Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

V článku naleznete informace o pořádání obřadů v městské části Praha-Zbraslav. Informace se týká těchto oblastí:

 

 • Vítání občánků

 

 • Uzavření manželství

 

 • Oslava zlaté svatby

 


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 

Slavnostní přivítání nově narozených dětí mezi občany Městské části Praha -  Zbraslav probíhá v obřadní síni Městského domu, na adrese U Malé řeky 3, 156 00 Praha-Zbraslav. Tento slavnostní akt  je spojen se zápisem do pamětní knihy, předáním dárků a květin.

V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce dítěte.

Obřad „Vítání občánků" je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území městské části Praha - Zbraslav ve věku do jednoho roku.

Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem o obřad Vítání občánků, si mohou na odboru správních věcí, evidence obyvatel (kancelář č. 003) vyzvednout formulář. Formulář je také možné si stáhnout z webu městské části  a v písemné podobě doručit na odbor správních věcí.

Vyplněný formulář doručte, prosím, s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možno obřad zrealizovat. Odbor správních věcí, evidence obyvatel vede evidenci zájemců o obřad Vítání občánků a ty potom postupně zve písemně na konkrétní termín obřadu (cca 2x do roka). Pokud tento konkrétní termín pozvaným nevyhovuje a předem se omluví (písemně, telefonicky - tel.: 257 111 832 či ústně), budou pozváni v náhradním termínu.

Termíny vítání občánků a termíny uzávěrek pro příjem přihlášek jsou zveřejňovány ve Zbraslavských novinách a na webu.


UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

 

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodině.

Hodláte-li uzavřít manželství ve správním obvodu matričního úřadu Praha 16, do jehož správního obvodu spadá městská část Praha-Zbraslav, obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha – Radotín, tel. 234 128 250, 234 128 249.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

 

Potřebné doklady

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let)
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům).

V případě, že se u jednoho ze snoubenců nejedná o první manželství, pak je nutné doložit také:

 • úmrtní list zemřelého manžela
 • nebo pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství; byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)

 

Občanský sňatek

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části Praha 16 nebo
 • starostou nebo místostarostou městské části Praha-Zbraslav, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu na území městské části Praha-Zbraslav.

Církevní sňatek

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném matričním úřadem Prahy 16 o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců ke dni uzavření manželství.

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad Prahy 16. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců.

Snoubenci vyplní dotazník k uzavření manželství, obdrží ho na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část dotazníku vyplňuje matrikář. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

 

Poplatky

Správní poplatek související s uzavřením manželství, jsou stanoveny za tyto úkony:

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč.

 

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Pokud je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, zapisuje se na místo rodného čísla pouze datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Po uzavření manželství je vydán manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

V případě církevního sňatku orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního dokladu.

 

Úředně určená místa pro konání svateb na území městské části Praha – Zbraslav:

 • obřadní síň U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav
 • městská zahrada Praha – Zbraslav

 


OSLAVA ZLATÉ SVATBY

 

Lidé začali dávat výročím svatby různé názvy, právě podle toho, čím se vzájemně obdarovávali a tyto názvy nám zůstaly dodnes.

Oslava zlaté svatby je tradičně velkou oslavou již 50 let trvajícího manželství oslavenců. K této oslavě se sjíždí nejbližší rodina i široké příbuzenstvo, staří přátelé, kolegové ze zaměstnání a zkrátka všichni, kteří pro manžele něco znamenají a kdo hráli v jejich životě nějakou roli. Zlatá svatba je nejvýznamnějším výročím svatby, k němuž se váže několik zvyklostí a tradic, které mají mnoho společného se samotnou svatbou.

Ve výročí zlaté svatby je zvykem uspořádat nový svatební obřad a manželé si navzájem vymění nové prstýnky.

Ačkoli je zlatá svatba v mnohém podobná té normální svatbě, nevyžaduje na rozdíl od ní téměř žádné papírování a vyřizování na úřadech.

Pokud plánujete obnovit svůj svatební slib nebo svých rodičů či prarodičů je ze všeho nejdůležitější včas zamluvit termín na Úřadě městské části Praha – Zbraslav, odbor správních věci – evidence obyvatel, tel.: 257 111 832. Pojem „včas“ záleží na tom, zda připadá 50. výročí svatby na hlavní svatební sezónu, kdy lze předpokládat zvýšený zájem o oddací místnost, či nikoli. Obecně však doporučujeme minimálně 3 měsíce předem začít řešit místo pro tento symbolický obřad a rezervaci termínu.

Manželé od městské části Praha – Zbraslav obdrží pamětní list k této významné životní události a zapíší se do pamětní knihy.

S plánováním a dalšími detaily (květiny, přípitek, hudba apod.) obřadu zlaté svatby dle vašich přání a nápadů vám poradí a pomůže referentka evidence obyvatel Odboru správních věcí Úřadu MČ Praha-Zbraslav, telefon: 257 111 832.

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 04:40

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 05:00

Aktuální výška:

419 cm

23.1.2021 04:40

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 04:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální