Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ – OSV

 

Gabriela Burianová

vedoucí odboru

257 111 832 gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

Bc. Věra Pilíková, DiS.

přestupková agenda

257 111 831 vera.pilikova@mc-zbraslav.cz

Hana Vaňková

podatelna úřadu a spisovna

257 111 888

hana.vankova@mc-zbraslav.cz   

Martina Adamová

místní poplatky

257 111 884

martina.adamova@mc-zbraslav.cz

 


Odbor správních věcí vykonává agendy na úseku přestupků proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku, veřejně prospěšných prací, evidence obyvatel, místních poplatků, evidence drobného majetku, spisovny, podatelny a služeb CzechPOINT.

 

 • PŘESTUPKY
 • EVIDENCE OBYVATEL
 • VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
 • MÍSTNÍ POPLATKY A EVIDENCE MAJETKU
 • PODATELNA, SPISOVNA
 • SLUŽBY CzechPOINT

 

V samostatné působnosti odbor zajišťuje vedení spisovny úřadu, chod podatelny úřadu, eviduje drobný movitý majetek MČ, provádí inventarizaci movitého majetku, spolupracuje při přípravě voleb a další agendy.

 

Na úseku státní správy v přenesené i samostatné působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy výkon dle: zákona č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 251/2016Sb., o některých přestupcích a změnového zákona č. 183/2017Sb., kterým se mění některé zákony, zákona č. 141/1961 Sb., (trestní řád), zákona č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel; zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství; zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách; zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her; a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy.

 

Vede kompletní agendu Komise k projednávání přestupků, která je ustavena jako zvláštní orgán MČ Praha-Zbraslav.

 

V čele odboru stojí vedoucí odboru. Vedoucí odboru je vedoucím úředníkem podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků. Je oprávněný stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly v příslušné působnosti, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí odboru je přímo odpovědný za činnost odboru tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a vedení Městské části. Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů a další úkoly uložené Zastupitelstvem nebo Radou Městské části Praha-Zbraslav.

 

PŘESTUPKY

 • Vede kompletní agendu Komise k projednávání přestupků, která je ustavena jako zvláštní orgán MČ Praha-Zbraslav, Komise pro projednávání přestupků je jmenována starostou a je mu organizačně podřízena;
 •  zajišťuje výkon přenesené působnosti v této oblasti, vykonává administrativní práce spojené s činností komise;
 • projednává přestupky podle zákona č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zák. č. 251/2016Sb., o některých přestupcích a změnového zákona č. 183/2017Sb., kterým se mění některé zákony, v rozsahu určeném starostou MČ;
 •  administruje v rozsahu kompetencí Úřadu MČ Praha-Zbraslav Informační systém evidence přestupků, který umožňuje vkládání údajů vymezených v ust. § 16i zákona č. 269/1994Sb., o Rejstříku trestů, ve znění účinném od 1. 10. 2016, tj. záznamy do evidence přestupků a jejich případné změny a žádosti o informace z evidence přestupků;
 • zajišťuje součinnost Úřadu MČ Praha-Zbraslav se správními a dalšími příslušnými orgány pro potřeby správního řízení a k prokazování přestupkové bezúhonnosti.

 

EVIDENCE OBYVATEL

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, vede kompletní agendu ve spolupráci s evidencí obyvatel MČ Praha 16, provádí správní řízení v souladu s platnými předpisy, zajišťuje potřebná hlášení a přijímá oznámení občanů o ukončení trvalého pobytu v ČR;
 • využívává ke své činnosti údaje z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu, a to v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3, s výjimkou údaje v § 3 odst. 2 písm. o) zákona č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel;
 • zajišťuje agendu při ocenění významných životních událostí občanů MČ Praha-Zbraslav, s využitím údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu stanoveném § 119b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze;
 • připravuje a zajišťuje občanské obřady pořádané MČ Praha-Zbraslav;
 • zajištuje organizačně agendu oceňování významných životních jubileí;
 • poskytuje mateřským školám zřízeným MČ Praha-Zbraslav seznamy dětí s trvalým pobytem na území MČ Praha-Zbraslav, které mají plnit povinné předškolní vzdělávání;
 • účastní se svatebních obřadů pořádaných ÚMČ Praha 16 konaných na území MČ Praha-Zbraslav;
 • aktualizuje stálé seznamy voličů a v době voleb zajišťuje jejich tisk a distribuci volebním komisím, zpracovává zvláštní seznamy voličů, vydává voličské průkazy, zasílá sdělení zastupitelským úřadům ČR, přijímá a zpracovává hlášení ostatních správních orgánů, nemocnic atd.;
 • poskytování údajů z AISEO (informační systém o obyvatelích)  dle § 8/5 zák. 133/2000Sb.

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

 • Projednává podmínky výkonu trestu prospěšných prací s odsouzeným, ve spolupráci s OMH;
 • poskytuje součinnost probačnímu úředníkovi při výkonu kontroly nad výkonem trestu obecně prospěšných prací ve spolupráci s OMH;
 • bezodkladně sděluje soudu, že odsouzený nesplnil povinnost dostavit se na úřad městské části do 14 dnů od doručení výzvy k projednání podmínek výkonu trestu nebo bez závažného důvodu neprovádí určené práce ve spolupráci s OMH;
 • bezodkladně sděluje soudu, kdy odsouzený vykonal uložený trest obecně prospěšných prací ve spolupráci s OMH;
 • bezodkladně sděluje požadavky na vykonání obecně prospěšných prací soudu a zároveň sděluje každé podstatné změny týkající se takového požadavku ve spolupráci s OMH;
 • spolupracuje s probačním úředníkem při získávání požadavků na provedení obecně prospěšných prací a při výkonu trestu obecně prospěšných prací ve spolupráci s OMH;
 • podává návrhy soudu na přeměnu trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku v trestu odnětí svobody ve spolupráci s OMH.

 

PODATELNA, SPISOVNA

 • Zajišťuje chod podatelny a spisovny úřadu v souladu se Spisovým a skartačním řádem Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje styk městského Úřadu MČ Praha-Zbraslav s poštovním úřadem.
 • plní a zajišťuje úkoly spojené s příjmem, oběhem, odesláním a ukládáním dokumentů v souladu s příslušnými právními předpisy a Spisovým a skartačním řádem.
 • plní úkoly na úseku archivace a skartace dokumentů úřadu.
 • poskytuje občanům informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení, včetně poskytování kontaktů na jednotlivé zaměstnance odborů;
 • poskytuje kontakty na další orgány a instituce;
 • vede další pokladnu;
 • vydává rybářské lístky v souladu s § 11 odst. 1) zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství.

 

MÍSTNÍ POPLATKY A EVIDENCE MAJETKU

 • vykonává a metodicky řídí podle příslušných právních předpisů ČR správu místních poplatků, které jsou příjmem MČ Praha-Zbraslav;
 • vyhotovuje předpisy a platební poukazy a rozhoduje o vrácení přeplatků na poplatcích, u nichž provádí správu;           
 • kontroluje včasnost placení příslušných plateb, jejichž výnos je příjmem MČ Praha-Zbraslav a předepisuje případná penále;
 • rozhoduje v rámci své působnosti o odvoláních, žádostech, příp. mimořádně opravných prostředcích v agendě poplatků, provádí sankční řízení ve věcech porušení finanční kázně;
 • spravuje přísně zúčtovatelné tiskopisy používané pro placení a předepisování poplatků, pokud jejich správa přísluší Úřadu MČ Praha-Zbraslav, včetně kontroly vyúčtování;
 • provádí čtvrtletní kontroly vybírání správních a místních poplatků v hotovosti;
 • v rozsahu působnosti svěřené Statutem hl. m. Prahy a právními předpisy hl. m. Prahy vykonává činnosti dané zákonem číslo 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákonem číslo 187/2016 Sb., Zákon o dani z hazardních her,
 • povoluje věcné loterie, tomboly a provoz výherních hracích přístrojů, přijímá ohlášení hazardní hry;
 • přijímá opis zápisu provozovatele tomboly;
 • přijímá opis zápisu provozovatele turnaje malého rozsahu;
 • přijímá ohlášení hazardních her;
 • poskytování veškerých informací nezbytných pro výkon dozoru ministerstvu;
 • přijímá informace nezbytných pro výkon dozoru od Celního úřadu;
 • přijímá informace nezbytné pro povolovací řízení od ministerstva;
 • oznamuje rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry vyvěšením na úřední desce a zasílání tohoto rozhodnutí ohlašovateli.
 • poskytuje informace správci daně o ohlášení hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her
 • poskytuje informace správci daně o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru
 • poskytuje dalších informace získaných při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her správci daně, pokud je správce daně potřebuje pro výkon správy daně z hazardních her
 • eviduje movitý majetek MČ, provádí inventarizaci movitého majetku;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav dokumenty v rámci své agendy.

 

SLUŽBY CzechPOINT

 • Poskytují tyto služby pro veřejnost:
 • výpis z katastru nemovitostí na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Obchodního rejstříku na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Živnostenského rejstříku na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Insolvenčního rejstříku na základě žádosti libovolného žadatele;
 • výpis z Rejstříku trestů na základě písemné žádosti ověřeného žadatele v souladu s §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění;
 • výpis bodového hodnocení osoby na základě ověření žadatele v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu);
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů na základě žádosti libovolného žadatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů k prokázání kvalifikace;
 • registr účastníků provozu MA ISOH – Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství, na základě žádosti Podnikatelského subjekty (provozovatele autovrakovišť), který získal povolení od příslušného krajského úřadu k provozování činnosti sběru vybraných autovraků, za účelem podání agendy nebo její kontroly;
 • autorizovanou konverzi dokumentů na základě žádosti libovolného žadatele dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
 • zřizuje a doplňuje Datové schránky v rozsahu svěřené působnosti.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

26.1.2021 06:10

Aktuální výška:

64 cm

26.1.2021 06:20

Aktuální výška:

414 cm

26.1.2021 06:10

Aktuální výška:

109 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

26.1.2021 05:00

Aktuální výška:

116 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální