Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

 

Na Profilu zadavatele, kterým je Městská část Praha-Zbraslav, zveřejňujeme dokumenty dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s interní směrnicí ÚMČ Praha-Zbraslav, prostřednictvím webové aplikace CENT od společnosti Osigeno s.r.o.  

 

 

Další informace o veřejných zakázkách naleznete také na Úřední desce Úřadu Městské části Praha-Zbraslav

 

 

V souladu s postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zde Městská část Praha-Zbraslavzveřejňuje vyhodnocení zakázek dle kategorie III. Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu.

 

 


 

Dokument ke stažení ve formátu PDF                    >>ZDE <<

 

Číslo předpisu:

S 11/2016 ze dne 17. 10. 2016

Nabývá účinnosti:

17. 10. 2016

Zákonná pravomoc:

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tímto předpisem se ruší předpis číslo:

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu S 02/2016 ze dne 06. 04. 2016

 
 
Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

 

Obsah:

 1. Předmět pravidel
 2. Vymezení pojmů
 3. Předpokládaná hodnota a průzkum trhu
 4. Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu
 5. Zveřejňování informací
 6. Opakující se plnění
 7. Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle kategorií, včetně zveřejňování informací a dokumentace
 8. Zrušení zadávacího řízení
 9. Závěrečná ustanovení.

   

  Článek I.

  Předmět pravidel

 1. Tato pravidla upravují postup, práva a povinnosti při zadávání zakázek malého rozsahu pro Městskou část Praha – Zbraslav a její příspěvkové organizace ve smyslu §27 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2.000.000 Kč bez DPH (včetně) a veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6.000.000 Kč bez DPH (včetně).

   

 2. Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu §27 a §31 zákona, není Městská část Praha - Zbraslav a její příspěvkové organizace povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v §6 zákona, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

   

 3. Výjimky z působnosti těchto pravidel se vztahují na následující případy, o kterých rozhoduje Rada MČ Praha – Zbraslav:

   

a)  zadávání zakázek v souvislosti s krizovým stavem nebo stavem nouze,

b) zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (havárie, poruchy, opravy, škody na obecním majetku),

c)  zadávání zakázek podléhajících pravidlům poskytovatelů dotace, a

d)  zadávání zakázek vztahujících se k poskytnutým účelovým dotacím z HMP.

 

Článek II.

Vymezení pojmů

Pro účely těchto pravidel se rozumí:

a)  zadavatelem – Městská část Praha – Zbraslav, rozhoduje Rada městské části Praha – Zbraslav (dále jen MČ),

b)  zástupcem zadavatele:

1)  zaměstnanec MČ, vedoucí odboru ÚMČ nebo zadavatelem pověřená osoba (jiná fyzická nebo právnická osoba).

2)  příspěvková organizace zřízená MČ Praha - Zbraslav (dále jen PO)

c)  veřejnou zakázkou - zakázka realizovaná na základě objednávky nebo smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

d)  přípravou veřejné zakázky - fáze před zadávacím řízením, v níž se zejména analyzuje potřeba zadavatele zohledněná v návrhu zadávací dokumentace včetně technické specifikace z hlediska kvality, rozsahu, času pořízení, efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti a stanoví se předpokládaná hodnota veřejné zakázky,

e)  zadávacím řízením - řízení směřující k zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení,

f)  účastníkem - dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,

g)  profilem zadavatele - elektronický nástroj, který umožňuje dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

 

Článek III.

Předpokládaná hodnota a průzkum trhu

 

 1. Zástupce zadavatele je povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu, přičemž nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo k obcházení povinností stanovených zákonem nebo těmito pravidly.

   

 2. Veřejné zakázky malého rozsahu musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Zbraslav.

   

  Článek VI.

  Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu

  Veřejné zakázky malého rozsahu se ve smyslu těchto pravidel dělí na následující kategorie:

 

 

předpokládaná hodnota

Příspěvkové organizace

b)

I. kategorie: 

do 50.000 Kč bez DPH

do 40.000 Kč bez DPH

c)

II. kategorie

od 50.001 Kč bez DPH

do 200.000 Kč bez DPH

od 40.001 Kč bez DPH

do 200.000 Kč bez DPH

d)

III. kategorie

služby a dodávky od 200.001 Kč bez DPH do 500.000 Kč bez DPH

stavební práce od 200.001 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH

e)

IV. kategorie

služby a dodávky od 500.001 Kč bez DPH do 2.000.000 bez DPH

stavební práce od 1.000.001 Kč bez DPH do 6.000.000 bez DPH

 

Článek V.

Zveřejňování informací

Uveřejňování dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu dle kategorií stanovených těmito pravidly probíhá formou zveřejnění na profilu zadavatele, úřední desce ÚMČ Praha – Zbraslav v elektronické podobě a webových stránkách MČ Praha - Zbraslav. Zveřejnění provede zaměstnanec MČ Praha – Zbraslav odpovědný za správu a administraci profilu zadavatele a zaměstnanec MČ Praha – Zbraslav odpovědný za správu a administraci úřední desky.

Článek VI.

Opakující se plnění

 

 1. V případě veřejných zakázek malého rozsahu týkajících se běžné údržby majetku MČ Praha - Zbraslav je možno vystavit objednávku nebo uzavřít smlouvu na opakující se plnění. Celková hodnota služeb, dodávek a/nebo stavebních prací sjednaných v takové smlouvě na opakující se plnění nesmí překročit limity stanovené v §27 zákona. Smlouva musí zahrnovat garanci ceny v jednotlivých položkách po celou dobu její platnosti. Jednotlivá dílčí plnění jsou objednávána zadavatelem v průběhu doby platnosti smlouvy, objednávky specifikují přesné zadání dílčího plnění dle smlouvy. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s těmito pravidly na základě nabídkové ceny pro celou dobu, na kterou bude smlouva uzavřena.

   

 2. Zakázky musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Zbraslav. O výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem rozhoduje Rada MČ Praha – Zbraslav. 

 

Článek VII.

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle kategorií, včetně zveřejňování informací a dokumentace

 

1.   I. kategorie - předpokládaná hodnota:

a) MČ do 50.000 Kč bez DPH

b) příspěvkové organizace - do 40.000 Kč bez DPH

 

a)        Záměr zadat veřejnou zakázku schvaluje vedoucí příslušného odboru.

Určený zaměstnanec příslušného odboru ÚMČ Praha – Zbraslav vychází z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. O způsobu výběru dodavatele pořídí určený zaměstnanec jednoduchý písemný záznam, který předá společně s objednávkou vedoucímu příslušného odboru. Určený zaměstnanec přiměřeným způsobem ověří, že cena sjednaná s vybraným dodavatelem je v místě a čase obvyklá.

Zakázka musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Zbraslav. Objednávku podepisuje vedoucí příslušného odboru v souladu s platnou směrnicí ÚMČ Praha – Zbraslav.

 

b)      Práva a povinnosti ředitelů příspěvkových organizací jsou vymezeny ve zřizovací listině dané příspěvkové organizace. Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předpokládané hodnotě do 40.000 Kč bez DPH je plně v kompetenci ředitele dané příspěvkové organizace v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace.

 

2.  II. kategorie – předpokládaná hodnota:

a)  MČ od 50.001 Kč bez DPH do 200.000 Kč bez DPH

b)  příspěvkové organizace - od 40.001 Kč bez DPH do 200.000 Kč bez DPH

 

a)    Záměr zadat veřejnou zakázku schvaluje starosta nebo jeho zástupce, a to na základě doporučení zástupce zadavatele.

Určený zaměstnanec příslušného odboru ÚMČ Praha – Zbraslav vychází z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. O způsobu výběru dodavatele pořídí odpovědný pracovník jednoduchý písemný záznam, který předá společně s objednávkou vedoucímu příslušného odboru. Určený zaměstnanec přiměřeným způsobem ověří, že cena sjednaná s vybraným dodavatelem je v místě a čase obvyklá.

Zakázka musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Zbraslav. Objednávku podepisuje starosta nebo jeho zástupce v souladu s platnou směrnicí ÚMČ Praha – Zbraslav. O uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem rozhoduje Rada MČ Praha – Zbraslav.

V případě uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky v celkové hodnotě převyšující 50.000 Kč bez DPH je tuto smlouvu nebo objednávku nutno uveřejnit v Registru smluv (od 1. 7. 2016). Zveřejnění zajistí zástupce zadavatele.

b)   Vyhodnocení veřejné zakázky schvaluje zřizovatel, a to na základě předložení záměru zástupcem zadavatele.

Zástupce zadavatele nebo jím určený zaměstnanec vychází z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Zakázky musí být v souladu se schváleným rozpočtem příspěvkové organizace. Objednávku nebo smlouvu podepisuje na základě předchozího odsouhlasení zřizovatelem statutární orgán příspěvkové organizace nebo jím určený zaměstnanec v souladu s vnitřními předpisy organizace.

V případě uzavření smlouvy nebo objednávky nad 50.000 Kč bez DPH je tuto smlouvu, nutno uveřejnit v Rejstříku smluv (od 1. 7. 2016). Zveřejnění zajistí příspěvková organizace.

 

3.   III. kategorie – předpokládaná hodnota (platné pro MČ i PO):

 - od 200.001 Kč bez DPH do 500.000 Kč bez DPH (služby a dodávky)

 - od 200.001 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH (stavební práce)

 

Vyhodnocení veřejné zakázky schvaluje Rada MČ Praha – Zbraslav, a to na základě doporučení zástupce zadavatele a předložení „Vyhodnocení veřejné zakázky“(příloha č. 1 -zaměstnanec MČ, vedoucí odboru ÚMČ nebo zadavatelem pověřená osoba, nebo příloha č.  2 - Příspěvkové organizace, těchto pravidel), které musí obsahovat alespoň:

a)  popis předmětu veřejné zakázky a vymezení rozsahu předmětu plnění,

b)  předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a způsob jejího stanovení,

c)  termín plnění veřejné zakázky (termín dodání v případě veřejné zakázky na dodávky, termín dokončení poskytování služeb v případě veřejné zakázky na služby nebo termín dokončení prací v případě veřejné zakázky na stavební práce),

d)  návrh dodacích podmínek, platebních podmínek, harmonogramu plnění, sankčních ujednání či jiných požadavků na způsob plnění veřejné zakázky, je-li to pro zajištění kvality plnění či ochrany zadavatele nezbytné či vhodné,

e)  písemný záznam o oslovení alespoň tři způsobilých dodavatelů, kteří na základě průzkumu splňují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky,

f)  doporučení týkající se výběru dodavatele.

Pro účely zpracování vyhodnocení veřejné zakázky lze provést nezávazný průzkum trhu.

Starosta, jeho zástupce či Rada MČ Praha – Zbraslav jsou oprávněni si vyžádat jakékoliv dodatečné informace k vyhodnocení veřejné zakázky.

Vyhodnocení veřejné zakázky (viz příloha číslo 1, popř. 2 pravidel) musí být zveřejněno po uzavření smlouvy v elektronickém archivu veřejných zakázek na webových stránkách MČ Praha - Zbraslav.

Vyhodnocení veřejné zakázky (doporučení) bude podepsáno zpracovatelem (určeným zaměstnancem) a vedoucím příslušného odboru, popřípadě ředitelem PO.  Zadání veřejné zakázky malého rozsahu je přípustné i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku. V takovém případě provede zpracovatel záměru ověření výše nabídkové ceny, jako součást zápisu o hodnocení nabídky s tím, že pokud se výše nabídkové ceny jeví jako v místě a čase obvyklá, bude součástí zápisu o hodnocení nabídky výslovné doporučení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli.

Zakázka musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Zbraslav, nebo PO. Uveřejnění zakázky bude provedeno formou usnesení Rady MČ Praha - Zbraslav. O uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem rozhoduje Rada MČ Praha – Zbraslav, v případě PO na základě souhlasu zřizovatele ředitel PO.

Smlouvu je nutné uveřejnit v Registru smluv (od 1. 7. 2016) s tím, že za toto uveřejnění odpovídá zástupce zadavatele.

 

4.   IV. kategorie - předpokládaná hodnota (platné pro MČ i PO):

- služby a dodávky od 500.001 Kč bez DPH do 2.000.000 bez DPH            

- stavební práce od 1.000.001 Kč bez DPH do 6.000.000 bez DPH.

Záměr zadání veřejné zakázky schvaluje Rada MČ Praha - Zbraslav.

Určený zaměstnanec příslušného odboru vyzve formou písemné výzvy nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky.

Výzva k podání nabídky bude zároveň uveřejněna na profilu zadavatele a na úřední desce Úřadu MČ Praha – Zbraslav. Tím je veřejná zakázka malého rozsahu obecně k dispozici a je zajištěna možnost k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.

Výzva k předložení nabídky musí obsahovat alespoň:

a)  Identifikační a kontaktní údaje zadavatele,

b)  Vymezení předmětu a rozsahu plnění veřejné zakázky malého rozsahu (v případě veřejné zakázky na stavební práce včetně potřebné stavební dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr - nutno brát v úvahu prováděcí předpis, vyhlášku č. 169/2016 Sb.),

c)  Místo, podmínky a dobu plnění, případně požadovaný harmonogram plnění,

d)  Požadovaný obsah a náležitosti nabídky dodavatele,

e)  Požadavky na rozsah kvalifikace (v souladu s §§73-79 zákona),

f)  Platební, dodací a sankční podmínky (v případě VZ na stavební práce je nutno brát v úvahu prováděcí předpis, vyhlášku č. 169/2016 Sb.),

g)  Způsob, místo a lhůtu pro podání nabídky,

h)  Další požadavky a podmínky plnění veřejné zakázky, či podmínky pro účast v zadávacím řízení (např. poskytnutí vzorků, jistoty, záruk apod.),

i)  Způsob hodnocení nabídek a délku lhůty, po kterou budou účastníci zadávacího řízení svou nabídkou vázáni.

 

Text výzvy k podání nabídek, seznam alespoň tří způsobilých dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky a návrh na jmenování členů komise pověřené otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek, a jejich náhradníků, bude předložen ke schválení Radě MČ Praha – Zbraslav.

Komise pověřená otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek musí mít alespoň 3 členy. Současně s navržením členů komise bude za každého člena hodnotící komise navržen jeho náhradník. Členy komise, respektive jejich náhradníky, může, v případě potřeby, dodatečně jmenovat starosta. Člen, náhradník člena, komise musí být odborně způsobilý k provedení posouzení nabídek. Komise zvolí ze svého středu předsedu. O průběhu každého jednání komise sepíše komise zápis, který bude obsahovat datum a čas zahájení a konce jednání o nabídkách, veškeré rozhodné skutečnosti o nabídkách, zejména pořadí doručení nabídky, datum a čas doručení nabídky, výši nabídkové ceny, termín plnění, záruční podmínky apod., dále výslovné konstatování, že nabídka splňuje/nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky, postup hodnocení nabídek, pořadí účastníků a označení ekonomicky nejvýhodnější nabídky včetně stručného zdůvodnění. Zápis bude vlastnoručně podepsán přítomnými členy komise, respektive jejich náhradníky. O výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky rozhoduje Rada MČ Praha – Zbraslav.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu je přípustné i v případě, že předmětem posouzení byla pouze jedna nabídka. V takovém případě provede komise ověření výše nabídkové ceny, jako součást zápisu o posouzení nabídky s tím, že pokud se výše nabídkové ceny jeví jako v místě a čase obvyklá, a pokud taková nabídka na plnění zakázky splňuje veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem ve výzvě k podání nabídky, bude součástí zápisu o posouzení nabídky výslovné doporučení komise k zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli.

Vybraný dodavatel nejpozději před zahájením plnění předmětu veřejné zakázky doloží čestné prohlášení v rozsahu dle §74 zákona.

Zakázky musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha – Zbraslav. Smlouvu podepisuje starosta nebo jeho zástupce v souladu s podpisovým řádem ÚMČ Praha - Zbraslav.

Veškerá dokumentace k průběhu veřejné zakázky bude zveřejněna na profilu zadavatele a uzavřená smlouva bude zveřejněna v Registru smluv.

Zástupce zadavatele je povinen vést písemnou evidenci všech úkonů provedených v rámci předmětného zadávacího řízení a v souvislosti s ním. K takové písemné evidenci budou přiloženy originály těchto dokumentů (respektive kopie dokumentů, pokud byly originály odeslány účastníkům či jiným subjektům):

a)  Text výzvy k podání nabídky (včetně data vyvěšení a sejmutí) a zadávací dokumentace, byla-li vyhotovena,

b)  Záznam o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky,

c)  Usnesení RMČ – schválení zahájení zadávacího řízení, schválení výzvy k podání nabídky,

d)  Protokol o přijetí nabídek (včetně podpisu a razítka oprávněné osoby),

e)  Jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků,

f)  Čestná prohlášení členů komise, respektive jejich náhradníků, o nepodjatosti,

g)  Protokol o otevírání obálek s nabídkami,

h)  Zápis (y) hodnotící komise,

i)  Originály nabídek (včetně obálek),

j)  Rozhodnutí (oznámení) o vyloučení účastníka zadávacího řízení (včetně dokladu o doručení takového rozhodnutí),

k)  Výzva k doplnění informací či předložení dodatečných dokumentů či objasnění nabídky,

l)  Usnesení RMČ – výběr dodavatele, zrušení zadávacího řízení,

m)  Rozhodnutí (oznámení) o výběru dodavatele (včetně dokladu o doručení všem účastníkům zadávacího řízení, kteří nebyli vyloučeni),

n)  Smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem včetně případných dodatků ke smlouvě,

o)  Záznam o způsobu výběru oslovených dodavatelů,

p)  Písemnou zprávu zadavatele,

q)  Výše skutečného finančního plnění.

Zástupce zadavatele je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronickými prostředky po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li právní předpis nebo pravidla pro zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z obdobných cizích prostředků dobu delší.

Článek VIII.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel může zrušit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv v jeho průběhu, nejpozději však do uzavření příslušné smlouvy na plnění zakázky. O zrušení zadávacího řízení zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny účastníky zadávacího řízení. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, uveřejní tuto informaci na profilu zadavatele.

Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, zejména pokud:

a)  nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

b)  nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny,

c)  byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci,

d) vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy,

e)  se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,

f)  odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,

g)  zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.

 

Zadavatel může zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu zrušit, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, avšak pouze do doby odeslání oznámení o výběru dodavatele.

O zrušení zadávacího řízení je zástupce zadavatele povinen vyhotovit rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a bezodkladně informovat všechny účastníky zadávacího řízení. O zrušení zadávacího řízení zástupce zadavatele dodavatele informuje doporučeným dopisem nebo elektronicky (způsobem, který umožňuje ověření doručení, tj. např. prostřednictvím datových schránek).

     Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu byla schválena usnesením Rady MČ Praha Zbraslav číslo R 31 434 16 ze dne 17. 10. 2016 s účinností od 17. 10. 2016.  

Tato Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu ruší a plně nahrazují Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu S 02/2016 ze dne 06. 04. 2016.

Přílohy:

 1. Vzor „Vyhodnocení veřejné zakázky“
 2. Vzor „Vyhodnocení veřejné zakázky – příspěvkové organizace“

 

17. 10. 2016

Mgr. Michaela Bernardová                                    Ing. Zuzana Vejvodová

místostarostka MČ Praha - Zbraslav                   starostka MČ Praha - Zbraslav

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Facebook

 

WEBKAMERA - skatepark

stavba skateparku

LOKÁLNÍ METEOSTANICE

meteostanice

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

22.9.2018 14:10

Aktuální výška:

45 cm

22.9.2018 14:20

Aktuální výška:

384 cm

22.9.2018 14:10

Aktuální výška:

71 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.9.2018 14:00

Aktuální výška:

74 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 404
TÝDEN: 4218
CELKEM: 942519