Obsah

RMČ 2016

 

jednání

 usnesení

název

datum

1

R 1 0 16

Zrušení výběrového řízení na realizaci zakázky "Provedení pasportů bytů ...

11.01.2016

1

R 1 1 16

Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu a úhradu nákladů této rekonstrukce..

11.01.2016

1

R 1 2 16

Žádost o slevu nájemného u bytu v ulici Nad Parkem 874, Praha - Zbraslav

11.01.2016

1

R 1 3 16

Souhlas s působením soukromé základní školy na území MČ ...

11.01.2016

1

R 1 4 16

Schválení Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací

11.01.2016

1

R 1 5 16

Prodloužení lhůty pro podávání nabídky na plnění veřejné zakázky malého

11.01.2016

1

R 1 6 16

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510588013.....

11.01.2016

1

R 1 7 16

Uzavření licenční smlouvy - OSA

11.01.2016

1

R 1 8 16

Odvolání tajemníka Komise pro řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky

11.01.2016

1

R 1 9 16

Změna tajemníka Komise pro životní prostředí a vzhled obce

11.01.2016

1

R 1 10 16

Změna tajemníka Komise stavební

11.01.2016

1

R 1 11 16

Stanovení platu - nový platový výměr vedoucího OMH

11.01.2016

1

R 1 12 16

Zastupování tajemnice úřadu v době nepřítomnosti

11.01.2016

2

R 2 13 16

Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací v oblasti volného času, ...

20.01.2016

2

R 2 14 16

Výzva k podávání žádostí o přidělení dotací na systémovou podporu NO

20.01.2016

3

R 3 15 16

Obnova vodovodního řadu ul. V Bílce

25.01.2016

3

R 3 16 16

Novostavba RD se stáním pro osobní automobil, parc. č. 2359/5, ...

25.01.2016

3

R 3 17 16

Stavební úpravy haly v ulici Ke Dračkám, změna stavby před dokončením ..

25.01.2016

3

R 3 18 16

Přístavba a stavební úpravy administrativního objektu, parc. č. 258 a 259

25.01.2016

3

R 3 19 16

Zateplení bytového domu č. p. 868 a 869, Gutfreundova, Praha-Zbraslav

25.01.2016

3

R 3 20 16

Změna členů Komise stavební

25.01.2016

3

R 3 21 16

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Provedení ...

25.01.2016

3

R 3 22 16

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Provádění ...

25.01.2016

3

R 3 23 16

Žádost společnosti TR Development o koupi částí pozemků ...

25.01.2016

3

R 3 24 16

Předchozí souhlas zřizvatele k přijetí daru pro MŠ Nad Parkem

25.01.2016

3

R 3 25 16

Nabídka pronájmu bytu č. 1 v ulici U Lékárny 593, Praha-Zbraslav

25.01.2016

3

R 3 26 16

Nabídka pronájmu bytu č. 98 v bytovém domě Lomařská 823

25.01.2016

3

R 3 27 16

Nabídka pronájmu bytu č. 28/3 v bytovém domě Lomařská 386

25.01.2016

3

R 3 28 16

Návrh na účetní odpis vybraných nákladů vynaložených na přípravu ...

25.01.2016

3

R 3 29 16

Žádost o dotaci - Nadace ČEZ - Stromy - Obnova stromořadí

25.01.2016

3

R 3 30 16

Žádost o dotaci - "Snížení energetických ztrát ZŠ Vladislava Vančury ...

25.01.2016

4

R 4 31 16

Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2016

08.02.2016

4

R 4 32 16

MŠ Matjuchinova - mimořádný příspěvek na preventivní úhradu ...

08.02.2016

4

R 4 33 16

Žádost o ukončení nájemní smluvy na pronájem garáže ...

08.02.2016

4

R 4 34 16

Žádost o umístění plechové garáže na pozemku parc. č. 1314/214, ...

08.02.2016

4

R 4 35 16

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě ...

08.02.2016

4

R 4 36 16

Žádost o souhlas s rekonstrukcí bytu, prodloužení nájemní smlouvy ...

08.02.2016

4

R 4 37 16

Žádost o prodloužení slevy nájemného v bytovém domě ...

08.02.2016

4

R 4 38 16

Uzavření nájemní smouvy o pronájmu plakátovací plochy

08.02.2016

4

R 4 39 16

Termín a doba podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

08.02.2016

4

R 4 40 16

Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav

08.02.2016

4

R 4 41 16

Žádost o přidělení místa v unovém háji

08.02.2016

4

R 4 42 16

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí

08.02.2016

4

R 4 43 16

Žádost o dotaci - Podpora vzdělávání úředníků ÚMČ Praha-Zbraslav

08.02.2016

4

R 4 44 16

Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené ...

08.02.2016

4

R 4 45 16

Jmenování Komise k posuzování žádostí o dotace

08.02.2016

4

R 4 46 16

Návrh na změnu zápisu údajů v rejstříku škol - MŠ Matjuchinova

08.02.2016

4

R 4 47 16

Výroční zpráva - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu ...

08.02.2016

4

R 4 48 16

Revokace Usnesení Z 8 63 15 a uzavření Smlouvy o převodu správy ...

08.02.2016

4

R 4 49 16

Lávka pro pěší Radotín-Zbraslav

08.02.2016

4

R 4 50 16

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční ...

08.02.2016

4

R 4 51 16

Určení uvolněného člena Rady městské části Praha-Zbraslav

08.02.2016

4

R 4 52 16

Plná moc ve věci soudního řízení č.j. 13 C 202/2012-226, MŠ Matjuchinova

08.02.2016

4

R 4 53 16

Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"

08.02.2016

4

R 4 54 16

Uzavření licenční smlouvy - OSA

08.02.2016

4

R 4 55 16

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 206/2008d - systém MISYS

08.02.2016

4

R 4 56 16

Stanovení programu jednání ZMČ Praha-Zbraslav

08.02.2016

5

R 5 57 16

Žádost o MHMP o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku ...

22.02.2016

5

R 5 58 16

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ...

22.02.2016

5

R 5 59 16

Žádost o koupi garáže na pozemku parc. č. 1310/13 v k. ú. Zbraslav ...

22.02.2016

5

R 5 60 16

Žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 2909/1 v k. ú. Zbraslav ...

22.02.2016

5

R 5 61 16

Soubor dvou rodinných domů s ateliérem a garážemi, na pozemcích ...

22.02.2016

5

R 5 62 16

Novostavba rodinného domu v řadové zástavbě na pozemku ...

22.02.2016

5

R 5 63 16

Nástavba/přístavba RD na stávající garáž, č. p. 66, Karla Michala, Zbraslav

22.02.2016

5

R 5 64 16

Rekonstrukce rodinného domu, Matjuchinova 709, Praha-Zbraslav

22.02.2016

5

R 5 65 16

Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 213 v DsPS

22.02.2016

5

R 5 66 16

Zánik společného nájmu manželů, byt č. 96 v bytovém domě Lomařská ...

22.02.2016

5

R 5 67 16

Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Provedení ...

22.02.2016

5

R 5 68 16

Výběrové řízení: "Provádění komplexních servisních služeb ...

22.02.2016

5

R 5 69 16

Uzavření smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů

22.02.2016

5

R 5 70 16

Souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení Čech Moravy ...

22.02.2016

5

R 5 71 16

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na území MČ ...

22.02.2016

5

R 5 72 16

Jmenování členů Správní rady společnosti Dětské jesle Zbraslav, o.p.s.

22.02.2016

5

R 5 73 16

Pronájem Divadla J. Kašky - Martin Trnavský

22.02.2016

6

R 6 74 16

Nabídka pozemku parc. č. 1304/4, k. ú. Zbraslav ...

02.03.2016

6

R 6 75 16

Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 2043/1, k. ú. Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 76 16

Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3152/1, k. ú. Zbraslav ...

02.03.2016

6

R 6 77 16

Pronájem bytu č. 1 v domě U Lékárny 593, Praha-Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 78 16

Pronájem bytu č. 98 v bytovém domě Lomařská 823, Praha-Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 79 16

Pronájem bytu č. 28/3 v bytovém domě Lomařská 386, Praha-Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 80 16

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Rozšíření Základní ...

02.03.2016

6

R 6 81 16

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu "Ruční ...

02.03.2016

6

R 6 82 16

Odkup klimatizačních jednotek do majetku MČ Praha-Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 83 16

Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb

02.03.2016

6

R 6 84 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

02.03.2016

6

R 6 85 16

Zbraslavské pašije 2016 - převzetí záštity

02.03.2016

6

R 6 86 16

Vltava Run 2016 - převzetí záštity

02.03.2016

6

R 6 87 16

Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 88 16

Plné moci pro podání žádostí

02.03.2016

6

R 6 89 16

Pověření podpisem smluv o nájmu hrobových míst

02.03.2016

6

R 6 90 16

Stanovení kompetencí členů Rady městské části Praha-Zbraslav

02.03.2016

6

R 6 91 16

Žádost o vydání souhlasu se záborem komunikace - Zbraslavské ...

02.03.2016

6

R 6 92 16

Poptávka po organizátorovi farmářských trhů

02.03.2016

6

R 6 93 16

Stanovení programu jednání ZMČ Praha-Zbraslav

02.03.2016

7

R 7 94 16

Nabídka na koupi budovy, výzva k uplatnění předkupního práva ...

14.03.2016

7

R 7 95 16

Žádost společnosti Břevnovská STK, s. r. o. o koupi části pozemku ...

14.03.2016

7

R 7 96 16

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu ...

14.03.2016

7

R 7 97 16

Darovací smlouva o přijetí účelového finančního daru od soukromé osoby

14.03.2016

7

R 7 98 16

Rozpočtové opatření 1/2016

14.03.2016

7

R 7 99 16

Inventarizace 2015 - souhlas s vyřazením majetku

14.03.2016

7

R 7 100 16

Oznámení konání sportovní akce a žádost o souhlas s využitím ...

14.03.2016

7

R 7 101 16

Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí ...

14.03.2016

7

R 7 102 16

Složení výběrové a hodnotící pracovní komise soutěže na logo MČ ...

14.03.2016

7

R 7 103 16

Uzavření licenční smlouvy - OSA

14.03.2016

7

R 7 104 16

Zpráva o projektu rozšíření Základní školy Vladislava Vančury

14.03.2016

7

R 7 105 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

14.03.2016

7

R 7 106 16

Rozpočtové opatření - rekonstrukce lesoparku Belveder

14.03.2016

7

R 7 107 16

Výpověď Nájemní smlouvy č. 12/2011 o nájmu nebytového prostoru

14.03.2016

7

R 7 108 16

Souhlas se záborem veřejného prostranství na Zbraslavském náměstí

14.03.2016

8

R 8 109 16

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Klempík-Stav,s.r.o.

21.03.2016

8

R 8 110 16

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 210/2014 ze dne 22.9.2014

21.03.2016

8

R 8 111 16

Smlouva o odečítací, servisní a rozpčtovací službě č.: R/51/16/IN

21.03.2016

8

R 8 112 16

Smlouva o zajištění bezplatného svozu a likvidace bioodpadu kateg. "O"

21.03.2016

8

R 8 113 16

Výběrové řízení na dodavatele akce: "Odstranění vlhkosti sklepních ...

21.03.2016

8

R 8 114 16

Ruční úklid veřejných prostranství v MČ Praha-Zbraslav - výběr ...

21.03.2016

8

R 8 115 16

Pronájem Divadla Jana Kašky - M. Trnavský

21.03.2016

8

R 8 116 16

Pronájem obřadní síně - Společnství vlastníků

21.03.2016

8

R 8 117 16

Knihovní řád Místní veřejné knihovny v Praze-Zbraslavi

21.03.2016

8

R 8 118 16

Rozpočtové opatření č. 4/2016

21.03.2016

8

R 8 119 16

Žádost o povolení hostování Lunaparku Heřmanský

21.03.2016

9

R 9 120 16

Žádost o změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ...

22.03.2016

9

R 9 121 16

Farmářské trhy - výběr uchazeče

22.03.2016

9

R 9 122 16

Uzavřené kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 1304/4 ...

22.03.2016

10

R 10 123 16

Žádost MHMP o projednání odejmutí pozemků parc. č. 3172/26​, ...

06.04.2016

10

R 10 124 16

Záměr pronájmu pozemků parc. č. 2025/17 o výměře 3 m² a​ ...

06.04.2016

10

R 10 125 16

Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 3219 ... ​

06.04.2016

10

R 10 126 16

Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2868/1 o výměře ​...

06.04.2016

10

R 10 127 16

Dostavba rodinného domu K Peluňku č. p. 1567,​ Praha-Zbraslav ...

06.04.2016

10

R 10 128 16

Novostavba rodinného domu v řadové zástavbě na ​pozemku ...

06.04.2016

10

R 10 129 16

Rekonstrukce RD Zbraslav, ulice Zdeňky Nyplové 853​, ...

06.04.2016

10

R 10 130 16

Sejmutý záměr - pronájem nebytového prostoru-garáže ​...

06.04.2016

10

R 10 131 16

Žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci ​...

06.04.2016

10

R 10 132 16

Změna užívání objektu opravárenské haly na pozemku ​...

06.04.2016

10

R 10 133 16

Objekt MV ČR Na Baních 1304, Zbraslav – stavební úpravy ...

06.04.2016

10

R 10 134 16

Prodloužení řadů splaškové kanalizace a vodovodu ​...

06.04.2016

10

R 10 135 16

Smlouva o výpůjčce - stožáry veřejného osvětlení​

06.04.2016

10

R 10 136 16

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí ​...

06.04.2016

10

R 10 137 16

Souhlas s provedením vnitřního vedení internetu a telefonů ...

06.04.2016

10

R 10 138 16

Podání žádosti na poskytnutí individuální účelové dotace​

06.04.2016

10

R 10 139 16

Pronájem obřadní síně - Š. Nýčová​

06.04.2016

10

R 10 140 16

Výsledek výběrového řízení na Návrh loga MČ Praha – Zbraslav​

06.04.2016

10

R 10 141 16

Výběrové řízení na Technický dozor investora v rámci realizace ​...

06.04.2016

10

R 10 142 16

Podání připomínek k příloze číslo 1 Nařízení č. 9/2011 Sb.​ ...

06.04.2016

10

R 10 143 16

Jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek ​...

06.04.2016

10

R 10 144 16

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu MČ Praha - Zbraslav​

06.04.2016

10

R 10 145 16

Závěrečná zpráva z analýzy rozvojového potenciálu ÚMČ Praha-Zbraslav

06.04.2016

10

R 10 146 16

Smlouva Zbraslavské jarmarky​

06.04.2016

10

R 10 147 16

Finanční pomoc pro občana MČ Praha - Zbraslav v tíživé životní situaci​

06.04.2016

10

R 10 148 16

Údržba veřejné zeleně ve správě MČ Praha - Zbraslav 2016 - výběr ​...

06.04.2016

10

R 10 149 16

Rozpočtové opatření číslo 5/2016 a 6/2016 - participativní rozpočet

06.04.2016

10

R 10 150 16

Stanovisko MČPZ k úpravám ÚP​

06.04.2016

11

R 11 151 16

Polyfunční dům Zbraslav, Kaškova č. p. 615, Praha-Zbraslav

19.04.2016

11

R 11 152 16

Zpráva o stavebním řízení "Stavba zdravotnického zařízení v ...

19.04.2016

11

R 11 153 16

Zpráva o jednáních se ZO ČZS Zbraslav - Kamínka

19.04.2016

11

R 11 154 16

Lávka pro pěší, k. ú. Radotín

19.04.2016

11

R 11 155 16

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2379 ...

19.04.2016

11

R 11 156 16

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2344/1 ...

19.04.2016

11

R 11 157 16

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti ...

19.04.2016

11

R 11 158 16

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ...

19.04.2016

11

R 11 159 16

Žádost o změnu odběratele u odběrného místa elektrické energie ...

19.04.2016

11

R 11 160 16

Uzavření smlouvy o dílo za účelem opravy objektu bývalé obecní ...

19.04.2016

11

R 11 161 16

Nabídka pronájmu bytu č. 81 v bytovém domě Lomařská 820 ...

19.04.2016

11

R 11 162 16

Výběrové řízení na plnění zakázky malého rozsahu "Dodávka ...

19.04.2016

11

R 11 163 16

Záměr veřejné zakázky - Revitalizace plochy nábřeží U Malé řeky

19.04.2016

11

R 11 164 16

Závěrečný účet za rok 2015

19.04.2016

11

R 11 165 16

Besip Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav

19.04.2016

11

R 11 166 16

Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného ...

19.04.2016

11

R 11 167 16

Stanovení prázdninového provozu v MŠ a přerušení provozu v MŠ ...

19.04.2016

11

R 11 168 16

Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem

19.04.2016

11

R 11 169 16

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

19.04.2016

11

R 11 170 16

Koncepce hospodaření s byty ve správě MČ Praha-Zbraslav

19.04.2016

11

R 11 171 16

Změna tajemníka Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

19.04.2016

11

R 11 172 16

Žádost o dotaci - celoměstský program podpory projektů v rámci ...

19.04.2016

11

R 11 173 16

Rozpočtové opatření číslo 7/2016 a Rozpočtové opatření číslo 8/2016

19.04.2016

11

R 11 174 16

Žádost o povolení prodeje textilu

19.04.2016

11

R 11 175 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

19.04.2016

11

R 11 176 16

Pronájem Divadla Jana Kašky - M. Trnavský

19.04.2016

11

R 11 177 16

Stanovení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

19.04.2016

11

R 11 178 16

Plná moc k projednání návrhu stavby "Modulární kontejnerové ...

19.04.2016

12

R 12 179 16

Program 2/2016 pro poskytování dotací MČ Praha-Zbraslav v oblasti ...

25.04.2016

12

R 12 180 16

Hodnocení Zbraslavských novin 2016

25.04.2016

12

R 12 181 16

Žádost o poskytnutí dotace OP PPR - Komunitní centrum Zbraslav

25.04.2016

12

R 12 182 16

Stanovení rozšířeného programu jednání ZMČ dne 09.05.2016

25.04.2016

13

R 13 183 16

Nabídka odprodeje garáže v ulici Nad Parkem stojící na pozemku ...

02.05.2016

13

R 13 184 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků parc. č. 2868/1 o výměře ...

02.05.2016

13

R 13 185 16

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 34, k. ú. Zbraslav předem ...

02.05.2016

13

R 13 186 16

Smlouva o dílo "Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny

02.05.2016

13

R 13 187 16

Prodloužení nájmu bytu č. 128/4 v bytovém domě Žofie Podlipské ...

02.05.2016

13

R 13 188 16

Prodloužení nájmu bytu č. 80 v ulici Lomařská č. p. 820, Praha-Zbraslav

02.05.2016

13

R 13 189 16

Prodloužení nájmu služebního bytu č. 84 v ulici Lomařská č. p. 821, ...

02.05.2016

13

R 13 190 16

Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 2 v objektu U Lékárny č. p. 592

02.05.2016

13

R 13 191 16

Výběrové řízení: "Odstranění vlhkosti sklepních prostor Základní školy ...

02.05.2016

13

R 13 192 16

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - "Oslava narozenin ...

02.05.2016

13

R 13 193 16

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - "Karel IV. u hrobu ...

02.05.2016

13

R 13 194 16

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti ZŠ Vladislava Vančury na MŠMT

02.05.2016

13

R 13 195 16

Organizační řád R 06/2016 platný od 1.6.2016

02.05.2016

13

R 13 196 16

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru obci Dolní ...

02.05.2016

13

R 13 197 16

Uzavření Pojistné smlouvy č. 53753807-28 na vozidlo Škoda Fabia Combi

02.05.2016

13

R 13 198 16

Uzavření pojistné smlouvy č. 54696419-10 na vozidlo Iveco Bucher ...

02.05.2016

13

R 13 199 16

Rozpočtové opatření č. 09/2016

02.05.2016

13

R 13 200 16

Rozpočtové opatření č. 10/2016

02.05.2016

14

R 14 201 16

Rozpočtové opatření č. 11/2015

09.05.2016

14

R 14 202 16

Rezignace člena Kontrolního výboru

09.05.2016

14

R 14 203 16

Darovací smlouva - na podporu akce oslavy narozenin Karla IV. ...

09.05.2016

14

R 14 204 16

Darovací smlouva - na podporu akce oslavy narozenin Karla IV. ...

09.05.2016

14

R 14 205 16

Darovací smlouva - na podporu akce oslavy narozenin Karla IV. ...

09.05.2016

14

R 14 206 16

Darovací smlouva - na podporu akce oslavy narozenin Karla IV. ...

09.05.2016

14

R 14 207 16

Darovací smlouva - na podporu akce oslavy narozenin Karla IV. ...

09.05.2016

14

R 14 208 16

Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na podporu akce ...

09.05.2016

14

R 14 209 16

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí parc. č. 34

09.05.2016

15

R 15 210 16

Výběrové řízení - Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Nad Parkem ...

12.05.2016

16

R 16 211 16

Odkup pozemku parc.č. 3163/27 o výměře 104 m² k.ú. Zbraslav ...

17.05.2016

16

R 16 212 16

Záměr odprodat pozemek parc.č. 2025/12 o výměře 9 m² v k.ú.​ ...

17.05.2016

16

R 16 213 16

Záměr odprodat pozemky parc.č. 2025/17 o výměře 3 m² a​ ...

17.05.2016

16

R 16 214 16

Uzavření smlouvy o dílo za účelem realizace akce: Odstranění ​...

17.05.2016

16

R 16 215 16

Příkazní smlouva na zajištění technického dozoru investora ​při ...

17.05.2016

16

R 16 216 16

Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících

17.05.2016

16

R 16 217 16

Smlouva o přijetí nadačního příspěvku na akci Výsadba ​stromořadí ...

17.05.2016

16

R 16 218 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

17.05.2016

16

R 16 219 16

Výběrové řízení "Technický dozor investora - Rozšíření ZŠ ​Vladislava ...

17.05.2016

16

R 16 220 16

Dodávka komunální techniky - výběr dodavatele

17.05.2016

16

R 16 221 16

Účetní závěrky příspěvkových organizací

17.05.2016

17

R 17 222 16

Uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 34, ...

18.05.2016

17

R 17 223 16

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace ZŠ ...

18.05.2016

17

R 17 224 16

Zateplení bytového domu č.p. 868 a 869, Gutfreundova ul., Zbraslav

18.05.2016

18 

R 18 225 16

Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku ...

30.05.2016

18

R 18 226 16

Pronájem bytu č. 81 v bytovém domě Lomařská č. p. 820, Praha-Zbraslav

30.05.2016

18

R 18 227 16

Záměr pronajmout nebytový prostor v části budovy bez čísla popisného ...

30.05.2016

18

R 18 228 16

Žádost o úhradu nákladů provedené rekonstrukce elektroinstalace v ...

30.05.2016

18

R 18 229 16

Záměr veřejné zakázky - Rekonstrukce bytu č. 107 v bytovém domě ...

30.05.2016

18

R 18 230 16

Záměr veřejné zakázky - Manažer projektu - Rozšíření ZŠ Vladislava ...

30.05.2016

18

R 18 231 16

Příkazní smlouva - Činnost koordinátora BOZP Rozšíření ZŠ Vladislava ...

30.05.2016

18

R 18 232 16

ZŠ - Žádost o změnu v rejstříku škol - výmaz školního klubu

30.05.2016

18

R 18 233 16

Participativní rozpočet pro rok 2017

30.05.2016

18

R 18 234 16

Odpis pohledávky - poplatky ze psa

30.05.2016

18

R 18 235 16

Pověření řízením Odboru majetku, investic a rozvoje

30.05.2016

18

R 18 236 16

Rozpočtové opatření 12/2016

30.05.2016

18

R 18 237 16

Odstoupení člena Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

30.05.2016

18

R 18 238 16

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

30.05.2016

19

R 19 239 16

Sejmutý Záměr - Odprodat pozemek parc. č. 2025/12 o výměře 9 m2 ...

13.06.2016

19

R 19 240 16

Sejmutý Záměr - Odprodat pozemky parc. č. 2025/17 o výměře 3 m2 ...

13.06.2016

19

R 19 241 16

Záměr Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny

13.06.2016

19

R 19 242 16

Uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti

13.06.2016

19

R 19 243 16

Souhlas s uzavřením dodatků ke Smlouvám o nájmu bytu zvláštního určení

13.06.2016

19

R 19 244 16

Prodloužení nájmu školního bytu č. 1 v ulici U Lékárny 592

13.06.2016

19

R 19 245 16

Koncepce hospodaření s byty ve správě MČ Praha-Zbraslav - návrh ...

13.06.2016

19

R 19 246 16

Jmenování vedoucí odboru a stanovení platu

13.06.2016

19

R 19 247 16

Program 2/2016 Výzva - Komunitní projekty

13.06.2016

19

R 19 248 16

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizaci MŠ

13.06.2016

19

R 19 249 16

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizaci MŠ

13.06.2016

19

R 19 250 16

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizaci ...

13.06.2016

19

R 19 251 16

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizaci ZUŠ

13.06.2016

19

R 19 252 16

Žádost o zábor veřejného prostranství za účelem prodeje

13.06.2016

19

R 19 253 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

13.06.2016

20

R 20 254 16

Návrh na shválení měsíčního příspěvku na preventivní úhradu nájmů ...

20.06.2016

21

R 21 255 16

Podlimitní VZ na dodávky "ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav-Dod...

27.06.2016

21

R 21 256 16

Podlimitní VZ na dodávky "Rozšíření kapacity ZŠ Vladislava Vančury, ....

27.06.2016

21

R 21 257 16

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 27.8.2010 se ...

27.06.2016

21

R 21 258 16

Zánik věcného práva předkupního a zník zástavního práva vůči Bytovému ...

27.06.2016

21

R 21 259 16

Návrh na uzavření nájemních smluv v DsPS

27.06.2016

21

R 21 260 16

Uzavření Dodatku č. 8 k Nájemní smlouvě ze dne 28.2.2007 k bytu č. 107 ...

27.06.2016

21

R 21 261 16

Výpůjčka Obřadní síně v Městském domě za účelem pořádání veřejně ...

27.06.2016

21

R 21 262 16

Zajištění poskytování lékařské služby první pomoci v objektu U Včely ...

27.06.2016

21

R 21 263 16

Rozpočtové opatření 13/2016

27.06.2016

21

R 21 264 16

Rozpočtové opatření 14/2016

27.06.2016

21

R 21 265 16

Rozpočtové opatření 15/2016

27.06.2016

21

R 21 266 16

Rozpočtové opatření 16/2016

27.06.2016

21

R 21 267 16

Rozpočtové opatření 17/2016

27.06.2016

21

R 21 268 16

Návrh na odpis pohledávky

27.06.2016

21

R 21 269 16

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace ...

27.06.2016

21

R 21 270 16

Informace k zákonu 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění ...

27.06.2016

21

R 21 271 16

Směrnice o smlouvách S 07/2016

27.06.2016

21

R 21 272 16

Stanovení platu vedoucí Odboru správních věcí

27.06.2016

21

R 21 273 16

Stanovení mimořádných odměn vedoucím ÚMČ Praha-Zbraslav

27.06.2016

22

R 22 274 16

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace ZŠ Vladislava ...

29.06.2016

22

R 22 275 16

Polyfunkční objekt Praha-Zbraslav na pozemku parc. č. 2025/2, k. ú. ...

29.06.2016

22

R 22 276 16

Přístavba a stavební úpravy pneuservisu - mycí linka, Praha-Zbraslav ...

29.06.2016

22

R 22 277 16

Stavební úpravy stávajícího krovu RD - Karla Michala 70, Praha-Zbraslav ...

29.06.2016

22

R 22 278 16

"Odstranění vlhkosti sklepních prostor Základní školy Vladislava Vančury ...

29.06.2016

22

R 22 279 16

Nabídka spolupráce na projektu zaměřeném na implementaci Vládní ...

29.06.2016

22

R 22 280 16

Odměna ředitelce MŠ Nad Parkem - Mgr. et Mgr. K. Weberové Kuchařové

29.06.2016

22

R 22 281 16

Odměna řediteli ZŠ - Mgr. Jiřímu Kovaříkovi

29.06.2016

22

R 22 282 16

Odměna řediteli ZUŠ - Mgr. Karlu Nedomovi

29.06.2016

22

R 22 283 16

Odměna ředitelce ZŠS - Renatě Sellákové

29.06.2016

23

R 23 284 16

Revokace Usnesení R 21 256 16 ze dne 27.6.2016

21.07.2016

23

R 23 285 16

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav - Jednací řízení bez ...

21.07.2016

23

R 23 286 16

Prodloužení nájmu služebního bytu č. 4/62 v ulici U Malé řeky 626 ...

21.07.2016

23

R 23 287 16

Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o přijetí nového člena do ...

21.07.2016

23

R 23 288 16

Vyjádření k Záměru ke tvorbě nové obecně závazné vyhlášky hl. m.. ...

21.07.2016

23

R 23 289 16

Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, Střední ...

21.07.2016

23

R 23 290 16

Uzavření Smlouvy o spolupořádání 21. ročníku Mezinárodního festivalu ...

21.07.2016

23

R 23 291 16

Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl OSA

21.07.2016

23

R 23 292 16

Výpověď účastnické smlouvy T-Mobile Czech Republic, a. s.

21.07.2016

23

R 23 293 16

Uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb - Vodafone Czech Republic

21.07.2016

23

R 23 294 16

Uzavření Pojistné smlouvy č. 8475532-16 na vozidlo traktor Branson 2500

21.07.2016

23

R 23 295 16

Finanční dar - příspěvek na zálivkovou vodu

21.07.2016

23

R 23 296 16

Žádost o povolení hostování cirkusu Bernes na pozemku před dětským ...

21.07.2016

23

R 23 297 16

Žádost o povolení záboru parkoviště na Zbraslavském náměstí dne ...

21.07.2016

23

R 23 298 16

Uzavření Smlouvy o vytvoření autorského díla "Barevná Zbraslav ...

21.07.2016

23

R 23 299 16

Schválení Záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace MŠ Nad ...

21.07.2016

23

R 23 300 16

Vyhodnocení Podlimitní veřejné zakázky na dodávky "ZŠ Vladislava ...

21.07.2016

23

R 23 301 16

Svěření pravomoci uzavírání smluv o poskytnutí pečovatlské služby

21.07.2016

23

R 23 302 16

Stanovení platu vedoucího Odboru místního hospodářství

21.07.2016

24

R 24 303 16

Podnět na Změnu ÚP SÚ HMP č. 508 - parc. č. 3205/3, k. ú. Zbraslav

08.08.2016

24

R 24 304 16

Užívání pozemku parc. č. 2909/1, k. ú. Zbraslav - Sluneční město, pro ...

08.08.2016

24

R 24 305 16

Uzavření Nájemní smlouvy o části pozemku za účelem vystavení ...

08.08.2016

24

R 24 306 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce uměleckého díla - Definitivní model ...

08.08.2016

24

R 24 307 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 v DsPS, U Včely 1442, ...

08.08.2016

24

R 24 308 16

Přidělení bytových jednotek v DsPS

08.08.2016

24

R 24 309 16

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Revitalizace objektu ...

08.08.2016

24

R 24 310 16

Záměr veřejné zakázky - Implementace knihovního systému Koha

08.08.2016

24

R 24 311 16

Svěření pravomoci uzavírání licenčních smluv - OSA

08.08.2016

24

R 24 312 16

Uzavření Dodatku k licenční smlouvě se společností TRIADA, s. r. o.

08.08.2016

24

R 24 313 16

Pronájem Divadla Jana Kašky - Veteran Car Club

08.08.2016

24

R 24 314 16

Pronájem Divadla Jana Kašky - Amatérská divadelní asociace

08.08.2016

24

R 24 315 16

Žádost o povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí

08.08.2016

24

R 24 316 16

Rozpočtové opatření 18/2016

08.08.2016

24

R 24 317 16

Rozpočtové opatření 19/2016

08.08.2016

24

R 24 318 16

Investiční požadavky MČ z rozpočtu MHMP

08.08.2016

24

R 24 319 16

Harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2017

08.08.2016

24

R 24 320 16

Jmenování vedoucí Odboru financí a rozpočtu ÚMČ Praha-Zbraslav

08.08.2016

24

R 24 321 16

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci MŠ Matjuchinova

08.08.2016

24

R 24 322 16

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci MŠ Nad Parkem

08.08.2016

24

R 24 323 16

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci Zařízení školního ...

08.08.2016

24

R 24 324 16

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci ZŠ Vladislava Vančury

08.08.2016

24

R 24 325 16

Veřejnoprávní kontrola v příspěvkové organizaci ZUŠ Praha-Zbraslav

08.08.2016

25

R 25 326 16

Pojistná smlouva č. 2732317724 - pojištění uměleckého díla Definitivní..

17.08.2016

25

R 25 327 16

Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav - Dodatek č. 2 ke ...

17.08.2016

25

R 25 328 16

"ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav" jednací řízení bez ...

17.08.2016

26

R 26 329 16

Územní studie Horní Zbraslav - Nad Kamínkou

31.08.2016

26

R 26 330 16

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské..

31.08.2016

26

R 26 331 16

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 2344/1

31.08.2016

26

R 26 332 16

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 2344/1

31.08.2016

26

R 26 333 16

Ukončení nájemní smlouvy č. 148/2011 ze dne 26.9.2011 na pronájem ...

31.08.2016

26

R 26 334 16

Ukončení nájemní smlouvy č. 195/2011 ze dne 16.12.2011 na ...

31.08.2016

26

R 26 335 16

Žádost o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy s bezúplatným ...

31.08.2016

26

R 26 336 16

Žádost o vybudování kanalizace v Lahovicích, ulice Spodní, Lahovská, ...

31.08.2016

26

R 26 337 16

Žádost občanů územní části Závist o vydání územního souhlasu s ...

31.08.2016

26

R 26 338 16

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace ...

31.08.2016

26

R 26 339 16

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu "Praha-Zbraslav: ...

31.08.2016

26

R 26 340 16

Dokumentace na přístavbu a stavební úpravy stávajícího RD čp. 292 ...

31.08.2016

26

R 26 341 16

Oprava a zvednutí střechy RD čp. 90, dokumentace pro územní ...

31.08.2016

26

R 26 342 16

Přístavba a stavební úpravy pneuservisu - mycí linka, Praha-Zbraslav ...

31.08.2016

26

R 26 343 16

Souhlas s umístěním stavby - garáž na pozemku parc. č. 1314/49 ...

31.08.2016

26

R 26 344 16

Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 2874/92 v k. ú. ...

31.08.2016

26

R 26 345 16

Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1856 a 1855 v ...

31.08.2016

26

R 26 346 16

Stanovisko k žádosti MHMP - návrh směny částí pozemků v k. ú. ...

31.08.2016

26

R 26 347 16

Stanovisko k žádosti o povolení umístění reklamní plochy na pozemku ...

31.08.2016

26

R 26 348 16

Stanovisko k žádosti o povolení akce Českého automotoklubu ...

31.08.2016

26

R 26 349 16

Licenční smlouva č. 1039/2016 na využívání mapové aplikace ...

31.08.2016

26

R 26 350 16

Uzavření Smlouvy o poskytování služeb-provoz aplikace Klikací rozpočet

31.08.2016

26

R 26 351 16

Oznámení zřizovatele pro ředitelku příspěvkové organizace MŠ ...

31.08.2016

26

R 26 352 16

Záměr podání žádosti o podporu projektu "Sportoviště Zbraslav" v ...

31.08.2016

26

R 26 353 16

Výběrové řízení na služby "Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny" ...

31.08.2016

26

R 26 354 16

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka ...

31.08.2016

26

R 26 355 16

Rozpočtové opatření 20/2016

31.08.2016

26

R 26 356 16

Uzavření smlouvy o dílo - osazení uměleckého díla, sochy sv. Václava ...

31.08.2016

26

R 26 357 16

Rozpočtové opatření 21/2016

31.08.2016

26

R 26 358 16

Rozpočtové opatření 22/2016

31.08.2016

26

R 26 359 16

Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových ...

31.08.2016

26

R 26 360 16

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ...

31.08.2016

26

R 26 361 16

Směrnice č. S 08/2016, Pravidla pro přípravu a předkládání ...

31.08.2016

26

R 26 362 16

Směrnice o smlouvách č. S 07/2016, Příloha č. 6

31.08.2016

26

R 26 363 16

Prominutí poplatku za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav

31.08.2016

26

R 26 364 16

Stanovení programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

31.08.2016

26

R 26 365 16

Odstoupení od záměru pronajmout nebytový prostor o výměře ...

31.08.2016

27

R 27 366 16

Rozpočtové opatření 23/2016

05.09.2016

27

R 27 367 16

Partnerství s francouzským městem Sommiéres

05.09.2016

27

R 27 368 16

"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav" - zateplení ...

05.09.2016

28

R 28 369 16

Účast MČ Praha-Zbraslav ve veřejné dražbě nemovitostí - pozemků ...

12.09.2016

29

R 29 370 16

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1519/1 o výměře 362 m2 v k. ú. ...

19.09.2016

29

R 29 371 16

Záměr pronajmout pozemky parc. č. 1342/2 o výměře 134 m2 ...

19.09.2016

29

R 29 372 16

Odkup pozemků parc. č. 557/1, 557/18, 557/20, 557/22, 557/23, ...

19.09.2016

29

R 29 373 16

Žádost o přidělení služebního bytu

19.09.2016

29

R 29 374 16

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 23.3.2016 - č.j.: ...

19.09.2016

29

R 29 375 16

Žádost o snížení nájemného

19.09.2016

29

R 29 376 16

Žádost o splátkový kalendář - vyúčtování služeb 2015, ASČR

19.09.2016

29

R 29 377 16

Příkazní smlouva SIPO 01 - 297/2016

19.09.2016

29

R 29 378 16

Určení platu ředitelce MŠ Matjuchinova s účinností od 1. září 2016

19.09.2016

29

R 29 379 16

Určení platu ředitelce MŠ Nad Parkem s účinností od 1. září 2016

19.09.2016

29

R 29 380 16

Určení platu ředitelce Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav, ...

19.09.2016

29

R 29 381 16

Určení platu řediteli ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, s ...

19.09.2016

29

R 29 382 16

Určení platu řediteli ZUŠ Praha-Zbraslav s účinností od 1. září 2016

19.09.2016

29

R 29 383 16

Stanovisko k žádosti o souhlas zřizovatele s převedením výnosu ...

19.09.2016

29

R 29 384 16

Uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu - Musica da chiessa

19.09.2016

29

R 29 385 16

Žádost o povolení k natáčení scénografických dotáček k inscenaci ...

19.09.2016

29

R 29 386 16

Záštita MČ Praha-Zbraslav nad výstavou Zbraslavské madony

19.09.2016

29

R 29 387 16

Uzavření darovací smlouvy - Kotěrovo centrum architektury, o.p.s.

19.09.2016

29

R 29 388 16

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ...

19.09.2016

29

R 29 389 16

Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ...

19.09.2016

29

R 29 390 16

Vyjádření k záměru novely OZV hlavního města Prahy a zákazu ...

19.09.2016

29

R 29 391 16

Nabídka spolupráce na realizaci projektu "Komunitní centrum"

19.09.2016

29

R 29 392 16

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu ...

19.09.2016

30

R 30 393 16

Dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu "Novostavba ...

03.10.2016

30

R 30 394 16

Dokumentace změny stavby před jejím dokončením rodinného domu ..

03.10.2016

30

R 30 395 16

Rekonstrukce a dostavba objektu prádelny - uzavření smlouvy na ...

03.10.2016

30

R 30 396 16

Žádost o převedení práv a povinností k bytové jednotce

03.10.2016

30

R 30 397 16

Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 2732317724 - budova ZŠ ...

03.10.2016

30

R 30 398 16

Smlouva o převodu správy majetku HMP ve prospěch MČ Praha ...

03.10.2016

30

R 30 399 16

Souhlas zřizovatele pro MŠ Nad Parkem k uzavření nájemní ...

03.10.2016

30

R 30 400 16

Uzavření Pojistné smlouvy č. 40264059-28 na vozidlo Škoda ...

03.10.2016

30

R 30 401 16

Uzavření Pojistné smlouvy č. 52118708-17 na vozidlo Bucher ...

03.10.2016

30

R 30 402 16

Uzavření trojstranné smlouvy o užití objektu - Slavnosti Elišky ...

03.10.2016

30

R 30 403 16

Předání práv a závazků investora k investiční akci "Revitalizace ...

03.10.2016

30

R 30 404 16

Schválení záměru veřejné zakázky příspěvkové organizace ...

03.10.2016

30

R 30 405 16

Svěření pravomoci zmocnitele k jednání jménem MČ

03.10.2016

30

R 30 406 16

Rozpočtové opatření 24/2016

03.10.2016

30

R 30 407 16

Uzavření darovací smlouvy - Fiscalis - Slavnosti Elišky Přemyslovny

03.10.2016

30

R 30 408 16

Uzavření darovací smlouvy - Gmuzdek - Slavnosti Elišky Přemyslovny

03.10.2016

30

R 30 409 16

Uzavření darovací smlouvy - Mapol - Slavnosti Elišky Přemyslovny

03.10.2016

30

R 30 410 16

Uzavření darovací smlouvy - UJP - Slavnosti Elišky Přemyslovny

03.10.2016

30

R 30 411 16

Uzavření darovací smlouvy - Velkotržnice - Slavnosti E. Přemyslovny

03.10.2016

30

R 30 412 16

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu - Koncert Vivar Carolus ...

03.10.2016

30

R 30 413 16

Smlouva o dramaturgické a organizační přípravě akce Slavnosti ...

03.10.2016

30

R 30 414 16

Smlouva o dramaturgické a organizační přípravě šermířských ...

03.10.2016

30

R 30 415 16

Smlouva o moderování programu Obrazy ze středověkého života ...

03.10.2016

30

R 30 416 16

Smlouva o zajištění a realizaci Obrazů ze středověkého života v ...

03.10.2016

30

R 30 417 16

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském ...

03.10.2016

31

R 31 418 16

Stanovisko MČ Praha-Zbraslav k podnětům na změny ÚP SÚ HMP

17.10.2016

31

R 31 419 16

"Kulturně komunitní centrum Praha-Zbraslav" - uzavření smlouvy na ...

17.10.2016

31

R 31 420 16

Prodej pozemku parc. č. 1519/1 o výměře 363 m2, k. ú. Zbraslav

17.10.2016

31

R 31 421 16

Pronájem pozemků parc. č. 1324/2 o výměře 134 m2, parc. č. 1326 ...

17.10.2016

31

R 31 422 16

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadní vod s PVK, a. s.

17.10.2016

31

R 31 423 16

Uzavření dohody o narovnání ve věci realizace investiční akce: ...

17.10.2016

31

R 31 424 16

Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Snížení energetických ztrát ZŠ ...

17.10.2016

31

R 31 425 16

Souhlas se zpracováním žádosti o dotaci - Kulturně komunitní ...

17.10.2016

31

R 31 426 16

Změna závazného ukazatele hospodaření - ZŠ Vladislava Vančury

17.10.2016

31

R 31 427 16

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ...

17.10.2016

31

R 31 428 16

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Zimní ...

17.10.2016

31

R 31 429 16

Výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Zimní ...

17.10.2016

31

R 31 430 16

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu ...

17.10.2016

31

R 31 431 16

Záměr veřejné zakázky malého rozsahu "Obnova aleje v ulici Elišky ...

17.10.2016

31

R 31 432 16

Žádost o povolení prodeje ovoce a zeleniny na Zbraslavském náměstí

17.10.2016

31

R 31 433 16

Poskytnutí finančního daru fyzické osobě

17.10.2016

31

R 31 434 16

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu MČ Praha-Zbraslav

17.10.2016

31

R 31 435 16

Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků MČ Praha ...

17.10.2016

31

R 31 436 16

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha-Zbraslav za rok 2016

17.10.2016

31

R 31 437 16

Rozpočtové opatření 25/2016

17.10.2016

31

R 31 438 16

Pravidla rozpočtového provizoria

17.10.2016

31

R 31 439 16

Složení členů Krizového a povodňového štábu MČ Praha-Zbraslav

17.10.2016

31

R 31 440 16

Stanovení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

17.10.2016

31

R 31 441 16

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení RD Havlín, ...

17.10.2016

31

R 31 442 16

Studie bytového domu v ul. Elišky Přemyslovny čp. 443, k. ú. Zbraslav

17.10.2016

31

R 31 443 16

Dokumentace k dodatečnému povolení stavby rodinného domu na ...

17.10.2016

31

R 31 444 16

Dokumentace pro stavební povolení Přestavby a nástavby stávající ...

17.10.2016

31

R 31 445 16

Dokumentace pro stavební povolení přístavba RD č. p. 1121, Praha ...

17.10.2016

31

R 31 446 16

Stanovisko k žádosti Hl. m. Prahy - prodej nemovitosti č. p. 121 v ...

17.10.2016

32

R 32 447 16

Rekonstrukce chodníků a vozovky na Zbraslavském náměstí

19.10.2016

32

R 32 448 16

Záměr výpůjčit pozemky parc. č. 37 o výměře 679 m2, parc. č. 1604 ...

19.10.2016

33

R 33 449 16

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ...

31.10.2016

33

R 33 450 16

Smlouva o nájmu bytu č. 54 v objektu Hauptova 596, Praha-Zbraslav

31.10.2016

33

R 33 451 16

Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení

31.10.2016

33

R 33 452 16

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o ...

31.10.2016

33

R 33 453 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227..

31.10.2016

33

R 33 454 16

Uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení Víceúčelových hřišť a ...

31.10.2016

33

R 33 455 16

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ...

31.10.2016

33

R 33 456 16

Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu 133 510 ...

31.10.2016

33

R 33 457 16

Dodatek č. 1 ke smlouvy o poskytování servisu kancelářské techniky ...

31.10.2016

33

R 33 458 16

Plán veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací

31.10.2016

33

R 33 459 16

Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN Zbraslav

31.10.2016

33

R 33 460 16

Smlouva o implementaci a poskytování technické podpory - ...

31.10.2016

33

R 33 461 16

Zimní údržba komunikací na Zbraslavi 2016/2017

31.10.2016

33

R 33 462 16

Zimní údržba chodníků na Zbraslavi 2016/2017

31.10.2016

33

R 33 463 16

Žádost MHMP o stanovisko k předvánočnímu prodeji ryb - p. Brejcha

31.10.2016

33

R 33 464 16

Jmenování tajemnice Finančního výboru ZMČ Praha-Zbraslav

31.10.2016

33

R 33 465 16

Sloučení Komise investiční a strategického plánování a Komise ...

31.10.2016

33

R 33 466 16

Rozpočtové opatření 26/2016

31.10.2016

34

R 34 467 16

"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury" - Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ...

07.11.2016

34

R 34 468 16

"Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav" - Dodatek č. 3 ...

07.11.2016

34

R 34 469 16

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.9.2005 - ...

07.11.2016

34

R 34 470 16

Veřejná zakázka na dodávky "MČ Praha-Zbraslav - Dodávka ...

07.11.2016

34

R 34 471 16

Uzavření smlouvy o poskytnutí prostor k realizaci díla a udělení ...

07.11.2016

34

R 34 472 16

Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru pro SH ...

07.11.2016

34

R 34 473 16

Rezignace na funkci člena Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav ...

07.11.2016

34

R 34 474 16

Rozpočtové opatření č. 27/2016

07.11.2016

34

R 34 475 16

Rozpočtové opatření č. 28/2016 a pověření k provádění ...

07.11.2016

35

R 35 476 16

Výzva k podání nabídky malého rozsahu "Správa a údržba hřbitova a ...

14.11.2016

35

R 35 477 16

Jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci ...

14.11.2016

35

R 35 478 16

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu - Adventní koncert

14.11.2016

35

R 35 479 16

Rozpočtové opatření 29/2016

14.11.2016

35

R 35 480 16

Rozpočtové opatření 30/2016

14.11.2016

35

R 35 481 16

Smlouva o poskytování aplikačního software - GRAND, s. r. o.

14.11.2016

35

R 35 482 16

Poskytnutí finančního daru právnické osobě - Dětské centrum Paprsek

14.11.2016

35

R 35 483 16

Uzavření smlouvy o pronájmu vánočních dekorů

14.11.2016

36

R 36 484 16

Dokumentace pro územní řízení "Výstavba zemního vedení sítě ...

28.11.2016

36

R 36 485 16

Souhlas s úpravou vnitřní dispozice nemovitosti stojící na pozemku ...

28.11.2016

36

R 36 486 16

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře ..

28.11.2016

36

R 36 487 16

Uzavření Smlouvy o Vvpůjčce pavilonu J2 v objektu Žabovřeská 1227, ...

28.11.2016

36

R 36 488 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčc místnosti č. 214 v Domě s pečovatelskou ...

28.11.2016

36

R 36 489 16

Žádost o ukončení nájmu služebního bytu

28.11.2016

36

R 36 490 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 1 u provozovny ...

28.11.2016

36

R 36 491 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č. 6 u provozovny ...

28.11.2016

36

R 36 492 16

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Multimediální ...

28.11.2016

36

R 36 493 16

Uzavření Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky ...

28.11.2016

36

R 36 494 16

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek - ...

28.11.2016

36

R 36 495 16

Složení Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost

28.11.2016

36

R 36 496 16

Svěření nevyhrazených pravomocí Rady MČ Praha-Zbraslav při ...

28.11.2016

36

R 36 497 16

Finanční příspěvek pro zbraslavské děti

28.11.2016

36

R 36 498 16

Uzavření darovací smlouvy o přijetí účelového finančního daru

28.11.2016

36

R 36 499 16

Rozpočtové opatření 31/2016

28.11.2016

36

R 36 500 16

Rozpočtové opatření 32/2016

28.11.2016

36

R 36 501 16

Rozpočtové opatření 33/2016

28.11.2016

36

R 36 502 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

28.11.2016

36

R 36 503 16

Žádost o povolení prodeje vánočních stromků na Zbraslavském nám.

28.11.2016

37

R 37 504 16

Připomínka MČ Praha – Zbraslav k projednávané Vlně celoměstsky ...

12.12.2016

37

R 37 505 16

Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem stojící na pozemku ...

12.12.2016

37

R 37 506 16

Studie výstavby 7 řadových rodinných domů, poz. parc. č. 2465/2, ...

12.12.2016

37

R 37 507 16

"Polyfunkční dům Zbraslav", Kaškova č. p. 615, Praha - Zbraslav

12.12.2016

37

R 37 508 16

Dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu „Novostavba ...

12.12.2016

37

R 37 509 16

Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace ...

12.12.2016

37

R 37 510 16

Uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ...

12.12.2016

37

R 37 511 16

Stavba kanalizační přípojky pro objekt rodinného domu, ul. Na Plácku ...

12.12.2016

37

R 37 512 16

Uzavření Smlouvy o výpůjčce venkovní nástěnky č.7 u provozovny ...

12.12.2016

37

R 37 513 16

Umístění 2 stojanů k projektu Pocta Elišce Přemyslovně na ...

12.12.2016

37

R 37 514 16

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Vybavení ...

12.12.2016

37

R 37 515 16

Svěření majetku MČ Praha–Zbraslav příspěvkové organizaci Základní..

12.12.2016

37

R 37 516 16

Svěření majetku MČ Praha–Zbraslav příspěvkové organizaci Zařízení...

12.12.2016

37

R 37 517 16

Změna závazného ukazetele hospodaření - MŠ Nad Parkem

12.12.2016

37

R 37 518 16

Žádost o přidělení místa v urnovém háji

12.12.2016

37

R 37 519 16

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření autorského díla ze dne 28.7.2016

12.12.2016

37

R 37 520 16

Uzavření Pojistné smlouvy sdružené pojištění souboru vozidel MČ ...

12.12.2016

37

R 37 521 16

Smlouva o zpracování ročního vyúčtování služeb bytů a nebytových ...

12.12.2016

37

R 37 522 16

Zvýšení ceny řádkové inzerce ve Zbraslavských novinách od 1.1.2017

12.12.2016

37

R 37 523 16

Veřejné zakázky - Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

12.12.2016

37

R 37 524 16

Poskytnutí finančního daru dvěma členům komise k projednávání ...

12.12.2016

37

R 37 525 16

Odměna ředitelce MŠ Matjuchinova – Dagmar Meisnerové

12.12.2016

37

R 37 526 16

Odměna ředitelce MŠ Nad Parkem – Mgr. et Mgr. Kamile Weberové ...

12.12.2016

37

R 37 527 16

Odměna ředitelce ZŠS – Renatě Sellákové

12.12.2016

37

R 37 528 16

Odměna řediteli ZŠ Vl. Vančury – Mgr. Jiřímu Kovaříkovi

12.12.2016

37

R 37 529 16

Odměna řediteli ZUŠ Praha – Zbraslav – Mgr. Karlu Nedomovi

12.12.2016

37

R 37 530 16

Rozpočtové opatření 34/2016

12.12.2016

37

R 37 531 16

Žádost o povolení prodeje rybích specialit na Zbraslavském náměstí

12.12.2016

38 R 38 532 16 Smlouva o připojení zařízení k distribuční soustavě - PREdistribuce, a. s. 21.12.2016
38 R 38 533 16 Výběr zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu "Rozvojová studie ... 21.12.2016
38 R 38 534 16 Uzavření Smlouvy o výpůjčce místnosti č. 214 o výměře 37,09 m2 v DsPS 21.12.2016
38 R 38 535 16 Správa a údržba hřbitova a urnového háje v Praze-Zbraslavi 2017/2018 21.12.2016
38 R 38 536 16 "Rozšíření ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav" - Dodatek č. 4 ke ... 21.12.2016
38 R 38 537 16 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pro akci "Pořízení lanové ... 21.12.2016
38 R 38 538 16 Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Nad Parkem 21.12.2016
38 R 38 539 16 Návrh na vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Matjuchinova 21.12.2016
38 R 38 540 16 Změna závazných ukazatelů hospodaření - ZŠ Vladislava Vančury 21.12.2016
38 R 38 541 16 Rozpočtové opatření 35/2016 21.12.2016
38 R 38 542 16 Rozpočtové opatření 36/2016 21.12.2016
38 R 38 543 16 Svěření majetku MČ Praha-Zbraslav příspěvkové organizaci Zařízení ... 21.12.2016
38 R 38 544 16 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu na dobu určitou a žádost ... 21.12.2016
38 R 38 545 16 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory ... 21.12.2016
 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

27.10.2020 20:40

Aktuální výška:

79 cm

27.10.2020 20:40

Aktuální výška:

481 cm

27.10.2020 20:40

Aktuální výška:

95 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

27.10.2020 20:00

Aktuální výška:

98 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální