Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU – OFR

 

Kateřina Valínová, DiS.

vedoucí odboru

257 111 823 katerina.valinova@mc-zbraslav.cz
     

Ing. Iveta Divišová

hlavní účetní

257 111 818 iveta.divisova@mc-zbraslav.cz

Milena Němcová

účetní

257 111 818

milena.nemcova@mc-zbraslav.cz

Zuzana Zítková

referentka mzdové a personální agendy

257 111 825

zuzana.zitkova@mc-zbraslav.cz

 

 

 

 

 

V čele odboru stojí vedoucí odboru.

 

Odbor financí a rozpočtu zabezpečuje kompletní správu financí a tvorby a čerpání rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav; rozbory rozpočtu a hospodaření pro HMP; hospodářskou (ekonomickou činnost) MČ Praha – Zbraslav; daňovou agendu; činnost pokladní agendy; agendu mzdovou a personální; je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů, kontrolním orgánem hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha – Zbraslav a příjemců dotací z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav.

Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a vedení MČ Praha – Zbraslav.

V OBLASTI ROZPOČTU

 • Zpracovává návrh rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha - Zbraslav na běžný rok, rozpočtové výhledy MČ Praha – Zbraslav.
 • Sestavuje podrobný rozpočet příjmů a výdajů MČ Praha - Zbraslav na běžný rok a zabezpečuje jeho zpracování.
 • Zabezpečuje financování všech odvětví hospodářství MČ Praha – Zbraslav.
 • Sleduje rozpočtové hospodaření v průběhu roku, realizuje rozpočtové změny a hodnotí konečné výsledky hospodaření včetně finančního vypořádání za uplynulý rok.
 • Zajišťuje hospodaření s prostředky bankovních účtů ve smyslu přijatých usnesení RMČ a ZMČ.
 • Předkládá RMČ a ZMČ zprávy o sestavě rozpočtu, jeho plnění a vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha - Zbraslav – závěrečný účet.
 • Provádí analýzu hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha - Zbraslav, podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Rozhoduje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
 • Zpracovává návrh a vyhodnocení plánu hospodářské činnosti MČ Praha – Zbraslav.

V OBLASTI KONTROLNÍ ČINNOSTI

 • Provádí veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o finanční kontrole“), zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o státní kontrole“), a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v organizacích zřízených MČ Praha – Zbraslav.
 • Provádí veřejnosprávní kontrolu použití dotace, kontrolu nakládání s poskytnutou dotací, tj. s veřejnými prostředky, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přidělených příjemci dotace veřejnoprávní smlouvou.

V OBLASTI ÚČETNICTVÍ

 • Zajišťuje vedení účetnictví podle platné legislativní právní úpravy ČR.
 • Účtuje podle platné účtové osnovy a vytváří měsíční sestavy.
 • Zajišťuje pro MČ Praha – Zbraslav platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontrolu konstantních, variabilních a specifických symbolů uváděných na dokladech.
 • Metodicky řídí a usměrňuje výkon účetních agend u organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha – Zbraslav.
 • Provádí účtování hlavní a vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha – Zbraslav.
 • Prověřuje sestavy a výkazy ÚMČ a organizací zřízených MČ Praha – Zbraslav, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků.
 • Předává měsíční výkazy účetnictví MHMP za ÚMČ.
 • Předává čtvrtletní výkazy účetnictví MHMP za příspěvkové organizace MČ Praha – Zbraslav.
 • Provádí kontrolu a zúčtování cestovních účtů zaměstnanců zařazených do ÚMČ a členů ZMČ.
 • Vede evidenci předpisů, odpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám, předává příslušným odborům ÚMČ zpracované sestavy k odsouhlasení stavu výdajů  a příjmů.
 • Vede účetnictví pohybu obecního majetku a majetku příspěvkových organizací zřízených MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuje automatizované zpracování účetnictví, závěrečného účtu a jeho předání MHMP.
 • Přiřazuje platby k jednotlivým poplatkům a pokutám.
 • Zajišťuje agendu hlavní pokladny pro obě účetní činnosti MČ Praha – Zbraslav.
 • Zabezpečuje hotovostní i bezhotovostní bankovní operace.

V OBLASTI MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

 • Vykonává mzdové účetnictví.
 • Zabezpečuje personální agendu.
 • Zajištuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti.

LOTERIE, TOMBOLY A PROVOZ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ

 • V rozsahu svěřené působnosti povoluje věcné loterie, tomboly a provoz výherních hracích přístrojů.
 • Ve smyslu platných právních předpisů ČR provádí vyměření správního poplatku a kontrolu v rámci územního obvodu.
 • Provádí kontrolní činnost v oblasti výherních hracích přístrojů a vede správní řízení s provozovateli výherních hracích přístrojů v případě zjištění porušení právních norem upravujících provozování věcné loterie, tomboly a výherních hracích přístrojů.

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 675
TÝDEN: 3126
CELKEM: 525537

Aktuální stavy toků

23.3.2017 22:30

Aktuální výška:

80 cm

23.3.2017 22:10

Aktuální výška:

469 cm

23.3.2017 22:10

Aktuální výška:

137 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.3.2017 21:00

Aktuální výška:

136 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook