Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ – OSV

 

 

Libuše Krejčová

vedoucí odboru

257 111 833

libuse.krejcova@mc-zbraslav.cz

     

Gabriela Burianová

evidence obyvatel

257 111 832

gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

Bc. Zuzana Růžičková

sociální činnosti

257 111 816

 

zuzana.ruzickova@mc-zbraslav.cz

Taťjana Skoková

veřejný opatrovník

257 111 816 tatjana.skokova@mc-zbraslav.cz

Hana Vaňková

podatelna úřadu a spisovna

257 111 888

info@mc-zbraslav.cz

hana.vankova@mc-zbraslav.cz

Ivana Šlaufová

místní poplatky

257 111 888

ivana.slaufova@mc-zbraslav.cz

Růžena Stará

pečovatelka

257 257 592

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Hana Dandová

pečovatelka

734 574 983

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Jaroslava Boušková

pečovatelka

774 760 937

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

     

Odbor správních věcí vykonává agendy na úseku přestupků proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku, veřejně prospěšných prací, evidence obyvatel, sociálních činností, veřejného opatrovníka, pečovatelské služby, místních poplatků, evidence drobného majetku, spisovny, podatelny a služeb CzechPOINT.  

o             Přestupky, Obecně prospěšné práce, volby                     

o             Evidence obyvatel, volby                                                          

o             Podatelna, spisovna, Czech Point, rybářské lístky           

o             Místní poplatky a evidence majetku

o             Sociální činnost                                                              

o             Pečovatelská služba

o             Loterie, tomboly a provoz výherních hracích přístrojů

V samostatné působnosti odbor zajišťuje vedení spisovny úřadu, chod podatelny úřadu, eviduje drobný movitý majetek MČ, provádí inventarizaci movitého majetku, spolupracuje při přípravě voleb, doporučuje přidělení bytů zvláštního určení a „sociálního“ bydlení v objektech svěřených do správy MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, a další agendy. 

Na úseku státní správy v přenesené i samostatné působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy výkon dle: zákona č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 141/1961 Sb., (trestní řád), zákona č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel; zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství; zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách; zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her; a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy. 

Vede kompletní agendu Komise k projednávání přestupků, která je ustavena jako zvláštní orgán MČ Praha-Zbraslav. Vede agendu příslušných komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání těchto komisí, zpracovává a eviduje zápisy z jednání těchto komisí, výstupy z jednání předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav.

PŘESTUPKY

 • Vede kompletní agendu Komise k projednávání přestupků
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti v této oblasti, vykonává administrativní práce spojené s činností komise;
 • administruje v rozsahu kompetencí Úřadu MČ Praha-Zbraslav Informační systém evidence přestupků,
 • zajišťuje součinnost Úřadu MČ Praha-Zbraslav se správními a dalšími příslušnými orgány pro potřeby správního řízení a k prokazování přestupkové bezúhonnosti;

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

 • Projednává podmínky výkonu trestu prospěšných prací s odsouzeným, ve spolupráci s OMH;
 • poskytuje součinnost probačnímu úředníkovi při výkonu kontroly nad výkonem trestu obecně prospěšných prací ve spolupráci s OMH;
 • podává návrhy soudu na přeměnu trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku v trestu odnětí svobody.

EVIDENCE OBYVATEL

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, vede kompletní agendu ve spolupráci s evidencí obyvatel MČ Praha 16, provádí správní řízení v souladu s platnými předpisy, zajišťuje potřebná hlášení a přijímá oznámení občanů o ukončení trvalého pobytu v ČR;
 • využívává ke své činnosti údaje z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu;
 • zajišťuje agendu při ocenění významných životních událostí občanů MČ Praha-Zbraslav;
 • připravuje a zajišťuje občanské obřady pořádané MČ Praha-Zbraslav;
 • zajištuje organizačně agendu oceňování významných životních jubileí;
 • poskytuje mateřským školám zřízeným MČ Praha-Zbraslav seznamy dětí s trvalým pobytem na území MČ Praha-Zbraslav, které mají plnit povinné předškolní vzdělávání;
 • účastní se svatebních obřadů pořádaných ÚMČ Praha 16 konaných na území MČ Praha-Zbraslav;
 • aktualizuje stálé seznamy voličů a v době voleb zajišťuje jejich tisk a distribuci volebním komisím, zpracovává zvláštní seznamy voličů, vydává voličské průkazy, zasílá sdělení zastupitelským úřadům ČR, přijímá a zpracovává hlášení ostatních správních orgánů, nemocnic atd.

PODATELNA, SPISOVNA

 • Zajišťuje chod podatelny a spisovny úřadu v souladu se Spisovým a skartačním řádem Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje kontakt městského Úřadu MČ Praha-Zbraslav s poštovním úřadem.
 • plní a zajišťuje úkoly spojené s příjmem, oběhem, odesláním a ukládáním dokumentů v souladu s příslušnými právními předpisy a Spisovým a skartačním řádem.
 • plní úkoly na úseku archivace a skartace dokumentů úřadu.
 • poskytuje občanům informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení, včetně poskytování kontaktů na jednotlivé zaměstnance odborů;
 • poskytuje kontakty na další orgány a instituce;
 • vede další pokladnu;
 • vydává rybářské lístky;

MÍSTNÍ POPLATKY A EVIDENCE MAJETKU

 • eviduje movitý majetek MČ, provádí inventarizaci movitého majetku;
 • vykonává a metodicky řídí podle příslušných právních předpisů ČR správu místních poplatků, které jsou příjmem MČ Praha-Zbraslav;
 • vyhotovuje předpisy a platební poukazy a rozhoduje o vrácení přeplatků na poplatcích, u nichž provádí správu; 
 • kontroluje včasnost placení příslušných plateb, jejichž výnos je příjmem MČ Praha-Zbraslav a předepisuje případná penále;
 • rozhoduje v rámci své působnosti o odvoláních, žádostech, příp. mimořádně opravných prostředcích v agendě poplatků, provádí sankční řízení ve věcech porušení finanční kázně;
 • v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy a právními předpisy vykonává činnosti dané zákonem o hazardních hrách a zákonem o dani z hazardních her,
 • povoluje věcné loterie, tomboly a provoz výherních hracích přístrojů, přijímá ohlášení hazardní hry;
 • přijímá opis zápisu provozovatele tomboly;
 • přijímá opis zápisu provozovatele turnaje malého rozsahu;
 • přijímá ohlášení hazardních her;
 • poskytování veškerých informací nezbytných pro výkon dozoru ministerstvu a Celnímu úřadu;

SLUŽBY CzechPOINT

 • výpis z katastru nemovitostí na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Obchodního rejstříku na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Živnostenského rejstříku na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Insolvenčního rejstříku na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Rejstříku trestů;
 • výpis bodového hodnocení osoby v souladu se zákonem o silničním provozu;
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů na základě žádosti libovolného žadatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů k prokázání kvalifikace;
 • registr účastníků provozu MA ISOH;
 • autorizovanou konverzi dokumentů;
 • výpis z Centrální evidence exekucí;
 • zřizuje a doplňuje Datové schránky v rozsahu svěřené působnosti.

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Zajišťuje poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území MČ Praha-Zbraslav;
 • spolupracuje s dalšími městskými částmi, hlavním městem Prahou, dalšími obcemi a kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou;
 • koordinuje a řídí sociální projekty MČ Praha-Zbraslav;  
 • vede pracovníky Pečovatelské služby MČ Praha-Zbraslav, zajišťuje jejich vzdělávání, hodnotí a kontroluje jejich činnost, je garantem této pečovatelské služby;
 • vyřizuje stížnosti občanů v rámci svěřené působnosti;
 • administruje a posuzuje žádosti o poskytování pečovatelské služby, stanovuje Individuální plány pečovatelské služby
 • provádí místní šetření u žadatelů o umístění v Domě s pečovatelskou službou;

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

 • Zajišťuje činnost veřejného opatrovníka osob, jež byly omezeny ve svéprávnosti;
 • zastupuje své klienty v jednání s institucemi a orgány státní správy;
 • spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, příslušnými institucemi a odbornými lékaři;
 • spolupracuje s rodinami opatrovanců;
 • zajišťuje veškeré záležitosti, které si opatrovanci nejsou schopni zajistit sami;
 • spravuje příjmy opatrovanců, vede pokladní knihu, má v úschově úspory a příslušné dokumenty či doklady;
 • hradí platby nájmů, pojištění atp.;
 • zastupuje opatrovance v dědickém řízení, spolupracuje s notáři;
 • zajišťuje přiznání důchodů či jiných dávek;
 • vede dokumentaci opatrovanců;
 • podává soudu návrhy na zbavení či omezení osob ve způsobilostech k právním úkonům;
 • podává soudu zprávy o zdravotním stavu a poměrech opatrovanců;
 • spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS;
 • eviduje písemnosti z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb;
 • eviduje žádosti občanů o zařazení do DsPS;
 • účastní se místních šetření u žadatelů o umístění v DsPS.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • Zajišťuje pečovatelskou službu v rozsahu daném zákonem o sociálních službách;
 • vykonává a zajišťuje terénní sociální práci;
 • administruje žádosti o poskytování pečovatelské služby;
 • vede dokumentace o poskytování pečovatelské služby;
 • zajišťuje v rámci pečovatelské služby poskytování pečovatelských služeb uživatelům :
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zajišťuje fakultativní služby,
 • dovoz klientů k lékaři a zpět.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 573
TÝDEN: 2886
CELKEM: 667409

Aktuální stavy toků

19.10.2017 14:40

Aktuální výška:

47 cm

19.10.2017 14:50

Aktuální výška:

400 cm

19.10.2017 14:30

Aktuální výška:

81 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

19.10.2017 14:00

Aktuální výška:

86 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook