Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Zákonné kompetence MČ Praha-Zbraslav

číslo rok Zákony
1 1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
13 1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
16 1993 Sb. o dani silniční
17 1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění 
18 2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace .................... (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
21 2006 Sb. zákon o ověřování
22 2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
46 2000 Sb. tiskový zákon
62 2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
65 2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
76 2002 Sb. o integrované prevenci
82 1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci ................. 
85 1990 Sb. o právu petičním, v platném znění
89 2012 Sb. občanský zákoník
99 1963 Sb. Občanský soudní řád 
99 2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, .............(zákon o rybářství)
101 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
104 2017 Sb. kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
106 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
108 2006 Sb. o sociálních službách
111 2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
111 2009 Sb. o základních registrech
114 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
117 2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
121 2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ........... (autorský zákon) 
123 1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, v platném znění 
130 2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
131 2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění
132 2006 Sb. o kronikách obcí
133 1985 Sb. o požární ochraně
133 2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
134 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
141 1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
159 2006 Sb. o střetu zájmů
166 1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
183 2006 Sb. stavební zákon
185 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
186 2016 Sb. o hazardních hrách
187 2016 Sb. o dani z hazardních her
201 2012 Sb. o ochraně ovzduší
218 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
222 1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
224 2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými............... 
235 2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
239 2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
240 2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
246 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
247 1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a doplnění některých dalších zákonů................................
248 2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje 
250 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
250 2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251 2016 Sb. o některých přestupcích
254 2001 Sb. vodní zákon
256 2001 Sb. o pohřebnictví
256 2013 Sb. katastrální zákon
257 2000 Sb. o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů 
257 2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
262 2006 Sb. zákoník práce
269 1994 Sb. o Rejstříku trestů
274 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
275 2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
280 2009 Sb. daňový řád
292 2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních 
300 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
301 2000 Sb. o matrikách
312 2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků 
320 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě

326

1999 Sb

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

334 1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 
340 2015 Sb. o registru smluv
359 1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
361 2000 Sb.

o provozu na pozemních komunikacích

365 2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
373 2011 Sb. o specifických zdravotních službách
491 2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
499 2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500 2004 Sb. správní řád
561 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563 1991 Sb. o účetnictví 
565 1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
586 1992 Sb. o daních z příjmů
634 2004 Sb. o správních poplatcích
       

 

číslo rok Vyhlášky a nařízení 
5 2011 Sb. Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod
10 2016 Sb. Nařízení hl. m. Prahy - Pražské stavební předpisy
10 2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
14 2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
48 2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
54 2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
55 2000 Sb. Statut hl.m .Prahy
71 2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
74 2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
107 2005 Sb. Vyhláška o školním stravování
146 2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
172 2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
214 2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
233 2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky 
268 2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
270 2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
318 2017 Sb. Nařízení vládyo výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
341 2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
358 2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
398 2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
406 2017 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady
410 2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví........
505 2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
       

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

22.10.2020 19:10

Aktuální výška:

77 cm

22.10.2020 19:50

Aktuální výška:

470 cm

22.10.2020 19:20

Aktuální výška:

100 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

22.10.2020 19:00

Aktuální výška:

107 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální