Obsah

 

Dokument ke stažení zde: 

 

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

Příloha Jednacího řádu

 

PŘIHLÁŠKA K INTERPELACI - ZMČ PRAHA-ZBRASLAV

 

PŘIHLÁŠKA DO DISKUSE - ZMČ PRAHA-ZBRASLAV

 


JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA-ZBRASLAV

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav (dále jen „Zastupitelstvo“) se usneslo v souladu s § 87 odst. 3 a § 66 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu Zastupitelstva s účinností od 19. 9.2017.

Č Á S T I.

čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Jednací řád Zastupitelstva upravuje způsob přípravy a průběh jednání Zastupitelstva a způsob kontroly jeho usnesení.

Č Á S T II.

čl. 2

PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

 1. Zasedání Zastupitelstva jsou ustavující, řádná a mimořádná.

 

 1. Řádné zasedání se koná nejméně jedenkrát za tři měsíce.

 

 1. Mimořádné zasedání se musí konat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Zastupitelstva, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, doručena Úřadu městské části Praha-Zbraslav (dále jen „ÚMČ“). Mimořádné zasedání musí být dále svoláno na základě usnesení Rady městské části Praha-Zbraslav (dále jen „RMČ“) a na základě žádosti primátora hlavního města Prahy.

 

 1. Starosta městské části Praha-Zbraslav (dále jen „starosta“) svolává zasedání Zastupitelstva tak, aby členové Zastupitelstva obdrželi pozvánku s navrženými body k projednání na zasedání Zastupitelstva nejpozději 10 dní přede dnem zasedání Zastupitelstva. Současně jsou zpřístupněny členům Zastupitelstva a občanům materiály včetně pozvánky s informací o místě a době konání zasedání v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 10 dní přede dnem zasedání Zastupitelstva. Na žádost člena Zastupitelstva zajistí ÚMČ vytištění materiálů a připraví je do desek příslušného zastupitele.

 

Č Á S T III.

čl. 3

ÚČAST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍ

 

 1. Členové Zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého zasedání. V případě neúčasti jsou povinni omluvit se písemně starostovi a uvést důvod. Za pozdní příchod nebo předčasný odchod se omlouvají předsedajícímu.

 

 1. Účast na zasedání stvrzují členové při příchodu na zasedání svým podpisem do prezenční listiny.

 

 1. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

čl. 4

ÚČAST TAJEMNÍKA ÚMČA OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV ZAŘAZENÝCH DO ÚMČ

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

 1. Zasedání Zastupitelstva se zúčastňuje tajemník ÚMČ s hlasem poradním.

 

 1. Vedoucí odborů ÚMČ nebo jejich zástupci jsou povinni zúčastnit se projednávání bodů programu týkajících se činností jimi řízeného odboru.

 

 1. Vedoucí Odboru financí a rozpočtu nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit projednávání všech bodů programu.

čl. 5

ÚČAST DALŠÍCH OSOB NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

1.  Vedoucí organizací a zařízení, které městská část Praha-Zbraslav založila nebo zřídila, jsou povinni zúčastnit se projednávání dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva a toho bodu programu zasedání Zastupitelstva, který se týká činnosti jimi řízeného organizace nebo zařízení.

 

Č Á S T IV.

čl. 6

PROGRAM JEDNÁNÍ

 1. Návrh programu jednání Zastupitelstva stanoví a předkládá Zastupitelstvu ke schválení RMČ. Každý člen Zastupitelstva má právo v rámci projednávání návrhu programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Nejprve se hlasuje o jednotlivých návrzích na doplnění nebo vypuštění a poté o návrhu programu jako celku.

 

 1. Na zasedání Zastupitelstva může být jednáno pouze o věcech, které byly schváleny v návrhu programu a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví Zastupitelstvo souhlas.

 

čl. 7

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 1. Jednání Zastupitelstva řídí starosta nebo zástupce starosty nebo jimi pověřený člen Zastupitelstva (dále jen „předsedající“). Předsedající zahajuje zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, rozhoduje v případě pochybností o výkladu tohoto jednacího řádu, vyhlašuje přestávky zasedání a přerušuje zasedání.

 

 1. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva při zahájení zasedání, zasedání se ukončí a starosta svolá náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení zasedání.

 

 1. Po zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné, oznámí počet přítomných zastupitelů a počet omluvených zastupitelů, určí dva zastupitele k ověření zápisu ze zasedání a předloží návrh programu jednání.

 

 1. Zastupitelstvo volí na každém svém zasedání Návrhový výbor v počtu 3 členů.

 

 1. Zastupitelstvo může na návrh člena Zastupitelstva v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy přesunout body programu nebo sloučit rozpravu ke dvěma, nebo i více bodům programu.

 

čl. 8

 

 1. Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje ÚMČ Praha-Zbraslav Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují zpravidla: název materiálu, návrh usnesení a důvodovou zprávu s označením předkladatele materiálu a případné dopady do rozpočtu.

 

 1. Projednávaný bod programu uvede předkladatel. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu.

 

 1. Členové Zastupitelstva a tajemník ÚMČ se hlásí do rozpravy zdvižením ruky až do ukončení rozpravy. Poté udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli.

 

 1. Předsedající dává řečníkům slovo v pořadí, v jakém se přihlásili. Rozprava probíhá prostřednictvím mikrofonu.

 

 1. Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, v zasedací místnosti přítomen, ztrácí pořadí.

 

 1. Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, může odevzdat řízení zasedání Zastupitelstva v souladu s čl. 6 odst. 1.

 

 1. Navrhne-li předsedající nebo člen Zastupitelstva během rozpravy, aby se k projednávané věci vyjádřila osoba uvedená v čl. 4, vyzve ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila a zaujala k ní stanovisko.

 

 1. Požádá-li na zasedání Zastupitelstva o slovo primátor hlavního města Prahy, člen vlády nebo jím určený zástupce, musí mu být uděleno. Starosta, zástupce starosty nebo člen RMČ mohou přednostně vystoupit kdykoli, mimo pořadí, po ukončení probíhajícího příspěvku.

 

čl. 9

 

 1. Občané MČ Praha – Zbraslav, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to vždy po úvodním slovu předkladatele materiálu. Vystoupení může trvat nejvýše 3 minuty.

 

 1. Občané MČ Praha – Zbraslav, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části Praha-Zbraslav a k závěrečnému účtu Městské části Praha-Zbraslav za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva, přičemž ústní vystoupení se řídí ustanovením odst. 1.

 

 1. Ustanovení odst. 1 a 2 se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území Městské části Praha-Zbraslav nemovitost.

 

 1. Ustanovení odst. 1 a 2 se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkem a je hlášena k trvalému pobytu v městské části Praha- Zbraslav. Stanoví tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

 1. O dalším ústním vystoupení na žádost občanů MČ Praha-Zbraslav v průběhu diskuse k projednávanému bodu rozhodne předsedající, který také určí pořadí tohoto vystoupení.

 

čl. 10

 

 1. Zastupitelstvo se může k projednávanému bodu usnést hlasováním bez rozpravy na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než 5 minut. Zastupitelstvo se může hlasováním bez rozpravy usnést, že k téže věci může diskutující vystoupit nejvýše dvakrát. To se nevztahuje na předkladatele.

 

 1. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti MČ Praha-Zbraslav v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost kdykoliv v průběhu jednání Zastupitelstva, nastane-li tato skutečnost. Oznámení o této skutečnosti bude automaticky uvedeno v zápisu.

 

 1. Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu, upozorní na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena Zastupitelstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

 

čl. 11

 

 1. Člen Zastupitelstva se může přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ni, a to zdvižením obou rukou znázorňujícím písmeno „T“. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo právě diskutuje.

 

 1. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu programu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje reakce na vystoupení předřečníka, rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce.

 

 1. Přednesení technické nebo faktické poznámky ani případná odpověď na technickou nebo faktickou poznámku jiného člena Zastupitelstva nesmí překročit 2 minuty.

 

 1. Překročí-li člen Zastupitelstva dobu k přednesení technické nebo faktické poznámky popřípadě k odpovědi na ni nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro překročení doby stanovené pro přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě k odpovědi na ni nebo z důvodu, že vystoupení člena Zastupitelstva není technickou nebo faktickou poznámkou, je konečné.

 

čl. 12

 

Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího podle čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 4.

 

čl. 13

 

 1. Člen Zastupitelstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací, popř. doplňující návrhy týkající se návrhu usnesení, ze kterých musí být zřejmé, na čem se má Zastupitelstvo usnést. Předsedající může požádat člena Zastupitelstva, aby svůj návrh zpřesnil.

 

čl. 14

 

 1. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník.

 

 1. Každý člen Zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do rozpravy.

 

 1. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

 

 1. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy.

 

Č Á S T V.

čl. 15

PŘÍPRAVA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

 

 1. Návrh usnesení předkládá Návrhový výbor na základě původního materiálu a pozměňovacích návrhů předložených v rozpravě. Předsedající po ukončení rozpravy a závěrečných slovech předkladatele vyzve Návrhový výbor k přednesení návrhů usnesení.

 

 1. Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti RMČ, starostovi, výborům Zastupitelstva, Úřadu MČ Praha-Zbraslav a tajemníkovi ÚMČ.

 

čl. 16

HLASOVÁNÍ

 

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před zahájením hlasování předsedající zjistí, zda je Zastupitelstvo usnášeníschopné a upozorní, že bude přikročeno k hlasování.

 

 1. O návrhu se hlasuje jako o celku. Na návrh člena Zastupitelstva je možné hlasování po částech, pokud lze o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně.

 

čl. 17

K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.

 

čl. 18

 1. Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy pozměňovací, popř. doplňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí opačném než byly podány. Vylučuje-li přijatý návrh další návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

 

čl. 19

 1. Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy jinak. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky a je zaznamenáno podle jmen, pokud Zastupitelstvo nerozhodne jinak. Při hlasování podle jmen se v zápise uvede, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel. Je-li podán návrh na tajné hlasování, rozhodne o něm zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. Tajné hlasování se provádí hlasovacími lístky a řídí je k tomu účelu ustavený volební výbor.

 

 1. Hlasy sčítá tajemník ÚMČ nebo jím pověřený zaměstnanec ÚMČ.

 

 1. Člen Zastupitelstva může výsledek hlasování zpochybnit pouze bezprostředně po hlasování. V takovém případě nechá předsedající zpochybněné hlasování opakovat.

 

 1. Hlasování nemůže být přerušováno.

 

čl. 20

PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

 1. Předsedající prohlásí zasedání za přerušené ve 22:00 hodin, pokud se Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy neusnese, že zasedání pokračuje i po této hodině. V případě, že u právě projednávaného bodu byla již ukončena rozprava, hlasování se dokončí.

 

 1. Předsedající může zasedání prohlásit za přerušené, pokud v jeho průběhu klesne počet přítomných členů Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastanou-li skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání.

 

 1. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán program jednání, svolá starosta pokračování zasedání znovu tak, aby se konalo za 7 dnů, pokud se Zastupitelstvo neusnese jinak.

 

 1. Jednání se přeruší vždy na nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to Návrhový výbor Zastupitelstva po ukončení rozpravy za účelem přípravy návrhu usnesení.

 

 1. Předsedající může vyhlásit přestávky v jednání na základě svého uvážení či návrhu členů Zastupitelstva. Přestávku vyhlašuje obvykle vždy po dvou hodinách jednání bez přestávky.

 

 1. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, pokud je program jednání vyčerpán.

 

Č Á S T VI.

čl. 21

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU

Ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnost zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva.

čl. 22

ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

 1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam a zápis, za jejichž vyhotovení odpovídá tajemník ÚMČ a ověřovatelé.

 

 1. V zápisu se uvádí zejména:
  1. den a místo jednání,
  2. hodina zahájení a ukončení,
  3. doba přerušení,
  4. jména určených ověřovatelů zápisu,
  5. počet přítomných členů Zastupitelstva,
  6. jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva,
  7. schválený program jednání,
  8. jméno zapisovatele,
  9. jména diskutujících,
  10. úplné znění všech návrhů přednesených Návrhovým výborem, o kterých Zastupitelstvo hlasovalo,
  11. průběh a výsledek hlasování,
  12. přijatá usnesení,
  13. stanoviska, jejichž zařazení do zápisu požadují jednotliví členové Zastupitelstva.

 

 1. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných a dokumenty, které jsou součástí usnesení.

 

 1. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva a podepisuje jej starosta nebo zástupce starosty a určení ověřovatelé.

 

 1. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbližším zasedání Zastupitelstva.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání Zastupitelstva k nahlédnutí v zasedací místnosti Zastupitelstva.

 

 1. Zápisy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany k nahlédnutí na ÚMČ a jsou též uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Č Á S T VII.

čl. 23

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

 

 1. Členové Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „interpelace“) na starostu, RMČ a její jednotlivé členy, na předsedy výborů Zastupitelstva a členy Zastupitelstva. Interpelace jsou zařazeny jako samostatný bod každého řádného zasedání Zastupitelstva, který je zařazen ihned za bod programu – Diskuse s občany. Písemné přihlášky musí být odevzdány do zahájení projednání bodu programu Interpelace řádného zasedání Zastupitelstva. Bod programu – Interpelace trvá vždy maximálně 30 minut. Interpelace jsou přednášeny v pořadí, v jakém byly podány přihlášky. Pokud člen Zastupitelstva předkládá více interpelací, losuje tajemník ÚMČ nebo jím pověřený zaměstnanec ÚMČ pořadí prvních, pak druhých, pak třetích interpelací atd. tak, aby interpelující přednesl vždy jen jednu interpelaci v řadě, pokud je ještě někdo další přihlášen. Přednesení interpelace je omezeno na dvě minuty, odpověď na pět minut, doplňující otázka na jednu minutu a odpověď na ni na dvě minuty. Pokud nebudou všechny přihlášky do 30 minut projednány, budou vyřízeny podle čl. 22, odst. 2. Byla-li interpelace zahájena před uplynutím limitu 30 minut, bude dokončena.

 

 1. Písemná odpověď na interpelaci musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů na adresu uvedenou v přihlášce a současně uveřejněna na internetových stránkách ÚMČ.

 

 1. Písemná přihláška musí obsahovat jasnou identifikaci tazatele (jméno, adresa), identifikaci komu je interpelace určena (konkrétní osoba), přesné znění dotazu.

 

čl. 24

DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ

 

 1. Občané MČ Praha-Zbraslav mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na RMČ a její jednotlivé členy, na předsedy výborů a členy Zastupitelstva, a to v bodu programu Diskuse s občany, který je zařazen vždy jako první samostatný bod programu za bod dle čl. 24 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a činnosti Rady na řádném zasedání Zastupitelstva. Písemné přihlášky musí být odevzdány do zahájení projednání bodu programu – Diskuse s občany řádného zasedání Zastupitelstva. Bod programu – Diskuse s občany trvá vždy maximálně 30 minut. Dotazy jsou přednášeny v pořadí, v jakém byly podány přihlášky. Pokud občan předkládá více dotazů, losuje tajemník ÚMČ nebo jím pověřený zaměstnanec ÚMČ pořadí prvních, pak druhých, pak třetích dotazů atd. tak, aby tazatel přednesl vždy jen jednu interpelaci v řadě pokud, je ještě někdo další přihlášen. Přednesení dotazu je omezeno na dvě minuty, odpověď na pět minut, doplňující otázka na jednu minutu a odpověď na ni na dvě minuty. Pokud nebudou všechny přihlášky do 30 minut projednány, budou vyřízeny podle čl. 23, odst. 2. Byl-li dotaz zahájen před uplynutím limitu 30 minut, bude dokončen.

 

 1. Písemná odpověď na dotaz musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů na adresu uvedenou v přihlášce a současně uveřejněna na internetových stránkách ÚMČ.

 

 1. Písemná přihláška musí obsahovat jasnou identifikaci tazatele (jméno, adresa), identifikaci komu je dotaz určen (konkrétní osoba), přesné znění dotazu.

 

Č Á S T VIII.

čl. 25

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A ČINNOSTI RADY

 

 1. Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva provádí Kontrolní výbor Zastupitelstva. Zprávu o plnění předkládá předseda Kontrolního výboru v samostatném stálém bodu programu řádného zasedání Zastupitelstva zpravidla ústně.

 

 1. RMČ podává pololetně na zasedání Zastupitelstva zprávu o své činnosti, a to podle ustanovení § 70 odst. 4 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

 

čl. 26

 

 1. Zastupitelstvo zřizuje výbory Zastupitelstva, které stanoví zákon, a další výbory Zastupitelstva.

 

 1. Výbory Zastupitelstva mohou konat společná zasedání výborů Zastupitelstva.

 

 1. Jednací řád výborů Zastupitelstva schvaluje Zastupitelstvo.

 

čl. 27

 

 1. Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav vydaný Usnesením Z 1 5 14 ze dne24.11.2014.

 

 1. Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha–Zbraslav nabývá účinnosti na základě Usnesení Z 19 17 117 ze dne  18.9.2017. 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 07:10

Aktuální výška:

411 cm

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

85 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 06:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální