanovení platu ředitelky Mateřské školy Matjuchinova 30.07.2018
27 R 27 324 18 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové org. ... 30.07.2018
27 R 27 325 18 Smlouva o spolupráci při pořádání koncertu dne 21.8.2018 - Nadační fond ... 30.07.2018
27 R 27 326 18 Darovací smlouva - finanční podpora účastníka na mistrovství světa 30.07.2018
27 R 27 327 18 Osmičkový rok pro Zbraslav - SRPEN ´68 30.07.2018
27 R 27 328 18 Rozpočtové opatření 13/2018 30.07.2018
27 R 27 329 18 Rozpočtové opatření 2090/2018 30.07.2018
27 R 27 330 18 Rozpočtové opatření 3061/2018 30.07.2018
28 R 28 331 18 Uzavření smlouvy na zpracování studie revitalizace lokality Na Vrškách 13.08.2018
28 R 28 332 18 Žádost o koupi pozemků pod garážemi v k. ú. Zbraslav, v ulici Nad Parkem, ... 13.08.2018
28 R 28 333 18 Pronájem nebytového prostoru - garáž na pozemku parc. č. 1310/13 o ... 13.08.2018
28 R 28 334 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - "Revitalizace kulturní památky - Pomník ... 13.08.2018
28 R 28 335 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Kulturně komunitní centrum .. 13.08.2018
28 R 28 336 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby v rácmi projektu ... 13.08.2018
28 R 28 337 18 Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu "Výběr pojistitele na ... 13.08.2018
28 R 28 338 18 Dodatek číslo 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb - Advokátní ... 13.08.2018
28 R 28 339 18 Smlouva o zachování mlčenlivosti - Operátor ICT, a. s. 13.08.2018
28 R 28 340 18 Darovací smlouva - finanční podpora účastníka na mistrovství světa ve ... 13.08.2018
28 R 28 341 18 Darovací smlouva - finanční podpora účastníka na mistrovství světa ve ... 13.08.2018
28 R 28 342 18 Darovací smlouva - finanční podpora sportovní akce "51. ročníku ... 13.08.2018
28 R 28 343 18 Rozpočtové opatření 14/2018 13.08.2018
28 R 28 344 18 Rozpočtové opatření 15/2018 13.08.2018
28 R 28 345 18 Rozpočtové opatření 16/2018 13.08.2018
29 R 29 346 18  Výměna bytu č. 77 v Lomařské 819 za byt č. 74 v Lomařské ul. 819  27.08.2018
29 R 29 347 18  Výpůjčka místnosti č. 214 o výměře 37,09m² v Domě s peč................ 27.08.2018
29 R 29 348 18  Zastavení exekuce – ALBEKO, spol. s r.o. 27.08.2018
29 R 29 349 18  Zastavení exekuce - neuhrazená pokuta za přestupek a částka nákladů řízení 27.08.2018
29 R 29 350 18  Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc.č. 3309 o výměře 23m² 27.08.2018
29 R 29 351 18  Záměr vypůjčit nebytový prostor v budově č.p. 1227 a část pozemku ............. 27.08.2018
29 R 29 352 18  Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP 27.08.2018
29 R 29 353 18  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební a restaurátorské úpravy 27.08.2018
29 R 29 354 18 

Plná moc k zastupování městské části ve věci vyklizení bytu č. 110

27.08.2018
29 R 29 355 18  Rozpočtové opatření 17/2018 27.08.2018
29 R 29 356 18  Rozpočtové opatření 18/2018 27.08.2018
29 R 29 357 18  Rozpočtové opatření 19/2018 27.08.2018
29 R 29 358 18  Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 27.08.2018
29 R 29 359 18 Smlouva o spolupráci při zajištění výstavy Příběhy našich sousedů 27.08.2018
29 R 29 360 18  Smlouva o realizaci koncertu uměleckého souboru „Kašpárek v rohlíku“ 27.08.2018
29 R 29 361 18  Nabídka prodeje požární automobilové cisterny Tatra T2-148 P 27.08.2018
30 R 30 362 18 Informace k lokalitě Závist 03.09.2018
30 R 30 363 18 Dohoda o prominutí části dluhu a zastavení exekuce proti povinné ... 03.09.2018
30 R 30 364 18 Smlouva o zajištění akce Sportovní den – OSMIBOJ 2018  03.09.2018
30 R 30 365 18 Darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru - Slavnosti Elišky ... 03.09.2018
30 R 30 366 18 Smlouva o provedení uměleckého výkonu v rámci Slavností Elišky ... 03.09.2018
30 R 30 367 18 Žádost o zábor veřejného prostranství 03.09.2018
30 R 30 368 18 Stanovení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 03.09.2018
31 R 31 369 18 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav 12.09.2018
31 R 31 370 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. .. 12.09.2018
31 R 31 371 18 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 91/1 o výměře 12 m2 v k. ú. ... 12.09.2018
31 R 31 372 18 Revokace Usnesení č. R 28 335 18 ze dne 13.8.2018 a zadání veřejné ... 12.09.2018
31 R 31 373 18 Revokace Usnesení č. R 26 303 18 ze dne 16.7.2018 - Smlouva o výpůjčce ... 12.09.2018
31 R 31 374 18 Smlouva o nájmů pozemků v rámci stavby "Cyklostezka A20, úsek Praha ... 12.09.2018
31 R 31 375 18 Smlouva o ochraně osobních údajů - Správa nemovitostí CRUX, s. r. o. 12.09.2018
31 R 31 376 18 Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor ... 12.09.2018
31 R 31 377 18 Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba chodníků ... 12.09.2018
31 R 31 378 18 Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Zimní údržba ... 12.09.2018
31 R 31 379 18 Dohoda o spolupráci při organizování komunálních a senátních voleb ... 12.09.2018
31 R 31 380 18 Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ... 12.09.2018
31 R 31 381 18 Žádost o povolení prodeje vánočních stromků - Abies Vysočina, s. r. o. 12.09.2018
31 R 31 382 18 Spolupořádání 23. ročníku Mezinárodního festivalu "Vejvodova Zbraslav" 12.09.2018
31 R 31 383 18 Rozpočtové opatření 20/2018 12.09.2018
31 R 31 384 18 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ČMS ... 12.09.2018
31 R 31 385 18 Darovací smlouva - požární automobilová cisterna Tatra T2-148 P pro SH ... 12.09.2018
31 R 31 386 18 Uzavření darovací smlouvy - Mapol, s. r. o. 12.09.2018
32 R 32 387 18 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 835/9 a parc. č. 1991/7 v k. ú. ... 24.09.2018
32 R 32 388 18 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1313/7 o výměře 22 m2 ... 24.09.2018
32 R 32 389 18 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3309 o výměře 23 m2 v k.. ú. Zbraslav 24.09.2018
32 R 32 390 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem - předkupní právo odkupu 24.09.2018
32 R 32 391 18 Přístavba a nástavba bytové jednotky nad stávajícím skladem 24.09.2018
32 R 32 392 18 Stavební úpravy objektu na parc.č. 2877/3, ul. Nad Kamínkou 1345, Praha ... 24.09.2018
32 R 32 393 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Výběr pojistitele na pojištění.. 24.09.2018
32 R 32 394 18 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 68 Vl. Vančury 631, ... 24.09.2018
32 R 32 395 18 Revokace Usnesení R 29 349 18 ze dne 27. 8. 2018 a zastavení exekuce - ... 24.09.2018
32 R 32 396 18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/007337/2018 24.09.2018
32 R 32 397 18 Smlouva o zachování důvěrnosti informací - MARBES CONSULTING, s. r. o. 24.09.2018
32 R 32 398 18 Finanční závazek ke spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce ... 24.09.2018
32 R 32 399 18 Vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání .. 24.09.2018
32 R 32 400 18 Rozpočtové opatření 21/2018 24.09.2018
32 R 32 401 18 Rozpočtové opatření 3106/2018 24.09.2018
32 R 32 402 18 Rozpočtové opatření 3121/2018 24.09.2018
32 R 32 403 18 Rozpočtové opatření 3132/2018 24.09.2018
32 R 32 404 18 Rozpočtové opatření 3144/2018 24.09.2018
32 R 32 405 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu s názvem „MČ Praha-Zbraslav ... 24.09.2018
33 R 33 406 18 Pravidla pro využití majetku pořízeného, rekonstruovaného či opraveného ... 01.10.2018
33 R 33 407 18 Kulturně komunitní centrum - smlouvy o dodávkách zemního plynu a ... 01.10.2018
33 R 33 408 18 Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám 01.10.2018
34 R 34 409 18 Pronájem části pozemku parc.č. 91/1 o výměře 12m² v k.ú. Zbraslav, ... 08.10.2018
34 R 34 410 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Studie pro stavbu s názvem ... 08.10.2018
34 R 34 411 18 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na "Revitalizace kulturní památky - Pomník ... 08.10.2018
34 R 34 412 18 Smlouva o připojení k distribuční soustavě - Kulturně komunitní centrum 08.10.2018
34 R 34 413 18 Změna chaty č.ev. 66 a její přestavba na RD, Strnady 08.10.2018
34 R 34 414 18 Úprava zeleně na Zbraslavském náměstí - kvadrant u pivovaru 08.10.2018
34 R 34 415 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ... 08.10.2018
34 R 34 416 18 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu: "Zimní údržba chodníků na ... 08.10.2018
34 R 34 417 18 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu: "Zimní údržba komunikací na ... 08.10.2018
34 R 34 418 18 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 08.10.2018
34 R 34 419 18 Změna kontaktních údajů organizace – Mateřská škola Matjuchinova 08.10.2018
34 R 34 420 18 Plán dílčích veřejnosprávních kontrol hospodaření zřízených příspěvkových ... 08.10.2018
34 R 34 421 18 Rozpočtové opatření 3147/2018 08.10.2018
34 R 34 422 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Mateřská škola .. 08.10.2018
34 R 34 423 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Zařízení ... 08.10.2018
34 R 34 424 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku – Základní škola ... 08.10.2018
34 R 34 425 18 Rozpočtové opatření 22/2018 08.10.2018
34 R 34 426 18 Rozpočtové opatření 23/2018 08.10.2018
35 R 35 427 18 Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a SK Zbraslav, z.s. na projektu "Rekonstrukce 12.10.2018
36 R 36 428 18 Stanovisko obyvatel lokality Závist k probíhající výstavbě v lokalitě Závist 22.10.2018
36 R 36 429 18 Petice „za zřízení obousměrné autobusové zastávky na rohu ulic Na Baních .. 22.10.2018
36 R 36 430 18 Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1313/7 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav 22.10.2018
36 R 36 431 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu 22.10.2018
36 R 36 432 18 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu 22.10.2018
36 R 36 433 18 Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku a prostor pavilonu J1 a J2 ... 22.10.2018
36 R 36 434 18 Žádost o výpůjčku a následné svěření objektu č.p. 1197 a pozemků parc. č. .. 22.10.2018
36 R 36 435 18 Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma - ČEPS, a. s. 22.10.2018
36 R 36 436 18 Dohoda o ukončení smlouvy č. 141/2008 a 142/2008 se společností ... 22.10.2018
36 R 36 437 18 Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek - Česká ... 22.10.2018
36 R 36 438 18 Smlouva o ochraně osobních údajů - SMSbrána, s. r. o. 22.10.2018
36 R 36 439 18 Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava komunikace před Pomníkem ... 22.10.2018
36 R 36 440 18 Spolupráce MČ Praha-Zbraslav a Sportovního klubu Zbraslav, z.s. na ... 22.10.2018
36 R 36 441 18 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu pro MČ Praha-Zbraslav a ... 22.10.2018
36 R 36 442 18 Vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav ... 22.10.2018
36 R 36 443 18 Přerušení provozu MŠ Nad Parkem a MŠ Matjuchinova ve školním roce ... 22.10.2018
36 R 36 444 18 Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv – Základní škola Vl. ... 22.10.2018
36 R 36 445 18 Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemních smluv – Mateřská škola ... 22.10.2018
36 R 36 446 18 Změna termínu dílčí veřejnosprávní kontroly hospodaření organizace ZŠ ... 22.10.2018
36 R 36 447 18 Smlouva o zajištění dodávek obědů - Štěpán Vašák 22.10.2018
36 R 36 448 18 Poskytnutí finančního daru členům JSDH Zbraslav 22.10.2018
36 R 36 449 18 Smlouva o provedení uměleckého výkonu – moderování akce "Oslava 100 ... 22.10.2018
36 R 36 450 18 Smlouva o zajištění kulturní akce - Sportvital-Events, s. r. o. 22.10.2018
36 R 36 451 18 Plán inventur MČ Praha-Zbraslav v roce 2018 a zřízení komisí k provedení ... 22.10.2018
36 R 36 452 18 Pravidla pro rozpočtové provizorium pro volební období 2018-2022 22.10.2018
36 R 36 453 18 Stanovení celkové výše neinvestičních příspěvků pro oblast školství na rok ... 22.10.2018
36 R 36 454 18 Rozpočtové opatření 24/2018 22.10.2018
36 R 36 455 18 Rozpočtové opatření 2141/2018 22.10.2018
36 R 36 456 18 Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 22.10.2018
37 R 37 457 18 Jmenování členů Školské rady při Základní škole Vladislava Vančury, ... 29.10.2018
38 R 38 458 18 Stanovení programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav 02.11.2018
39 R 39 459 18 Návrh na pořízení změny Územního plánu SÚ HMP na pozemku parc. č. ... 05.11.2018
39 R 39 460 18 Pronájem části pozemku parc.č.3265/1 o výměře 300 m ² v k. ú. Zbraslav 05.11.2018
39 R 39 461 18 Vyjádření k žádosti o odstranění stavby 05.11.2018
39 R 39 462 18 Stavební úpravy a přístavba stávajícího RD 05.11.2018
39 R 39 463 18 Výstavba přístřešku pro obytný vůz na Zbraslavi 05.11.2018
39 R 39 464 18 Nesouhlas s automatickým prodloužením Smlouvy o nájmu bytu ... 05.11.2018
39 R 39 465 18 Uzavření nájemní smlouvy k bytu pro žadatele v tíživé životní situaci 05.11.2018
39 R 39 466 18 Smlouva na provozování tepelného zdroje v DsPS, U Včely 1442, Praha-Zbr. 05.11.2018
39 R 39 467 18 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru - Psí záležitosti z.s. 05.11.2018
39 R 39 468 18 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Pražský spolek .. 05.11.2018
39 R 39 469 18 Rozpočtové opatření 2148/2018 05.11.2018
39 R 39 470 18 Rozpočtové opatření 25/2018 05.11.2018
39 R 39 471 18 Rozpočtové opatření 26/2018 05.11.2018
39 R 39 472 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce bytu č. 77, ... 05.11.2018
39 R 39 473 18 Plná moc k zastupování městské části ve věci žaloby o určení vlastnictví ... 05.11.2018
40 R 40 474 18 Rozpočtové opatření č. 27/2018 - Projekt "Zvýšení kvality řízení a lidských ... 12.11.2018
41 R 41 475 18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. .. 19.11.2018
41 R 41 476 18 Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou s názvem „Altánek ... 19.11.2018
41 R 41 477 18 Bytový dům U Stromečku ve Zbraslavi 19.11.2018
41 R 41 478 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce stavby “SLUNEČNÍ ... 19.11.2018
41 R 41 479 18 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ... 19.11.2018
41 R 41 480 18 Dodatek č. 1 ke směrnici S 05/2017 ze dne 5.9.2017 - "Pravidla ... 19.11.2018
41 R 41 481 18 Uzavření smlouvy o pronájmu vánočních dekorů 19.11.2018
41 R 41 482 18 Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu ... 19.11.2018
41 R 41 483 18 Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti komunitních projektů ... 19.11.2018
42 R 42 484 18 „Rozvoj areálu Zbraslav" areálu Policejního prezidia ČR, ulice Na Baních, ... 03.12.2018
42 R 42 485 18 Žádost MHMP o stanovisko k výkupu pozemků v k.ú. Zbraslav na základě ... 03.12.2018
42 R 42 486 18 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/44 o výměře 19 m² ... 03.12.2018
42 R 42 487 18 Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu „Správa a údržba ... 03.12.2018
42 R 42 488 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 129, ... 03.12.2018
42 R 42 489 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 103, ... 03.12.2018
42 R 42 490 18 Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN ZBRASLAV, ... 03.12.2018
43 R 43 491 18 Uzavření dodatku č. 2 k SoD "Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav" 05.12.2018
43 R 43 492 18 Smlouva o partnerství s obecně prospěšnou společností: EDUin, o. p. s. 05.12.2018
43 R 43 493 18 Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola ... 05.12.2018
43 R 43 494 18 Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola ... 05.12.2018
43 R 43 495 18 Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního ... 05.12.2018
43 R 43 496 18 Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava ... 05.12.2018
43 R 43 497 18 Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola ... 05.12.2018
43 R 43 498 18 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova 05.12.2018
43 R 43 499 18 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem 05.12.2018
43 R 43 500 18 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování ... 05.12.2018
43 R 43 501 18 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury ... 05.12.2018
43 R 43 502 18 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola ... 05.12.2018
44 R 44 503 18 Vyjádření MČ Praha-Zbraslav k dokumentaci pro územní rozhodnutí ... 19.12.2018
44 R 44 504 18 Stavba č. 41438 – Výstavba hasičské zbrojnice Zbraslav, demolice objektu ... 19.12.2018
44 R 44 505 18 Rekonstrukce sportovních ploch, parc. č. 706/1 a 706/10 vše v k. ú. ... 19.12.2018
44 R 44 506 18 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 126 ul. Žofie Podlipské 904, ... 19.12.2018
44 R 44 507 18 Uzavření smlouvy k zajištění elektrické energie "Pomník obětem, ... 19.12.2018
44 R 44 508 18 Návrh na výměnu bytu v DsPS a uzavření nájemní smlouvy v DsPS 19.12.2018
44 R 44 509 18 Smlouva o poskytnutí prostředků pro oblast paliativní péče 19.12.2018
44 R 44 510 18 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové organizace ZUŠ .. 19.12.2018
44 R 44 511 18 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Asociace ... 19.12.2018
44 R 44 512 18 Souhlas zřizovatele škol/y se zařazením do MAP II 19.12.2018
44 R 44 513 18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku .. 19.12.2018
44 R 44 514 18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku .. 19.12.2018
44 R 44 515 18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku .. 19.12.2018
44 R 44 516 18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku .. 19.12.2018
44 R 44 517 18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu do roku .. 19.12.2018
44 R 44 518 18 Stanovení kompetencí členů Rady MČ Praha-Zbraslav 19.12.2018
44 R 44 519 18 Rozpočtové opatření 28/2018 19.12.2018
44 R 44 520 18 Rozpočtové opatření 29/2018 19.12.2018
44 R 44 521 18 Rozpočtové opatření 30/2018 19.12.2018
44 R 44 522 18 Rozpočtové opatření 2205/2018 19.12.2018
44 R 44 523 18 Rozpočtové opatření 3159/2018 19.12.2018
44 R 44 524 18 Rozpočtové opatření 8025/2018 19.12.2018
44 R 44 525 18 Uzavření dodatku č. 3 k SoD „Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav" 19.12.2018
44 R 44 526 18 Smlouva o vzájemné spolupráci a naplňování celoměstské koncepce IT - ... 19.12.2018
       
       
       

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 13:50

Aktuální výška:

69 cm

25.10.2020 14:10

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 13:50

Aktuální výška:

99 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 13:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální