Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – OKT

Mgr. Hana Haubertová

257 111 815

hana.haubertova@mc-zbraslav.cz

tajemnice Úřadu Městské části Praha -Zbraslav
 

JUDr. Tereza Kučerová Tvardíková 

právnička úřadu

257 111 817 tvardikova@mc-zbraslav.cz  

Blanka Velemínská

referentka kultury

257 111 801

blanka.veleminska@mc-zbraslav.cz

 

Marta Spáčilová

referentka kanceláře úřadu

257 111 817

marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

 

Alena Marcová

sekretariát starostky

257 111 834

alena.marcova@mc-zbraslav.cz

 

Oddělení Místní knihovna Zbraslav

 

Mgr. Kateřina Kučerová

vedoucí oddělení

257  111 803 
 

katerina.kucerova@mc-zbraslav.cz

 

Jana Franče Jirásková

knihovnice

257 111 802

jana.france.jiraskova@mc-zbraslav.cz

 

Dagmar Vodičková

knihovnice

257 111 802

 

dagmar.vodickova@mc-zbraslav.cz

 

 

 


V čele odboru stojí tajemník Úřadu Městské části Praha – Zbraslav.

Odbor zabezpečuje servis starosty, zástupců starosty, Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav včetně komisí RMČ a výborů ZMČ, poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dále zabezpečuje samosprávnou činnost Městské části Praha – Zbraslav v oblasti vzdělávání, kultury a místní knihovny. Zpracovává a eviduje agendu dotačních programů vyhlášených Městskou částí Praha – Zbraslav, vytváří informační materiály pro oblast cestovního ruchu.

Vytváří oficiální webový portál Městské částí Praha - Zbraslav, koordinuje činnost redakce Zbraslavských novin, poskytuje administrativní podporu k tvorbě kroniky městské části, zabezpečuje pronájmy kulturních prostor.

Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů a další úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou Městské části Praha – Zbraslav.

Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a starosty.

KANCELÁŘ ÚŘADU 

 • Plní funkci sekretariátu tajemníka.
 • Zabezpečuje jednání Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav.
 • Vede databázi podkladů jednání a výstupů Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav.
 • Archivuje zápisy a materiály ze zasedání Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav.
 • Vede evidenci žádostí a poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Vede evidenci interpelací členů Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav.
 • Vede evidenci zasedání komisí a výborů, archivuje a zveřejňuje zápisy komisí a výborů.
 • Zajišťuje informovanost členů Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuje včasné doručování písemností členům Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav a výborům a komisím.
 • Vede evidenci členů Zastupitelstva a Rady městské části Praha – Zbraslav, včetně výborů a komisí.
 • Koordinace přípravu a průběhu voleb, koordinuje činnost volebních komisí.
 • Zajišťuje chod úřední desky MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuje nákup a distribuci kancelářských potřeb.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI

 • Zajišťuje vymáhání pohledávek pro MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuje doplnění agendy základních registrů do ostatních pracovněprávních dokumentů souvisejících se základními registry, zejména pracovního řádu apod.
 • Eviduje dokumenty Krizového řízení a bezpečnosti a předkládá včas návrhy na aktualizace platnosti souvisejících dokumentů.
 • Vede centrální evidenci veškerých oprávnění, které Městská část Praha - Zbraslav nabyla podle zákona.
 • Vede evidenci soudních sporů, které vede město, a navrhuje postup řešení, zadává a kontroluje úkoly při spolupráci s externími právníky.
 • Poskytuje právní poradenství členům zastupitelstva města k výkonu jejich funkce člena zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav a zaměstnancům MČ zařazeným do ÚMČ a to k plnění jejich pracovních úkolů.
 • Vyřizuje žádosti o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovává výroční zprávu MČ o činnosti v této oblasti a zveřejňuje poskytnuté informace a další dokumenty způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Vede centrální evidenci petic a stížností.
 • Zajišťuje vyřizování petic a stížností dle příslušných předpisů.
 • Připravuje a administrativně zajišťuje rozhodnutí tajemníka úřadu o námitce podjatosti vedoucího odboru.
 • Eviduje právní předpisy.
 • Podílí se na přípravě smluv uzavíraných MČ Praha – Zbraslav a vyjadřuje se k návrhům předložených smluv MČ Praha – Zbraslav, přičemž vychází z podkladů předložených příslušnými odbory.
 • Zajišťuje formální úkony města ve vztahu k příspěvkovým organizacím a dalším právnickým osobám s účastí MČ Praha – Zbraslav.
 • Provádí kontrolu návrhů usnesení pro radu a zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav.
 • Provádí kontrolní činnost z právního hlediska v rámci úřadu či v rámci příspěvkových organizací města na základě požadavků vedení MČ Praha – Zbraslav.

SEKRETARIÁT STAROSTY A ZÁSTUPCŮ STAROSTY

 • Vykonává činnost asistenta starosty a jeho zástupců, a uvolněných členům ZMČ.
 • Eviduje a archivuje veškerou korespondenci starosty a jeho zástupců a uvolněných členům ZMČ.
 • Eviduje podle výsledků komunálních voleb náhradníky na uvolněný mandát.
 • Spolupracuje na přípravě a průběhu voleb a činnosti volebních komisí.
 • Eviduje petice a stížností.
 • Vede centrální evidenci právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy a vnitřních předpisů vydávaných tajemníkem, starostou, radou a zastupitelstvem.
 • Vede centrální evidenci usnesení vlády ČR.
 • Vede evidenci dokumentů Městské části Praha – Zbraslav týkajících se Sboru dobrovolných hasičů Praha – Zbraslav.
 • Eviduje zřizovací a zakládací listiny organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Městská část Praha - Zbraslav, včetně usnesení obchodního soudu.
 • Eviduje společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy obchodních společností, jejichž společníkem je Městská část Praha – Zbraslav.
 • Vede centrální evidenci zřizovacích a zakládacích listin organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Městská část Praha - Zbraslav, včetně usnesení obchodního soudu.
 • Eviduje evidenci společenských smluv, zakladatelských listin a stanov obchodních společností, jejichž společníkem je Městská část Praha – Zbraslav.

ŠKOLSTVÍ

 • Samostatně vykonává věcnou a právní agendu zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím a jeslím.
 • Provádí veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených MČ Praha – Zbraslav.
 • Administruje veškeré požadavky příspěvkových organizací a jeslí podaných zřizovateli.
 • Koordinuje činnost a spolupráci s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi.

KULTURA

 • Organizuje a koordinuje akce pořádané Městskou částí Praha  - Zbraslav.
 • Koordinuje a zajišťuje veřejně přístupné akce spolupořádané MČ Praha – Zbraslav.
 • Vytváří přehledy akcí, koordinuje průběh, načasování a plánování akcí pořádaných a spolupořádaných MČ Praha – Zbraslav.
 • Zabezpečuje prezentaci a propagaci MČ Praha – Zbraslav.
 • Vytváří informační materiály pro potřeby cestovního ruchu.
 • Připravuje podklady grafických materiálů.
 • Technicky zabezpečuje podklady Zbraslavských novin  - inzerce, fakturace, předplatné, příspěvky.
 • Zpracovává agendu grantů pro volný čas MČ Praha – Zbraslav.
 • Zajišťuj pronájmy divadla, obřadní síně, výstavní síně – smlouvy, fakturace.
 • Shromažďuje dokumenty a informační zdroje o Zbraslavi a jejích významných obyvatelích,
 • Vytváří archiv fotografií a výstřižků o MČ Praha – Zbraslav.
 • Administrativně zajišťuje tvorbu kroniky MČ Praha – Zbraslav.
 • Organizuje výstavy v Městském domě.

ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNA ZBRASLAV

 • Vykonává činnost dle zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Zajišťuje administrativní práce spojené s provozem knihovny.
 • Zajišťuje základní údržbu knihovního systému Clavius a zajišťuje pravidelné údržby systému servisním bodem.
 • Spolupracuje s dalšími knihovnami, především s Městskou knihovnou v Praze.
 • Optimalizuje využití prostor knihovny a její rozšiřování.
 • Spolupracuje s dalšími organizacemi, komunitami, kulturními a vzdělávacími institucemi, které působí na území MČ Praha – Zbraslav a v blízkém okolí.
 • Vymáhání pohledávky v rozsahu stanoveném knihovním řádem.
 • Spolupracuje na kulturní činnost pořádané a spolupořádané MČ Praha – Zbraslav.
 • Organizuje čtenářské soutěže a ankety obyvatel MČ Praha – Zbraslav k aktuálním tématům.
 • Zajišťuje distribuci Zbraslavských novin.

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 675
TÝDEN: 3126
CELKEM: 525537

Aktuální stavy toků

23.3.2017 22:30

Aktuální výška:

80 cm

23.3.2017 22:10

Aktuální výška:

469 cm

23.3.2017 22:10

Aktuální výška:

137 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.3.2017 21:00

Aktuální výška:

136 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook