Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Městská část Praha - Zbraslav
 • 2. Důvod a způsob založení

  Než byla Zbraslav roku 1974 připojena k hlavnímu městu Praze, byla samostatným městem, které neslo název "Zbraslav nad Vltavou“. Po připojení k Praze byla Zbraslav součástí Prahy 5. Městské části Praha – Zbraslav je nástupcem Místního národního výbor v Praze 5 - Zbraslavi. Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je Praha – Zbraslav samostatnou městskou částí. Městská část Praha - Zbraslav se dělí na několik územních částí (Baně, Žabovřesky, Záběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky).

  Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy.

  Úřad městské části Praha-Zbraslav v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu ukládá Rada městské části Praha – Zbraslav a Zastupitelstvo městské části Praha-Zbraslav. Úřad městské části Praha-Zbraslav v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu daném Statutem hlavního města Prahy s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. Úřad městské části Praha-Zbraslav tvoří starosta, místostarosta  (místostarostové), tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu městské části Praha-Zbraslav.

  Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a Statutem nakládá Městské části Praha-Zbraslav se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.


  Území MČ Praha-Zbraslav se skládá ze dvou katastrálních území:

   

  Kód městské části - ZUJ (základní územní jednotka):            539684

  seznam ZSJ (základní sídelní jednotky):

   

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Zbraslavské náměstí 464
  15600 Praha - Zbraslav
  ústředna: +420 257 111 888
  Fax: +420 257 111 800
  E-mail: info@mc-zbraslav.cz
  WWW: www.mc-zbraslav.cz
  ID Datové schránky: zcmap6w
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Zbraslavské náměstí 464
   15600 Praha - Zbraslav
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Zbraslavské náměstí 464
   15600 Praha - Zbraslav
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 12:0013:00 - 18:00
   středa8:00 - 12:0013:00 - 18:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   ústředna: +420 257 111 888
  • 4.5. Čísla faxu
   +420 257 111 800
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.mc-zbraslav.cz
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   info@mc-zbraslav.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   info@mc-zbraslav.cz
 • 5. Bankovní spojení
  2000865329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6.
  00241857
 • 7. DIČ
  CZ00241857
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

  Kompletní postup k podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím,  naleznete            >>ZDE<<

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Kompletní postup k podání odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona číslo 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, nebo postup při podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podání naleznete                              >>ZDE<<

 • 12. Formuláře
  Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Postavení městské části Praha-Zbraslav určuje zejména zákon číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění.

   Příslušné kompetence městské části Praha-Zbraslav určuje zejména Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (zveřejněný dokument je ve stavu k 1. 7. 2018. Aktuální znění je k dispozici  znění jsou vždy na stránkách MHMP)

   Další nejpoužívanější právní úpředpisy, kterými se řídí výkon činností ÚMČ Praha -Zbrasklav na úseku samostatné a přednesené působnosti naleznete  >>ZDE<<

  • 14.2. Vydané právní předpisy

   V souladu se zákonem číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, městská část není oprávněna vydávat vlastní právní předpisy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy může v mezích samostatné působnosti hlavního města Prahy vydávat obecně závazné vyhlášky. Rada hlavního města Prahy může v přenesené působnosti vydávat na základě a v mezích zákona nařízení hlavního města Prahy, je-li k tomu zákonem zmocněno hlavní město Praha, obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje.

   právní předpisy HLMP naleznete               >>ZDE<<

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Dokument ve formátu PDF ke stažení naleznete          >>ZDE<<

   SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

   Městská část Praha – Zbraslav stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 94 odst. 3 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

   čl. I.

   Náklady na pořízení kopií

   1.         Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

   a)

   jednostranná

   2 Kč

   b)

   oboustranná

   3 Kč

   2.         Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

   a)

   jednostranná

   4 Kč

   b)

   oboustranná

   6 Kč

   3.         Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)

    

   jedna stránka  

   2 Kč

   4.       Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

   5.       V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

   čl. II.

   Náklady na opatření technických nosičů dat

   1.

   1 ks CD

   15 Kč

   2.

   1 ks DVD

   20 Kč

   3.         Náklady za opatření technických nosičů dat (CD, DVD) budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

   čl. III.

   Náklady na odeslání informací žadateli

   1.         Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.

   2.         V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

   čl. IV.

   Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

   1.       V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 180 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro daný kalendářní rok. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

   2.       Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě kalkulace a v souladu se zákonem číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění.

   čl. V.

   Ostatní ustanovení

    1.        Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována.

   2.         Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta městské části od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

   3.         Žadatel může úhradu provést převodem na bankovní účet Městské části Praha - Zbraslav číslo 19-2000865329/0800 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. V úředních hodinách Úřadu městské části Praha – Zbraslav (pondělí a středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00) lze úhradu provést též v hotovosti v pokladně Úřadu městské části Praha – Zbraslav.

   4.         Tento sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen usnesením Rady městské části Praha – Zbraslav číslo R 1 4 16 ze dne 11.1.2016

    

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv

   Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva 2019 Staženo: 155x | Datum vložení: 24.01.2020

  Výroční zpráva 2018 Staženo: 471x | Datum vložení: 24.01.2019

  Výroční zpráva 2017 Staženo: 536x | Datum vložení: 09.02.2018

  Výroční zpráva 2016 Staženo: 610x | Datum vložení: 01.03.2017

  Výroční zpráva 2015 Staženo: 665x | Datum vložení: 16.02.2016

  Výroční zpráva 2014 Staženo: 701x | Datum vložení: 10.04.2015

  Výroční zpráva 2013 Staženo: 970x | Datum vložení: 06.03.2014

  Výroční zpráva 2012 Staženo: 1005x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2011 Staženo: 997x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2010 Staženo: 1025x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2009 Staženo: 979x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2008 Staženo: 1003x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2007 Staženo: 968x | Datum vložení: 26.02.2013

  Výroční zpráva 2006 Staženo: 1058x | Datum vložení: 26.02.2013

 • Poskytnuté informace

  informace poskytnuté Úřadem městské části Praha – Zbraslav podle Zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nalezete    >>ZDE<<

   

  Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, která vyjadřující jejich obsah.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 06:50

Aktuální výška:

413 cm

16.1.2021 06:40

Aktuální výška:

85 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 06:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální