Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

1. VÝZVA 2016 NA SYSTÉMOVOU PODPORU NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

Typ: ostatní
Městská část Praha – Zbraslav vyhlašuje k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části

Městská část Praha – Zbraslav vyhlašuje 1. VÝZVU 2016 k podávání žádostí v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části,

NA SYSTÉMOVOU PODPORU NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

 

1            Účel dotace

 

a)  Účelem poskytování finančních prostředků je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit volného času a dalších projektů v těch případech, kdy není možné krýt tyto náklady v plné výši z prostředků žadatele.

b)  Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotace v rámci tohoto programu je 420.000 Kč.

c)  Dotace jsou určeny na úhradu nákladů projektů, nemohou být použity za účelem zisku.

d)  Dotací je možné hradit maximálně 80 % rozpočtovaných nákladů projektu.

e)  Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav.

 

2.           Podání žádosti

 

a)  Žádost:

každý žadatel podá v této dotační výzvě pouze jednu žádost Díl A – identifikace žadatele a pouze jeden formulář Díl B – o projektu.

 

3.           Maximální výše dotace:

 

a)  Maximální výše dotace je 150.000 Kč

b)  Na poskytnutí dotace není právní nárok.

c)  Dotace může být poskytnuta žadateli pouze na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

d)  Uzavření veřejnosprávní smlouvy s žadatelem o dotaci rozhoduje v souladu s § 89 odst. 2 písmeno b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Městské části Praha – Zbraslav.

 

4.           Zaměření programu

 

a)  Podpora neziskových organizací, zaměřených zejména na oblasti volného času, umění a kultury, sportu, vzdělávání, sociální a zdravotní.

b)  Poskytnuté finanční prostředky lze použít pro hrazení přímých nákladů prokazatelně souvisejících s činností žadatele a to zejména:

  • hospodářsko - správní výdaje, zejména nákup spotřebního materiálu, poštovné a služby spojů
  • tisk propagačních materiálů
  • nákup sportovních potřeb, hudebních nástrojů, výtvarných potřeb, apod.,
  • další investiční a provozní náklady (např. nájem, energie, apod.)
  • úhrada poplatků za kurzy a semináře v dalších oblastech (vzdělávací, sociální, apod.),
  • úhrada činnosti odborných pracovníků, kteří nejsou zaměstnanci žadatele
  • úhrada činnosti zaměstnanců žadatele, která není součásti jejich pracovní náplně a je nad rámec mzdových prostředků, vykonaná na základě smlouvy o dílo nebo objednávky
  • úhrada nákladů či příspěvky na letní, příměstské tábory a jiné volnočasové aktivity a odlehčovací služby pro sociálně potřebné osoby
  • ozvučení, osvětlení,
  • ceny pro účastníky soutěží

c)  Z dotace nelze hradit mzdy aparátu.

 

5.           Harmonogram a průběh dotačního řízení

 

Lhůty:

uzávěrka přijímání žádostí

19.02.2016 do 13:00 hodin

vyhodnocení

do 29.02.2016

uzavírání veřejnoprávních smluv o přidělení dotace

březen 2016

vyúčtování dotace:

31.01.2017

 

Nevyčerpaná část dotace v rámci projektu se vrací na účet poskytovatele do 30ti dnů od odevzdání a odsouhlasení vyúčtování projektu.

 

Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

 

6.           Podmínky přidělení dotací

 

a)  Projekty musí být zpracovány na příslušných formulářích dle bodu 2 této výzvy, (formuláře jsou k dispozici v listinné podobě v podatelně Úřadu Městské části Praha – Zbraslav a v elektronické podobě na www.mc-zbraslav.cz ).

b)  Projekty se přijímají povinně ve dvou typech zpracování:

 

I.  v jednom tištěném vyhotovení (předepsaný formulář Díl A a Díl B s přílohami) prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 252 42 Praha – Zbraslav.

II.  v elektronické podobě (předepsaný formulář Díl A a Díl B s přílohami), obsahující popis projektu a jeho rozpočet na adresu: info@mc-zbraslav.cz  , předmět zprávy „DOTACE“.

 

c)  Projekty, které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti, budou z dotačního řízení vyřazeny.

d)  Dotaci lze přidělit pouze žadateli, který nemá vůči Městské části Praha - Zbraslav nevyřešené vyúčtování poskytnutých finančních prostředků či jiné nevypořádané závazky. Tuto skutečnost potvrdí žadatel doloženým čestným prohlášením (formulář Díl E – čestné prohlášení žadatele)

e) Podrobnější informace o pravidlech Programu pro poskytování dotací v rámci 1. Výzvy 2016, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování lze získat osobně na ÚMČ Praha-Zbraslav, OKT-referent kultury, U Malé řeky 3, telefonicky: 257 111 801 nebo elektronickou cestou kultura@mc-zbraslav.cz  .

 

7.           Vyúčtování dotace:

 

Vyúčtování dotace se podává:

 

I.  v jednom tištěném vyhotovení (předepsaný formulář Díl C a Díl D) s přílohami prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 252 42 Praha – Zbraslav.

 

II.  v elektronické podobě (předepsaný formulář Díl C a Díl D) obsahující vyúčtování a závěrečnou zprávu projektu na adresu: info@mc-zbraslav.cz  , předmět zprávy „VYÚČTOVÁNÍ DOTACE“.

             

8.           Závěrečná ustanovení

 

a)  Vyhlášení tohoto Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části, bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha–Zbraslav Usnesením číslo Z 8 70 15 ze dne 14.12.2015.

b)  Vyhlášení této výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha -Zbraslav na podporu aktivit na území městské části, bylo schváleno Radou MČ Praha–Zbraslav , usnesením číslo R 2 14 16 ze dne 20.01.2016

c)  Rada MČ Praha - Zbraslav jmenuje komisi, která vyhodnocuje a posuzuje jednotlivé projekty a navrhuje výši poskytnuté dotace. Rada MČ Praha - Zbraslav na základě doporučení komise předloží jednotlivé návrhy na uzavření veřejnoprávních smluv Zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav.

 

 

Seznam příloh:

1.        Díl A - žádost - pro fyzické osoby

2.       Díl A - žádost - pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

3.        Díl B - formulář - společná část žádosti

 

4.       Díl C - vyúčtovaní dotace - pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající

5.       Díl C - vyúčtovaní dotace - pro fyzické osoby

6.       Díl D - vyúčtovaní dotace - samostatný list vyúčtovaní účelu dotace

 

7.        Díl E - čestné prohlášení žadatele

8.        Díl F - návrh veřejnoprávní smlouvy

 

 

 


Vytvořeno: 23. 1. 2016
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:18
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

22.10.2020 22:40

Aktuální výška:

77 cm

22.10.2020 22:50

Aktuální výška:

474 cm

22.10.2020 22:40

Aktuální výška:

101 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.10.2020 21:00

Aktuální výška:

105 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální