Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH AGEND – OSA

 

Mgr. Romana Králíková

vedoucí odboru, sociální pracovník

257 111 883

734 574 985

romana.kralikova@mc-zbraslav.cz

Bc. Tereza Jeništová, DiS.

veřejný opatrovník, sociální pracovník

257 111 816

tereza.jenistova@mc-zbraslav.cz

Růžena Stará

pečovatelka

257 257 592

734 574 983

pecovatelky@mc-zbraslav.cz 

Hana Dandová

pečovatelka

774 524 465

pecovatelky@mc-zbraslav.cz 

Jaroslava Boušková

pečovatelka

774 760 937

pecovatelky@mc-zbraslav.cz 

 


Odbor sociálních agend vykonává agendy sociálních činností, veřejného opatrovníka a pečovatelské služby.

 

 • SOCIÁLNÍ ČINNOST
 • VEŘEJNÝ OPATROVNÍK
 • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 

V samostatné působnosti odbor zajišťuje přidělení bytů zvláštního určení a „sociálního“ bydlení v objektech svěřených do správy MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, a další agendy.

 

Na úseku státní správy v přenesené i samostatné působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy výkon dle: zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy.

 

Vede agendu příslušných komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání těchto komisí, zpracovává a eviduje zápisy z jednání těchto komisí, výstupy z jednání předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav.

 

V čele odboru stojí vedoucí odboru. Vedoucí odboru je vedoucím úředníkem podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků. Je oprávněný stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly v příslušné působnosti, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí odboru je přímo odpovědný za činnost odboru tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a vedení Městské části. Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů a další úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou Městské části Praha-Zbraslav.

 

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Zajišťuje poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území MČ Praha-Zbraslav;
 • spolupracuje s dalšími městskými částmi, hlavním městem Prahou, dalšími obcemi a kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou;
 • podílí se na plánování sociálních služeb ve spolupráci s hlavním městem Prahou, poskytovateli sociálních služeb na území Prahy a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby;
 • spolupracuje s hlavním městem Prahou při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, za tím účelem sděluje hlavnímu městu Praze za účelem plánování sociálních služeb, sbírá a pracuje s informacemi o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území MČ Praha-Zbraslav, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích;
 • koordinuje a řídí sociální projekty MČ Praha-Zbraslav;  
 • koordinuje a realizuje tvorbu metodik a koncepcí v oblasti své působnosti;
 • ve spolupráci s OMIR zpracovává projekty MČ Praha-Zbraslav k podání žádosti o přidělení dotace na podporu sociálních činností, koordinuje plnění a realizaci těchto projektů, je administrátorem těchto projektů, vyhodnocuje projekty;
 • vede pracovníky Pečovatelské služby MČ Praha-Zbraslav, zajišťuje jejich vzdělávání, hodnotí a kontroluje jejich činnost, je garantem této pečovatelské služby;
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci svěřené působnosti;
 • administruje a posuzuje žádosti o poskytování pečovatelské služby, stanovuje Individuální plány pečovatelské služby
 • provádí místní šetření u žadatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou;
 • vede agendu příslušné komise Rady MČ Praha-Zbraslav -  Komise zdravotní, sociální a pro DsPS, připravuje podklady k jednání komise a zpracovává a eviduje zápisy z jednání této komise;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

 

 • Na základě posouzení sociálním pracovníkem a splnění všech kritérií  RMČ Praha-Zbraslav rozhodne o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem „Byty určené pro občany v tíživé životní situaci“. „Pravidla pro žadatele o byt  - v tíživé životní situaci“ obsahují dvě povinné přílohy. Žádost o pronájem bytu pro žadatele v tíživé životní situaci (Příloha číslo 2/1 Zásad přidělování bytů městské části Praha-Zbraslav) a Čestné prohlášení o pravdivosti údajů (Příloha č. 2/2 Zásad přidělování bytů městské části Praha-Zbraslav) naleznete v sekci Formuláře.  

 

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

 • Zajišťuje činnost veřejného opatrovníka osob, jež byly omezeny ve svéprávnosti;
 • zastupuje své klienty v jednání s institucemi a orgány státní správy;
 • spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, příslušnými institucemi a odbornými lékaři;
 • spolupracuje s rodinami opatrovanců;
 • zajišťuje veškeré záležitosti, které si opatrovanci nejsou schopni zajistit sami;
 • spravuje příjmy opatrovanců, vede pokladní knihu, má v úschově úspory a příslušné dokumenty či doklady;
 • hradí platby nájmů, pojištění atp.;
 • zastupuje opatrovance v dědickém řízení, spolupracuje s notáři;
 • zajišťuje přiznání důchodů či jiných dávek;
 • vede dokumentaci opatrovanců;
 • podává soudu návrhy na zbavení či omezení osob ve způsobilostech k právním úkonům;
 • podává soudu zprávy o zdravotním stavu a poměrech opatrovanců;
 • spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS;
 • eviduje písemnosti z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb;
 • eviduje žádosti občanů o zařazení do DsPS;
 • účastní se místních šetření u žadatelů o umístění v DsPS.

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • Zajišťuje pečovatelskou službu v rozsahu daném § 6, odst. 1) prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • vykonává a zajišťuje terénní sociální práci;
 • spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS;
 • administruje žádosti o poskytování pečovatelské služby;
 • ve spolupráci se sociálním pracovníkem stanoví a naplňuje Individuální plán uživatele pečovatelské služby;
 • eviduje a vyúčtovává úhradu za poskytnuté činnosti a úkony pečovatelské služby;
 • eviduje a administruje smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby;
 • připravuje návrhy na ukončení smlouvy o poskytování pečovatelské služby;
 • vede dokumentace o poskytování pečovatelské služby;
 • zajišťuje v rámci pečovatelské služby poskytování pečovatelských služeb uživatelům podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • dovoz klientů k lékaři a zpět.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 05:10

Aktuální výška:

59 cm

16.1.2021 05:50

Aktuální výška:

414 cm

16.1.2021 05:20

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 05:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální