Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA – OKT

 

Petr Janeček

tajemník úřadu

257 111 815 petr.janecek@mc-zbraslav.cz  

JUDr. Tereza Kučerová Tvardíková 

právnička úřadu

257 111 813 tvardikova@mc-zbraslav.cz  

Blanka Velemínská

referentka kultury

257 111 801

blanka.veleminska@mc-zbraslav.cz

 

Marta Spáčilová

referentka kanceláře úřadu

257 111 817

marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

info@mc-zbraslav.cz

 

Mgr. Kateřina Fritz

sekretariát starostky

257 111 834

katerina.fritz@mc-zbraslav.cz

 

Oddělení Místní knihovna Zbraslav

 

Mgr. Kateřina Kučerová

vedoucí oddělení

257  111 803 
 

katerina.kucerova@mc-zbraslav.cz

 

Jana Franče Jirásková

knihovnice

257 111 804

jana.france.jiraskova@mc-zbraslav.cz

 

Dagmar Vodičková

knihovnice

257 111 802

 

dagmar.vodickova@mc-zbraslav.cz

 

 

 


 

Odbor kancelář tajemníka vykonává agendy školství, kanceláře úřadu, právních činností, sekretariátu starosty, referátu kultury a Místní knihovny Zbraslav.

 

o             Školství                                                                              

o             Právník úřadu

o             Sekretariát                                                                       

o             Kancelář úřadu                                                               

o             Referát Kultury                                                                              

 • ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNA ZBRASLAV - OMKZ                         

o             Knihovní činnost

 

V samostatné působnosti MČ Praha-Zbraslav zabezpečuje servis starosty, zástupců starosty, Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav, komisí Rady MČ Praha-Zbraslav a výborů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav. Zastupuje nebo koordinuje zastupování MČ Praha-Zbraslav a jejích orgánů v soudních sporech. Poskytuje právní poradenství členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav nutné k výkonu jejich funkce a zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav zařazeným do ÚMČ Praha-Zbraslav k plnění jejich pracovních úkolů. Podílí se na tvorbě a přípravě smluv uzavíraných MČ Praha-Zbraslav a vyjadřuje se k návrhům předložených smluv za MČ Praha-Zbraslav. Zpracovává a eviduje agendu Programů pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav. Zajišťuje výkon agendy v oblasti vzdělávání a kultury. Vytváří informační materiály pro oblast cestovního ruchu, vytváří a administruje oficiální webový portál Městské části Praha-Zbraslav, administrativně zajišťuje činnosti redakce Zbraslavských novin, poskytuje administrativní podporu k tvorbě kroniky MČ Praha-Zbraslav. Zabezpečuje pronájmy kulturních prostor. Prostřednictvím samostatného oddělení Místní knihovna Zbraslav vykonává činnost místní veřejné knihovny.

Na úseku státní správy v přenesené i samostatné působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným zákonem a Statutem hl. m. Prahy výkon dle: zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí; zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon);  zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon);  a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy.

 

ŠKOLSTVÍ

 • Samostatně vykonává věcnou a právní agendu zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím
 • samostatně vykonává věcnou a právní agendu zakladatelských funkcí vůči společnosti Dětské jesle Zbraslav o.p.s.;
 • koordinuje provádění veřejnosprávní kontroly školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje veškeré požadavky škol, školských organizací a jeslí podaných zřizovateli;
 • koordinuje činnost a spolupráci s dalšími organizacemi a vzdělávacími institucemi.

KANCELÁŘ ÚŘADU 

 • Plní funkci sekretariátu tajemníka Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • administrativně zabezpečuje jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav;
 • archivuje podklady k jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav;
 • zpracovává a archivuje zápisy a usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci interpelací členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • archivuje evidenci zasedání výborů, archivuje zápisy výborů a zveřejňuje zápisy komisí a výborů;
 • administrativně zajišťuje činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje informovanost členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje včasné doručování písemností členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a Rady MČ Praha-Zbraslav a evidenci členů výborů a komisí;
 • eviduje podle výsledků komunálních voleb náhradníky na uvolněný mandát Zastupitele MČ Praha-Zbraslav;
 • koordinuje přípravu a průběh voleb, koordinuje činnost volebních komisí;
 • vede evidenci žádostí a poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • zveřejňuje poskytnuté informace a další dokumenty způsobem umožňujícím dálkový přístup;
 • zajišťuje doplnění agendy základních registrů, které nejsou určeny konkrétně jinému odboru;
 • zajišťuje chod úřední desky MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje nákup a distribuci kancelářských potřeb;
 • zabezpečuje platnost elektronických certifikátů;
 • zabezpečuje komunikaci s poskytovateli IT služeb.

PRÁVNÍK ÚŘADU

 • Poskytuje právní poradenství členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav nutné k výkonu jejich funkce člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav zařazeným do ÚMČ Praha-Zbraslav k plnění jejich pracovních úkolů;
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav a její orgány v soudních sporech;
 • koordinuje a kontroluje úkoly zadané externím právníkům;
 • vede evidenci soudních sporů, které vede MČ Praha-Zbraslav a navrhuje postup řešení;
 • koordinuje vymáhání pohledávek pro MČ Praha-Zbraslav a spolupráci s exekutorskými úřady;
 • vede centrální evidenci veškerých oprávnění, která MČ Praha-Zbraslav nabyla podle zákona;
 • plní funkci zástupce orgánu městské části při úkonech svěřených MČ Praha-Zbraslav Statutem hl. m. Prahy podle Občanského soudního řádu;
 • vyřizuje žádosti o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpracovává výroční zprávu MČ Praha-Zbraslav o činnosti v této oblasti;
 • připravuje ve spolupráci s jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha-Zbraslav stanoviska pro vyřizování petic a stížností dle příslušných předpisů;
 • připravuje a administrativně zajišťuje rozhodnutí tajemníka Úřadu MČ Praha-Zbraslav o námitce podjatosti vedoucího odboru;
 • eviduje právní předpisy související s výkonem státní správy a samosprávy Úřadu MČ Praha-Zbraslav a MČ Praha-Zbraslav;
 • podílí se na tvorbě a přípravě smluv uzavíraných MČ Praha-Zbraslav a vyjadřuje se k návrhům předložených smluv za MČ Praha-Zbraslav, přičemž vychází z podkladů předložených příslušnými odbory;
 • na základě požadavku tajemníka MČ Praha-Zbraslav provádí kontrolu návrhů usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav a Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí další právní činnosti pro MČ Praha-Zbraslav na základě požadavků vedení MČ Praha-Zbraslav.

SEKRETARIÁT STAROSTY

 • Vykonává činnost asistenta starosty, jeho zástupců a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • odesílá prostřednictvím systému spisové služby korespondenci starosty, jeho zástupců a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • eviduje a archivuje veškerou korespondenci starosty, jeho zástupců a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • administrativně zajišťuje partnerství mezi MČ Praha-Zbraslav a městem Sommières;
 • vede centrální evidenci petic a stížností;
 • vede centrální evidenci právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy a vnitřních předpisů Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci dokumentů starosty MČ Praha-Zbraslav týkajících se Sboru dobrovolných hasičů Praha-Zbraslav v rozsahu kompetencí svěřených do samostatné působnosti MČ Praha-Zbraslav Statutem hl. m. Prahy, podle zákona č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně;
 • eviduje zřizovací a zakládací listiny organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je MČ Praha-Zbraslav, včetně usnesení obchodního soudu;
 • eviduje společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy obchodních společností, jejichž společníkem je Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
 • spolupracuje na přípravě a průběhu voleb a činnosti volebních komisí;
 • zabezpečuje komunikaci s poskytovateli telefonních služeb.

REFERÁT KULTURY

 • Organizuje a koordinuje kulturní a společenské akce pořádané MČ Praha-Zbraslav;
 • koordinuje a zajišťuje veřejně přístupné akce spolupořádané MČ Praha-Zbraslav;
 • vytváří přehledy akcí, koordinuje průběh, načasování a plánování akcí pořádaných a spolupořádaných MČ Praha-Zbraslav;
 • zabezpečuje prezentaci a propagaci MČ Praha-Zbraslav;
 • vytváří informační materiály pro potřeby cestovního ruchu a prezentaci MČ Praha-Zbraslav;
 • připravuje podklady grafických materiálů;
 • technicky a administrativně zabezpečuje činnost a podklady pro zpracování a přípravu Zbraslavských novin;
 • zpracovává agendu Programů pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav;
 • zajišťuj pronájmy Divadla Jana Kašky a prostor v Městském domě;
 • shromažďuje dokumenty a informační zdroje o MČ Praha-Zbraslav a jejích významných obyvatelích;
 • vytváří archiv fotografií a výstřižků o MČ Praha-Zbraslav;
 • administrativně zajišťuje tvorbu kroniky MČ Praha – Zbraslav;
 • organizuje výstavy v Městském domě;
 • spolupracuje s dalšími organizacemi, komunitami, kulturními a vzdělávacími institucemi, které působí na území MČ Praha-Zbraslav a v blízkém okolí;

ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNA ZBRASLAV

 • Vykonává činnost dle zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon);
 • zajišťuje administrativní práce spojené s provozem knihovny;
 • zajišťuje základní údržbu knihovního systému KOHA a zajišťuje pravidelné údržby systému servisním bodem;
 • spolupracuje s dalšími knihovnami, především s Městskou knihovnou v Praze;
 • optimalizuje využití prostor knihovny a její rozšiřování;
 • spolupracuje s dalšími organizacemi, komunitami, kulturními a vzdělávacími institucemi, které působí na území MČ Praha-Zbraslav a v blízkém okolí;
 • vymáhá pohledávky v rozsahu stanoveném knihovním řádem;
 • spolupracuje na kulturní činnost pořádané a spolupořádané MČ Praha-Zbraslav;
 • organizuje čtenářské soutěže a ankety obyvatel MČ Praha-Zbraslav k aktuálním tématům;
 • zajišťuje distribuci Zbraslavských novin;
 • spolupracuje s dalšími organizacemi, komunitami, kulturními a vzdělávacími institucemi, které působí na území MČ Praha-Zbraslav a v blízkém okolí;

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

banner

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

18.9.2019 21:50

Aktuální výška:

44 cm

18.9.2019 21:50

Aktuální výška:

381 cm

18.9.2019 21:50

Aktuální výška:

71 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

18.9.2019 21:00

Aktuální výška:

75 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 1080
TÝDEN: 3281
CELKEM: 1234639