Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Městská část Praha-Zbraslav

IČ:

002 41 857

DIČ:

CZ00241857

sídlo:

Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

číslo účtu:

2000865329/0800

vedený u:

České spořitelny a.s.

IDds:

zcmap6w

Tel.

+420 257 111 888

Fax

+420 257 111 800

e-mail:

info@mc-zbraslav.cz

 

starostka Městské části Praha - Zbraslav  Ing. Zuzana Vejvodová
1. místostarostka Mgr. Michaela Bernardová
místostarosta Bc. Filip Gaspar
uvolněný radní Ing. Radek Rejna
radní Mgr. Zuzana Wildová
tajemník Úřadu městské části Praha - Zbraslav  Petr Janeček

 

STATUT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

(vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.)

 

Statut Hlavního města Prahy je obecně závazná vyhláška, kterou Praha na základě zákona o hlavním městě Praze upravuje své vnitřní poměry. Hlavní město Praha tak fakticky je statutárním městem, třebaže nepodléhá obecnému zákonu o obcích. Statut města upravuje zejména vztah mezi městem a městskými částmi a zásady hospodaření.

 verze pro tisk či uložení 

Zákonné zmocnění


Po zániku komunistického režimu vyhlásila Česká národní rada zákon o hlavním městě Praze (418/1990 Sb.). Ten v § 20 stanovil, že hlavní město Praha přijme svůj statut. Povinně musel statut stanovit vzájemné vztahy mezi orgány hlavního města a orgány městských částí, rozsah majetku hlavního města svěřeného městským částem, podmínky jeho odejmutí a způsob rozdělení náhrady nákladů, které městským částem vzniknou plněním úkolů v přenesené působnosti. Statut dále mohl svěřit městským částem podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený zákonem, postoupit některé úkoly přenesené působnosti náležející podle zákona hlavnímu městu Praze městským částem nebo přenést některé úkoly přenesené působnosti náležející podle zákona městské části na jinou městskou část či určit městské části, které budou některé úkoly přenesené působnosti vykonávat i pro jiné městské části.

Nyní zmocnění a povinnost k vydání Statutu hlavního města Prahy ve formě obecně závazné vyhlášky a základní požadavky na jeho obsah stanoví § 17 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.

Podle § 17 a podle § 11 odst. 2 zákona o hlavním městě Prahy je to Statut HMP, co vymezuje výčet a území městských částí, a to za podmínek stanovených následujícími odstavci § 11. Podle § 13 zákona stanoví Statut HMP též názvy městských částí.

Podle § 2 až 4 Statut HMP společně se zákony stanoví rozsah úkolů patřících do samosprávy městských částí, postavení městských částí, postavení a působnost jejich orgánů, podmínky hospodaření s vlastním rozpočtem městských částí. Zákon vymezuje, které působnosti může hlavní město Statutem svěřit městským částem. Podle § 4 zákona může zákon nebo Statut HMP některým městským částem svěřit výkon správy přenesené působnosti, kterou zákony svěřují orgánům obec, obcí s pověřeným obecním úřadem nebo obcí s rozšířenou působností, a vytvořit z nich tak správní obvod (viz též § 32 zákona). Podle § 17 stanoví statut též záležitosti, které se svěřují do samostatné a přenesené působnosti městských částí nad rozsah stanovený zákonem.

Statut má stanovit též vzájemnou součinnost mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí, způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy s městskými částmi a způsob jejich vyhlášení v městských částech, způsob projednání územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy a programu rozvoje hlavního města Prahy s městskými částmi.

Statut stanoví, který majetek hlavního města Prahy se svěřuje do správy městským částem nebo se jim odejímá, a rozsah oprávnění městských částí při nakládání s tímto majetkem. Podle § 19 zákona lze městským částem svěřit do správy věci z majetku hlavního města Prahy, které se nacházejí na jejich území anebo mimo území hlavního města Prahy, ale nelze jim svěřit do správy věci na území jiné městské části.

Podle § 17 zákona stanoví statut způsob projednání návrhu rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí a závěrečného účtu hlavního města Prahy a městských částí a výsledků jejich hospodaření a zdroje peněžních příjmů městských částí a druhy výdajů v souvislosti s plněním úkolů v samostatné a přenesené působnosti.

Návrhy statutu a jeho změn musí podle zákona být projednány s městskými částmi a návrhy a připomínky městských částí k projednávaným změnám statutu musí projednat zastupitelstvo hlavního města.
 

Aktuální statut


Současný statut, účinný od 1. července 2001, je označen jako obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Bývá častokrát novelizován, přibližně desetkrát ročně – většinu novelizací představují změny vymezení majetku svěřeného městským částem do správy.

 

Aktuální znění předpisu -  na Portálu Hlavního města Prahy naleznete >>ZDE<<

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

23.1.2021 04:40

Aktuální výška:

62 cm

23.1.2021 05:00

Aktuální výška:

419 cm

23.1.2021 04:40

Aktuální výška:

92 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

23.1.2021 04:00

Aktuální výška:

100 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální