Obsah

 

RMČ 2019

 

jednání

 usnesení

název

datum

1 R 1 0 19 Obnova kVN Golf Lipence + opto 09.01.2019
1 R 1 1 19 Dvojdům Zbraslav 09.01.2019
1 R 1 2 19 Stavební úpravy na pozemku RD č.p. 1548 09.01.2019
1 R 1 3 19 Přístavba k rodinnému domu čp. 272, ul. Nebeského, Praha-Zbraslav, na ... 09.01.2019
1 R 1 4 19 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu 09.01.2019
1 R 1 5 19 Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/44 o výměře 19 m² v k. ú. ... 09.01.2019
1 R 1 6 19 Změna přílohy č. 5 Bytové koncepce „Zásady pro přidělování bytů MČ ... 09.01.2019
2 R 2 7 19 Územní řízení stavby "Rozvoj areálu Zbraslav - areál Policejního prezidia ČR .. 16.01.2019
2 R 2 8 19 Prodloužení nájemní smlouvy a výměna bytu č. 39 na adrese El. Přemyslovny 16.01.2019
2 R 2 9 19 Návrh rozpočtu MČ Praha-Zbraslav na rok 2019 16.01.2019
2 R 2 10 19 Zřízení komisí Rady MČ Praha-Zbraslav 16.01.2019
2 R 2 11 19 Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 16.01.2019
2 R 2 12 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční finanční podpory - Dětské .. 16.01.2019
3 R 3 13 19 Žádost MHMP o stanovisko k prodeji id. 1/12 pozemků parc.č. 2387/1 a ... 23.01.2019
3 R 3 14 19 Záměr prodat část pozemku parc.č. 525 k.ú. Zbraslav o výměře 6,01 m² ... 23.01.2019
3 R 3 15 19 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ... 23.01.2019
3 R 3 16 19 Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení 23.01.2019
3 R 3 17 19 Umístění datového vedení do objektu Elišky Přemyslovny 399, Zbraslav 23.01.2019
3 R 3 18 19 Snížení nájemného v bytě č. 115 Nad Parkem 874, 156 00 Praha-Zbraslav 23.01.2019
3 R 3 19 19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 116 v DsPS, ... 23.01.2019
3 R 3 20 19 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Správa a údržba hřbitova a ... 23.01.2019
3 R 3 21 19 Jmenování hodnotící komise pro posuzování žádostí o dotace pro rok 2019 23.01.2019
3 R 3 22 19 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o ... 23.01.2019
4 R 4 23 19 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1016 o výměře 14 m2 v k. ú. ... 04.02.2019
4 R 4 24 19 Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne ... 04.02.2019
4 R 4 25 19 Záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 626, U Malé ... 04.02.2019
4 R 4 26 19 Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 21.1.2013 - DRIGA, s. r. o. 04.02.2019
4 R 4 27 19 Nabídka pronájmu bytu č. 77 v bytovém domě Lomařská 819, Praha-Zbraslav 04.02.2019
4 R 4 28 19 Smlouva o nájmu bytu č. 68 Vl. Vančury 631, 156 00 Praha-Zbraslav 04.02.2019
4 R 4 29 19 Souhlas s rekonstrukcí bytu č. 117 na adrese Zvonařská 898, 156 00 ... 04.02.2019
4 R 4 30 19 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „MČ Praha-Zbraslav –... 04.02.2019
4 R 4 31 19 FRP Services, s.r.o. - Smlouva o poskytování servisních služeb 04.02.2019
4 R 4 32 19 FRP Services, s.r.o. - Zpracovatelská smlouva 04.02.2019
4 R 4 33 19 Rekovace části Usnesení bodu II. č. R 44 508 18 a Dohoda o ukončení ... 04.02.2019
4 R 4 34 19 Souhlas zřizovatele k prodloužení nájemní smlouvy - Základní umělecká ... 04.02.2019
4 R 4 35 19 Darovací smlouva o přijetí účelového finančního daru 04.02.2019
4 R 4 36 19 Škodní a likvidační komise - jmenování člena 04.02.2019
4 R 4 37 19 Prominutí poplatků za zápisné do Místní knihovny Praha-Zbraslav 04.02.2019
4 R 4 38 19 Rozpočtové opatření 1/2019 04.02.2019
4 R 4 39 19 Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 - investiční rezerva ... 04.02.2019
4 R 4 40 19 Žádost o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 - investiční rezerva ... 04.02.2019
5 R 5 41 19 Návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP na pozemku parc. č. 2973, 2974, ... 18.02.2019
5 R 5 42 19 Návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP na pozemku parc. č. 2868/5 a ... 18.02.2019
5 R 5 43 19 Doplnění návrhu na pořízení změny ÚP SÚ HMP na pozemku parc. č. 3094 ... 18.02.2019
5 R 5 44 19 Pokládka elektronických komunikací v ulici U Pumpy a Na Vrškách 18.02.2019
5 R 5 45 19 Prodej pozemku parc.č. 525/5 o výměře 7 m² v k.ú. Zbraslav 18.02.2019
5 R 5 46 19 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1016 o výměře 14 m² v k. ú. ... 18.02.2019
5 R 5 47 19 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1016 o výměře 17,25 m² v k. ú. ... 18.02.2019
5 R 5 48 19 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 3305 o výměře 23 m² v ... 18.02.2019
5 R 5 49 19 Souhlas s rekonstrukcí bytové jednotky č. 307 v DsPS 18.02.2019
5 R 5 50 19 Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 301 v DsPS Praha-Zbraslav 18.02.2019
5 R 5 51 19 Výběrové řízení na „Údržbu zeleně a veřejných prostranství“ na pozemcích ... 18.02.2019
5 R 5 52 19 Pověření komise k provedení potřebných úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb. .. 18.02.2019
5 R 5 53 19 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 18.02.2019
5 R 5 54 19 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí hmotného daru - Mateřská škola ... 18.02.2019
5 R 5 55 19 Výpůjčka výpočetní techniky od MHMP 18.02.2019
5 R 5 56 19 Návrh na zastavení exekuce a na změnu exekutora 18.02.2019
5 R 5 57 19 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 18.02.2019
5 R 5 58 19 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 18.02.2019
5 R 5 59 19 Poptávka po organizátorovi farmářských trhů v MČ Praha–Zbraslav ... 18.02.2019
5 R 5 60 19 Jmenování členů Stavební komise 18.02.2019
6 R 6 61 19 Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO ... 04.03.2019
6 R 6 62 19 Záměr prodat pozemek parc. č. 94/2 o výměře 1219 m² v k. ú. Zbraslav 04.03.2019
6 R 6 63 19 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1314/17 o výměře 21 m² ... 04.03.2019
6 R 6 64 19 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/1 o výměře 760 m² v k. ú. ... 04.03.2019
6 R 6 65 19 Pronájem části pozemku parc. č. 1016 o výměře 14 m² v k. ú. Zbraslav ... 04.03.2019
6 R 6 66 19 Uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy - pozemek pod garáží parc. ... 04.03.2019
6 R 6 67 19 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Blokové čištění místních ... 04.03.2019
6 R 6 68 19 Vyhodnocení veřejné zakázky „Technický dozor investora a koordinátor ... 04.03.2019
6 R 6 69 19 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 04.03.2019
6 R 6 70 19 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele ... 04.03.2019
6 R 6 71 19 Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného majetku - ZUŠ Praha-Zbraslav 04.03.2019
6 R 6 72 19 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí zisku za prodej vyřazeného majetku ... 04.03.2019
6 R 6 73 19 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 04.03.2019
6 R 6 74 19 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 04.03.2019
6 R 6 75 19 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 04.03.2019
6 R 6 76 19 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 04.03.2019
6 R 6 77 19 Protokol z veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené příspěvkové ... 04.03.2019
6 R 6 78 19 Žádost o pronájem tržního místa 04.03.2019
6 R 6 79 19 Poptávka po organizátorovi farmářských trhů – výběr uchazeče 04.03.2019
6 R 6 80 19 Připojení MČ Praha-Zbraslav k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 04.03.2019
6 R 6 81 19 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 04.03.2019
6 R 6 82 19 Uzavření smlouvy k zajištění dodávek elektrické energie 04.03.2019
6 R 6 83 19 Smlouva o výpůjčce č. VYP/32/03/000027/2019 04.03.2019
7 R 7 84 19 Architektonická soutěž „Zbraslavské náměstí“ 18.03.2019
7 R 7 85 19 Záměr prodat pozemek parc.č. 2884/29 o výměře 21 m² v k. ú. Zbraslav ... 18.03.2019
7 R 7 86 19 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1311/2 o výměře 23 m² ... 18.03.2019
7 R 7 87 19 Záměr pronajmout pozemek pod garáží parc. č. 1311/6 o výměře 22 m² ... 18.03.2019
7 R 7 88 19 Pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3305 o výměře 23 m² v k. ú. Zbraslav 18.03.2019
7 R 7 89 19 Pronájem části pozemku parc. č. 1016 o výměře 14 m² v k. ú. Zbraslav ,... 18.03.2019
7 R 7 90 19 Pronájem části pozemku parc. č. 1016 o výměře 17,25 m² v k. ú. Zbraslav, ... 18.03.2019
7 R 7 91 19 Žádost o prodloužení záboru na Zbraslavském náměstí před domem č.p. ... 18.03.2019
7 R 7 92 19 Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 3182/1 o výměře 1020 m² ... 18.03.2019
7 R 7 93 19 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 123/1 a parc. č. ... 18.03.2019
7 R 7 94 19 Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc.č. 2868/1 a ... 18.03.2019
7 R 7 95 19 Pronájem nebytového prostoru o výměře 177,37 m² v přízemí budovy ... 18.03.2019
7 R 7 96 19 Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 39 na adrese E. Přemyslovny ... 18.03.2019
7 R 7 97 19 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 77, Lomařská 819, 156 00 Praha-Zbraslav 18.03.2019
7 R 7 98 19 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 105 ul. Lomařská 824, 156 00 ... 18.03.2019
7 R 7 99 19 Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 213 v DsPS, U Včely 1442, ... 18.03.2019
7 R 7 100 19 Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 112 v DsPS, U Včely 1442, ... 18.03.2019
7 R 7 101 19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 115 v DsPS, ... 18.03.2019
7 R 7 102 19 Stavební úpravy bytu č. 307 v DsPS, U Včely 1442, 156 00 Praha-Zbraslav 18.03.2019
7 R 7 103 19 Vyhodnocení veřejné zakázky „Údržba zeleně a veřejných prostranství na ... 18.03.2019
7 R 7 104 19 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu "Ruční úklid veřejných prostranství ... 18.03.2019
7 R 7 105 19 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností CAMINO 88 ... 18.03.2019
7 R 7 106 19 SK Zbraslav - Rekonstrukce sportovních ploch v areálu fotbalového hřiště 18.03.2019
7 R 7 107 19 Návrh na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o zajištění bezplatného svozu a ... 18.03.2019
7 R 7 108 19 Návrh na bezúplatný převod vstupní cedule k fit parku, umístěné na ... 18.03.2019
7 R 7 109 19 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných MČ ... 18.03.2019
7 R 7 110 19 Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Nad Parkem 18.03.2019
7 R 7 111 19 Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav - dotace do 50.000 Kč 18.03.2019
7 R 7 112 19 Poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav - dotace nad 50.000 Kč 18.03.2019
7 R 7 113 19 Převzetí záštity nad konáním sportovní akce "Cukroušův Mazec" a souhlas ... 18.03.2019
7 R 7 114 19 Žádost o zapůjčení veřejného prostranství - Veteran Bicycle Club Zbraslav 18.03.2019
7 R 7 115 19 Noc kostelů 2019 - převzetí záštity 18.03.2019
7 R 7 116 19 Jmenování členů Školské komise 18.03.2019
7 R 7 117 19 Hodnocení Zbraslavských novin 2018 18.03.2019
7 R 7 118 19 Rozpočtové opatření 3006/2019 18.03.2019
7 R 7 119 19 Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 18.03.2019
7 R 7 120 19 Dar na rozvoj kulturního života, vzdělávání a ochranu životního prostředí ... 18.03.2019
8 R 8 121 19 Prodej pozemku parc. č. 94/2 o výměře 1219 m² k. ú. Zbraslav 22.03.2019
8 R 8 122 19 Záměr prodat část pozemku parc. č. 1146 v k. ú. Zbraslav na základě ... 22.03.2019
8 R 8 123 19 Revokace Usnesení č. R 6 82 19 ze dne 4.3.2019 22.03.2019
8 R 8 124 19 Revokace Usnesení č. R 6 64 19 a záměr pronajmout část pozemku ... 22.03.2019
8 R 8 125 19 Jmenování konkursní komise v konkursním řízení na vedoucí pracovní ... 22.03.2019
8 R 8 126 19 Vzorová smlouva - dotace do 50 tisíc 22.03.2019
8 R 8 127 19 Darovací smlouva – poskytnutí finančního daru na podporu akce Koncert ... 22.03.2019
8 R 8 128 19 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Údržba zeleně ... 22.03.2019
9 R 9 129 19 Náhrada V.V. Strnady 1. Etapa 03.04.2019
9 R 9 130 19 Přístavba a stavební úpravy RD Fuchsova 99  03.04.2019
9 R 9 131 19 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Pod Špitálem č.p. 371 Zbraslav 03.04.2019
9 R 9 132 19 Žádost o souhlas s umístěním zařízení staveniště na pozemku č.p. 1314/214 03.04.2019
9 R 9 133 19 Žádost MHMP o stanovisko k žádosti o prodej pozemků parc.č 534/10, ... 03.04.2019
9 R 9 134 19 Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1314/17 o výměře 21m² v k. ú. ... 03.04.2019
9 R 9 135 19 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 58 ul. Hauptova 596, 156 00 ... 03.04.2019
9 R 9 136 19 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.202 v DsPS, U Včely 1442, ... 03.04.2019
9 R 9 137 19 Žádost o dotaci OPŽP – „Realizace úspor energií budovy úřadu čp. 464, ... 03.04.2019
9 R 9 138 19 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené .. 03.04.2019
9 R 9 139 19 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené .. 03.04.2019
9 R 9 140 19 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené .. 03.04.2019
9 R 9 141 19 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené .. 03.04.2019
9 R 9 142 19 Návrh na vyřazení majetku z evidence - Zařízení školního stravování ... 03.04.2019
9 R 9 143 19 Účetní závěrka za rok 2018 - Městská část Praha-Zbraslav 03.04.2019
9 R 9 144 19 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru na podporu akce Královský ... 03.04.2019
9 R 9 145 19 Povolení uspořádání veřejného workshopu v Městské zahradě 03.04.2019
9 R 9 146 19 Plná moc k zastupování městské části v řízení u Ústavního soudu České ... 03.04.2019
9 R 9 147 19 Rozpočtové opatření 2013/2019 03.04.2019
9 R 9 148 19 Rozpočtové opatření 3008/2019 03.04.2019
9 R 9 149 19 Rozpočtové opatření 3009/2019 03.04.2019
9 R 9 150 19 Rozpočtové opatření 3010/2019 03.04.2019
9 R 9 151 19 Rozpočtové opatření 7002/2019 03.04.2019
10 R 10 152 19 Vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Oprava ½ střešního pláště budovy ... 15.04.2019
10 R 10 153 19 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem ... 15.04.2019
10 R 10 154 19 Nabídka k uplatnění předkupního práva - Zahrádkářská chata bez č.p./č.e. ... 15.04.2019
10 R 10 155 19 Žádost MHMP o stanovisko ke směně nemovitostí v k.ú. Lahovice mezi ... 15.04.2019
10 R 10 156 19 Prodej pozemku parc.č. 1146/2 o výměře 33 m² v k.ú. Zbraslav na základě ... 15.04.2019
10 R 10 157 19 Prodej pozemku parc.č. 2884/29 o výměře 21 m² k.ú. Zbraslav na základě ... 15.04.2019
10 R 10 158 19 Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1311/2 o výměře 23m² v k.ú. Zbraslav 15.04.2019
10 R 10 159 19 Pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1311/6 o výměře 22m² v k.ú. Zbraslav 15.04.2019
10 R 10 160 19 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 189, 222, 223, ... 15.04.2019
10 R 10 161 19 Souhlas se záborem parkoviště na Zbraslavském náměstí 15.04.2019
10 R 10 162 19 Smlouva o výpůjčce komunikačního zařízení pro JSDH Zbraslav 15.04.2019
10 R 10 163 19 Smlouva č. 0040538766 o připojení k distribuční soustavě kategorie ... 15.04.2019
10 R 10 164 19 Stanovení cen za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené pro ... 15.04.2019
10 R 10 165 19 Dohoda o spolupráci při organizování voleb do Evropského parlamentu - ZŠ ... 15.04.2019
10 R 10 166 19 Nájemní smlouva s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ... 15.04.2019
10 R 10 167 19 Dotazníkové šetření - Mapa školy - jídelna 2018/2019 15.04.2019
10 R 10 168 19 Stav hospodaření, účetní závěrka a rozdělení výsledku hospodaření zřízené ... 15.04.2019
10 R 10 169 19 Jmenování tajemníka Krizového a povodňového štábu MČ Praha-Zbraslav 15.04.2019
10 R 10 170 19 Uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu divadla 15.04.2019
10 R 10 171 19 Žádost o splátkový kalendář - pohřební akt 15.04.2019
10 R 10 172 19 Žádosti o přidělení místa v urnovém háji 15.04.2019
10 R 10 173 19 Celoroční péče o květinové výsadby 15.04.2019
11 R 11 174 19 Pronájem části pozemku parc.č. 93/1 o výměře 760 m² a pozemek parc. č. ... 29.04.2019
11 R 11 175 19 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 16 o výměře 52 m² v k.ú. Zbraslav 29.04.2019
11 R 11 176 19 Souhlas vlastníka pozemku na umístění stavby (územní řízení) nazvané ... 29.04.2019
11 R 11 177 19 Uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 206 v DsPS, ... 29.04.2019
11 R 11 178 19 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „MČ Praha-Zbraslav - ... 29.04.2019
11 R 11 179 19 Pověření komise k provedení potřebných úkonů v rámci zadávacího řízení ... 29.04.2019
11 R 11 180 19 Stavební úpravy bytového domu "U Klubovny 910" 29.04.2019
11 R 11 181 19 Výpůjčka fotbalového hřiště na Baních na pozemku parc.č. 2868/1 a ... 29.04.2019
11 R 11 182 19 Vyhodnocení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce části chodníku ... 29.04.2019
11 R 11 183 19 Výzva k podání nabídek na plnění zakázky malého rozsahu „Živičářské ... 29.04.2019
11 R 11 184 19 Revokace Usnesení č. R 7 100 19 ze dne 18.03.2019 29.04.2019
11 R 11 185 19 Návrh na vyřazení majetku z evidence - Mateřská škola Matjuchinova 29.04.2019
11 R 11 186 19 Uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu nebytového prostoru 29.04.2019
11 R 11 187 19 Žádost o splátkový kalendář s nájemníkem bytu č. 87 Lomařská 822, ... 29.04.2019
11 R 11 188 19 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 29.04.2019
11 R 11 189 19 Plná moc k zastupování MČ Praha-Zbraslav v právních úkonech 29.04.2019
11 R 11 190 19 Rozpočtové opatření 2/2019 29.04.2019
12 R 12 191 19 Nabídka odkupu garáže v ulici Nad Parkem – předkupní právo odkupu 13.05.2019
12 R 12 192 19 Uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 112 v DsPS , U Včely ... 13.05.2019
12 R 12 193 19 Uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. 202 v DsPS , U Včely ... 13.05.2019
12 R 12 194 19 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 106, Lomařská 824, ... 13.05.2019
12 R 12 195 19 Vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu č. 126, Žofie Podlipské ... 13.05.2019
12 R 12 196 19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace na poskytování sociálních ... 13.05.2019
12 R 12 197 19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na ... 13.05.2019
12 R 12 198 19 Smlouva o poskytnutí finančního daru od společnosti KÁMEN ZBRASLAV 13.05.2019
12 R 12 199 19 Smlouva o užívání právního informačního systému BECK-ONLINE 13.05.2019
12 R 12 200 19 Jmenování vedoucího Odboru financí a rozpočtu 13.05.2019
12 R 12 201 19 Plná moc k zastupování městské části v řízení u Obvodního soudu 13.05.2019
12 R 12 202 19 Rozpočtové opatření č. 3012/2019 13.05.2019
12 R 12 203 19 Rozpočtové opatření č. 3018/2019 13.05.2019
12 R 12 204 19 Vyhodnocení veřejné zakázky „Technický dozor investora a koordinátor ... 13.05.2019
13 R 13 205 19 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Základní škola Vl. Vančury 20.05.2019
14 R 14 206 19 Pronájem pozemku parc.č. 16 o výměře 52 m² v k.ú. Zbraslav 27.05.2019
14 R 14 207 19 Žádost o výpůjčku hřiště Ke Kamínce 27.05.2019
14 R 14 208 19 Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na prostory v budově ... 27.05.2019
14 R 14 209 19 Prodloužení nájemní smlouvy a výměna bytu č. 39 na adrese Elišky ... 27.05.2019
14 R 14 210 19 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu: „Živičářské práce běžné ... 27.05.2019
14 R 14 211 19 Vyhodnocení veřejné zakázky na akci "Výměna osvětlení MŠ Eliška, ... 27.05.2019
14 R 14 212 19 Vyhodnocení veřejné zakázky „Výměna stoupaček v BD Žofie Podlipské ... 27.05.2019
14 R 14 213 19 Smlouva o připojení č. 7562190 se společností PREdistribuce, a. s. 27.05.2019
14 R 14 214 19 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce stavby “SLUNEČNÍ ... 27.05.2019
14 R 14 215 19 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního daru ve .. 27.05.2019
14 R 14 216 19 Darovací smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - Zookoutek ... 27.05.2019
14 R 14 217 19 Závěrečný účet městské části Praha-Zbraslav za rok 2018 27.05.2019
14 R 14 218 19 Zřízení Výboru pro obnovu Pomníku padlým 27.05.2019
14 R 14 219 19 Schválení Smlouvy o zajištění atrakcí - Den pro děti 27.05.2019
14 R 14 220 19 Žádost o výpůjčku Městské zahrady za účelem uspořádání akce ... 27.05.2019
14 R 14 221 19 Žádost o výpůjčku Městské zahrady za účelem cvičení TAJ-ČI 27.05.2019
14 R 14 222 19 Žádost o přidělení místa v urnovém háji 27.05.2019
14 R 14 223 19 Inventarizace majetku 2018  27.05.2019
14 R 14 224 19 Stanovení programu zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav 27.05.2019
14 R 14 225 19 Rozpočtové opatření č. 2031/2019 27.05.2019
14 R 14 226 19 Schválení Smlouvy o zajištění sochařského festivalu SCULPTUR LINE 27.05.2019
14 R 14 227 19 Plná moc na zajištění připojení objektu čp. 668 U Prádelny, Praha-Zbraslav 27.05.2019
15 R 15 228 19 Studie novostavby RD Strnady, par.č. 2730 a 2733 vše v k.ú. Zbraslav 10.06.2019
15 R 15 229 19 Sloučené územní a stavební řízení "Přístavba stávajícího objektu k bydlení" ... 10.06.2019
15 R 15 230 19 Stavba "Náhrada V.V Strnady 3. etapa_S -145581" 10.06.2019
15 R 15 231 19 Stavba "Rekonstrukce areálových rozvodů inženýrských sítí v Přístavu ... 10.06.2019
15 R 15 232 19 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. ... 10.06.2019
15 R 15 233 19 Stavba "Rekonstrukce oplocení pozemku RD Zbraslav" na pozemcích parc. ... 10.06.2019
15 R 15 234 19 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1314/115, ... 10.06.2019
15 R 15 235 19 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 2909/1 o výměře 7 m² v k. ú. Zbraslav 10.06.2019
15 R 15 236 19 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy - pozemek parc. č. 1314/78 10.06.2019
15 R 15 237 19 Smlouva č. 0040641577 o připojení k distribuční soustavě kategorie ... 10.06.2019
15 R 15 238 19 Výsledek e-aukce na dodávky plynu pro roky 2020-2021 10.06.2019
15 R 15 239 19 Smlouva o provedení mediace - RSC 10.06.2019
15 R 15 240 19 Vyjádření k návrhu změny obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro ... 10.06.2019
15 R 15 241 19 Participativní rozpočet 2019 - 2020  10.06.2019
15 R 15 242 19 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova 10.06.2019
15 R 15 243 19 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Parkem 10.06.2019
15 R 15 244 19 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Zařízení školního stravování ... 10.06.2019
15 R 15 245 19 Odměna řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Praha ... 10.06.2019
15 R 15 246 19 VII. ročník českého mistrovství ZAV (Zbraslav – Točná) 10.06.2019
15 R 15 247 19 Žádost o povolení uspořádání výstavy bonsají v Městské zahradě 10.06.2019
15 R 15 248 19 Souhlas s odpisem pohledávky - pokuta za přestupek 10.06.2019
15 R 15 249 19 Výpůjční doba místní knihovny v letních měsících 10.06.2019
15 R 15 250 19 Rozpočtové opatření č. 2047/2019 10.06.2019
15 R 15 251 19 Rozpočtové opatření č. 3030/2019 10.06.2019
15 R 15 252 19 Rozpočtové opatření č. 7005/2019 10.06.2019
15 R 15 253 19 Žádost o odměnu pro účinkující na Zbraslavském literárním večeru 10.06.2019
16 R 16 254 19 Žádost o svěření pozemku parc.č. 3101/6 v k.ú. Zbraslav do správy MČ ... 24.06.2019
16 R 16 255 19 Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na prostory v budově č.p. 688 a ... 24.06.2019
16 R 16 256 19 Žádost o ukončení Smlouvy o spolupráci 24.06.2019
16 R 16 257 19 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.111 v DsPS 24.06.2019
16 R 16 258 19 Prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu č. 2 na adrese U Lékárny 592  24.06.2019
16 R 16 259 19 Splátkový kalendář na nedoplatek za služby 2018 na byt č. 78 Lomařská ... 24.06.2019
16 R 16 260 19 Smlouva o zajištění svozu a likvidace separovaného odpadu kategorie ... 24.06.2019
16 R 16 261 19 Řád veřejného pohřebiště 24.06.2019
16 R 16 262 19 Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí 24.06.2019
17 R 17 263 19 Pravidla pro přijímání nájemců do Domu s pečovatelskou službou v MČ ... 26.06.2019
17 R 17 264 19 Připomínky k návrhu nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy 26.06.2019
17 R 17 265 19 „Rekonstrukce rodinného domu Na Baních“ na pozemcích parc.č. 2447/3, ... 26.06.2019
17 R 17 266 19 Dětské hřiště Baně - dodávka a montáž herních prvků 26.06.2019
17 R 17 267 19 Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem "MČ Praha - ... 26.06.2019
17 R 17 268 19 Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy a Smlouva o ... 26.06.2019
17 R 17 269 19 ZŠ Vl. Vančury, Hauptova 592, Praha-Zbraslav - stavební úpravy pro ... 26.06.2019
17 R 17 270 19 Určení platu ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 7. 2019 26.06.2019
       

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

27.10.2020 20:40

Aktuální výška:

79 cm

27.10.2020 20:40

Aktuální výška:

481 cm

27.10.2020 20:40

Aktuální výška:

95 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

27.10.2020 20:00

Aktuální výška:

98 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální