Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - OMH

 

Štěpán Vacek, DiS.

vedoucí odboru

 

 

257 111 821

stepan.vacek@mc-zbraslav.cz

Radka Dvořáková

referentka bytové agendy

257 111 830 radka.dvorakova@mc-zbraslav.cz

Oskar Botha

referent nebytového hospodářství

257 111 829

oskar.botha@mc-zbraslav.cz

Hana Odstrčilová

referentka správy hřbitova

257 111 837

hana.odstrcilova@mc-zbraslav.cz

Blanka Slancová, DiS.

referentka pro životní prostředí

257 111 842

blanka.slancova@mc-zbraslav.cz

Tereza Valešová, DiS.

referent pro vzhled obce a odpadové hospodářství

257 111 842 tereza.valesova@mc-zbraslav.cz
     

Milan Zápotocký

 

komunální služby

Oldřich Aksman

 

komunální služby

Roman Míka

 

komunální služby

Zdeněk Bláha

 

komunální služby

 

 

 


Odbor místního hospodářství vykonává agendy správy a údržby místních komunikací, krizového řízení, životního prostředí a veřejné zeleně, vzhledu městské části a odpadového hospodářství, nebytového hospodářství, bytového hospodářství, správy a údržby veřejného pohřebiště a komunálních služeb.

o             Správa a údržba místních komunikací

o             Krizové řízení a bezpečnost                                 

o             Nebytové hospodářství                                                             

o             Bytové hospodářství                                                   

o             Správa a údržba hřbitova                                           

o             Životní prostředí a veřejná zeleň

o             Vzhled obce a odpadové hospodářství                               

o             Komunální služby, úklid a údržba            

V samostatné působnosti zajišťuje v rámci své činnosti: územní správu a údržbu místních komunikací, přijímá hlášení poruch na vedení inženýrských sítí. Realizuje a zajišťuje správu veřejné zeleně a veřejných prostranství včetně městského mobiliáře, správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha-Zbraslav, správu a údržbu veřejného pohřebiště, správu a údržbu bytového a nebytového fondu MČ Praha- Zbraslav, zabezpečuje správu budovy Úřadu MČ Praha-Zbraslav a detašovaných pracovišť Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Realizuje a zajišťuje komunální služby, atp.

 Na úseku státní správy v přenesené i samostatné působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy výkon dle: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon); zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon); zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon); zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy. 

Vede agendu příslušných komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání těchto komisí, zpracovává a eviduje zápisy z jednání těchto komisí, výstupy z jednání předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav.

SPRÁVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 • Zabezpečuje a realizuje správu místních komunikací agenda správce, pasport, údržba a opravy komunikací a jejich zařízení, zvláštní užívání, uzavírky, objížďky, plán zimní údržby, opravy a výstavba dopravního značení včetně pasportů dopravního značení);
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav při realizaci liniových staveb technické vybavenosti v místních komunikacích;
 • zabezpečuje a realizuje správu, údržbu a opravy uličních vpustí v majetku MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci investičních akcí a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako dozor investora v oblasti místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav;

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

 • koordinuje na základě pokynu starosty MČ zajišťování připravenosti městské části na řešení krizových situací,
 • koordinuje organizování přípravy městské části na krizové situace, pokud starosta MČ zřídí krizový štáb jako svůj pracovní orgán,
 • poskytuje hlavnímu městu Praze podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu hlavního města Prahy,
 • ve spolupráci s OSV shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území městské části, tyto údaje předává hlavnímu městu Praze a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob;
 • eviduje dokumenty Krizového a povodňového štábu a předkládá včas návrhy na aktualizace platnosti souvisejících dokumentů;
 • vyjadřuje se k povodňovým plánům na území MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje povodňový plán MČ Praha-Zbraslav a předkládá včas návrhy na aktualizace;
 • koordinuje činnost krizového a povodňového štábu Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje činnosti k oznamování dokumentů veřejnosti a tvorbě vyjádření k návrhu bezpečnostní dokumentace Magistrátu hlavního města Prahy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ

 • v rámci výkonu samosprávných činností správou a údržbu veřejné zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • v přenesené působnosti vykonává činnosti dle zákona o ochraně přírody a krajiny v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy;
 • připravuje podklady pro vyjádření MČ Praha-Zbraslav k řízení podle zákona o ochraně ovzduší v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy;
 • zabezpečuje výkon agend svěřených statutem hl. m Prahy podle zákona na ochranu zvířat proti týrání;
 • zabezpečuje výkon agend svěřených statutem hl. m Prahy a podle zákona o veterinární péči, povoluje žádosti o svod zvířat;
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako dozor investora v oblasti veřejné zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav

VZHLED OBCE A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • zajišťuje v rámci výkonu samosprávných činností agendu samosprávy spojenou se vzhledem MČ;
 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona o odpadech v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy;
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako účastníka řízení o vydání souhlasu k provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů
 • zabezpečuje provoz, správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce v oblasti dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje údržbu, opravy a obnovu městského mobiliáře ve správě MČ Praha – Zbraslav
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako dozor investora v oblasti vzhledu MČ Praha-Zbraslav;
 • ve spolupráci s pracovníky komunálních služeb zajišťuje likvidaci černých skládek;
 • připravuje plány pravidelného čištění veřejných ploch a mobiliáře a plány pravidelného svozu veřejných odpadkových košů, spolupracuje s MHMP a příslušným poskytovatelem služeb při agendě bezplatné likvidace separovaného odpadu.

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Zabezpečuje správu a údržbu nebytového fondu MČ Praha-Zbraslav;
 • kontroluje technický stav měřících zařízení spotřeby energií v nebytových prostorech ve správě MČ Praha-Zbraslav a zabezpečuje pravidelné revize a opravy těchto zařízení;
 • vede evidenci investičních akcí a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako dozor investora v oblasti nebytového fondu ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje úklid budov ÚMČ, Městský dům a WC v městské zahradě.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Zabezpečuje správu a údržbu bytů a bytového fondu ve správě MČ Praha – Zbraslav;
 • připravuje předpisy nájmů a ostatních plateb spojených s provozem bytů;
 • kontroluje úhradu předepsaného nájemného, včetně výzev k úhradě dlužných částek a předávání podkladů právníkovi Úřadu MČ Praha – Zbraslav;
 • kontroluje technický stav měřících zařízení spotřeby energií v bytových objektech ve správě MČ Praha-Zbraslav a zabezpečuje pravidelné revize a opravy těchto zařízení;
 • zajišťuje havarijní opravy v bytech a bytových objektech ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje údržbu zeleně okolo bytových domů;
 • zpracovává data pro SIPO;
 • spolupracuje s externí společností zajišťující roční vyúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v bytových objektech MČ Praha-Zbraslav a tuto činnost kontroluje;
 • vede evidenci o vybavení bytů ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci oprav v bytech ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci smluv o nájmech bytů bytového fondu ve správě MČ Praha – Zbraslav; 
 • zpracovává v rámci agendy bytového hospodářství podklady pro OFR ÚMČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako dozor investora v oblasti bytového fondu ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci investičních akcí v oblasti bytového fondu ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 • Zabezpečuje správu a provoz veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav v rozsahu samostatné působnosti svěřené MČ Praha-Zbraslav Statutem hl. m. Prahy podle zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů;
 • vede evidenci smluv o pronájmu hrobů, hrobových míst a míst v urnovém háji veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce, zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako dozor investora v oblasti správy a údržby veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci investičních akcí správy a údržby veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

 • Provádí péči o vzhled MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí výlep plakátů na výlepových plochách MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí pravidelný a mimořádný úklid komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí údržbu vybrané zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí likvidace černých skládek;
 • provádí zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí drobné opravy městského mobiliáře;
 • provádí drobné opravy dopravního značení;
 • provádí drobné opravy v budovách MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí kontrolu a úklid dětských hřišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí úklid veřejných prostranství a schodišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • a další.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 573
TÝDEN: 2886
CELKEM: 667409

Aktuální stavy toků

19.10.2017 14:40

Aktuální výška:

47 cm

19.10.2017 14:50

Aktuální výška:

400 cm

19.10.2017 14:30

Aktuální výška:

81 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

19.10.2017 14:00

Aktuální výška:

86 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook