Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU – OFR

 

Ing. Josef Hierman

vedoucí odboru

257 111 823 josef.hierman@mc-zbraslav.cz

Hedvika Strnadová, DiS.

hlavní účetní

257 111 818 hedvika.strnadova@mc-zbraslav.cz

Milena Němcová

účetní

257 111 822

milena.nemcova@mc-zbraslav.cz

Ivana Augustová

referentka mzdové a personální agendy

257 111 825

ivana.augustova@mc-zbraslav.cz

 

 

 

Odbor financí a rozpočtu vykonává agendy rozpočtu, kontrolní činnosti, účetnictví, personální a mzdové, zajišťuje pojištění movitého i nemovitého majetku. 

 

V samostatné působnosti zajišťuje v rámci své činnosti kompletní správu financí a tvorby a čerpání rozpočtu MČ Praha-Zbraslav; rozbory rozpočtu a hospodaření pro HMP; hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha-Zbraslav; daňovou agendu; činnost pokladní agendy; agendu mzdovou a personální; je kontrolním orgánem hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Zbraslav a příjemců dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav.

Na úseku státní správy v přenesené i samostatné působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy výkon dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách; zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole); zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy. 

Vede agendu Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání výboru, zpracovává a eviduje zápisy z jednání výboru.

V OBLASTI ROZPOČTU

 • Zpracovává návrh rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha-Zbraslav na běžný rok, rozpočtové výhledy MČ Praha-Zbraslav;
 • sestavuje podrobný rozpočet příjmů a výdajů MČ Praha-Zbraslav na běžný rok a zabezpečuje jeho zpracování a rozpis;
 • sleduje rozpočtové hospodaření v průběhu roku, realizuje rozpočtové změny a hodnotí konečné výsledky hospodaření včetně finančního vypořádání za uplynulý rok;
 • zajišťuje hospodaření s prostředky bankovních účtů ve smyslu přijatých usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav a Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • zpracovává zprávy o sestavě rozpočtu, jeho plnění a vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha-Zbraslav, závěrečný účet;
 • zajišťuje finanční vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy;
 • rozhoduje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně;
 • zpracovává návrh a vyhodnocení plánu hospodářské činnosti MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje, eviduje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav návrhy na rozpočtová opatření v rozsahu svěřených pravomocí.

 

V OBLASTI KONTROLNÍ ČINNOSTI

 • Provádí veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o finanční kontrole“), zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o státní kontrole“), a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v organizacích zřízených MČ Praha – Zbraslav;
 • provádí analýzu hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Zbraslav, podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • provádí veřejnosprávní kontrolu použití dotace, kontrolu nakládání s poskytnutou dotací, tj. s veřejnými prostředky, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přidělených příjemci dotace veřejnoprávní smlouvou.

 

V OBLASTI ÚČETNICTVÍ

 • Zajišťuje vedení účetnictví podle platné legislativní právní úpravy ČR;
 • zajišťuje pro MČ Praha-Zbraslav platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, provádí kontrolu variabilních a specifických symbolů uváděných na dokladech;
 • provádí účtování hlavní a vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Zbraslav;
 • předává výkazy účetnictví Magistrátu hlavního města Prahy za Úřad MČ Praha-Zbraslav a příspěvkové organizace MČ Praha-Zbraslav;
 • metodicky řídí a usměrňuje výkon účetních agend u organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha-Zbraslav;
 • prověřuje sestavy a výkazy ÚMČ a organizací zřízených MČ Praha-Zbraslav;
 • ve spolupráci s příslušným odborem vede účetní evidenci předpisů, odpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám, předává příslušným odborům Úřadu MČ Praha-Zbraslav informace o úhradách pohledávek, případně o pohledávkách po splatnosti;
 • vede účetnictví pohybu majetku MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje zpracování účetnictví a závěrečného účtu;
 • přiřazuje platby k jednotlivým poplatkům a pokutám;
 • zajišťuje agendu hlavní pokladny pro obě účetní činnosti MČ Praha – Zbraslav;
 • zabezpečuje hotovostní i bezhotovostní bankovní operace.

 

V OBLASTI MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

 • Zpracovává mzdovou účetní agendu, včetně daně z příjmů ze závislé činnosti;
 • zabezpečuje personální agendu – nástupy a výstupy zaměstnanců, vedení osobní agendy, platové postupy zaměstnanců i ředitelů zřízených příspěvkových organizací;
 • zpracování podkladů pro statistická a jiná hlášení;
 • zajišťuje vstupní školení pro nové zaměstnance, ZOZ, eviduje školení a semináře zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje školení BOZP zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav;

 

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

 • zajišťuje pojištění movitého i nemovitého majetku, zabezpečuje likvidace pojistných událostí z hlediska finančního plnění a smluvních vztahů;
 • při likvidaci pojistných událostí a aktualizaci pojistných smluv poskytují OFR plnou součinnost věcně příslušné odbory Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • předkládá Radě MČ Praha-Zbraslav návrhy na aktualizace pojistných smluv.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

29.11.2020 01:10

Aktuální výška:

52 cm

29.11.2020 01:00

Aktuální výška:

400 cm

29.11.2020 01:30

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

29.11.2020 00:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální