Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE - OMIR

 

Martina Holotínová

vedoucí odboru 

dotace, veřejné zakázky, investice,  územní rozvoj

257 111 814

martina.holotinova@mc-zbraslav.cz 

Eva Šinknerová

investice a veřejné zakázky

257 111 846 eva.sinknerova@mc-zbraslav.cz

Věra Dvorská

referentka správy majetku

257 111 835

vera.dvorska@mc-zbraslav.cz

Ludmila Wágnerová

referentka správy majetku

257 111 836

ludmila.wagnerova@mc-zbraslav.cz

Ing. Leo Steiner

koordinátor participativního plánování

247 111 814 leo.steiner@mc-zbraslav.cz

 


Odbor majetku, investic a rozvoje vykonává agendy rozvoje MČ Praha-Zbraslav, investičních činností, dotací a veřejných zakázek, správy pozemků a nemovitého majetku MČ Praha-Zbraslav.

o             Územní rozvoj, výstavba, ÚP                                   

o             Správa a evidence nemovitého majetku                            

o             Nakládání s nemovitým majetkem                        

o             Dotace                                                                               

o             Rozvoj majetku a investiční akce            

V samostatné působnosti odbor zajišťuje a zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních plánů, navrhuje a vytváří podklady pro komplexní rozvoj území MČ Praha-Zbraslav. Zajišťuje investiční akce MČ Praha-Zbraslav. Vykonává činnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek, administruje Profil zadavatele a vede dokumentaci veřejných zakázek, vyhledává a sleduje možnosti čerpání dotací. Zajišťuje evidenci nemovitého majetku, vytváří inventurní soupisy pro Magistrát hlavního města Prahy, sleduje vlastnické vztahy k nemovitému majetku a majetkoprávní vypořádání (nevyjasněné vlastnické vztahy). Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům ve správě MČ Praha-Zbraslav, zajišťuje vklady vlastnických práv z převodu nemovitostí, zajišťuje notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí, atp. Zajišťuje výkon agendy při aplikaci zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Další související agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy.

 Vede agendu příslušných komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání těchto komisí, zpracovává a eviduje zápisy z jednání těchto komisí, výstupy z jednání předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav

 ROZVOJ MČ

 • Vytváří strategické a plánovací dokumenty MČ Praha-Zbraslav;
 • navrhuje a vytváří podklady pro komplexní rozvoj území MČ Praha-Zbraslav na úseku samosprávy;
 • navrhuje a vytváří podklady a vyjádření MČ Praha-Zbraslav k územnímu plánu a dalším strategickým plánovacím dokumentům hlavního města Prahy;
 • navrhuje a vytváří stanoviska MČ Praha-Zbraslav k výstavbě v městské části;
 • řídí rozvojové projekty MČ Praha-Zbraslav;
 • vede centrální evidenci rozhodnutí stavebního úřadu;
 • účastní se na jednáních s orgány státní správy a samosprávy na úseku své působnosti a navrhuje vyjádření za MČ.

INVESTIČNÍ ČINNOST

 • Spolupracuje při přípravě investičních výhledů a záměrů;
 • spolupracuje na navrhování krátkodobých a střednědobých investičních plánů MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje a administruje výběrová řízení investičních akcí na stavební práce, služby a dodávky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a Pravidel pro zakázky malého rozsahu MČ Praha- Zbraslav a v souladu s přijatými usneseními Rady MČ Praha- Zbraslav a Zastupitelstva MČ Praha- Zbraslav;
 • připravuje a projednává věcnou stránku návrhů příslušných smluv a administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty k zabezpečení a realizaci investičních akcí;
 • kontroluje čerpání finančních prostředků určených pro investiční akce;
 • zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí v souladu se schváleným rozpočtem;
 • plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční akcí;
 • zajišťuje všechny potřebné úkony v zastoupení MČ Praha – Zbraslav v rámci územního, stavebního, kolaudačního řízení, včetně jednání s účastníky řízení a dotčenými orgány;
 • vede evidenci investičních akcí;
 • zastupuje MČ Praha – Zbraslav jako  investora, zajišťuje a kontroluje činnost externího technického dozoru investora a provádí kontrolu výstupů;
 • podává žádosti o vyjádření k záměru investičních akcí příslušným orgánům státní správy a dalším dotčeným orgánům;
 • připravuje a účastní se jednání se společnostmi zajišťujícími pro MČ Praha – Zbraslav investiční činnost (projektanti, stavební firmy, obchodní zástupci, zástupci orgánů veřejné moci, jako jsou dotčené orgány, vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, ostatní orgány státní správy nebo samosprávy apod.);
 • zajišťuje předání a převzetí staveb, provádí kontrolu nad prováděním investičních akcí;
 • kontroluje dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí MČ Praha-Zbraslav;
 • podává reklamace v případě závad na předaných stavebních dílech a kontroluje jejich odstranění;
 • dalším zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investičních činností, poskytuje odbornou pomoc.

DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • Vykonává činnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek, a to v koordinaci s dotčenými odbory Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje Profil zadavatele a vede dokumentaci veřejných zakázek;
 • sleduje zákonné normy a předpisy související se zadáváním veřejných zakázek;
 • vyhledává a sleduje možnosti dotací a grantů;
 • realizuje dotační management ve spolupráci s externími firmami, popřípadě odbory a jejich vedoucími;
 • spolupracuje při přípravě investičních výhledů a záměrů.

SPRÁVA POZEMKŮ A NEMOVITÉHO MAJETKU MČ

 • Řeší nevyjasněné vlastnické vztahy k nemovitému majetku;
 • zajišťuje vklady vlastnických práv z převodu nemovitostí – spolupráce s Odborem financí a rozpočtu;
 • zpracovává podklady ke smlouvám, výpisy a snímky z Katastru nemovitostí (dále jen „KN“), geometrické plány, znalecké posudky;
 • zajišťuje notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí;
 • eviduje nemovitý majetek v programu ENO a vytváří inventurní soupisy pro MHMP;
 • sleduje vlastnické vztahy k nemovitému majetku – majetkoprávní vypořádání (nevyjasněné vlastnické vztahy);
 • zajišťuje provedení vkladu vlastnických práv z převodu nemovitostí (výpisy z KN, geometrické plány, identifikace, znalecké posudky, notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí);
 • zajišťuje pronájem a výpůjčky pozemků a nebytových prostor (s výjimkou budovy ÚMČ Praha-Zbraslav, Městské zahrady, Divadla Jana Kašky a prostor v Městském domě), kontroluje dodržování účelu pronájmu a výpůjček;
 • vede centrální evidenci smluv (s výjimkou smluv o pronájmu hrobů, hrobových míst a míst v urnovém háji veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav; smluv pracovněprávních a smluv o pronájmu bytů);
 • Vede evidenci Registru smluv MČ Praha – Zbraslav.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 05:40

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 05:00

Aktuální výška:

419 cm

23.1.2021 05:40

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 05:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální