Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP)

 

Ing. David Srp, DiS.

vedoucí odboru

257 111 842 david.srp@mc-zbraslav.cz

Ing. Jaroslav Charvát

referent pro životní prostředí

257 111 843

jaroslav.charvat@mc-zbraslav.cz


 

Odbor životního prostředí vykonává agendy životního prostředí, odpadového hospodářství, správy veřejné zeleně, správy mobiliáře městské části

 

 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ

 

V samostatné působnosti zajišťuje v rámci své činnosti správu veřejné zeleně a veřejných prostranství včetně městského mobiliáře, správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha-Zbraslav.

 

Na úseku státní správy v přenesené působnosti zabezpečuje v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy výkon dle: zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákona č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon); zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; a další příslušné agendy na základě zákonů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Statut hlavního města Prahy.

 

Vede agendu příslušných komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání těchto komisí, zpracovává a eviduje zápisy z jednání těchto komisí, výstupy z jednání předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav.

 

V čele odboru stojí vedoucí odboru. Vedoucí odboru je vedoucím úředníkem podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků.  Je oprávněný stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly v příslušné působnosti, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí odboru je přímo odpovědný za činnost odboru tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů vedení MČ Praha-Zbraslav. Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů. Plní další úkoly uložené tajemníkem úřadu, Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav nebo Radou MČ Praha-Zbraslav.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zabezpečuje v rámci výkonu samosprávných činností správou a údržbu veřejné zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy;
 • připravuje podklady pro vyjádření MČ Praha-Zbraslav k řízení podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy;
 • zabezpečuje výkon agend svěřených statutem hl. m Prahy a zákonem č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání;
 • zabezpečuje výkon agend svěřených statutem hl. m Prahy a zákonem č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči, povoluje žádosti o svod zvířat;
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci;

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy;
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí, a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav jako účastníka řízení o vydání souhlasu k provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle § 14 odst. 7) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;

 

VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEŇ

 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jakožto investora v oblasti veřejné zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav
 • zajišťuje v rámci výkonu samosprávných činností agendu samosprávy spojenou se vzhledem MČ;
 • zabezpečuje provoz, správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce v oblasti dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje údržbu, opravy a obnovu městského mobiliáře ve správě MČ Praha-Zbraslav
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jakožto investora v oblasti vzhledu MČ Praha-Zbraslav;
 • ve spolupráci s pracovníky komunálních služeb zajišťuje likvidaci černých skládek;
 • připravuje plány pravidelného čištění veřejných ploch a mobiliáře a plány pravidelného svozu veřejných odpadkových košů, spolupracuje s MHMP a příslušným poskytovatelem služeb při agendě bezplatné likvidace separovaného odpadu;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.11.2020 20:20

Aktuální výška:

52 cm

25.11.2020 20:10

Aktuální výška:

400 cm

25.11.2020 20:20

Aktuální výška:

86 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.11.2020 20:00

Aktuální výška:

91 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální