Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ – OSV

 

 

Libuše Krejčová

vedoucí odboru

257 111 833

libuse.krejcova@mc-zbraslav.cz

Gabriela Burianová

evidence obyvatel

257 111 832

gabriela.burianova@mc-zbraslav.cz

 

sociální činnosti

257 111 816

 

Hana Křenková

podatelna úřadu a spisovna

257 111 888

krenkova@mc-zbraslav.cz

Ivana Šlaufová

místní poplatky

257 111 888

ivana.slaufova@mc-zbraslav.cz

Taťjana Skoková

veřejný opatrovník

257 111 816

tatjana.skokova@mc-zbraslav.cz

Růžena Stará

pečovatelka

257 257 592

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Hana Dandová

pečovatelka

734 574 983

pecovatelky@mc-zbraslav.cz

Jaroslava Boušková

pečovatelka

774 760 937

pecovatelky@mc-zbraslav.cz


V čele odboru stojí vedoucí odboru

Odbor zabezpečuje chod podatelny úřadu, vidimaci a legalizaci, spisovnu a vedení archivu ÚMČ, vykonává správní činnost na úseku místních poplatků, vydává rybářské lístky, vede další pokladnu. Eviduje movitý majetek MČ Praha – Zbraslav, provádí inventarizaci movitého majetku. Dále zajišťuje agendu evidence obyvatel, spolupracuje při přípravě voleb a další agendy.

Spolupracuje s komisí RMČ – Komise zdravotní, sociální a pro DsPS. Doporučuje přidělení bytů zvláštního určení a „sociálního“ bydlení v objektech svěřených do správy MČ Praha – Zbraslav.

Vykonává činnost spadající do sociální oblasti, a do oblastí spojených s nejčastějšími životními situacemi, včetně pečovatelské služby a veřejného opatrovníka.

Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů. Vymáhá pohledávky v rozsahu své činnosti. Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů tajemníka úřadu a vedení Městské části.

 

PŘESTUPKY

 • Vede kompletní agendu Komise k projednávání přestupků, která je ustavena jako zvláštní orgán městské části.
 • Řídí se platnými právními předpisy a pokyny starosty.
 • Zajišťuje výkon přenesené působnosti v této oblasti, vykonává administrativní práce spojené s činností komise.
 • Komise pro projednávání přestupků je jmenována starostou a je mu organizačně podřízena.
 • Projednává podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkový zákon), např. přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku a další přestupky podle přestupkového zákona a některých zvláštních zákonů.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

 • Administrativně zajišťuje výkon obecně prospěšných prací.
 • Administrativně zajišťuje spolupráci s Probační a mediační službou a soudy, zpracovává předepsaná hlášení a přehledy, jedná s odsouzenými, vyhotovuje výzvy a rozpisy.
 • Zajišťuje příslušná školení.

PODATELNA, SPISOVNA, CZECH POINT, MÍSTNÍ POPLATKY

 • Zajišťuje chod podatelny a spisovny úřadu („archiv“).
 • Zajišťuje styk městského úřadu s poštovním úřadem.
 • Plnění a zajišťuje úkoly spojené s příjmem, oběhem, odesláním a ukládáním dokumentů v souladu s příslušnými právními předpisy a skartačním řádem.
 • Plní úkoly na úseku archivace a skartace dokumentů úřadu.
 • Poskytuje občanům informace o činnosti jednotlivých odborů a oddělení, včetně e-mailových a telefonických spojení.
 • Poskytuje kontakty na další orgány a instituce.
 • Zajišťuje komunikaci s provozovatelem spisového systému (Triáda).
 • Vykonává a metodicky řídí podle příslušných právních předpisů ČR správu místních poplatků, které jsou příjmem MČ Praha – Zbraslav.
 • Vyhotovuje předpisy a platební poukazy a rozhoduje o vrácení přeplatků na poplatcích, u nichž provádí správu.
 • Kontroluje včasnost placení příslušných plateb, jejichž výnos je příjmem MČ Praha – Zbraslav a předepisuje případné penále.
 • Rozhoduje v mezích své působnosti o odvoláních, žádostech, příp. mimořádně opravných prostředcích v agendě poplatků, provádí sankční řízení ve věcech porušení finanční kázně.
 • Spravuje pokutové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy používané pro placení a předepisování poplatků, pokud jejich správa přísluší ÚMČ, včetně kontroly vyúčtování.
 • Provádí čtvrtletní kontroly vybírání správních a místních poplatků v hotovosti a vydává pokladní knihy a stvrzenky odborům ÚMČ.
 • Vede další pokladnu.
 • Vydává rybářské lístky.
 • Eviduje movitý majetek MČ, provádí inventarizaci movitého majetku.

Služby Czech POINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí.
 • Výpis z obchodního rejstříku.
 • Výpis z Živnostenského rejstříku.
 • Výpis z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu.
 • Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu.
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72).
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče.
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku.
 • Služby Datových schránek.
 • Autorizovaná konverze dokumentů.
 • Základní registry.

EVIDENCE OBYVATEL

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, vede kompletní agendu ve spolupráci s evidencí obyvatel MČ Praha 16, provádí správní řízení v souladu s platnými předpisy, zajišťuje potřebná hlášení a přijímá oznámení občanů o ukončení trvalého pobytu v ČR.
 • Připravuje podklady a zajišťuje občanské obřady pořádané ÚMČ Praha – Zbraslav.
 • Účastní se svatebních obřadů pořádaných ÚMČ Praha – Radotín konaných na území MČ Praha – Zbraslav.
 • Aktualizuje stálé seznamy voličů a v době voleb zajišťuje jejich tisk a distribuci volebním komisím, zpracovává zvláštní seznamy voličů, vydává voličské průkazy, zasílá sdělení zastupitelským úřadům ČR, přijímá a zpracovává hlášení ostatních správních orgánů, nemocnic atd.

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Koordinuje a řídí sociálních projekty MČ Praha – Zbraslav.
 • Tvorba metodiky a koncepcí.
 • Zpracovává projekty, projektové žádosti, koordinuje jejich plnění, realizaci průběhu a administraci dotací, vyhodnocuje projekty.
 • Vede pracovníky služby, zajišťuje jejich vzdělávání, hodnotí a kontroluje jejich činnost, je garantem služby.
 • Vykonává a zajišťuje terénní sociální práci.
 • Poskytuje základní informační poradenství.
 • Pracuje s daty – získává informace o potřebách obyvatel, analyzuje je, používá pro strategické vize, metodiky, dotační činnost.
 • Spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS.
 • Koordinuje fungování DsPS.
 • Provádí místní šetření žadatelů o umístění v DsPS.
 • Vyřizuje stížnosti občanů v rámci svěřené působnosti.
 • Připravuje podklady pro jednání příslušných komisí, Rady MČ Praha – Zbraslav a Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav vztahující se k agendě odboru.
 • Spolupracuje s místními službami a poskytovateli v intencích komunitního plánování sociálních služeb.
 • Koordinuje propagaci sociální činnosti MČ Praha – Zbraslav směrem k cílovým skupinám.

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

 • Zajišťuje činnost veřejného opatrovníka osob, jež byly omezeny ve svéprávnosti.
 • Zastupuje své klienty v jednání s institucemi a orgány státní správy.
 • Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními a odbornými lékaři.
 • Spolupracuje s rodinami opatrovanců.
 • Zajišťuje veškeré záležitosti, které si opatrovanci nejsou schopni zajistit sami.
 • Spravuje příjmy opatrovanců, vede pokladní knihu, má v úschově úspory a příslušné dokumenty či doklady.
 • Hradí platby nájmů, pojištění atd.
 • Zastupuje opatrovance v dědickém řízení, spolupracuje s notáři.
 • Zajišťuje přiznání důchodů či jiných dávek.
 • Vede dokumentaci opatrovanců.
 • Podává návrhy na zbavení či omezení osob ve způsobilostech k právním úkonům.
 • Podává k soudu zprávy o zdravotním stavu a poměrech opatrovanců.
 • Spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS.
 • Eviduje písemnosti z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
 • Eviduje žádosti občanů o zařazení do Domova s pečovatelskou službou (dále jen „DsPS“).
 • Provádí místní šetření žadatelů o umístění v DsPS.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • Zajišťuje pečovatelskou službu podle § 6, odst. 1) prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Vykonává a zajišťuje terénní sociální práci.
 • Eviduje písemnosti z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
 • Spolupracuje s Komisí zdravotní, sociální a pro DsPS.
 • Zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Zajišťuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zajišťuje poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy.
 • Zajišťuje pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Zajišťuje fakultativní služby.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 676
TÝDEN: 3127
CELKEM: 525538

Aktuální stavy toků

23.3.2017 22:30

Aktuální výška:

80 cm

23.3.2017 22:40

Aktuální výška:

468 cm

23.3.2017 22:40

Aktuální výška:

137 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.3.2017 21:00

Aktuální výška:

136 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Facebook