Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zákonné postavení Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, aktuální znění od 1. 1. 2018

 

Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

 

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem.

 

Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

 • volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 • volit starostu městské části, místostarostu (místostarosty) městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 • stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části za měsíc,
 • vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
 • zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
 • zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
 • rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
 • udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102,
 • stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst. 5, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy zastupitelstva městské části podle § 58c a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6,
 • stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské části,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části, komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské části,
 • vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části.

 

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních:

 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti orgány městské části,
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50.000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
 • peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,
 • majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,
 • nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,
 • darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 50.000 Kč ročně jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,
 • bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
 • vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100.000 Kč,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100.000 Kč,
 • dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy,
 • zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo městské části zcela nebo zčásti svěřit radě městské části nebo starostovi městské části.

 

Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

Zastupitelstvo městské části si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti městské části mimo pravomoci vyhrazené radě městské části

 

Další některé kompetence Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

Ve vztahu k výborům:

 • Zřizuje výbory jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
 • Vždy zřizuje výbor kontrolní a finanční.
 • Určuje počet členů výborů Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav s tím, že počet členů výboru vždy musí být lichý a výbor musí být nejméně pětičlenný.
 • Volí předsedu výboru z řad členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav,
 • Volí členy výboru z řad členů Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav a občanů MČ Praha-Zbraslav
 • Volí tajemníka výboru z řad zaměstnanců MČ Praha-Zbraslav zařazených do ÚMČ Praha-Zbraslav.
 • Pověřuje výbory k plnění dalších úkolů nad rámec kontrolní činnosti
 • Vyhodnocuje zápisy a zprávy výborů o kontrolách a další činnosti
 • Výbory jsou ze své činnosti odpovědné zastupitelstvu

 

Ve vztahu k odměňování členů zastupitelstva:

 • Rozhoduje o poskytování měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, za výkon funkce předsedy komise Rady MČ Praha-Zbraslav, předsedy výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, předsedy zvláštního orgánu MČ Praha-Zbraslav.
 • Rozhoduje o poskytování měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, za výkon funkce člena komise Rady MČ Praha-Zbraslav, člena výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav, člena zvláštního orgán MČ Praha-Zbraslav.
 • Rozhoduje, zda v případě souběhu výkonu více funkcí, bude neuvolněnému členovi Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
 • Rozhoduje o poskytnutí mimořádné odměny členovi Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

 

V dalších otázkách vztahujících se k výkonu mandátu člena zastupitelstva:

 • Rozhoduje o případném poskytnutí těchto příspěvků členům MČ Praha-Zbraslav za podmínek za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům MČ Praha-Zbraslav v těchto případech:
 • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu MČ Praha-Zbraslav, místostarostu MČ Praha-Zbraslav nebo člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
 • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním hlavního města Prahy na veřejných občanských obřadech,
 • příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
 • příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
 • odměnu při významném životním výročí
 • příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
 • příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav
 • příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.
 • Stanovuje pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

 

 

Kompletní kompetence Zastupitelstva MČ Praha-Zbrasůav jsou dány zákonem číslo 131/2000 Sb., o hl. m. Prahy a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

4.8.2020 17:40

Aktuální výška:

70 cm

4.8.2020 18:00

Aktuální výška:

447 cm

4.8.2020 17:40

Aktuální výška:

101 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

4.8.2020 18:00

Aktuální výška:

107 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální