Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Krizový a povodňový štáb zde ke stažení

 

Funkce v krizovém štábu

Jméno a příjmení/funkce na pracovišti

E-mail

Telefon

Předseda

Ing. Zuzana Vejvodová

starostka městské části

zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz

257 111 888

606 640 870

Místopředseda

Ing. Radek Rejna

radní městské části

radek.rejna@mc-zbraslav.cz

257 111 888

730 154 131 

Tajemník

Petr Janeček

tajemník ÚMČ

petr.janecek@mc-zbraslav.cz

257 111 815

733 124 949

Člen

Jaroslav Růžička

SDH Praha - Zbraslav

jarda.brambora@seznam.cz  

603 237 974

 

Člen

Štěpán Vacek, DiS.

vedoucí OMH

stepan.vacek@mc-zbraslav.cz  

257 111 821

777 608 924

Člen

Monika Jirásková

vedoucí Okrsku MP Zbraslav

vedouci.dpzbraslav.p5@mppraha.cz

257 212 528

775 474 772

Člen

Denisa Staňková

zástupce APP Lahovice

denise.stankova@gmail.com

607 606 550

Člen

Jiří Hartman

JSDH Praha - Zbraslav

hary150@seznam.cz

603 106 670

Člen

Ing. Václav Vejvoda

člen Stavební komise RMČ

vaclav.vejvoda@vejvoda.cz

602 257 158

Externí člen

Ing. Markéta Bártová

PVL

marketa.bartova@pvl.cz

602 167 477

 

Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné činnosti, pro zmírnění povodňových škod, pro včasnou instalaci PPO, případně provedení pro včasné evakuace      (a tím zabránění zejména ztrát na lidských životech), ke kterým by mohlo dojít zaplavením jednotlivých úseků městské části Praha – Zbraslav velkými vodami

 

Aktuální krizový a povodňový plán ke stažení                                       >> ZDE<<


STATUT POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

Článek 1

základní ustanovení

 

Povodňová komise městské části je ustanovena podle § 77 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon); Povodňová komise je výkonným, řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem městské části Praha – Zbraslav pro ochranu před povodněmi, ohrožujícími území obce. Povodňová komise byla ustanovena (jmenovacími dekrety) jako zvláštní orgán rady.

 

Článek 2

činnost povodňové komise

 

Komise mimo povodeň sestavuje, doplňuje, zpřesňuje a projednává povodňový plán městské části, včetně organizačních a jiných závažných otázek, týkajících se ochrany před povodněmi a výkonu dozoru nad ní. Posuzuje předložené povodňové plány fyzických a právnických osob (vyjadřuje soulad), jejichž zpracování nařídil Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí; Komise je v době povodně povodňovým orgánem.

Povodňová komise úřadu městské části Praha – Zbraslav koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi v době povodně;

Za tím účelem:

 1. přebírá informace od hlásné a povodňové služby ČHMÚ, povodňové komise Magistrátu hl. m. Prahy, povodňové komise městyse Davle, správce toků a dalších účastníků ochrany před povodněmi; zajišťuje své vlastní informace pomocí Internetu  
 2. ve spolupráci s povodňovou komisí Magistrátu hl. m. Prahy může vyhlašovat a odvolávat (na základě vlastních zkušeností, na návrh ČHMÚ nebo správců toků) II. a III. stupně povodňové aktivity;
 3. rozhoduje o opatřeních vedoucích ke zmírnění povodňových škod při povodních;
 4. posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodním toku Vltavy a Berounky na odtokový režim a koordinuje jejich provádění;
 5. vede záznamy v povodňové knize (příloha povodňového plánu);
 6. je povinna se seznámit s povodňovým plánem spolupracujících povodňových komisí (městyse Davle a městské části Praha – Velká Chuchle) a s povodňovým plánem nadřízené povodňové komise Magistrátu hl. m. Prahy;
 7. koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací;
 8. vyžaduje (nárokuje) přes povodňovou komisi Magistrátu hl. m. Prahy pomoc orgánů a organizací, fyzických i právnických osob, hasičů, policie, armády atd.;
 9. dokladuje majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření
 10. uložených v době povodně povodňovou komisí;

Článek 3

 

Komise je řízena starost(k)ou městské části Praha – Zbraslav a podřízena povodňovému orgánu vyššího stupně, tj. povodňové komisi Magistrátu hl. m. Prahy;

Článek 4

jednání komise

 1. komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících městskou část, k projednání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi. Její jednání svolává a řídí její předseda, případně místopředseda. Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost předsedů nadřízených povodňových komisí, ČHMÚ nebo správců toků – Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy hl. m. Prahy, Lesy ČR, státní podnik;
 2. komise jedná podle jednacího řádu, který byl projednán a schválen na prvním zasedání komise a je součástí povodňové dokumentace;
 3. sídlem komise je budova úřadu městské části. V případě potřeby může být jednání svoláno i do jiných míst, nebo přímo do místa ohrožení;

  Článek 5

  předseda komise

 1. řídí práci komise a odpovídá primátorovi hl. m. Prahy za její činnost;
 2. informuje pravidelně povodňovou komisi Magistrátu hl. m. Prahy o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních k zamezení záplav a snížení povodňových škod;
 3. může učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Tato opatření předkládá dodatečně radě hl. m. Prahy ke schválení;

Článek 6

pracovní štáb

k operativnímu plnění úkolů komise vytváří po dohodě s příslušnými dalšími povodňovými komisemi, orgány, organizacemi, fyzickými a právnickými osobami svůj pracovní štáb. Štáb připravuje a předkládá komisi návrhy na opatření, popřípadě zajišťuje provedení těchto opatření;

Článek 7

spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi, právnickými a fyzickými osobami k zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy pomoc české armády, policie, hasičů, fyzických i právnických osob;

Článek 8

zabezpečení činnosti komise

 

činnost komise zajišťuje úřad městské části Praha – Zbraslav, resp. nadřízené složky státní správy. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný;

 

 

 


 

                              POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV

 

 

               

odborné stanovisko správce      povodí ve smyslu § 82, zákona          č. 254/2001 Sb.

 

 

Povodí Vltavy, státní podnik,

Útvar centrálního vodohospodářského dispečinku

Č. j. : 23493/2012 – 460

ze dne : 18.4.2012

 

vyjádření souladu s        povodňovým plánem hlavního města Prahy ve smyslu § 71, odstavec 7 zákona č.254/2001 Sb. provedl :

magistrát hlavního města Prahy

Odbor krizového řízení

 

datum/ číslo jednací 

 

 

schválení povodňového plánu  městské části Praha–Zbraslav provedl:

Úřad městské části Praha – Zbraslav s účinností vyjádření souladu s povodňovým plánem hlavního města Prahy     

 

datum/ číslo jednací 

 

 

I. úvodní ČÁST

 

 1.         ÚVOD

 

Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné činnosti, pro zmírnění povodňových škod, pro včasnou instalaci PPO, případně provedení pro včasné evakuace (a tím zabránění zejména ztrát na lidských životech), ke kterým by mohlo dojít zaplavením jednotlivých úseků městské části Praha – Zbraslav velkými vodami;

 

Je nutno upozornit, že městská část Praha – Zbraslav je poměrně značně ohrožena, včetně některých komerčních objektů, a to především z Vltavy a z Berounky (lze odhadnout na 98,0% veškerých povodňových škod).

Částečné ohrožení (2,0%) je z bezejmenných drobných vodotečí a částečně z drobných jmenovitých toků (Břežanský potok) ve správě Lesů ČR, státní podnik, oblast Povodí Vltavy, správa toků Benešov a Lipanský potok ve správě odboru ochrany prostředí MHMP, správa vodních toků.

 

 1. seznam použitých zkratek

 

Zkratka

Význam

Zkratka

Význam

AČR

Armáda České republiky

PK

Povodňová komise

CVD

Centrální vodohospodářský dispečink

PK ObIII

Povodňová komise obce III

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

PKORP

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

CPP ČHMÚ

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

PS

Požární stanice

ČK

Červený kříž

PPO

Protipovodňová ochrana

ČHP

Číslo hydrologického pořadí

PVL

Povodí Vltavy, státní podnik

ČIZP

Česká inspekce životního prostředí

PVL–

DV

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava

DOP MHMP

Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy

SS HMP

Správa služeb hl. m. Prahy

DP

Dopravní podnik hl.města Prahy

SOC MO

Stálé operační centrum Ministerstva obrany

GŘ VS ČR

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky

SOC MHMP

Odbor sociální péče Magistrátu hl.m.Prahy

GŠ AČR

Generální štáb AČR

SVM MHMP

Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP

GIS

Geografický informační systém

SPA

Stupeň povodňové aktivity

HES HMP

Hygienicko epidemiologická stanice hl.m.Prahy

SFI MHMP

Sekce financí a investic Magistrátu hl.m.Prahy

HK MČS

Hradidlová komora mobilní čerpací stanice

SIVS

Systém informační a výstražné služby

HK SČS

Hradidlová komora stabilní čerpací stanice

SPS

Státní plavební správa

HOBST

Firma provozující čerpání vod v HK

SSHR

Státní správa hmotných rezerv

HZS

Hasičský záchranný sbor

SÚS

Správa a údržba silnic

HZS HMP

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

SW

Software

IZS

Integrovaný záchranný systém

TBD

Technickobezpečnostní dohled

INF MHMP

Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy

TSK

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Obecní úřad

KPK

Krajská povodňová komise

OS SS HMP

Operační středisko Správy služeb hl. m. Prahy

KŘ P HMP

Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy

OST MHMP

Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy

Krajský úřad

OVS

Okresní veterinární správa

KOMOKO

Komořansko–Modřanský koridor

PČOV

Pobočná čistírna odpadních vod

KŘ MČ

Krizové řízení městských částí

PK MČ

Povodňová komise městské části

KŠHMP

Krizový štáb hl. m. Prahy

PVK

Pražské vodovody a kanalizace

Lmg.

Limnigrafická stanice

PVS

Pražská vodohospodářská správa

MěÚ

Městský úřad

PRE

Pražská energetika

OŽP

Odbor životního prostředí

PP

Pražská plynárenská

Městské části hlavního města Prahy

VD

Vodní dílo

MTG

Motorgenerátor

VD TBD

Vodní díla – technickobezpečnostní dohled a.s.

Mze

Ministerstvo zemědělství

ÚČOV

Ústřední čistírna odpadních vod

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

 

 

ObÚ

Obecní úřad

ÚR HMP

Útvar rozvoje hl.m.Prahy

OMI MHMP

Odbor městského investora Magistrátu hl.m.Prahy

Q1

Jednoletý průtok (jednoletá voda)

OS KŠ HMP

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy

QN

N – letý průtok

OKR MHMP

Odbor krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

ÚMČ

Úřad městské části

OKO

Odbor komunikace

ZBS HMP

Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy

OS

Operační středisko

ZZS HMP

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

OS HZS HMP

Operační středisko Hasičského záchranného sboru HMP

ZÚP

Zdravotní ústav Praha

OHS HMP

Obvodní hygienická stanice hl. m. Prahy

Zvz

Zvláštní výcvikové zařízení

OOP MHMP

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

 

 

 

základní právní předpisy pro zpracování povodňového plánu

 

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 305/ 2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/ 1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vyhláška č. 471/2001Sb., o technicko – bezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění pozdějších předpisů(255/2010 Sb.)
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností, souvisejících se správou vodních toků
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP září 2005)

 

Technické podklady pro zpracování povodňového plánu

 

 • Odvětvová technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931 Povodňové plány
 • Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz
 • MZE – portál Voda – www.voda.gov.cz
 • Povodňový plán hlavního města Prahy
 • Původní povodňový plán městské části Praha – Zbraslav, poslední revize provedena 11.5.2001, schválení se nepodařilo dohledat
 • Místní šetření zpracovatele povodňového plánu společně s vedoucím odboru místního hospodářství městské části
 • Vyhlášené záplavové území Vltavy a Berounky
 • Identifikace známých povodní na Vltavě a na Berounce
 • Vodohospodářské mapy
 • Fotodokumentace

 

        ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název městské části

Praha – Zbraslav

Lokalizace městské části a její historie

 

Městská část Praha – Zbraslav se rozkládá na soutoku Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy. Než byla roku 1974 připojena k hl. m. Praze, byla samostatným městem – Zbraslaví nad Vltavou. Po svém připojení byla součástí Prahy 5. Dnes je samostatnou městskou částí.

 

První zmínky o Zbraslavi pocházejí z roku 1115 jako majetek kláštera v Kladrubech.

 

Na vrchu Hevlíně se již v 10. a 11. století nacházelo hradiště.

 

Nad osadou Závist na pravém břehu Vltavy, která patří ke Zbraslavi, byly objeveny pozůstatky keltského opida.

Ve 13. století byla Zbraslav majetkem krále. Přemysl Otakar II. zde nechal postavit lovecký letohrádek a klášter cisteriánů. Ten byl v době třicetileté války zničen. Znovu byl postaven až v 18. století, ale v roce 1785 byl zrušen.

 

Kolem roku 1653 byla Zbraslav povýšena na město.

 

U Zbraslavi se do roku 1829 Berounka vlévala do Vltavy, po velké vodě se však její řečiště přesunulo severně k Lahovicím a původní řečiště se změnilo v tůň Krňák.

 

Roku 1924 byly ke Zbraslavi připojeny ŽabovřeskyZáběhlice; zrušeny byly i jejich katastry.

 

Od roku 1967 byla Zbraslav samostatným městem, které bylo roku 1974 připojeno k Praze. Od roku 1990 tvoří Zbraslav spolu se sousedními Lahovicemi (včetně Lahoviček) městskou část Praha – Zbraslav.

 

Městská část Praha – Zbraslav se dělí na několik územních částí (Báně, Žabovřesky, Zaběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky), jejichž připojením k historické Zbraslavi vznikla její dnešní podoba.

Poloha GPS 49°58'33.9" sš, 14°23'36.4" vd

 

 

Lokalizace s ohledem na povodňové nebezpečí

 

Vltava, ř. km cca 69,20–62,80, Berounka ř.km. cca 0,00–2,00

Bezejmenným přítokem Vltavy, vytékajícím ze studánky „Pod Baněmi“ částečně zatrubněným bez ohrožení

Bezejmenný tok, v ulici Pod Kamínkou a na Plácku je zatrubněn až k zaústění do Vltavy bez ohrožení

Z pravé strany ústí do Vltavy Břežanský potok ohrožení z Vltavy při přelití tratě ČD (> než Q100), nebo z potoka při zahlcení propustku vodou z Vltavy (> než Q10)

Z levé strany ústí do Vltavy Lipanský potok – bez ohožení v MČ Zbraslav, mírné ohrožení v MČ Lipence

Výškový systém

Balt po vyrovnání

Povodňový orgán městské části

V době mimo povodeň – Úřad městské části Praha – Zbraslav, V době povodně – Povodňová komise městské části Praha – Zbraslav

Vodoprávní úřad

Magistrát Hlavního města Prahy, referát vodního hospodářství, odbor ochrany prostředí MHMP

Vyšší povodňový orgán

Povodňová komise hlavního města Prahy

 

Objednatel povodňového plánu městské části Praha – Zbraslav

Městská část Praha – Zbraslav,

IČ: 00 241 857, DIČ: CZ 00 241 857

Zpracovatel povodňového plánu městské části Praha – Zbraslav

Jiří Habermann – Rammy (IČ 47146966), DIČ CZ 470831126

telefon 604 863 838, 724 369 574

e-mail   habermann@rammy.net, jiri.habermann@seznam.cz

Správce významných vodních toků Vltavy a Berounky

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8 150 24 Praha 5

Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Správce Lipanského potoka

Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35,

110 00 Praha 1. Provozovatel středisko Vodní toky

Správce Břežanského potoka

Lesy ČR, státní podnik, oblast Povodí Vltavy, správa toků Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

 

II. věcná ČÁST

 

 druh a rozsah ohrožení

 

přirozené povodně

 

                Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný.

 

Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy.

 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány podle zákona č. 254/2001 Sb., hlava IX., zejména při:

 

 • déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácep a nápěchů;
 • dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;

 

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 

1) zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích velkých toků;

2)            letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;

3)            letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně);

4)            zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových nápěchů a zácep;

 

                V územní působnosti městské části Praha – Zbraslav (Vltava) lze předpokládat z hlediska škod a důležitosti pro povodňový plán typy povodně v tomto pořadí 2, 1, 3, (Berounka) 2,1,3,4 u Břežanského potoka, Lipanského potoka a bezejmenných potoků pouze povodeň typu 3.

 

přirozené povodně s umělými vlivy

 

Tato situace může ve sledovaném správním území nastat pouze ve dvou případech, a to:

 

 • ucpáním koryta Vltavy ledem při výrazném ledochodu ze Sázavy a z Berounky a jejím vylitím z koryta. Tato možnost je velmi nepravděpodobná, a to již vzhledem k tomu, že na vlastní Vltavě se ledové jevy prakticky nevyskytují;
 • ucpáním koryta Berounky ledem při výrazném ledochodu a jejím vylitím z koryta. Tato možnost je sice reálná, ale prakticky se týká pouze pozemků, zástavby se nedotkne.

 

zvláštní povodně

 

V územním celku městské části Praha – Zbraslav je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, neboli situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

 • narušení vzdouvacího tělesa vodního díla;**
 • poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl; **
 • selhání řídících systémů hradících konstrukcí;
 • nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla;

 

**Tučně jsou označeny možnosti zvláštní povodně

 

Vodní díla (kategorie I. a II z hlediska TBD), která mohou ovlivnit povodňovou situaci, jsou uvedena v kapitole 5 věcné části na straně 23. Na vlastním správním území se nevyskytují.

 

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě.

 

IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii.

U vodních děl IV. kategorie provádí (může provádět) vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

U kategorie I,II pouze odborná organizace Vodní díla TDB, a.s. u kategorie III 6 – 10 dalších odborných organizací.

 

Bezpečnost vodních děl řeší prováděcí vyhláška k zákonu č. 254/2001 Sb., číslo 471/2001Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

 

 

 Charakteristika zájmového území–hydrologické,            hydrotechnické a klimatologické informace

 

Vltava

 

Městská část Praha – Zbraslav je významně ohrožena povodněmi z Vltavy. Po vybudování pevných (místně hraditelných zábran) je při splnění podmínek (zahrazení) toto nebezpečí odsunuto na hodnoty cca Q100.

 

Celková délka Vltavy je cca 424,30 km. Hlavní pramen (Teplé Vltavy) vyvěrá na Šumavě na východním svahu Černé hory, 4,5 km jihozápadně od obce Kvilda, nedaleko hranice se Spolkovou republikou Německo, kterou v první části toku sleduje.

 

Pro povodňový plán je z Vltavy použit materiál firmy Hydroinform, a.s. (prosinec 2003) pro povodně Q5, Q20, Q100 a Q08/2002.

 

Hladiny velkých vod jsou vztaženy podle jednotlivých profilů mezi ř.km. 69,20–62,80   (6,40 km), odkud může přímým zaplavením dojít k omezení resp. i k ohrožení předmětného území.

 

Berounka

 

Další v současné době větší ohrožení je z Berounky.

Povodí Berounky leží v jihozápadní části povodí Vltavy.

Berounka je největší přítok Vltavy. Pramení v Českém lese nad Tachovem na území Spolkové republiky Německo v nadmořské výšce cca 700 m n.m., její horní tok až po Plzeň má název Mže.

Tvar povodí Berounky je typicky vějířovitý, zvláště horní část, kterou tvoří čtyři řeky – Úslava, Úhlava, Radbuza a Mže – stékající se téměř v jednom místě.

Tyto řeky, jejichž tok je dlouhý 90 – 110 km, přitékají k místu soutoku, městu Plzni – od jihovýchodu, jihu, jihozápadu a západu.

Vlastní řeka Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy. Na své trati protéká směrem severovýchodním a později východním do Vltavy.

Plocha povodí k ústí Berounky do Vltavy obnáší 8 861,39 km2, celková délka toku včetně Mže je 246,80 km (Berounka 137 km) a celkový spád po vzdutou hladinu zdrže VD Modřany cca 510 m.

Průměrná roční srážka v povodí činí 586 mm, průměrný roční průtok k ústí do Vltavy je 36,0 m3.s-1, specifický odtok k uvedenému profilu je 4,06 l/s/km2.

Do Berounky ústí řada přítoků. Jejími nejvýznačnějšími přítoky jsou Klabava, Střela a Litavka.

 

Pro povodňový plán je z Berounky použit materiál firmy Hydroinform, a.s. (prosinec 2003) pro povodně Q5, Q20, Q100 a Q08/2002.

 

Hladiny velkých vod jsou vztaženy podle jednotlivých profilů mezi ř.km. 0,0 – 2,0 (2,0 km), odkud může přímým zaplavením dojít k omezení resp. i k ohrožení předmětného území.

 

 

HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

 

Povodí Vltavy k profilu limnigrafu Malá Chuchle má plochu povodí 26 719,9 km2. Je tvořeno několika hydrografickými celky a to:

 

Hydrografický celek

Číslo hydrologického pořadí

Plocha povodí (km2)

Vltava po Malši

1 – 06 – 01

1 861,74

Vltava od Malše po Lužnici

1 – 06 – 03

804,25

Lužnice

1 – 07 – 01 až 1 – 07 –04

4 226,17

Vltava od Lužnice po Otavu

1 – 07 – 05

326,02

Otava

1 – 08 – 01 až 1 – 08 –04

3 788,22

Vltava od Otavy po Sázavu

1 – 08 – 05

1 324,24

Sázava

1 – 09 – 01–(03)

4 349,19

Vltava od Sázavy po Berounku

1 – 09 – 04

168,81

Berounka

1 –10 – 01 až 1 –11 –05

8 861,39

 

Řídícím vodočtem pro ochranu části správního území je limnigraf Praha – Malá Chuchle.

 

Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem – pobočka Praha a jsou vztaženy pro profil řídícího limnigrafu Praha – Malá Chuchle.

 

Limnigraf Praha – Malá Chuchle ř. km. 60,08

Hydrologické číslo povodí

1 – 12 – 01 – 005

Plocha povodí

26 719,90             km2

Průměrná dlouhodobá roční výška         srážek (Hs)

662                        mm

Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa)

148,0                     m3.s-1

Průměrná roční výška odtoku

174                        mm

Průměrný specifický odtok

5,52                       l.s-1.km-2

 

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 hodnoty z evidenčního listu stanice Praha – Malá Chuchle kategorie „A“ – aktualizace listopad 12007

 

N

1

2

5

10

20

50

100

QN

856

1 230

1 770

2 230

2 740

3 440

4 020

 

Pomocným vodočtem pro Vltavu je odtok z vodního díla Vrané a sledování přítoku do vodního díla Orlík, pro Berounku limnigraf Beroun na Berounce.

 

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 – hodnoty z manipulačního řádu VD Vrané nad Vltavou, aktualizace 09/2009

N

1

2

5

10

20

50

100

QN

610

_

1 350

1 735

2 000

2 380

2 730

 

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1 – hodnoty z evidenčního listu stanice kategorie „A“ Beroun, aktualizace březen 2006

N

1

2

5

10

20

50

100

QN

270

­390**

615

799

942**­

1 310

1560

 

drobné toky

 

břežanský potok

 

Jedná se o Břežanský potok, který je zaústěn do Vltavy z pravé straně ve správním území Praha – Zbraslav.

Břežanský potok pramení v okrese Praha – západ v obci Zlatníky. Protéká Břežanským údolím a u mostu Závodu míru ústí zprava do Vltavy. Délka toku cca 6 km, plocha povodí cca 12,4 km2.

Správcem toku jsou Lesy ČR, státní podnik, oblast Povodí Vltavy, Správa toků Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

 

 Lipanský potok

 

Délka toku cca 8,6 km, plocha povodí cca 6 km2. Lipanský potok pramení v osadě Kazín v Lipanech a ústí ve Zbraslavi zleva do Vltavy. Protéká katastry Lipence a Zbraslav.

Správcem toku je odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35 110 00 Praha 1, provozovatelem středisko vodních toků Práčská ulice, 100 00 raha 10 – Záběhlice.

 

V části správního území se dále vyskytují dva drobné bezejmenné levostranné přítoky Vltavy, které jsou po většinu své trasy zatrubněny, a to.

 

 • Bezejmenný přítok Vltavy, vytékající ze studánky „Pod Baněmi“ bez ohrožení;
 • Bezejmenný přítok Vltavy, přibližně od ulic Pod Kamínkou a na Plácku je zatrubněn až k zaústění do Vltavy bez ohrožení.

 

HYDROLOGICKý režim ÚZEMÍ

 

V hydrologickém režimu dolního toku Vltavy a Berounky byly zejména v posledních desetiletích zaznamenány letní povodně z regionálních dešťů trvajících řádově desítky hodin (povodně 07/1954, 07/1981 a zejména ničivá povodeň 08/2002.

 

Dále se vyskytovaly letní povodně na menších přítocích z místních dešťů velké intenzity.

Povodně, které vznikly jako následek tání sněhu s výskytem dešťových srážek se vyskytly podstatně méně, ale jejich význam je rovněž nesporný (viz povodně 03/2005, 03–04/2006 a 01/2011).

 

Povodně vzniklé pouze ledovými jevy se vyskytly pouze ojediněle a místně.

 

Pro hodnocení povodňové ochrany nelze pominout vliv nádrží celé Vltavské kaskády na transformaci jednotlivých povodní, a tím zvýšení ochrany správního území městské části Praha – Zbraslav .

 

Je nutné při tom ovšem upozornit, že tento ochranný vliv se projevuje při povodni do hodnoty maximálně cca Q10, a to pouze na Vltavě. (bez Sázavy a Berounky).

 

Letní hydrologický režim

 

Regionální deště zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně, s výrazným orografickým efektem (vyšší úhrny s rostoucí nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin až několik dní). Jejich intenzita je menší než u místních dešťů, ale jejich objem je značný. Regionální deště doprovázejí oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách.

Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže, avšak na větších už ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze obvykle poměrně dobře předpovídat. Z hlediska možností ochrany před povodněmi představují typ povodně, u které lze provádět operativní opatření ke snížení škod ještě před nástupem povodňové vlny.

 

Místní deště jsou srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké intenzity (nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší než 50 km2. Tyto deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus nebo Cumulonimbus.

 

Jejich následky mohou být místně katastrofální, a to dokonce v místech, kde není žádná vodoteč.

Prakticky se nedají téměř vůbec předpovídat, respektive prostorově a časově lokalizovat. Maximálně lze monitorovat jejich průběh pomocí meteorologických radarů.

 

Zimní hydrologický režim

 

Tání sněhu s deštěm je zimní obdobou povodní z regionálních dešťů, kterými je také doprovázeno. Intenzita deště bývá zpravidla menší než v létě, avšak v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou teplý vítr, promrzlá půda a prakticky nulová evapotranspirace bývají následky obdobné. Tyto povodně bývají často zpočátku doprovázeny ledochody.

Ledové povodně vznikají většinou při nízkých průtocích. Často k jejich vzniku přispívá činnost člověka, respektive provoz MVE, kdy i drobné změny průtoku vedou k porušení vytvořené ledové celiny v jezových zdržích, která se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak vzdouvají vodu. Mohou tak vzniknout lokální problémy.

Z hlediska možnosti výskytu zimních tzv. "ledových" povodní, způsobených ledovými jevy většinou při relativně nízkém průtoku není obec prakticky ohrožena. Ledové jevy na Vltavě se vlivem Vltavské kaskády téměř nevyskytují, ledové jevy z velkého ledochodu ze Sázavy nebo z Berounky jsou již průchodem přes vodní dílo Vrané nad Vltavou značně narušeny a jejich vliv omezen.

 

KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

Území od soutoku Sázavy s Vltavou k Praze a pod Prahou, včetně dolní Berounky leží v oblasti mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou.

 

 srážkové poměry

 

Roční srážkový úhrn kolísá na daném území na Vltavě mezi 620 až 650 mm. V zájmovém území na je dlouhodobý průměr cca 630 mm.

Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn. že nejvíce naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %). Z jednotlivých měsíců je na srážky nejbohatší červenec, nejchudší únor.

Nejvyšší průměrné červencové úhrny srážek se pohybují okolo 85 mm. Srážky 1 mm a více se vyskytují v průměru 80 až 110 dní v roce.

Denní úhrn srážek 10 mm a vyšší se vyskytuje v průměru v 11 až 18 dnech za rok.

 

Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm)

Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

Úhrn

37

33

38

42

71

82

83

77

49

42

40

40

634

 

 Sněhové poměry

 

V zimním období převládají srážky sněhové. Na území městské části se vyskytují 20 až 40 dní v roce. Sněhová pokrývka leží až 30 dní. Roční maximum výšky sněhové pokrývky se pohybuje v okolí obce od 10 do 25 cm.

Obvykle se souvislá sněhová pokrývka vytváří v druhé dekádě prosince. Pokrytí sněhem končí od 1.dekády března.

Mezi prvním a posledním dnem se sněhovou pokrývkou sníh většinou několikrát roztaje a zase se vytvoří pokrývka nová. V zájmovém území činí skutečný výskyt sněhové pokrývky v tomto období 35 až 65 % celkové doby.

 

Odtokové poměry

 

Vltava, Berounka:

 

Na vlastním toku Vltavy jsou odtokové poměry v územní části Praha – Zbraslav již poměrně vyrovnané, poměr průměrného a povodňového průtoku (100 – letá povodeň) je cca 1 : 25.

U Berounky mírně nevyrovnané cca 1 : 40 u Břežanského a Lipanského potoka a bezejmenných toků značně nevyrovnané (odhadem 1 : 500 – 1 : 1000).

 

HLADINY VELKÝCH VOD

 

Hodnoty hladin velkých vod jsou stanoveny pouze na Vltavě a na Berounce a to pro průtoky o velikosti Q5, Q20, Q100.a Q2002. Hladiny velkých vod jsou uvedeny tabelárně i graficky v příloze tohoto povodňového plánu.

 

Poznámka!

 

Údaje o velikosti hladin velkých vod nejsou pro povodňový plán nezbytná, jsou uvedeny především z důvodů nové výstavby, pro možnost srovnání zda plánovaná stavba je v záplavovém území a vyžaduje proto souhlas podle příslušného § vodního zákona.

 

Pro zatápění některých objektů v územním celku městské části Praha – Zbraslav jsou rozhodující hladiny nad Modřanským jezem a pod vodním dílem Vrané, v ř.km. cca 62,80 – 69,20.

Nominální hladina Modřanského jezu ± „0“ má kótu 189,30 m n. m. s tolerancí +20 cm, -0 cm, a to až do vyčerpání kapacity jezu (cca 630 m3.s-1, kdy nastává neovladatelný stav).

 

Upozornění !!

Hodnota průtoků N – letých vod se změnila na základě zpracované studie Českého hydrometeorologického ústavu, kde byla zapracována povodeň 08/2002. Výsledky jsou uvedeny v evidenčním listu hlásného profilu – odborné pokyny ČHMÚ od listopadu 2007.

Hladiny velkých vod spočítané firmou Hydroinform, a.s. platné od konce roku 2003 byly spočítány na původní průtoky, které se od současných poněkud liší.

Zpracované a vyhlášené záplavové území včetně aktivní zóny je uvedeno v příloze povodňového plánu.

 

Záplavové území pro bezejmenné toky a pro Břežanský a Lipanský potok ve správním území městské části Praha – Zbraslav nebylo ani navrženo ani vyhlášeno.

Vodní díla, která mohou ovlivnit povodňovou situaci na území městské části Praha – Zbraslav

 

Příznivé ovlivnění

 

Částečně příznivé ovlivnění povodňové situace ve správním území městské části Praha – Zbraslav lze připustit ovladatelným ochranným prostorem zejména u vodního díla Orlík. Dále neovladatelným ochranným prostorem u vodního díla Švihov (Želivka). Předpokládá se příznivé ovlivnění do povodně hodnoty cca Q10.

 

Ostatní vodní díla na Vltavě, Sázavě a Berounce, včetně některých významných rybníků mohou velkou vodu ovlivnit maximálně do úrovně Q1, dále je transformace povodňové vlny bezvýznamná.

 

Nepříznivé ovlivnění

 

Naopak při porušení hrází vodních děl (zejména Orlík, Slapy a u vodního díla Švihov) by vzhledem k významným objemům došlo k totálnímu zaplavení a obrovským povodňovým škodám, a to nejen ve správním území městské části, ale i dále proti a po toku Berounky a po toku Vltavy a Labe.

Situace a popis obce z hlediska protipovodňové  ochrany

 

úvod

 

Městská část Praha – Zbraslav přiléhá k Vltavě zejména na jejím levém břehu, částečně (u mostu Závodu Míru) na pravém břehu a opět pod soutokem s Berounkou na levém břehu.

 

U Berounky se jedná o pravý břeh, v části Lahovice i o levý břeh.

 

Katastrální plocha městské části je 9, 8486 km2.

Městská část má sedm místních částí (Báně, Žabovřesky, Záběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky), které dohromady tvoří dvě katastrální území Zbraslav a Lahovice.

 

posouzení povodňového nebezpečí

 

Pro posouzení povodňového nebezpečí ve sledovaném území z Vltavy a Berounky byly analyzovány povodně z 07/1981, 08/2002, 03/2005 a 03–04/2006, 01/2011.

 

Sázava, Vltava i Berounka mají profesionální měření limnigrafickými stanicemi kategorie „A“ v Nespekách, Praze – Malé Chuchli a v Berouně uvedených v Bílé knize, na www.chmi.cz a www.pvl.cz.

 

Povodeň 07/1981 byla pro sledovaný profil hodnocena jako povodeň > než Q5 a < než Q10 na Vltavě . Povodeň byla většinou způsobena z Berounky, kde kulminační hodnota v Berouně (cca 1 000 m3.s-1) odpovídala hodnotě Q30 – 50.

 

Povodeň 08/2002 (druhá vlna) byla pro sledovaný profil hodnocena jako povodeň cca Q500. Jednalo se o největší povodeň v novodobé historii.

Podle záznamů z kronik byly za posledních 1000 let pouze dvě větší povodně.

 

Zimní povodeň 03/2005 byla pro sledovaný profil hodnocena jako povodeň cca Q2.

 

Povodeň 03–04/2006 byla pro sledovaný profil hodnocena jako povodeň cca Q5, kdy došlo k velmi pozitivnímu vlivu nádrže Orlík, který svým uvolněným prostorem značnou část vody ze sněhu akumuloval.

 

Povodeň 01/2011 byla pro sledovaný profil hodnocena jako povodeň cca Q1. Povodeň byla převážně z Berounky, u Vltavy došlo k velmi pozitivnímu vlivu nádrže Orlík, který svým uvolněným prostorem značnou část vody ze sněhu akumuloval.

 

Povodňové nebezpečí v územním celku městské části Praha – Zbraslav bylo identifikováno jednotlivými pochůzkami ve dnech 14. 1. 2012, 29.1. 2012, 18.2.2012 po celém správním území městské části, včetně Břežanského a Lipanského potoka a drobných bezejmenných toků.

 

Jako další podklad byla využita katastrální mapa překrytá povodněmi Q5,Q20,Q100 a Q2002.          

Pochůzka byla doplněna údaji občanů obce zejména z katastrofické povodně 08/2002, značkami velkých vod a fotodokumentací ohrožených objektů.

Zpracovatel povodňového plánu těmto osobám dodatečně děkuje za podklady

 

fotodokumentace a popis ohrožení

 

Fotodokumentace o povodňovém nebezpečí je řazena po proudu Vltavy od začátku správního území městské části Praha – Zbraslav (místní část Strnady) cca 2,0 km pod vodním dílem Vrané po jeho konec, cca vodní dílo Modřany. Dále je řazena po proudu Berounka (místní část Lahovice a Lahovičky)

 

Fotodokumentace je uvedena v příloze povodňového plánu, zde je uveden orientační popis jednotlivých fotografií s mírou ohrožení.

Prohlídka č. 1 – fotodokumentace č. 1 – 21 byla provedena dne 14.1.2012.

 

Číslo      fotografie

Popis

1

Osada Strnady od hranice s Prahou – západ. Při Q2002 údolí zaplavené, voda na úrovni komunikace č. 102 do výšky cca 1,0 m.

2

Ohrožené nemovitosti v chatové osadě Strnady u zadní chaty výška vody při povodni Q2002 do ½ oken. Odpovídá hodnotě cca Q100.

3

Zaplavený rekreační pozemek, přístřešky pod vodou . Odpovídá            hodnotě cca Q100., při nezahrazení propustku cca Q10.

4

Propustek pod komunikací směrem k vodě. Nutno provizorně zahradit do Q10.Hrazení není.

5

Propustek pod komunikací směrem od vody. Nutno provizorně zahradit do Q10.Hrazení není.

6

Podchod pod komunikací č. 102. Nelze hradit, komunikace za podchodem prudce stoupá, ohrožení jako u č. 2.

7

Ohrožená nemovitost – chata, ohrožení jako u č. 2.

8

Ohrožený rodinný dům – na křižovatce s komunikací č.102 ohrožení jako u č. 2.

9

Ohrožený restaurant, ohrožení                jako u č. 2.

10

Ohrožený rodinný dům (před domem vlevo – pohled od řeky je z hlediska vodního hospodářství značný nepořádek, pravděpodobně sběrné suroviny, ohrožení jako u č. 2.

11

Vedle domu ohrožená chata, ohrožení jako u č. 2

­­_

Vedle chaty hřiště na malou kopanou, ohrožení jako u č. 2

12

Areál dřevozpracující firmy. Pozor! Na kraji distribuční trafo č. 5261 – 22/0,4 kV. Na konci snímku areál Siko kuchyně. Ohrožení stále při cca Q100. Zpracovatel navrhuje vlastní povodňový plán.

13

Prodejna přírodního kamene BIRO – D. Ohrožení stále při cca Q100.

14

Kámen Zbraslav – lom + zázemí. Ohrožení stále při         cca Q100.

15

Kámen Zbraslav – vjezd a výjezd. Ohrožení stále při      cca Q100.

16

Kámen Zbraslav – ředitelství společnosti. Při Q2002 1,8 m vody.

17

Začátek protipovodňového hrazení s přechodem z levé strany na pravou stranu komunikace. Zahradit nejpozději při Q20.

18

Pevné protipovodňové hrazení na pravé straně komunikace K přehradám. Zahradit vstup nejpozději při Q20.

_

Protipovodňové hrazení s přechodem komunikace K přehradám           z pravé na levou stranu komunikace. Zahradit nejpozději při Q20.

19

                Pevné protipovodňové hrazení na levé straně komunikace K přehradám.    Zahradit vstupy nejpozději při Q20.        

 

 

 

_

Pevné protipovodňové hrazení na levé straně komunikace K přehradám je přerušeno.

 • Dvěma vstupy s hrazením nejpozději při Q20.
 • Jedním podchodem s hrazením nejpozději při Q5.
 • Jedním vstupem s hrazením nejpozději při Q20.              
 • Jedním vstupem s hrazením nejpozději při Q20.              
 • Jedním vstupem s hrazením nejpozději při Q20.              

20

                Čerpací stanice pod pevným protipovodňovým hrazením na levé straně                 komunikace K přehradám.

 

 

 

 

 

 

Pevné protipovodňové hrazení na levé straně komunikace K přehradám je přerušeno.

 • Jeden vstup – vrata dřevěná s hrazením nejpozději při Q20.
 • Jeden vstup – vrata dřevěná s hrazením nejpozději při Q20.
 • Jeden vstup do ulice (vila Rusalka) s hrazením nejpozději při Q20.
 • Jeden vstup – vrata dřevěná těsně před mostem závodu Míru s hrazením nejpozději při Q20.

21

Značka velké vody 08/2002 na mostě závodu Míru, umístěná cca 2,5 m nad úrovní komunikace K přehradám.

Fotodokumentace č. 17 – 20 vyjadřuje míru ochrany úseku (za předpokladu zahrazení prostupů). Jedná se o ochranu před velkou vodou do úrovně Q100. (s určitou mírou bezpečnosti).

 

Prohlídka č. 2 – fotodokumentace č. 22 – 30 byla provedena dne 29.1. 2012. Začátek je pravý břeh Vltavy – místní část Závist

 

22

Stavebniny před nádražím. Podle povodně Q2002 ohrožení při cca Q100

23

Nádraží Praha Zbraslav. Při povodni Q2002 bylo v budově cca 0,5 m vody

24

Zaústění Břežanského potoka do propustku pod tratí ČD. Ohrožení z Vltavy max. Q10. Nebezpečí vznikne z Břežanského potoka, který nemá kam odtékat a může dojít k jeho vylití při stejné hodnotě.

25

Hospůdka „U Chladů“ viz ohrožení u č. 24 + zázemí

26

Ohrožená nemovitost čp. 1161. Ohrožení mezi Q510

27

Značka velké vody na nemovitosti čp. 1161, cca 4,0 m nad terénem

28

Ohrožená kompletně zrekonstruovaná nemovitost (chata). Ohrožení cca Q5 – aktivní zóna !!

29

Ohrožené nemovitosti čp. 102 a 1165 – cca Q10

30

Celkový snímek ohrožených nemovitostí z mostu Závodu Míru Q510

 

Prohlídka č. 3 – fotodokumentace č. 31 – 41 byla provedena dne 29.1. 2012. Začátek je levý břeh Vltavy – od mostu Závodu Míru po toku

 

31

Začátek protipovodňové stěny na Q100 od nájezdu na most Závodu Míru.

_

Otvor k zahrazení.

32

Ochranná zeď s možností navýšení mobilním hrazením u čp. 621.

33

Zpětné klapky.

34

Protipovodňová zeď u restaurace u Přístavu.

35

Hraditelný podchod (ze vzdušné strany) u restaurace u Přístavu.

_

Hraditelný otvor Pod špitálem.

_

Hraditelný otvor.

_

Hraditelný otvor – východ do dvora.

_

Hraditelný otvor – dřevěná vrata naproti sportovnímu zařízení u Malé Říčky.

_

Hraditelný otvor – dřevěná vrata.

_

Hraditelný otvor – dřevěná vrata.

36

Sportovní zařízení – ohroženo při cca Q10.

37

Základní kynologická organizace Q1020.

38

Pevná protipovodňová ochrana sportovní haly.

39

Hraditelný otvor této ochrany u starého Zbraslavského mostu.

40

Nehrazené výpusti Krňáku do Vltavy.

41

Původní ochrana zámku Zbraslav.

Fotodokumentace č. 31 – 41 vyjadřuje míru ochrany úseku (za předpokladu zahrazení prostupů). Jedná se o ochranu před velkou vodou do úrovně Q100. (s určitou mírou bezpečnosti).

Prohlídka č. 4 – fotodokumentace č. 42 – 85 byla provedena dne 18.2. 2012. Začátek je dán technickým zařízením na levém břehu Vltavy.

42

Regulační stanice plynu Q2050. Protipovodňová opatření dle dokumentace Pražské plynárenské, a.s.

43

Elektrické zařízení pod patou silnice < Q5.

44

Trasový uzávěr vysokotlakého plynovodu < Q5.

45

Průnik vody z Vltavy podchodem Q510.

 

46

Přemostění „Pražského okruhu“ Vzhledem ke zkušenostem z povodně 08/2002 (poničení statiky dálničního mostu na D 8) doporučuje zpracovatel při povodni vyšší než Q10 uzavření pro veškerá vozidla.

47

Nehraditelný průjezd od Vltavy do Lahovic Q510.

48

Pravděpodobně nepoužívaný objekt PVK < Q5.

49

Lahocar, (zpracovatel navrhuje vlastní povodňový a havarijní plán), vedle stavebniny a prodej přírodního kamene Q510.

50

Modulové systémy Touax prodej, pronájem Q10 z Vltavy i z Berounky.

51

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

52

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

53

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

54

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

55

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

56

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

57

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

58

Rodinné domky Lahovice > než Q5 a značně < Q10 z Vltavy i z Berounky.

59

Rodinný dům (firma) Q10 z Vltavy i z Berounky.

60

Skladová plocha těsně nad soutokem Berounky a Vltavy – horní část < Q5 z Vltavy i z Berounky.(Zpracovatel navrhuje vlastní povodňový a havarijní plán)

61

Berounka před zaústěním do Vltavy.

62

Skladová plocha těsně nad soutokem Berounky a Vltavy – dolní část < Q5 z Vltavy i z Berounky.(Zpracovatel navrhuje vlastní povodňový a havarijní plán).

63

Soutok Vltavy a Berounky.

64

Levý břeh Vltavy, pravá strana Strakonické silnice, ulice Na Staré > než Q5, cca 1 800 – 1 900 m3.s-1.

65

Rodinné domy z cyklostezky A1 > než Q5, cca 1 800 – 1 900 m3.s-1.

66

Rodinné domy z cyklostezky A1 > než Q5, cca 1 800 – 1 900 m3.s-1.

67

Rodinné domy z cyklostezky A1 > než Q5, cca 1 800 – 1 900 m3.s-1.

68

Rodinné domy z cyklostezky A1 > než Q5, cca 1 800 – 1 900 m3.s-1.

69

Rodinné domy na levé straně Strakonické silnice cca 750 m3.s-1 z Berounky (Q10) a cca 1 700 m3.s-1 z Vltavy (Q5 s převahou Berounky).

70

Rodinné domy na levé straně Strakonické silnice cca 750 m3.s-1 z Berounky (Q10) a cca 1 700 m3.s-1 z Vltavy (Q5 s převahou Berounky).

71

Rodinné domy na levé straně Strakonické silnice cca 750 m3.s-1 z Berounky (Q10) a cca 1 700 m3.s-1 z Vltavy (Q5 s převahou Berounky).

72

Pokračování ulice Na Staré – pravá strana Strakonické silnice.

73

Pokračování ulice Na Staré – pravá strana Strakonické silnice.

74

Pokračování ulice Na Staré směrem na pravou stranu Strakonické silnice.

75

Rodinné domy – Ulice K Řece, K zahradám, K Sádkám.

76

Rodinné domy – Ulice K Řece, K zahradám, K Sádkám.

77

Panelový dům .

78

Rodinné domy ulice K Sádkám.

79

Ulice K Sádkám dům městské policie.

80

Panelový dům.

81

Panelový dům.

82

Část golfového hřiště.

83

Část golfového hřiště.

84

Prodejna, zázemí golfu.

85

Provozovna za státním rybářstvím směrem k sádkám – neumím definovat.

Objekty 72 – 85 se nacházejí v nadmořské výšce 190,40 – 190,90 m n.m., dále od řeky ve výšce 191,10 – 191,20 m n.m., poslední objekty ve výšce 192,70 – 195,10 m n.m.

První objekty jsou zaplavovány při průtoku cca 1400 m3.s-1, další objekty při průtoku cca 1700 m3.s-1, nejvýše položené při průtoku cca 2400 m3.s-1.

    detailní popis ohrožení při Q5, Q20, Q100 a Q2002

V příloze povodňového plánu jsou uvedeny veškeré pozemky městské části, tj. .ú. Zbraslav a k.ú. Lahovice společně s účelem, rozlohou a majiteli. Tato kapitola je rozdělena na ohrožení při Q5, Q20, Q100 a Q2002. Stavební objekty a stavební pozemky jsou označeny žlutě.

ohrožené komunikace v městské části praha – zbraslav, dopravní řešení a ústupové cesty

Úsek Strnady – ředitelství Kámen Zbraslav, s.r.o.

Celý úsek komunikace č. 102 je průjezdný do průtoku Q100. Do hodnoty Q50 jej lze využít jako ústupovou cestu směrem k VD Vrané a dále směrem do Davle.

Úsek ředitelství Kámen Zbraslav, s.r.o. – most závodu míru

Celý úsek komunikace č. 102 je průjezdný do průtoku Q50. Do hodnoty Q20 jej lze využít jako ústupovou cestu směrem do Davle a zároveň směrem ke Praze (na most závodu Míru).

Z bezpečnostních důvodů bude nutné následně překřížení komunikace zleva – doprava a zprava – do leva zahradit mobilním hrazením. Tento úsek pak nebude průjezdný.

Úsek místní komunikace kolem nádraží ČD Praha Zbraslav              a pod mostem závodu míru – pravý břeh

Evakuace bude možná směrem do Dolních Břežan a směrem k Praze – Komořany, a to neomezeně.

Evakuace po místní komunikace pod mostem závodu Míru v místní části Závist směrem k obci Vrané nad Vltavou je přerušena již při Q5.

 

Úsek komunikace č. 102 od mostu závodu míru – ukončení protipovodňové ochrany – levý břeh

Celý úsek komunikace č. 102 je průjezdný do průtoku Q50. Do hodnoty Q20 jej lze využít jako ústupovou cestu směrem na most závodu Míru a dále do Dolních Břežan.

 

„Přemostění Pražského okruhu“

Vlastní přemostění není ohroženo, ale po zkušenostech z povodně 08/2002, kdy došlo k poruše statiky dálničního mostu na D 8 v km cca 16,5 a následné k velmi složité opravě doporučuje zpracovatel povodňové plánu z bezpečnostních důvodů uzavření této komunikace při povodni větší než Q10 pro veškerý provoz.

 

Úsek místní komunikace kolem Lipanského potoka

Zcela zanedbatelné ohrožení při letních přívalových povodních, prakticky je neustále průjezdný.

 

Úsek komunikace č.102 od ukončení protipovodňové       ochrany – velká chuchle, levý břeh 100 (blížících se Q100) z Vltavy.

 místní komunikace v části Lahovice

Při Q5 a > jsou ohroženy místní komunikace vlevo od silnice I/4 na pravém břehu Berounky a levém břehu Vltavy v celkové délce cca 2 000 m. Jedná se o tyto komunikace Spodní ulice, Lahovská ulice k Novým domkům.

Přístup a evakuace je zajištěna do velké vody cca Q5 z Vltavy (1 700 m3. s-1) a Q10 z Berounky (800 m3. s-1), a to pouze nákladními auty. Dále není evakuace této lokality automobily možná, pouze čluny HZS, případně automobily ze Strakonické silnice.

místní komunikace v části Lahovičky

Při Q2 a > jsou ohroženy místní komunikace mezi silnicí I/4 a Vltavou v celkové délce cca 3 000 m. Jedná se o tyto komunikace cyklostezka A 1, ulice k Sádkám, ulice K zahradám, ulice K řece, ulice Ke Stanici a nosná místní komunikace Na Staré.

Na levé straně Strakonické silnice pak místní komunikace Za Ploty a K Závodišti.

Přístup a evakuace je zajištěna do velké vody < než Q10 z Vltavy (2 000 m3. s-1), a to pouze nákladními auty. Dále není evakuace této lokality automobily možná, pouze čluny HZS, případně automobily ze Strakonické silnice.

Významné provozy s provozem a skladováním látek závadným vodám § 39 – 42, zákona č. 254/2001 Sb.

Ve správním území městské části jsou dále uvedené provozy s látkami závadnými vodám v dosahu velké vody.

 • Areál dřevozpracující firmy. Pozor! Na kraji distribuční trafo č. 5261 – 22/0,4 kV. Na konci areálu Siko kuchyně. Ohrožení stále při cca Q100.
 • Kamenolom Zbraslav (Pohonné hmoty, ropné produkty);
 • Autoservis Lahocar.

Objekty u nichž dochází k nakládání s látkami vodám závadnými (§ 39, zákona č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon), musí mít zpracován vlastní povodňový plán a plán havarijních opatření pro případ úniku těchto látek. V případě většího množství těchto látek i provozní řády skladů.

V každém případě platí, že při nástupu povodňového nebezpečí se jako první stěhují tyto látky.

Vyhlášené záplavové území v územním celku městské části praha – zbraslav

Nové záplavové území je vyhlášeno pro Vltavu a Berounku.

Bylo vyhlášeno Magistrátem hlavního města Prahy s platností od 21.8.2003. Podklady byly zpracovány firmou DHI Hydroinform, a.s., pro hodnoty Q5,Q20,Q100 a Q08/2002. Grafické podklady, včetně aktivní zóny jsou uvedeny v příloze.

Záplavové území pro další (drobné) toky nebylo podle nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění navrženo ani vyhlášeno.

 

organizace protipovodňové ochrany

Struktura povodňové služby

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

 • Obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí;
 • Městské úřady obcí s rozšířenou působností;
 • Krajské úřady v Praze Magistrátní úřad hl.m. Prahy;
 • Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.

 

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

 • Povodňové komise obcí a měst ;
 • Povodňové komise obcí s rozšířenou působností ;
 • Povodňové komise krajů ;
 • Ústřední povodňová komise.

 

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je vždy starost(k)a obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě mohou pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit. Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Starost(k)a obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany v městské části Praha – Zbraslav:

Na základě projednání mezi městskou částí a Povodím Vltavy, státní podnik oznamuje povodňové nebezpečí z Vltavy (dosažení 1 SPA) obsluha vodního díla Vrané nad Vltavou, respektive vedoucí jezný vodního díla.

Poznámka. Vedoucí jezný není oprávněn dávat další předpovědi vývoje. Toto je záležitost pouze Českého hydrometeorologického ústavu.

Jedná se o tzv. vstupní informaci, dále již městská část postupuje podle svého povodňového plánu a informace si opatřuje sama.

Hlásnou a předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně [§ 64 odst. 2 písm. c)] příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

Osoby, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby.

Přehled povinností jednotlivých subjektů je uveden v organizační části.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách.

Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů.

V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování ochrany před povodněmi.

 

povodňová Opatření

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou:

a)            stanovení záplavových území;

b)           vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity;

c)            povodňové plány;

d)           povodňové prohlídky;

e)           příprava předpovědní a hlásné povodňové služby;

f)            organizační a technická příprava;

g)            vytváření hmotných povodňových rezerv;

h)           vyklízení záplavových území;

i)             příprava účastníků povodňové ochrany;

j)             činnost předpovědní povodňové služby;

k)            činnost hlásné povodňové služby;

l)             varování při nebezpečí povodně;

m)          zřízení a činnost hlídkové služby;

n)           evidenční a dokumentační práce.

Opatření za povodně jsou:

a)            řízené ovlivňování odtokových poměrů;

b)           povodňové zabezpečovací práce;

c)            povodňové záchranné práce;

d)           zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

 

Součástí povodňových opatření jsou dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření a návrhy na úpravu povodňových opatření.

Povodňová opatření ve smyslu ustanovení § 65 zákona 254/2001 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

 

povodňová komise městské části Praha – Zbraslav

 

Povodňová komise městské části Praha – Zbraslav byla ustanovena jako zvláštní orgán rady městské části jako povodňový orgán v době povodně. Poslední známé znění povodňové komise je ze dne 5.4. 2012. Sídlo komise je na úřadě městské části Praha – Zbraslav.

                Technickým zázemím a kontaktním místem pro ostatní subjekty je úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav.

 

Základní kontakt na obecní úřad :           

Telefon                257 111 888

Fax                        257 111 800

Web                      http://www.mc-zbraslav.cz

E- mail :                info@mc-zbraslav.cz

 

povodňová komise hl. m. prahy

 

Povodňová komise Magistrátu hlavního města Prahy byla zřízena příkazem primátora hlavního města Prahy a potvrzena v novém složení s účinností od 3.4. 2012 jako povodňový orgán v době povodně. Sídlo komise je v Praze.

 

Technickým zázemím a kontaktním místem pro ostatní subjekty je Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 

Základní kontakt na Magistrát :

Telefon                236 001 111

Fax                        236 007 102

Web                      http://www.praha-mesto.cz

E- mail :                posta@cityofprague.cz

 

Stupně povodňové aktivity

 

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla srážky, vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

 

1. první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí;

Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba;

Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně

 

2. druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Vyhlášení a odvolání se zaznamená do povodňové knihy s časem platnosti;

Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jeho bezpečnosti;

Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

 

3. třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlášení a odvolání se zaznamená do povodňové knihy s časem platnosti;

Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření;

Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány.

Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu srážek, vodních stavů nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

 

O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech.

 

OFICIÁLNÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

 

 oficiální Stupně povodňové aktivity pro správní území Praha – Zbraslav, Vltava

 

Jedná se o odtok z vodního díla Vrané nad Vltavou, vzhledem k tomu, že limnigraf Praha – Malá Chuchle je již pod soutokem s Berounkou. Platí pro úsek Vrané nad Vltavou – zaústění Berounky do Vltavy.

 

 

Odtok z vodního díla Vrané

Stupeň p.a.

Stav na vodočtu (cm)

Průtok (m3. s-1 )

Io bdělost

400

IIo pohotovost

800

IIIo ohrožení

1200

 

Oficiální Stupně povodňové aktivity pro správní území     Praha – Zbraslav, Berounka

Správní území je na dolní hranici povodňového úseku Beroun – zaústění Berounky do Vltavy, pro které platí stupně povodňové aktivity které se určují podle vodočetné stanice Beroun takto:

Vzhledem k dostupnosti dat se MČ Praha – Zbraslav rozhodla je použít i pro svůj povodňový plán.

Beroun (platnost křivky od 1. 1. 2011)

Stupeň p.a.

Stav na vodočtu (cm)

Průtok (m3. s-1 )

Io bdělost

260

222

IIo pohotovost

320

331

IIIo ohrožení

400

483

 

Na Vltavě, která protéká územním celkem městské části je cca 1 km pod koncem území městské části řídící limnigraf, a to stanice kategorie „A“ Praha – Malá Chuchle v ř.km. 60,08.

 

stupně povodňové aktivity na Vltavě pro úsek Praha – Malá Chuchle – Vraňany u Mělníka

 

Správní území městské části začíná nad horní hranici povodňového úseku Praha, Modřany – Vraňany u Mělníka, pro které platí stupně povodňové aktivity, které se určují podle vodočtu Praha – Malá Chuchle.

 

Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha se řídí podle tohoto vodočtu a vzhledem k dostupnosti dat navrhuje zpracovatel MČ Praha – Zbraslav její využití i pro svůj povodňový plán.

 

Limnigraf Praha – Malá Chuchle, křivka platná od 1. 1 2011

Stupeň p.a.

Stav na vodočtu (cm)

Průtok (m3. s-1 )

Io bdělost

130

453

IIo pohotovost

228

1000

IIIo ohrožení

307

1500

Pro zlepšení povodňové ochrany a získání času navrhuje zpracovatel povodňového plánu povodňové komisi i sledování dalších stanic kategorie „A“, a to :

 • Limnigraf Nespeky na Sázavě, ř.km. 27,15 – postupová doba do Vltavy cca 4–6 hodin;
 • Odtok z vodního díla Slapy, ř.km. 91,60 – postupová doba do Prahy – Zbraslavi cca 4 – 6 hodin;
 • Limnigraf Plzeň – Bílá Hora na Berounce, ř.km. 136,90 – postupová doba k zaústění do Vltavy cca 22 – 26 hodin. (Poznámka! Provozně platí z 80% případů že Plzeň – Bílá Hora x 2 = Beroun.

 

Stupně povodňové aktivity pro správní území Praha – Zbraslav – drobné toky

 

Stupně povodňové aktivity byly stanoveny podle přílohy č. 1 ke Směrnici pro vydávání hydrometeorologických informací SIVS.

Vzhledem k prakticky okamžité odezvě vypadlých srážek na drobných tocích v územním celku městské části Praha – Zbraslav první stupeň povodňové aktivity nastane podle dvou kritérií, a to:

 

Předpověď

 

 1. výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů V) - bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy, kdy jsou předpovídány srážky 25 mm/1 hodina (35 mm/6 hodin) – vysoký stupeň nebezpečí,
 2. výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů V) – silné bouřky s velmi nebezpečnými doprovodnými jevy, kdy jsou předpovídány srážky 70 mm/12 hodin (80 mm/24 hodin) – extrémní stupeň nebezpečí,
 3. výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů VI) - dešťové srážky – silný trvalý déšť, kdy jsou předpovídány srážky 40 mm/24 hodin nebo 60 mm/48 hodin – vysoký stupeň nebezpečí,
 4. výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů VI) - dešťové srážky – extrémní srážky, kdy jsou předpovídány srážky 70 mm/12 hodin nebo 80 mm/24 hodin nebo 100 mm/48 hodin – extrémní stupeň nebezpečí,

 

Vypadlé srážky změřené na srážkoměru ČHMÚ Praha -    Komořany, případně VD Vrané nad Vltavou

 

Stupeň p.a.

 

Srážky/12 hodin (mm)

Srážky/1hodina (mm)

Nenasycené povodí*

 

Srážky/12 hodin (mm)

srážky/1hodina (mm)

Nasycené povodí**

 

Nebezpečí/Poznámka

 

Io bdělost

50

25

30

15

Drobné

 

IIo pohotovost

70

35

50

25

Střední

 

IIIo ohrožení

80

50

60

30

Velké

 

Stupně povodňové aktivity odvozené ze srážek vyplývají ze zkušeností a byly konzultovány s Českým hydrometeorologickým ústavem.

*Nenasycené povodí (10 dní před příčinnou srážkou nebyl žádný déšť)

**Poslední 3 dny před příčinnou srážkou spadlo alespoň 10 –15 mm.den-1

 

Stupně povodňové aktivity nejsou neměnné a mohou být na základě nových skutečností upřesněny.

O vyhlášení stupně povodňové aktivity se provede záznam v povodňové knize.

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY platné pro městskou část Praha – Zbraslav

 

Míra ohrožení po dokončení protipovodňové ochrany je paradoxně menší z Vltavy (s výjimkou místní části Závist – pravý břeh a místní části Lahovičky) než z Berounky, části Lahovice a Lahovičky.

 

Hrazení prostupů protipovodňovou ochranou zajišťuje krizový štáb hlavního města Prahy (povodňová komise Magistrátu hl. m. Prahy), a to podle svého povodňového plánu, případně na vyzvání povodňové komise Praha – Zbraslav .

 

Rovněž uzavření kanalizační sítě, tak aby tudy nepronikla voda do území městské části zajišťuje PVK, závod sítě podle svého povodňového plánu.

 

Tato skutečnost vyžaduje určitou úpravu stupňů povodňové aktivity na Vltavě proti oficiálním. Tyto upravené limity platí pouze pro tento povodňový plán a tuto městskou část. Stupně se opět odvozují podle odtoku z vodního díla Vrané nad Vltavou a z řídícího limnigrafu kategorie „A“ Beroun – Berounka, případně Praha – Malá Chuchle.

 

    stupně povodňové aktivity na Vltavě pro městskou část Praha – Zbraslav

 

 

Odtok z vodního díla Vrané

Stupeň p.a.

Stav na vodočtu (cm)

Průtok (m3. s-1 )

Io bdělost

300

IIo pohotovost

500

IIIo ohrožení

800

 

stupně povodňové aktivity na Berounce pro městskou    část Praha –Zbraslav

 

Beroun (platnost křivky od 1. 1. 2011)

Stupeň p.a.

Stav na vodočtu (cm)

Průtok (m3. s-1 )

Io bdělost

260

222

IIo pohotovost

320

331

IIIo ohrožení

400

483

stupně povodňové aktivity na Vltavě pod Berounkou pro městskou část Praha Zbraslav

 

Limnigraf Praha – Malá Chuchle, křivka platná od 1. 1. 2011

Stupeň p.a.

Stav na vodočtu (cm)

Průtok (m3. s-1 )

Io bdělost

110

340

IIo pohotovost

200

842

IIIo ohrožení

240

1070

Stupně povodňové aktivity vyhlašuje předseda povodňové komise nebo jím určené osoby.

Doporučujeme stupně vyhlašovat po konzultaci s ČHMÚ – odborem hydrologických informací, případně s centrálním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik.

O vyhlášení stupně povodňové aktivity musí být uvědomen příslušný vyšší povodňový orgán tj. povodňová komise Magistrátu hlavního města Prahy.

O vyhlášení stupně povodňové aktivity se provede záznam v povodňové knize.

 

UPOZORNĚNÍ!

 

DOSAŽENÍ III stupně povodňové aktivity – OHROŽENÍ – je podle zpracovaného průběhu teoretické povodňové vlny a vyhodnocení povodně 08/2002 záležitostí 26 – 33 hodin od průměrného průtoku, při extrémních srážkách na mezipovodí nebo při druhé vlně i dříve.

 

 1. informační zabezpečení

 

Informační zabezpečení činnosti povodňové komise úřadu městské části představují stálé dokumenty a aktuální informace.

Stálé dokumenty obsahují relativně trvale platné informace. Mezi tyto stálé dokumenty patří:

 • předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi;
 • povodňový plán městské části Praha – Zbraslav;
 • povodňový plán Magistrátu hlavního města Prahy;
 • povodňový plán stokové sítě v povodí PČOV Zbraslav;
 • povodňové plány majitelů (provozovatelů nemovitostí) v územní působnosti komise;

Všichni členové komise, případně členové jejího pracovního štábu musí být v potřebném rozsahu seznámeni s výše uvedenými dokumenty.

Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně:

 • předpověď hydrometeorologické služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo průtocích;
 • výstražné zprávy hlásné povodňové služby;
 • vlastní informace například z Internetu;

Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.

Vlastní způsob organizace hlásné a předpovědní služby je uveden v organizační části tohoto dokumentu.

 

V konkrétním případě vzniku povodňové situace je stanovena povinnost informovat úřad městské části Praha – Zbraslav o hrozícím povodňovém nebezpečí od:

Magistrátu hlavního města Prahy o vydání výstrah hydrologické předpovědní služby (upozornění na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodně, předpovědi dosažení směrodatných limitů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity) ;

 

Vodního díla Vrané nad Vltavou (pozor nutné projednat hodnotu odtoku, jinak je tato povinnost až od druhého stupně p.a., tj. průtoku 800 m3.s-1). Zároveň je nutné projednat i hlášení úhrnu srážek, viz kapitola 8.1.5 na straně 40.

 

Vlastního pozorovatele určeného povodňovou komisí městské části o dosažení stavu a průtoku pro vyhlášení 1., 2., 3. stupně povodňové aktivity nebo při výrazném stoupání toku.

Po dohodě vedení městské části bude tyto informace poskytovat velitel SDH.

 

 1.  dokumentace a vyhodnocení povodní

 

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam srážek, vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do jednoho měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav.

Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu.

Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

 

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

 • doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;
 • doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání;
 • datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;
 • datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
 • doslovné znění příkazů vyššího povodňového orgánu;
 • popis provedených opatření;
 • výsledky povodňových prohlídek;

Povodňová komise úřadu městské části Praha – Zbraslav vede samostatnou povodňovou knihu a zapisují do ní pověření členové povodňové komise městské části.

 

III. Organizační ČÁST

 1.  Úkoly účastníků ochrany před povodněmi

 

 1. úvod

 

Na úrovni povodňové komise úřadu městské části Praha – Zbraslav jsou hlavními účastníky ochrany před povodněmi níže uvedené subjekty. Každý z uvedených účastníků ochrany před povodněmi má zároveň stanoveny své úkoly v úseku ochrany před povodněmi.

 

Povodňový orgán městské části Praha – Zbraslav, povodňová komise městské části Praha – Zbraslav

 

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 

 • potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4, zákona 254/2001 Sb.), s povodňovým plánem obce;
 • zpracovávají (nechávají zpracovat) povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 • provádějí povodňové prohlídky;
 • zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území;
 • prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
 • organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování;
 • informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obce dále po toku (Praha – Velká Chuchle) a vyšší povodňový orgán;
 • vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
 • organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
 • zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;
 • zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
 • provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;
 • vedou záznamy v povodňové knize.
 • Zasedání povodňové komise úřadu městské části svolává její předseda (případně jeho zástupce).

Povodňová komise městské části Praha – Zbraslav jedná podle schváleného statutu.

 

Povodňová komise Magistrátu hlavního města Prahy

 

Vyšší povodňový orgán ve svém územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně        před povodněmi:

 • potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů městských částí obcí s povodňovým plánem Magistrátu hl. m. Prahy;
 • zpracovávají ve spolupráci se správcem Povodí, svůj povodňový plán;
 • organizují provádění povodňových prohlídek;
 • prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
 • organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů městských částí a účastníků ochrany před povodněmi;
 • ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany;
 • organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území ve svém správním území, informují o nebezpečí a průběhu povodně ohrožené městské části ve svém správním území, povodňové orgány krajů pod sebou, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky;
 • vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
 • využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky;
 • v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech;
 • spolupracují v době povodně s povodňovými orgány městských částí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
 • soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni;
 • vedou záznamy v povodňové knize;
 • V případě hlavního města Prahy při dosažení průtoku 1 200 m3.s-1 přebírají řízení povodňové situace na celém území hlavního města. Povodňové komise městských částí zůstávají v činnosti a postupují podle svých povodňových plánů. Před dosažením tohoto průtoku zajišťují činnost, která se týká vybudovaných protipovodňových ochran. V případě městské části jsou to tyto činnosti, při konkrétním průtoku (uvažován limnigraf Praha – Malá Chuchle).

 

Stav a průtok

cm/m3.s-1

Činnost

120/395

Navezení hradidel na podchod Zbraslav

135/477

Zahájení stavby PPO – podchod Zbraslav

135/477

Navezení hradidel Zbraslav – slepé rameno Berounky

160/610

Zahájení stavby PPO Zbraslav – slepé rameno Berounky

215/903

Odpojení elektrické energie v oblasti Zbraslavi

250/1120

Realizace PPO v prostoru Zbraslav a Lahovice

265/1220

PK hl. m. Prahy přebírá protipovodňovou ochranu v celé Praze,                 povodňové komise městských částí nadále pracují dle svých povodňových plánů

350/1 790

Zahájení výstavby PPO, Zbraslav průjezdy

Q20 480/2 720

Uzavření silnice č. 102 pod správní budovou Kámen – Zbraslav

                Poznámka ! Průtoky byly drobně upraveny podle nové křivky

 

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. – Pražské vodovody a kanalizace , a.s.

 

Podle svého povodňového plánu stokové sítě v povodí PČOV Zbraslav provádí tyto činnosti

 

Stav a průtok

cm/m3.s-1

Činnost

260/1 190

Zavřít šoupě DN 500 v hradidlové komoře HK MČS U Národní galerie

Uvést do pohotovosti mobilní čerpadla na čerpacím místě HK MČS U    Národní galerie

295/1 410

Zavřít šoupě DN 300 v hradidlové komoře HK MČS Spojařů

Uvést do pohotovosti mobilní čerpadla na čerpacím místě HK MČS Spojařů

Zavřít šoupě DN 1000 v hradidlové komoře HK SČS U loděnice

Uvést do pohotovosti čerpací systém na čerpacím místě HK SČS U loděnice

315/1 550

Zavřít šoupě DN 1000 v hradidlové komoře HK SČS K přístavišti

Uvést do pohotovosti čerpací systém na čerpacím místě HK SČS K přístavišti

 

325/1 620

Zavřít šoupě DN 600 v hradidlové komoře HK SČS Opata Konráda

Uvést do pohotovosti čerpací systém na čerpacím místě HK SČS Opata                 Konráda

335/1 680

Zavřít šoupě DN 500 v hradidlové komoře HK SČS Ke Dračkám

Uvést do pohotovosti čerpací systém na čerpacím místě HK SČS Ke Dračkám

345/1 750

Zavřít šoupě DN 700 v hradidlové komoře HK SČS Rašilovova

Uvést do pohotovosti čerpací systém na čerpacím místě HK SČS Rašilovova

350/1 790

Zavřít šoupě DN 500 v hradidlové komoře HK MČS Šůrova

Uvést do pohotovosti mobilní čerpadla na čerpacím místě HK MČS Šůrova

Zavřít šoupě DN 300 v hradidlové komoře HK K přehradám

365/1 890

Zavřít šoupě DN 400 v HK Pod špitálem na dešťové kanalizaci

425/2 310

Zavřít šoupě DN 1000 v hradidlové komoře HK SČS Ottova

Uvést do pohotovosti čerpací systém na čerpacím místě HK SČS Ottova

430/2 350

Zavřít šoupě DN 800 v hradidlové komoře HK MČS V hluboké

Uvést do pohotovosti mobilní čerpadla na čerpacím místě HK MČS V hluboké

                Poznámka ! Průtoky byly drobně upraveny podle nové křivky

 

Správci povodí

 

Správci povodí v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi kromě úkolů správce               vodních toků:

 • zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí, kde jsou toky v jejich správě;
 • spolupracují při zpracování povodňových plánů správních obvodů krajů a povodňového plánu České republiky;
 • spolupracují s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností při provádění povodňových prohlídek;
 • dávají podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových územích, popřípadě jiných opatření k ochraně před povodněmi;
 • účastní se hlásné povodňové služby, zejména sledují a vyhodnocují hydrologickou situaci v povodí a podávají informace povodňovým orgánům, spolupracují s Českým hydrometeorologickým ústavem při provádění předpovědní povodňové služby;
 • spolupracují s vlastníky vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně;
 • navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;
 • poskytují odbornou, technickou a organizační podporu činnosti povodňovým komisím krajů,
 • zabezpečují dokumentování průběhu povodně v povodí;
 • po povodni vyžadují zprávy od povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a správců vodních toků, zpracovávají souhrnnou zprávu za povodí a předkládají ji povodňovým orgánům krajů a Ministerstvu životního prostředí;
 • spolupracují s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů při školení a výcviku pracovníků;
 • zpracovávají návrhy na organizační a technická zlepšení ochrany před povodněmi a uplatňují je u povodňových orgánů.

 

Správci vodních toků

 

Ve sledovaném území je správce vodního toku totožný se správcem Povodí (bez uvažování Břežanského a Lipanského potoka a bezejmenných drobných toků) a povinnosti jsou proto totožné, resp. doplněné o další.

 

 • zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací na vodních tocích;
 • v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů;
 • sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácep a nápěchů, postup tání a chod ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů;
 • účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky;
 • poskytují odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností;
 • provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových plánů;
 • po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu;
 • odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se nevztahují zvláštní právní předpisy; zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku 10 pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody.

 

Vlastníci vodních děl

 

Na sledovaném území není žádné vodní dílo, které by mohlo ovlivnit povodňovou situaci.

 

 

 

Dalšími účastníky ochrany před povodněmi jsou především tyto subjekty:

 

Český hydrometeorologický ústav – pobočka Praha

Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly :

 

 • zabezpečuje výkon předpovědní povodňové služby;
 • účastní se povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům;
 • poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím městských částí a povodňové komisi hl.m. Prahy;
 • zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického.

 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

 

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly :

 • účastní se hlásné povodňové služby;
 • zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány;
 • provádí záchranné práce při ochraně životů a majetku;
 • spolupracuje při provádění zabezpečovacích pracích;

O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena – zástupce HZS. Hrozí - li nebezpečí z prodlení je možno vyžádat pomoc prostřednictvím operačního střediska HZS. Vždy se pomoc vyžaduje na HZS se sídlem Sokolovská 62, Praha 2. O nasazení konkrétních jednotek HZS rozhoduje operační důstojník.

 

Policie České republiky, obvodní oddělení Radotín

 

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly (dle § 2 Úkoly policie podle Zákona ČNR č. 283/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) :

 

 • chrání bezpečnost osob a majetku;
 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;
 • policie plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy, jako např. Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze;
 • rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána;
 • zajišťuje ochranu dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra;

 

O pomoc žádá povodňová komise okresního ředitele policie ČR prostřednictvím svého člena – zástupce policie ČR.

 

Krajská hygienická stanice

 

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly :

 

 • spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů;
 • pomáhá při evakuaci občanů a prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání pitné vody a potravin pro potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k dezinfekci vody;
 • doporučuje případné dezinfekční zásahy zejména proti plísním, zvýšenému výskytu komárů a další potřebná asanační opatření;
 • spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin;
 • navrhuje protiepidemická opatření;
 • monitoruje epidemiologickou situaci;
 1.  
 2.         DŮLEŽITÁ SPOJENÍ

 

Při povodňových situacích, které pro městskou část Praha – Zbraslav představují nebezpečí, v některých případech dochází, zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků, k zveřejňování neověřených zpráv dezinformujících veřejnost.

V takových případech jsou směrodatnými pouze informace zveřejněné kompetentními orgány.

Proto jsou dále uvedena spojení, kde lze získat ověřené údaje.

 

UPOZORNĚNÍ!!

Vstupní informace musí přijít od vyššího povodňového orgánu, další informace získává ohrožený subjekt, v tomto případě povodňová komise městské části Praha – Zbraslav sama.

 

 1. Internet a Telefony, kde lze získat aktuální       informace

Na těchto internetových stránkách a telefonních číslech lze získat informace o vývoji vodních stavů a počasí.

 

internetové adresy

                www.chmi.cz                                   www.pvl.cz                       www.voda.gov.cz          

 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Na Šabatce 17, 140 00 Praha 4

Ústředna

244 031 111

Náměstek pro hydrologii

244 032 300

Odbor hydrologických předpovědí

244 032 315

244 032 313

Meteorologická služba

244 032 214

244 032 269

Internetová adresa kam jsou některé údaje

Přenášeny automaticky

www.chmi.cz

 

Operační středisko Krizového Štábu hlavního města prahy

Zde lze telefonickým hovorem získat čerstvé údaje o vodních stavech v Praze – Malé Chuchli,                 vždy 30 mnut po celé hodině, a to od průtoku cca 500 m3.s-1 na Vltavě výše 24 hodin denně.

Tyto informace jsou přebírány od ČHMÚ a od Povodí Vltavy, státní podnik.

Tento způsob informace je uváděn pro případ, že by došlo ke kolapsu jiného spojení.

Přímé telefony

222 022 201 – 222 022 204

fax

236 002 215, 222 022 309

 

 

 

POVODÍ VLTAVY, státní podnik – ředitelství, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Ústředna

221 401 111

Centrální vodohospodářský dispečink – pondělí až pátek 06,30 – 20,00 hodin, služba, 20,00 – 06,30 pohotovost               Sobota – neděle, svátek 7,00 – 11,00 služba, dále pohotovost

257 329 425

257 326 310 tel+fax

724 067 719

dispecink@pvl.cz

Internetová adresa, kam jsou některé údaje přenášeny automaticky

www.pvl.cz

 

POVODÍ VLTAVY, státní podnik–závod dolní Vltava , Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ústředna závodu v Praze

257 099 111

Vedoucí jezný VD Vrané

257 760 311, 602 2 69 403

jan.marsin@pvl.cz  

Úsekový technik provozního střediska 6             

257 099 251, 721 806 569

jan.nejedly@pvl.cz

Vedoucí provozního střediska 6

257 099 241,724 289 435

marketa.komarkova@pvl.cz

Ředitel závodu

257 099 200, 602 299 214

jiri.friedel@pvl.cz

 

městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle

Telefon

257 770 257

E-mail

starosta@obecdavle.cz

 

Úřad městské části Praha – velká chuchle, U skály 262/2, 159 00 Praha – Velká Chuchle

Telefon

257 941 041       

E-mail

info@chuchle.cz

 

úřad městské části Praha – Radotín, Václava Balého 23, 153 00 Praha 16 – Radotín

Telefon

234 128 111

Fax

234 128 105

E-mail

elpodatelna@p16.mepnet.cz  

 

úřad městské části Praha – Lipence, K obci čp.47 Praha – Lipence

Telefon

257 921 167       

Fax

257 922 641

E-mail

lipence@zris.mepnet.cz  

 

lesy hl. m. Prahy, středisko vodní toky – oblast západ, Práčská 1881, 106 00, Praha 10 –               Záběhlice

Telefon, pohotovost

777 719 005

Telefon, vedoucí střediska

777 719 005

palicka@lesy-praha.cz

Telefon, výkonný pracovník pro Lipanský potok

777 719 014

pavlata@lesy-praha.cz

 

 

HZS hl. m. Prahy

Ředitelství, Sokolská 62, Praha 2             

950 850 011, 150

 

policie ČR – místní oddělení policie Radotín – OR Praha II, Výpadová 1335, 153 00 Praha 16 – Radotín

Telefon/Fax

974 855 730

E-mail

p2moprad@mvcr.cz

 

policie ČR – poříční oddělení

Operační důstojník

974 825 404

 

pražská energetika

Spojovatelka

267 051 111

Poruchová služba

224 915 151

Nepřetržitý provoz – v případě ohrožení majetku a života

224 919 473

 

pražská plynárenská

Poruchy

1239

 

 1. Krizový a povodňový štáb městské části Praha –             Zbraslav(stav ke dni 8. 12. 2014)

 

Funkce v krizovém štábu

Jméno a příjmení/

funkce na pracovišti

Telefon práce/Fax/

mobil/E-mail

Telefon byt/mobil

Předseda PK

Vedoucí krizového štábu

Ing. Zuzana Vejvodová

Starostka městské části

257 111 888

zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz

606 940 870

Člen

Bc. Filip Gaspar

Zástupce starosty

257 111 888

filip.gaspar@mc-zbraslav.cz  

724 672 447

Člen

Ing. Pavel Synek

Tajemník ÚMČ

257 111 888, 734 574 980

pavel.synek@mc-zbraslav.cz

734 574 980

Člen

Jaroslav Růžička

SDH Zbraslav

603 237 974 jarda.brambora@seznam.cz 

603 237 974

 

Člen

DiS. Štěpán Vacek

Vedoucí OMH

257 111 821, 777 608 924

vacek@mc-zbraslav.cz

777 608 924

Člen

Pavel Šimon

Vedoucí Okrsku MP Zbraslav

257 212 528

Vedouci.dpzbraslav.p5@mppraha.cz

778 495 407

Člen

Denisa Staňková zastupitelka

Denise.stankova@gmail.com

607 606 550

Člen

Jiří Kabát

603 239 255 jiri.kabat@seznam.cz

603 239 255

Člen

Ing. Ivana Kohoutová

Vedoucí KS

257 111 817

ivana.kohoutova@mc-zbraslav.cz

777 935 548

 

 1. další důležité kontakty Povodňové komise

 

Kontaktní osoby na povodí Vltavy

Viz Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava na předchozí straně

Zdravotní zařízení

MUDr. Radka Pavlousková

257 920 288

 

 

 1. spolupracující povodňové komise

 

V tomto případě se jedná o povodňovou komisi městyse Davle (první obec nad městskou částí Praha – Zbraslav) a městská část Praha – Velká Chuchle (první obec pod městskou částí Praha – Zbraslav na levém břehu). Dále se jedná o povodňovou komisi městské části Praha – Lipence.

 

 1.   Povodňová komise městyse Davle (stav ke dni 8.12. 2014)

 

Funkce v komisi

 

Jméno a příjmení/ funkce na pracovišti

Telefon práce/mobil

Telefon byt/mobil

Předseda

 

Jiří Prokůpek

Starosta městyse

257 770 238, 257 770 257

f. 257 770 144

starosta@obecdavle.cz

602 231 128

Místopředseda

Mgr. Jaromír Němec

Zástupce starosty

732 582 708

nemec@afrikaonline.cz

257 770 391

Člen

Jiří Macků

Velitel SDH Davle

602 655 852

602 655 852

Člen

Michal Zrno

Velitel SDH Sloup

604 173 028

 

257 770 644

Člen – lékařská pomoc

MUDr. Renata Zachová

Lékařka

602 298 058

602 298 058

Člen

Ing. Tomáš Zunt

Zastupitel

 

257 777 729

602 831 114

Člen – spojovatelka

Květoslava Dufková

Pracovnice OÚ

257 770 257

dufkova@obecdavle.cz

723 005 655

Člen – pozorovatel

Mgr. Svatava Chrastilová

Zastupitelka

731 579 308

731 579 308

Člen – pozorovatel

Zdeněk Mlejnský

Hasič

720 367 668

720 367 668

 

 1.  Povodňová komise městské části Praha – Velká Chuchle            (aktualizace /poslední znění/ ke dni 8.12. 2014)

 

Funkce v komisi

Jméno a příjmení

Funkce v zaměstnání

 

Telefon zaměstnání

/mobil/e-mail

 

Telefon bydliště/mobil

/e-mail

Předseda komise

Stanislav Fresl

Starosta městské části

257 940 327

f. 257 941 317

fresl@chuchle.cz

 

774 700 133

 

Místopředseda komise

Martin Šimek

Zástupce starosty MČ

257 941 041

simek@chuchle.cz

 

602 600 362

Tajemník komise

Ing. Vilém Schulz

Tajemník ÚMČ

257 941 041

schulz@chuchle.cz

 

602 200 832

Člen PK –zajištění

lékařské pomoci

MUDr. Ivan Albrecht

Obvodní lékař

 

257 941 090

 

603 433 312

Člen PK

Petr Drahoš

604 298 150

petr.drahos@velka-chuchle.cz

 

604 298 150

Člen PK

Ing. Soňa Froňková

Ředitelka SOU Chuchle

257 941 094,

731 502 870

sou-chuchle@sou-chuchle.cz

 

257 930 015

Člen PK

Jiří Habermann

Důchodce

604 863 838

habermann@rammy.net

604 863 838

Člen PK

Mgr. Eliška Jančíková

Ředitelka ZŠ

257 941 039

732 954 781

škola@chuchle.cz

257 941 273

 

Člen PK

Jiří Kokta

Velitel JSDH Chuchle

602 395 381

jirka.kokta@seznam.cz

 

602 395 381

Člen PK

Ing. Václav Kolečko

SOU Chuchle

 

604 450 603

sou-chuchle@sou-chuchle.cz

 

604 450 603

Člen PK

Alena Kučerová

Ředitelka

257 217 987

skolka@chuchle.cz

606 903 037

Člen PK

Jaroslav Malatinec

 

 

602 849 684

breed@seznam.cz

 

257 940 359

Člen PK

Organizace lékařské

Pomoci

MUDr. Věra Matlová

Dětská lékařka

728 721 376

vera.matl@email.cz

 

728 721 376

257 941 290

Člen PK

Josef Pipota

Majitel ubytovny

602 240 540

josef.pipota@tiscali.cz

602 240 540

Člen

Miroslav Patočka

603 366 500

 

 

 

 

 

 

 1. Povodňová komise městské části Praha – Lipence(aktualizace /poslední znění/ ke dni 8.12. 2014)

 

Funkce v komisi

Jméno a příjmení/

funkce na pracovišti

Telefon práce/Fax/

mobil/E-mail

Telefon byt/mobil

Předseda

Michal Popek

Starosta městské části

257 921 167

f. 257 922 641

mu.lipence@worldonline.cz

602 166 602

Místopředseda

Ing. Miroslav Čížek

Zástupce starosty MČ

257 921 167

f. 257 922 641

mu.lipence@worldonline.cz

257 072 669

724 181 386

Člen

Hana Schwarzová

Tajemník ÚMČ

257 921 167

mu.lipence@worldonline.cz   

257 922 130

724 189 008

Člen

Ing. Jiří Pavlíček

Zastupitel

739 386 321

jp01@seznam.cz

 

Člen

 

Ing. Pavel Pihrt

Zastupitel

777 579 223

pihrt@volny.cz

777 579 223

Člen

Petr Váchal

Zastupitel

petrvachal@atlas.cz

725 800 014

Člen

Tomáš Zíma

Velitel ZJ SDH Lipence

257 921 648

mu.lipence@worldonline

725 016 518

607 515 010

 

 1. nadřízené povodňové komise

 

 1. Povodňová komise hlavního města prahy a její pracovní skupina (Stav k 8.12.2014, u členů PK hl.m. Prahy se jedná o výběr osob)

 

Informace o osobách zde uvedených jsou důvěrné a nesmí být zneužity. Změny lze rovněž vyhledat na digitálním povodňovém plánu České republiky na stránce http://www.dppcr.cz

 

Jméno, příjmení/ Funkce v komisi

Funkce v zaměstnání

Telefon zaměstnání/

mobil/e-mail

 

 

 

Adriana Krnáčová

předseda povodňové

komise

Primátorka hlavního města Prahy

236 002 753

 

 

Jiří Vávra

místopředseda PK

1. náměstek primátora

236 002 517

 

 

Ing. Josef Juránek

Tajemník

Ředitel BKR MHMP

236 002 900,

 

 

Ing. Hynek Beneš

člen

Ředitel pobočky Praha, státní plavební správa

234 637 410

 

 

Ing. Martin Dlouhý

člen

Radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiky

236 002 813

 

 

Ing. Jaroslav Ďuriš

člen

Generální ředitel dopravního podniku

296 192 000

 

 

Ing. Pavel Elis

člen

Generální ředitel Pražské energetiky

267 053 000

 

Mgr. Bohdan Frajt

člen

Ředitel Správy služeb HMP

222 027 001

 

Ing. Jiří Friedel

člen

Ředitel Povodí Vltavy a.s. – závod Dolní Vltava

257 099 200

 

Plk.gšt. Ing. Petra Gajdoš

člen

Ředitel KVV HMP

973 211 020

 

Ing. Radovan Košťál

člen

Pověřen řízením MHMP

236 002 360

 

Ing. Daniel Kurka

člen

Ředitel ČHMÚ – pobočka Praha

244 032 550

 

Mgr. Lukáš Manhart

člen

Radní pro oblast legislativy

236 003 841

 

Ing. Ladislav Moravec

člen

Generální ředitel Pražská teplárenská a.s.

266 752 100

 

Ing. Petr Mrkos

člen

Generální ředitel PVK a.s.

267 194 555

 

Ing. Jiří Nouza

člen

Náměstek primátora pro oblast infrastruktury a životního prostředí

 

 

Ing. Václav Novotný

člen

Náměstek primátora

236 002 134

 

Ing. Jiří Pařízek

Člen

Radní pro oblast dopravy

236 002 848

 

Plk.Mgr. Jaromír Pešek

člen

HZS HMP

950 850 021

 

Ing. Ladislav Pivec

člen

Pověřený řízením TSK

257 015 422

 

Plk.Mgr.Bc. Luděk Procházka

člen

Pověřen řízením krajského ředitelství policie hl.m. Prahy

974 821 222

 

MUDr. Zdeněk Schwarz

člen

Ředitel ZZS HMP

222 070 363

 

 

Ing. Stanislav Stejskal

člen

Generální ředitel Eltodo EG., a.s.

603 459 495

 

Mgr. Ludmila Štvánová

člen

Radní pro oblast školství

 

 

Ing. Bc. Eduard Šuster

člen

Ředitel městské policie hl.m. Prahy

 

 

Ing. Jan Vašíček

člen

Radní pro oblast informatiky

 

 

Ing. Eva Vorlíčková

člen

Radní pro oblast majetku

 

 

Jiří Wolf

člen

Manažer krizového centra odboru RED

236 002 356

 

Ing. Petr Zmátlík

člen

Generální ředitel Pražské plynárenské a.s.

267 175 266

 

Pracovní skupina PK HMP

 

 

 

Bc. Eva Lejsalová

Vedoucí pracovní skupiny

Vedoucí odd. ochrany obyvatelstva

236 002 950

 

Ing. Petr Řepík

Zástupce vedoucího pracovní skupiny

Referent protipovodňové ochrany MHMP

236 002 950

 

Plk. PhDr. Pavel Horák

Člen pracovní skupiny

Nám. Gen. Ředitele vězeňské služby

244 024 600

 

Jiří Hovorka

Člen pracovní skupiny

Specialista ochrany obyvatelstva

236 003 224

 

Plk.Ing. Oldřich Klegr

Člen pracovní skupiny

Nám. řed. pro IZS a OPŘ HZS HMP

950 850 060

 

Ph.Dr. Tomáš Klinecký

Člen pracovní skupiny

Ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

236 004 156

 

Ing. Markéta Komárková

Člen pracovní skupiny

Vedoucí provozního střediska 6, Povodí Vltavy

257 099 241

 

Libor Kousal

Člen pracovní skupiny

Náměstek ředitele organizace Správa služeb HMP

222 027 301

 

Ing. Petr Kysilko

Člen pracovní skupiny

Vedoucí STZ a OSM DP HMP

222 674 900

 

Josef Leffer

Člen pracovní skupiny

Vedoucí odd.plavebního dozoru SPS – pobočka Praha

234 637 420

 

Ing. Jan Nejedlý

Člen pracovní skupiny

Úsekový technik Povodí Vltavy – Dolní Vltava

257 099 251

 

Jméno, příjmení/ Funkce v pracovní skupině

Funkce v zaměstnání

Telefon zaměstnání/

mobil/e-mail

 

Ing. Pavel Pospíšil

Člen pracovní skupiny

Vedoucí odd. VH

236 004 428

 

Ing. Miroslav Rajchart

Člen pracovní skupiny

Ved. odd. sil. správ. úřadu ODA MHMP

236 004 397

 

MUDr. Miroslav Slavík

Člen pracovní skupiny

Ředitel hygienické služby HMP

224 212 397

 

Ppor. Mgr. Bc. Radek Trojan

Člen pracovní skupiny

Poříční oddělení MP

 

 

Ing. Radomír Tůma

Člen pracovní skupiny

Referent úseku rozvoje PVS a.s.

251 170 303

 

Ing. Ladislav Urbánek

Člen pracovní skupiny

Dopravní ředidel DP

296 192 100

 

Plk. Gnš. Ing. Milan Virt

Člen pracovní skupiny

Velitel posádky Praha

973 204 701

 

Jaroslav Volčík

Člen pracovní skupiny

Vedoucí dispečinku TSK HMP

224 231 856

 

Ing. Michal Vyskočil

Člen pracovní skupiny

PVK a.s.

267 194 310

 

             

 

 1. Povodňové hlídky

Povodňové hlídky budou sledovat postup zátopy a zajišťovat informace o vývoji stavu vodních hladin. Zároveň budou povodňové hlídky sledovat a kontrolovat míru ohrožení jednotlivých lokalit rozdělených v kapitole 6. věcné části.

Starosta městské části pověřil po dohodě velitele JSDH Praha – Zbraslav o zajištění nejméně tří hlídek.

Dále budou hlídkovou činnost vykonávat zaměstnanci úřadu městské části, případně i zastupitelé obce.

 1. Pozorovatel úřadu městské části Praha – Zbraslav

 

Informace o vodních stavech a průtocích na Vltavě a na Berounce bude po dohodě se starostou městské části, zajišťovat velitel SDH, resp. členové SDH.

 1.   povodňová ochrana městské části Praha –         Zbraslav

 

Jak již bylo detailně rozebráno ve věcné části, území ve správě úřadu městské části Praha – Zbraslav je ohroženo jednak z Vltavy, jednak z Berounky a to velkou vodou již hodnoty > než Q2 a < než Q5 (cca 1 300 m3.s-1). K prvním větším povodňovým škodám dochází již při průtoku Q5 (cca 1 600 m3.s-1), k významným škodám dochází při povodni Q10 (cca 2 200 m3.s-1) a větší.

 

Uvedené hodnoty byly ověřeny analýzou známých povodní.

 

Přirozená ochrana městské části Praha – Zbraslav je v nejnižším částech vzhledem k uspořádání velmi neuspokojivá. Zejména se jedná o místní části Závist, Lahovice a Lahovičky.

Tyto části nelze ani žádným efektivním způsobem chránit (ochrana by byla daleko dražší než povodňové škody).

Proto je nutné zejména dbát, aby současné ještě z části volné inundační území na katastru městské části zůstalo zachováno a nepřipustit jeho zastavění.

 

Centrální část městské části Praha – Zbraslav (Kámen – Zbraslav, s.r.o. – sportovní hala) byla v letech 2009 – 2011 za vynaložení značných investičních prostředků ochráněna pevnými a mobilními prvky (včetně kanalizační sítě) na úroveň cca Q100.

 

 1. časové možnosti

 

U Vltavy i Berounky lze počítat s velmi důležitým faktorem pro ochranu před povodněmi, a to s časem. Kulminační průtok nastává za cca 25 – 35 hodin od příčinné srážky. U drobných toků (vesměs ve velkém sklonu) je tento čas daleko kratší, ale vzhledem k zanedbatelným škodám je není nutné řešit.

 

Vlastní povodňová ochrana proto musí být směřována na včasnou hlásnou službu, která umožní včasnou evakuaci ohroženého obyvatelstva, odplavitelných předmětů, majetku fyzických i právnických osob.

 

 1. seznam osob od 60 let věku, případně osob    nepohyblivých, určených k přednostní evakuaci

 

Tento seznam vychází z matriky, případně z volebních seznamů a lze ho aktualizovat dle potřeby na úřadě městské části Praha – Zbraslav.

Bude tvořit vždy aktuální přílohu povodňového plánu.

 

 1. DRUH a rozsah ohrožení osob a majetku povodněmi

 

Obytných domů při Q5 až Q10

6 místní část Závist, prakticky celá místní část – Lahovice a Lahovičky

Rekreačních objektů při Q5

1 místní část Závist

 

Rekreačních objektů při Q10

Větší část (pozemky) místní části Strnady (pokud nedojde k uzavření propustků pod silnicí č. 102

Obytných domů při Q20 až Q100

Přilehlá oblast k Vltavě podél silnice č. 102, pokud nedojde k zahrazení podchodů a instalaci mobilního hrazení

Obytných domů při Q2002

Přilehlá oblast k Vltavě podél silnice č. 102, a to i při veškerém dostupném opatření    

Osob celkem

(počítáno 4 osoby na

rodinný dům, 2                osoby na

rekreační objekt)

Cca 200 + 50

Komerčních a jiných objektů

Restaurace 9 (Q100), areál dřevozpracující firmy, včetně distribuční trafostanice 12(Q100), prodejna přírodního kamene BIRO–D 13 (Q100), Kámen Zbraslav, včetně ředitelství 14–16 (Q100), Stavebniny před nádražím a nádraží 22–23 (Q100), Hospůdka U Chladů 25(Q10-20), Regulační stanice plynu 42 (Q20-50), elektrické zařízení pod patou komunikace č. 102 43 (Q5),trasový uzávěr vysokotlakého plynovodu 44 (Q2-5), Lahocar 49 (Q5-10), modulové systémy Touax 50 (Q5-10), skladová plocha na soutoku 60 (Q2-5), dům MP 79(Q5-10), prodejna zázemí golfu 84 (Q5-10), drobné provozovny u                 paty Strakonické silnice (Q5-10), provozovnu firmy Autoštangl u paty Strakonické silnice (Q5-10).

Technické zařízení

Kanalizace opatření již při Q5

Kulturní objekty

1 – divadlo Jana Kašky

Sportovní zařízení

Hřiště na malou kopanou v části Strnady(Q50–100), sportovní zařízení v centrální části 36 (Q10), základní kynologická organizace 37 (Q10–20),cyklostezky (Q5–10), sportovní hala 38 (Q100),   golfové hřiště Peluněk (Q2–10),golfové hřiště 83-84 (Q5–10)

Tábořiště

0

Vodní díla

Teoreticky vodní díla vltavské kaskády, včetně                 Modřanského jezu, VD Švihov na Želivce, vodní díla                na přítocích Berounky,

Mosty (lávky)

 

2 (Ohrožení vzhledem ke konstrukci pouze teoretické)

Silnice, místní komunikace,

Cyklostezky

Pouze místní komunikace v délce cca (Q5 = 1,5 km), (Q20 = 5,4 km), (Q100 = 4,3 km), (Q2002 = 6,0 km, včetně      úseku 3,0 km státní silnice č. 102 a 3,0 km Strakonické silnice )

Pozemky

Cca (Q5 = 2 600 ha), (Q20 = 51,4 ha), (Q100 = 23,2 ha), (Q2002 = 10,6 ha)

 

 1. zázemí povodňové komise

 

K ochraně před povodněmi bude obecní úřad používat zejména těchto složek:

 • Vlastní povodňovou komisi, povodňové hlídky a pozorovatele úřadu městské části;
 • Technickou skupinu zaměstnanců úřadu městské části s potřebným vybavením;
 • SDH Praha – Zbraslav;
 • HZS hlavního města Prahy, (zásahové jednotky určuje operační důstojník v Sokolské ulici č.62);
 • Policie ČR, místní oddělení Praha – Radotín;
 • Městskou policii Praha – Zbraslav;
 • Místní lékař;
 • Další instituce ve smyslu příslušných právních předpisů;
 • Vlastní (eventuálně nasmlouvané) správní a technické zázemí PK;

 

Poznámka ! Má - li dobrý povodňový plán ušetřit 10 až 20 % povodňových škod, je nutné si uvědomit, že povodňová ochrana a s ní spojené vybavení stojí určitou částku.

Následující kapitola vymezuje dle názoru zpracovatele minimální vybavení městské části na ochranu před povodněmi.

 • Traktor, osobní automobil;
 • Malý případně velký bagr nebo buldozer na přemisťování zeminy;
 • Nákladní auto vlastní k evakuaci majetku a osob;
 • Autobus) k evakuaci osob, alespoň nasmlouvaný;
 • Multicar vlastní ;
 • Osvětlovací agregát nebo velké nabíjecí svítilny;
 • Náhradní zdroj elektrické energie;
 • 1 x motorová pila, 1 x křovinořez.;
 • Záchranné pásy s atestem;
 • Sekery, krumpáče, lopaty;
 • Mobilní telefony pro členy povodňové komise;
 • 1 x čerpadlo na vyčerpání případně zaplavených prostor;
 • Drobné nářadí a vybavení – lopaty, rýče, krumpáče, nepromokavé oděvy, holinky, ochranné rukavice, lékárnička ;

 

Upozornění !

Zpracovatel povodňového plánu doporučuje smluvní ujednání o pomoci při velké vodě s majiteli techniky v městské části. Zároveň upozorňuje, že v případě nouze lze použít jakákoliv soukromá vozidla na vyzvání předsedy povodňové komise.

Majitelé jsou povinni uposlechnout, náhrada se řeší po velké vodě.

Přehled spojení na jednotlivé subjekty :

 

 

Spojení

Druh pomoci

Záchranná služba hlavního města Prahy

155, 112

Lékařské zabezpečení

HZS hlavního města Prahy, zásahovou jednotku určuje operační důstojník

150, 112

 

Profesionální záchranářské a

evakuační práce

JSDH Praha – Zbraslav

Jaroslav Růžička

603 237 974

Postavení hlídek, uzavření prostoru, pomoc při evakuačních pracích, zabránění rabování

Policie ČR, místní

oddělení Praha – Radotín

 

158

974 855 730

p2moprad@mvcr.cz

Dopravní opatření, ochrana majetku

evakuovaných osob, zabránění

vstupu do evakuovaného prostoru,

zabránění rabování

Městská veterinární správa v Praze, Na Kozačce 3,

120 00 Praha 2

222 522 126

epodatelna.kvsa@svscr.cz      

 

 Odstranění uhynulé zvěře

 

Podnikatelské subjekty, které mohou pomoci.

Organizace, fyzické osoby

Spojení

Druh pomoci

Kámen Zbraslav spol. s r.o.

Ing. Tomáš Nezbeda

257 922 231

info@kamen-zb.cz

Těžká technika, nákladní auta

Provozovna služeb Zbraslav

Ing. Cyrani

602 746 031

Těžká technika, nákladní auta

 

 1.         HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

Systém této služby je následující :

Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahu na některé jevy, včetně významných srážek.

Výstraha (upozornění) jde přes Hasičské záchranné sbory na pověřené obce, následně na obce a v obcích dotčeným právnickým nebo fyzickým osobám.

Poznámka.

Hlásnou a povodňovou službu pro městskou část Praha – Zbraslav zajišťuje povodňová komise městské části Praha – Zbraslav.

Povodňová komise obce spolupracuje s povodňovou komisí městyse Davle, s povodňovou komisí městské části Praha – Velká Chuchle, s povodňovou komisí městské části Praha – Lipence a hlavně s povodňovou komisí hlavního města Prahy.

Dále se správci a provozovateli vodních toků v územní působnosti (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Lesy ČR, státní podnik, středisko Vodní toky Benešov a Lesy hl. m. Prahy, středisko Vodní toky.

V případě nadřízené povodňové komise plní její nařízení.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný, (např. při povodni 08/2002, 03–04/2006).

Městská část vyhlásí při upozornění nadřízeného povodňového orgánu (povodňové komise hlavního města Prahy) nebo při dosažení limitu srážek, limitu vodních stavů a průtoků, zjištěném zvýšeném vodním stavu příslušný stav povodňové aktivity a zároveň zajistí stálou službu z vlastních povodňových hlídek a z vedoucího a členů povodňové komise, která bude zajišťovat následující opatření.

aktivaci povodňové knihy (deníku) – příloha povodňového plánu, kde budou zapisovány tyto údaje :

 

 • všechna provedená opatření ochrany před povodněmi ;
 • vodní stavy a průtoky ve stanicích Nespeky (Sázava), odtok z vodního díla Vrané nad Vltavou, Beroun (Berounka) a Praha – Malá Chuchle;
 • vlastní informace získané například z Internetu (radarová služba ČHMÚ), a to na adresách
 • www.chmi.cz, www.voda.gov.cz;
 • předpovědi počasí a další obecné údaje o vodních stavech a denní předpověď průtoků (zjištěné dotazem u ČHMÚ);
 • znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi ;

 

POZOR! Každý zápis v povodňové knize (deníku) musí být podepsán.

 

V případě povodňového nebezpečí je povodňová komise městské části povinna zejména :

 

 1.                navázat spojení s obcemi nad sebou a pod sebou (městys Davle a městská část Praha –             Velká Chuchle)
 2. sledovat povodňovou situaci a informovat se o jejím vývoji ;
 3. zajistit dosažitelnost odpovědných pracovníků, případně jejich neustálou přítomnost na místě pro případ nutnosti ochranných prací, evakuace majetku a občanů apod. ;

 

 1. Konkrétní úkoly Členů povodňové komise

 

 1.  Preventivní opatření

 

Funkce v komisi

Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

Nejlépe pracovník úřadu

Při příjmu upozornění nebo výstrahy ČHMÚ, případně správce povodí okamžité informování starosty obce, členů povodňové komise a pozorovatele obce a následné zajištění pohotovosti členů podle pokynů předsedy PK.

Místostarosta MČ

Seznámení osob a majitelů (správců) vytipovaných objektů s mírou povodňového nebezpečí a formou jeho ohlášení

Rada obce

Nepřipustit žádné další stavby ve vyhlášeném záplavovém území

Nejlépe pracovník úřadu

1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na telefonní spojení a ověření bydlení starých a nepohyblivých osob v záplavovém území.

Zároveň prověřit zda tuto povinnost (revize povodňových plánů) plní i majitelé (provozovatelé) firem – pokud jim zpracování nařídí vodoprávní úřad a pokud je budou mít zpracované.

Předseda komise, resp. pracovníci úřadu

 

1x ročně (v období vegetačního klidu) provést povodňovou prohlídku svého správního území. Povodňovou prohlídku směřovat na drobné stavby, oplocení, průlehy v úpravách, nepovolené stavby, nepovolené skládky, nevhodné (náletové) dřeviny, nánosy v korytě, materiály zhoršující průběh povodně apod.

1 x za dva roky provést povodňovou prohlídku za účasti správce vodních toků, vodoprávního úřadu.

Nejlépe pracovník úřadu

Naučit se zajistit přenos informací z Internetu

Velitel JSDH

Jaroslav Růžička

Člen komise

Sestavení tří dvoučlenných hlídek ze členů spolku ke sledování                 případné povodňové situace a předávání informací povodňové komisi     městské části

Předseda komise

1x za dva roky provést formou protipovodňového cvičení nácvik činnosti při velké vodě a zároveň provést proškolení týkající se problematiky ochrany před povodněmi pracovníků úřadu městské části a členů povodňové komise.

Toto cvičení pokud možno provést i se spolupracujícími povodňovými komisemi, tj. PK městyse Davle, PK MČ Praha – Lipence a PK MČ Praha – Velká Chuchle, případně s nadřízenou povodňovou komisí.

 

 1. OBECNÁ DOPORUČENÍ

 

Funkce v komisi

Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

Předseda komise

Doporučit všem právnickým i fyzickým osobám v záplavovém území uzavření pojistky s některým pojišťovacím ústavem proti škodám vzniklým velkou vodou.

Pozor ! Pojistka musí být přesně definována „ohrožení povodní“

Předseda komise

Členy povodňové komise obce, včetně pozorovatele jmenovat                 jmenovacími dekrety starosty městské části. Pro případ povodně připravit zatavené jmenovky buď „člen povodňové komise“ nebo „člen krizového štábu“

 

 1.  ZÁVAZNÁ DOPORUČENÍ

Funkce v komisi

Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

 

Místostarosta městské části

 

 

Vytipování vhodných míst k evakuaci postižených osob a k evakuaci majetku, zejména látek škodlivých vodám.

U osob kromě umístění mimo záplavové území musí být zajištěno i stravování, u majetku možnost ostrahy evakuovaného majetku.

Po dohodě bylo stanoveno jako evakuační místo pro osoby: Základní škola Vladislava Vančury, včetně školní jídelny.

Po dohodě bylo stanoveno jako evakuační místo pro látky škodlivé vodám: Kamenolom Zbraslav s místní úpravou pro uložení těchto látek.

Místostarosta městské části

Zajištění stravování a ostatního materiálu pro evakuované osoby.

Zajištění stravování a ubytování pro osoby provádějících záchranné práce.

Lékař, případně psycholog

Zajištění první pomoci a zajištění lékařské pomoci.

 

 1. TECHNICKÉ A DOKUMENTAČNÍ ZÁZEMÍ

 

 • povodňový plán obce;
 • povodňový plán hlavního města Prahy;
 • povodňový plán stokové sítě v povodí ČOV Zbraslav;
 • povodňové plány dalších objektů;
 • součinnostní vztahy na ochranu obce (majetku obyvatel);
 • mechanizace, stroje a čerpací technika navržené v kapitole 13.4. organizační části a upravené podle možnosti městské části;

 

 1. STAV BDĚLOSTI – i. stupeň povodňové aktivity

 

Je dosažen podle kapitol 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3 na straně 41 povodňového plánu a stoupající tendenci.

 

Funkce v komisi

Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

Pracovník úřadu, pověřený starostou obce při výstraze ČHMÚ, (správce toku)

Ihned informuje starostu městské části o dosažení I. stupně povodňové aktivity, nebo při dosažení limitu vodních stavů pro vyhlášení stupně povodňové aktivity na území obce.

Pracovník úřadu, pověřený starostou

Přesvědčí se, zda jsou všechna plovoucí zařízení odstraněna do ochranných přístavů, případně vytažena z vody mimo záplavu

Pozorovatel MČ

Jaroslav Růžička nebo jím určený člen SDH

 

Začne sledovat na Internetu vodní stavy a průtoky s četností cca 1 x za                 2 hodiny na stanicích Nespeky (Sázava), odtok z VD Vrané (Vltava), Beroun (Berounka), a Praha – Malá Chuchle (Vltava). Případně vodní stavy přebírá od ČHMÚ, dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik nebo z jezu Vrané nad Vltavou.

Starosta městské části

 

Při dosažení vodního stavu 120 cm a průtoku 396 m3.s-1               kontaktuje PK hl. m. Prahy a ověří zda jsou navezeny hradidla na         zahrazení podchodu Zbraslav

Při dosažení vodního stavu 135 cm a průtoku 481 m3.s-1 kontaktuje PK hl. m. Prahy a ověří zda je zahájena stavba PPO – podchod Zbraslav a            jsou navezeny hradidla na slepé rameno Berounky

Při dosažení vodního stavu 160 cm a průtoku 620 m3.s-1 kontaktuje PK hl. m. Prahy a ověří zda je zahájena stavba PPO – slepé rameno Berounky

Dále aktivuje pracovní skupinu (zaměstnanců MČ) a vyhlásí pro ně pohotovostní režim. Zároveň aktivuje členy povodňové komise městské části, která se sejde na úřadě MČ

Velitel JSDH

Jaroslav Růžička

Člen komise

Při stejném stavu a průtoku 160 cm a průtoku 620 m3.s-1 provede aktivizaci povodňových hlídek přes SDH a zajištění jejich kontaktu s povodňovou komisí.

 

DIS Štěpán Vacek

 

Řídí pracovní skupinu městské části

 

 1. STAV pohotovosti – II. stupeň povodňové aktivity

 

Je dosažen podle kapitol 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3 na straně 41 povodňového plánu a stoupající tendenci.

Z právního hlediska začíná povodeň, povodňová komise musí stupeň vyhlásit a zaznamenat s uvedením času do povodňové knihy.

 

Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

Místopředseda komise

 

Naváže a udržuje kontakt s povodňovými komisemi městyse Davle a městské části Praha – Velká Chuchle.

 

Místopředseda komise

 

Při dosažení rozhodného vodního stavu a vyhlášení 2 SPA a stoupající tendenci informuje majitele objektů ve správním území obce o nebezpečí zatopení jejich majetku. Informace musí být průkazná a             musí být zapsaná do povodňové knihy.

Informace se týká i majitelů rekreačních nemovitostí a ve Vašem vlastním zájmu doporučuji její průkaznost, opět včetně zápisu do povodňové knihy.

 

DIS Štěpán Vacek

Provede prohlídku míst určených k evakuaci osob a materiálu.

 

Velitel SDH

Jaroslav Růžička

Zajistí postavení povodňových hlídek na problematická místa na Vltavě a Berounce a jejich kontakt s komisí dle potřeby.

Velitel SDH

Jaroslav Růžička

 

Řídí činnost SDH, vysílá jejich členy na ohrožená místa dle popisu.

Poznámka! Činnost při ochraně před povodněmi je považována za překážku při práci z důvodu obecného zájmu, viz § 124 Zákoníku práce s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pozorovatel obce, povodňové hlídky

Zajistí zvýšenou četnost sledování vodních stavů, včetně jejich                 tendence (četnost se na Vltavě a Berounce zvyšuje pomocí Internetu na           cca 1 hodinu). Opět lze informace získávat na ČHMÚ a na dispečinku                 Povodí Vltavy, státní podnik

Starosta městské části

 

Při dosažení vodního stavu 215 cm a průtoku 927 m3.s-1 kontaktuje PK hl. m. Prahy a ověří zda bude vypnut elektrický proud v oblasti Praha –Zbraslav

 

 

 1. STAV OHROŽENÍ

 

Je dosažen podle kapitol 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3 na straně 41 povodňového plánu a stoupající tendenci.

Rovněž stupeň ohrožení musí povodňová komise vyhlásit a zaznamenat s uvedením času do povodňové knihy.

 

Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

Starosta městské části

 

Při dosažení vodního stavu 250 cm a průtoku 1 130m3.s-1 kontaktuje PK hl. m. Prahy a ověří zda začíná realizace PPO v prostoru Praha –

Zbraslav

Starosta městské části

 

Při dosažení vodního stavu 260 cm a průtoku 1 190m3.s-1 kontaktuje PK stokové sítě a ověří zda začínají práce uvedené na straně 48 tohoto povodňového plánu

Starosta městské části

 

Při dosažení vodního stavu 265 cm a průtoku 1 220 m3.s-1 přebírá PK hl. m. Prahy protipovodňovou ochranu na celém území hl. m. Prahy

 

Povodňová komise městské části pracuje nepřetržitě a zajišťuje především tyto činnosti:

 • Sleduje vodní stavy včetně jejich tendence dle potřeby (technická četnost je 1 hodina);
 • Kontroluje výkon činnosti uvedené na straně 47 a 48 tohoto povodňového plánu;
 • Od vodního stavu 300 cm a průtoku 1450 m3.s-1 zajišťuje evakuaci osob, a to s předností osob starých a nepohyblivých. Evakuace se týká zejména místních částí Závist, Lahovice a Lahovičky;
 • Při stejném stavu a průtoku zajistí prozatímní uzavření propustků v osadě Strnady pomocí pytlů s pískem.
 • Zajistí náhradní ubytování, stravování a lékařskou pomoc pro evakuované osoby a pro záchranné složky;
 • Provádí evidenční činnost o povodni, fotodokumentaci, označení nejvyššího dosaženého stavu apod.;
 • Zajistí zabránění vstupu cizích osob do evakuovaného území – Policie ČR, SDH, dobrovolníci z důvodu možného rabování;
 • Při průtoku blížícímu se hodnotě Q100, cca 600 cm a 3 640 m3.s-1 a stoupající tendenci připraví evakuaci celého území za PPO v centrální části MČ. Pokud dojde k přelití ihned evakuuje. To už bude vysloveně věcí krizového odboru hl. m. Prahy – stav nouze už bude vyhlášen.

 

 1. OPATŘENÍ PO POVODNI

 

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, odvolají se stupně povodňové aktivity, (II. a III. SPA). Tato skutečnost se ohlásí nadřízené povodňové komisi, opět se záznamem času.

Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení. (obnova dopravního systému, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody, obnova infrastruktury obce atd.)

Zajistí podmínky obnovení provozu a funkcí městské části a zjištění celkových povodňových škod – pro pojišťovnu.

Zajistí vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, ze sklepních prostor včetně odstranění bahnitých nánosů, dále posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.

Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Koordinují spolu s majiteli odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (především posudek statika).

Vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do souhrnné zprávy.

Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise úřadu městské části Praha – Zbraslav povodňové komisi hlavního města Prahy a centrálnímu dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik.

Vzor zprávy je uveden v příloze povodňového plánu.

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

 

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi všech těchto zařízení.

 

 1.         evakuační plán

 

Evakuace osob z ohrožených částí Praha – Zbraslav by byla provedena na základě dohody do Základní školy Vladislava Vančury, kde je součástí i školní jídelna a lze tam zajistit kromě ubytování i stravování evakuovaných osob a záchranných složek.

Přednost v evakuaci mají osoby staré a nepohyblivé.

 

Je třeba v případě evakuace vést přesnou evidenci evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna bezpečná evakuace a nedošlo k ohrožení obyvatel ani záchranářů.

 

Platí zkušenost, že zhruba 10 – 20% evakuovaných osob využije možnosti ubytování v připravených prostorách. Ostatní využijí možnosti ubytovaní u známých a příbuzných.

Tyto osoby ve vlastním zájmu musí svůj pobyt nahlásit úřadu městské části.

 

 1. evakuační činnost

 

Podrobnosti jsou uvedeny v povodňovém plánu městské části.

 

 1. Shromaždiště osob

 

Shromaždiště osob bude na parkovišti na Zbraslavském náměstí. Odtud dojde k odchodu nebo odjezdu osob do bezpečí.

 

 1. zajištění přepravy

 

Přepravu zajistí povodňová komise pro osoby staré a nepohyblivé. Ostatní obyvatelé se budou evakuovat vlastními silami.

 

 1. vybavení vlastní

 

Evakuovaní si musí vzít s sebou především osobní doklady, potřebné léky, kartičku zdravotní pojišťovny.

Z dalších doporučených věcí lze jmenovat: jídelní misky (ešusy), příbor, lžíci, pitnou vodu trvanlivé potraviny alespoň na jeden den, dále osobní hygienické potřeby, věci na spaní (deky, spací pytle) apod.

 

 1. vybavení zajištěné

 

Další materiál potřebný pro evakuované: lehátka, nafukovací matrace, deky, jídlo, pití, materiál první pomoci, zdravotní službu, pomoc psychologa apod. zajišťuje povodňová komise obce, a to ve velmi omezené míře.

 1.         známé a doporučené povodňové plány               nemovitostí

 

Upozornění !!

V §71 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) odstavec 4 je napsáno:

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad.

 

 1. Známé povodňové plány

 

                V současné době jsou známy pouze tyto povodňové plány

 

 • Povodňový plán pro provoz kamenolomu Zbraslav;
 • Povodňový plán pro těžbu provoz štěrkopískovny Lahovice;
 • Povodňový plán pro provoz golfového areálu, Czech National Golf Resort, s.r.o.
 • Povodňový plán pro provoz firmy Autoštangl;
 • Povodňový plán pro restauraci u Přívozu.

 

                Majitele nemovitostí, kteří mají schválený vlastní povodňový plán postupují při ochraně před povodněmi podle tohoto povodňového plánu. Povinností obce je pouze upozornit (vstupní informace) na povodňové nebezpečí.

 

 1. doporučené povodňové plány

 

                Vzhledem k míře ohrožení zpracovatel navrhuje vypracování dalších samostatných povodňových plánů pro tyto nemovitosti.

 

 • Povodňový plán pro areál dřevozpracující firmy;
 • Povodňový plán pro restauraci u Chladů;
 • Povodňový plán pro základní kynologickou organizaci;
 • Povodňový plán pro areál Lahocar;
 • Povodňový plán pro areál modulových systémů Touax;
 • Povodňový plán pro skladovou plochu na soutoku Vltavy a Berounky;
 • Povodňový plán pro prodejnu zázemí golfu;
 • Povodňový plán pro provoz golfového hřiště v Lahovicích.

 

Konečné slovo má ovšem vodoprávní úřad – Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí, který může jejich zpracování nařídit. Městská část Praha –Zbraslav jej může pouze vyžadovat.

 

 1.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Pracovníci úřadu městské části, členové zastupitelstva a členové povodňové komise městské části budou s tímto povodňovým plánem seznámeni a poučeni o svých povinnostech.

Povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě.

Nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází, (například plánovaná výstavba) je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit.

Revize organizační části povodňového plánu bude prováděna 1x ročně, záznam o revizi bude proveden přímo do povodňového plánu.

Revize věcné a grafické části povodňového plánu bude prováděna při významných změnách. Tato revize musí být schválena vyšším povodňovým orgánem a rovněž zaznamenána do povodňového plánu;

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 04:20

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 04:40

Aktuální výška:

419 cm

23.1.2021 04:20

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 04:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální