Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16

 

Aktuality týkající se projektu MAP Praha 16 naleznete                                 >>ZDE<< 

 

CO JE MAP?

 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

 

SPECIFICKÉ CÍLE MAP

 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  • podpoře škol se slabšími výsledky16 a rozvoji potenciálu každého žáka.
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství17 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

 

Očekávané výstupy MAP

 

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 202318, a dále soubor aktivit19, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé. V plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů. Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity. Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR a popř. pro krajské akční plány. Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě sběru výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, které budou zasílány ve zprávách o realizaci z projektů.

 

MAP na území hlavního města Prahy

 

Pro hlavní město Praha je odpovídajícím územím městská část vykonávající přenesenou působnost podle Statutu hlavního města Prahy22 (celkem 22). Žadatelem je městská část.

Vymezení hranice MAP na území hl. m. Praha potvrzuje Magistrát hl. m. Prahy. Při formálním hodnocení projektové žádosti se posuzuje soulad území dopadu uvedeného v žádosti o podporu s územím uvedeným v Potvrzení Magistrátu hl. města Prahy, které vydává odbor školství a mládeže Magistrátu hl. města Prahy (povinná příloha projektové žádosti). Potvrzení Magistrátu hl. města Prahy musí obsahovat jasné vymezení území dopadu projektu a jednoznačnou identifikaci oprávněného žadatele za dané území.

 

Respektování lokálních partnerství

 

Základním principem je, že MAP vznikající na území správního obvodu ORP respektuje již vytvořená lokální funkční partnerství23. Respektování lokálních partnerství umožňují tato pravidla: zohlednění místních strategií, dílčí části MAP a možnosti změny hranice pro MAP.

V případě, že na území MAP již existují hotové/rozpracované strategické dokumenty, jejichž součástí je oblast vzdělávání a školství, je možné tyto dokumenty při tvorbě MAP použít. Je na rozhodnutí partnerství MAP, zda tyto dokumenty použije celé a integruje je do struktury MAP nebo jen použije jejich části. Je dokonce možné, aby v území MAP existovalo více strategických dokumentů, v takovém případě však MAP musí vytvořit a popsat koordinační a informační mechanismy na úrovni MAP, aby nedocházelo k překryvům strategií a duplicitám opatření/aktivit.

MAP se může skládat z dílčích strategií, a to za předpokladu, že tyto strategie řeší potřeby různých částí území nebo typů škol. Dílčími částmi mohou být samostatné strategie pro různé části území, případně již existující strategie, které jsou pak součástí MAP.

 

MČ Praha -Zbraslav

 

Městská část Praha-Zbraslav je v souladu s pravily a myšlenkou MAP součástí platformy správního obvodu Prahy 16. V rámci partnerství projektu je vytvořena spolupráce všech aktérů, kteří se v oblasti formálního či neformálního vzdělávání ve správním obvodu Praha 16 angažují.

 

Aktuality týkající se projektu MAP Praha 16 naleznete                                 >>ZDE<<

 

 

 

OPPV

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 06:50

Aktuální výška:

413 cm

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

85 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 06:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální