Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah shromažďování osobních údajů a doby jejich uložení městskou částí Praha-Zbraslav naleznete v přehledové tabulce                                                                              

                                                                                        >>ZDE<<


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

ÚMČ vystupuje jako správce osobních údajů (dále jen „ÚMČ“). Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „občan“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného zájmu.

 • ÚMČ má v listinné i elektronické podobě zpracovaný Přehled jednotlivých účelů pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování.

 

PŘÍPADNÍ PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • ÚMČ má v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých Kategorií příjemců osobních údajů, identifikaci dalších správců osobních údajů, který jsou osobní údaje případně předávány.

 

PŘÍPADNÝ ÚMYSL SPRÁVCE PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

 • Pokud bude právní důvod k předání osobního údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, bude subjekt údajů o tomto úmyslu vždy informován. Všechny osobní údaje musí být zabezpečeny proti zneužití.

 

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

 • ÚMČ má v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých lhůt, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy.

Není-li ji možné určit dobu, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy v souladu se zákonem číslo  499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, budou subjektu údajů sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.

 

DALŠÍ INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.  Kontaktní osobou pro občany, k nimž se osobní údaje vztahují (tj. subjekty osobních údajů) je Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Tito se mohou na pověřence obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle Nařízení.

 

PRÁVO NA OPRAVU, OMEZENÍ A VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu, omezení nebo výmaz svých údajů. Právo na výmaz údajů má subjekt údajů, pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů nebo pokud subjekt údajů odvolá informovaný výslovný souhlasu, na jehož základě byly zpracovávány údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

INFORMOVÁN O MOŽNÝCH DŮSLEDCÍCH NEPOSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚDAJŮ

Pokud je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, anebo pokud má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, bude subjekt údajů správcem informován o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

V rámci agendy vykonávaných ÚMČ nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 

DALŠÍ ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO JINÝ ÚČEL

 

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v předchozích bodech.

Výše uvedená ustanovení o informování subjektu údajů správcem se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

 

INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE NEBYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

JESTLIŽE OSOBNÍ ÚDAJE NEBYLY ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jestliže osobní údaje nebyly ÚMČ  získány od subjektu údajů, poskytne ÚMČ subjektu údajů tyto informace:

 • totožnost a kontaktní údaje jiného správce a případně jeho zástupce;
 • případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

 

INFORMOVÁNÍ O ZDROJI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud ÚMČ získává informace o subjektu údajů z jiných zdrojů, než je přímo od subjektu údajů, pak ÚMĆ vždy poskytne informaci o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ INFORMACE

Správce poskytne informace uvedené v předešlých dvou odstavcích v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány, nebo nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v prvním odstavci.

 • totožnost a kontaktní údaje jiného správce a případně jeho zástupce;
 • případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém Nařízení.

Tuto povinnost informování neplatí v případě, že subjekt údajů již uvedené informace má nebo pokud se prokáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. To platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické a obdobné účely, nebo pokud byly údaje pseudonymizovány. Další výjimkou z povinnosti informování je také - pokud osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu.

 
PRÁVO OBČANA NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Občan má právo získat od ÚMČ potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ÚMČ  takové zpracování provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro občana.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má občan právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. K předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizace ze střrany MČ Praha-Zbraslav nedochází.  Pokud by nastala situace, kdy by byl právní důvod k předání osobního údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, bude subjekt údajů o tomto úmyslu vždy informován. Všechny osobní údaje musí být zabezpečeny proti zneužití

ÚMČ poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na základě žádosti občana může ÚMČ účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže občan podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud občan nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

PRÁVO NA OPRAVU

Občan má právo na to, aby ÚMČ bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má občan právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 

PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Občan má právo na to, aby ÚMČ bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se občana týkají, a ÚMČ má povinnost osobní údaje občana bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Jestliže ÚMČ osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je občan žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje občana, jejich kopie či replikace.

K vymazání osobních údajů občana nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

 

Občan má právo na to, aby ÚMČ omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • občan popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze:

 • se souhlasem občana, nebo z důvodu určení,
 • výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
 • nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Občan, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je ÚMČ předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST OHLEDNĚ OPRAVY NEBO VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

 

ÚMČ oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

 

Občan má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů (podle předchozího odstavce), má občan právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení práva na přenositelnost údajů:

 • pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 • výkonu veřejné moci, kterým je ÚMČ pověřen (na základě zákonné kompetence úřadu);
 • pokud by byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Občan má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. ÚMČ údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami občana, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

 

ÚMČ Praha-Zbraslav toto zpracování neprovádí.

 

NEOPRÁVNĚNÉ POŽADAVKY SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH ŘEŠENÍ

 

Právo na poskytnutí informací není absolutní. Právem na poskytnutí informace nesmí být dotčena práva na ochranu údajů jiné osoby. Dále Nařízení pamatuje i na nepřiměřené, opakující se a kverulantní žádosti, kterými se žadatel dožaduje poskytnutí informace.

 

V čl. 12 Nařízení jsou regulovány lhůty, forma, zásadní bezplatnost pro poskytování informací o přijatých opatřeních v návaznosti na žádosti subjektu údajů, kterými realizuje svá práva (čl. 15 až 22 Nařízení).

 

Nařízení uvádí v čl. 12. odst. 5), věta druhá:

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce bud’:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět“

Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti prokazuje ÚMČ. Zde je tedy přímo regulatorní platforma k odmítnutí žádosti (odmítnutí přijetí opatření dle žádosti) pro zjevnou nedůvodnost a nepřiměřenost. Nepřiměřenost požadavku souvisí s kritériem proporcionality, jako jednoho ze základních principů ochrany osobních údajů.

Princip proporcionality je způsob řešení situace, kdy dojde ke konfliktu mezi dvěma nebo několika objektivním právem chráněnými subjektivními právy. Taková situace se posoudí tak, že přednost dostane to právo, které chrání nejdůležitější hodnotu, avšak s minimálním nutným omezením ostatních konkurujících práv tak, aby byla zachována proporcionalita, tedy úměrnost mezi jednotlivými právy, která jsou v konfliktu.

ÚMČ má tedy právo odmítnout žádosti vyhovět.  

ÚMČ musí v případě nevyhovění žádosti v součinnosti s pověřencem zpracovat stručné zdůvodnění a zaslat žadateli dokument o tom, že odmítá vyhovět jeho požadavku, z jakých důvodů, a že má právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů a na soud.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 04:20

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 04:40

Aktuální výška:

419 cm

23.1.2021 04:20

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 04:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální