Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR MAJETKU, INVESTIC A ROZVOJE - OMIR

 

Jana Krupičková

vedoucí odboru 

dotace a veřejné zakázky

257 111 825

jana.krupickova@mc-zbraslav.cz

     

Martina Holotínová

investice a veřejné zakázky

257 111 814

martina.holotinova@mc-zbraslav.cz 

Ing. arch. Iva Řehulková

referentka územní rozvoj

257 111 824

iva.rehulkova@mc-zbraslav.cz

Věra Dvorská

referentka správy majetku

257 111 835

vera.dvorska@mc-zbraslav.cz

Ludmila Wágnerová

referentka správy majetku

257 111 835

ludmila.wagnerova@mc-zbraslav.cz

 


V čele odboru stojí vedoucí odboru

Odbor zajišťuje a zpracovává návrhy krátkodobých a střednědobých investičních programů. Navrhuje a vytváří podklady pro komplexní rozvoj území MČ Praha – Zbraslav na úseku samosprávy. Vykonává činnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek, administruje Profil zadavatele a vede dokumentaci veřejných zakázek, vyhledává a sleduje možnosti čerpání dotací. Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům ve správě MČ Praha – Zbraslav, zajišťuje vklady vlastnických práv z převodu nemovitostí, zajišťuje notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí, atp.

Odbor dále zajišťuje stavební investiční akce MČ Praha – Zbraslav, eviduje nemovitý majetek, vytváří inventurní soupisy pro MHMP, sleduje vlastnické vztahy k nemovitému majetku – majetkoprávní vypořádání (nevyjasněné vlastnické vztahy), vede centrální evidenci smluv.

Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů a další úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou Městské části Praha – Zbraslav.

Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a vedení Městské části.

ROZVOJ MČ

 • Vytváří strategické a plánovací dokumenty MČ Praha – Zbraslav.
 • Navrhuje a vytváří podklady pro komplexní rozvoj území MČ Praha - Zbraslav na úseku samosprávy.
 • Navrhuje a vytváří podklady a vyjádření MČ Praha – Zbraslav k územnímu plánu MHMP.
 • Navrhuje a vytváří stanoviska MČ Praha - Zbraslav k výstavbě v městské části, stanoviska ke změnám územního plánu, účastní se jednání.
 • Navrhuje a vytváří stanoviska k povodňovým plánům.
 • Vede centrální evidence rozhodnutí stavebního úřadu.
 • Účastní se na jednáních s orgány státní správy na úseku své působnosti.
 • Spolupracuje na tvorbě Povodňového plánu MČ Praha – Zbraslav a provádí výkon povodňového orgánu dle § 77, odst. 2, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – vodní zákon v platném znění.

INVESTIČNÍ ČINNOST

 • Spolupracuje při přípravě investičních výhledů a záměrů.
 • Plní funkci investora, zajišťuje přípravu, realizaci a koordinaci investiční akcí.
 • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele investičních akcí, u nichž vykonává funkci investora.
 • Zpracovává a projednává návrhy obchodních smluv. 
 • Spolupracuje na navrhování krátkodobých a střednědobých investičních plánů MČ Praha – Zbraslav.
 • Kontroluje čerpání finančních prostředků určených pro investiční akce.
 • Zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí v souladu se schváleným rozpočtem
 • Dalším zaměstnancům MČ Praha – Zbraslav, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investičních činností, poskytuje odbornou pomoc.
 • Na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření.
 • Připravuje a realizuje investiční akce:

DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • Vykonává činnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek a to v koordinaci s dotčenými odbory ÚMČ Praha – Zbraslav.
 • Administruje Profil zadavatele a vede dokumentaci veřejných zakázek.
 • Sleduje zákonné normy a předpisy související se zadáváním veřejných zakázek.
 • Vyhledává a sleduje možnosti dotací a grantů.
 • Realizuje dotační management ve spolupráci s externími firmami, popřípadě odbory a jejich vedoucími.
 • Spolupracuje při přípravě investičních výhledů a záměrů.

SPRÁVA POZEMKŮ A NEMOVITÉHO MAJETKU MČ

 • Řeší nevyjasněné vlastnické vztahy k nemovitému majetku.
 • Zajišťuje vklady vlastnických práv z převodu nemovitostí - spolupráce s Odborem financí a rozpočtu.
 • Zpracovává podklady ke smlouvám, výpisy a snímky z Katastru nemovitostí (dále jen „KN“), geometrické plány, znalecké posudky.
 • Zajišťuje notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí.
 • Eviduje nemovitý majetek v programu ENO, vytváří inventurní soupisy pro MHMP.
 • Sleduje vlastnické vztahy k nemovitému majetku – majetkoprávní vypořádání (nevyjasněné vlastnické vztahy).
 • Zajišťuje provedení vkladu vlastnických práv z převodu nemovitostí (výpisy z KN, geometrické plány, identifikace, znalecké posudky, notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí).
 • Zajišťuje pronájem a výpůjčky pozemků a nebytových prostor (s výjimkou budovy ÚMČ Praha - Zbraslav divadla, obřadní síně), kontroluje dodržování účelu pronájmu a výpůjček.
 • Vede centrální evidenci smluv (mimo smluv o nájmu hrobových a epitafních míst a smluv pracovněprávních).
 • Vede centrální evidenci smluv a Registr smluv MČ Praha – Zbraslav v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 675
TÝDEN: 3126
CELKEM: 525537

Aktuální stavy toků

23.3.2017 22:30

Aktuální výška:

80 cm

23.3.2017 22:10

Aktuální výška:

469 cm

23.3.2017 22:10

Aktuální výška:

137 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.3.2017 21:00

Aktuální výška:

136 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook