Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MČ PRAHA-ZBRASLAV OD 1.6. DO 31.12.2019

Typ: ostatní
Zpráva o činnosti byla zařazena jako bod pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV

Kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení občané,

předkládáme Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav za období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019. Zpráva je formulována jako informace o šesti tematických oblastech podle našeho volebního programu. Jednotlivé kompetence i akce máme rozděleny, zprávu ale předkládáme jako tým. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči Vám a jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a vyslechnout Vaše podněty a připomínky.

 Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Radek Rejna

radní za 100pro Zbraslav

1. Otevřená radnice

Rada spolupracuje s odbornými komisemi rady a také s výbory zastupitelstva. V létě zahájil svoji činnost kontrolní výbor zastupitelstva. Spolupráce úřadu a členů KV probíhá velmi korektně a účelně. Zápisy KV jsou zveřejněny na webových stránkách. Jsme rádi, že se našlo dost aktivních občanů, kteří nám věnují svůj volný čas a pomáhají svou odborností.

I v tomto období jsme se věnovali personálním záležitostem, které by měly vést ke zlepšení chodu úřadu. Obsadili jsme nově místo asistentky kanceláře samosprávy, pracovnice v podatelně a referenta odboru životního prostředí. Nově byla v organizačním řádu úřadu ustanovena pozice referenta PR a Odbor kultury a školství. Proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucího odboru a referenta školství a místa byla na konci roku obsazena, což je významný počin pro stabilizaci a posílení aktivit v těchto agendách. Pro pozici referenta PR se nám zatím nepodařilo ve výběrových řízeních najít vhodného kandidáta.     

Na konci roku ukončil svoji činnost stávající šéfredaktor Zbraslavských novin. Mrzelo nás, že výborná spolupráce končí. Podle zastupitelstvem odsouhlasené koncepce Zbraslavských novin jsme vypsali výběrové řízení a komise doporučila radě jmenovat novou šéfredaktorku.

Pro pružnější a lepší komunikaci s občany se stále snažíme zlepšit fungování i atraktivitu facebookové stránky.

Rada odsouhlasila uzavření Smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy MOBILNÍ ROZHLAS. Mobilní rozhlas je platforma pro komplexní komunikaci mezi občany, městským úřadem, technickými společnostmi a příspěvkovými organizacemi města. Součástí aplikace je krizová a zájmová komunikace, geoparticipace a samozřejmě občanská participace.

O hospodaření MČ informujeme občany prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu úřadu i našich příspěvkových organizací.

V rámci pilotního projektu MHMP, kterým se sjednocují IT systémy Prahy a městských částí, jsme zaváděli nové programy pro jednotlivé agendy a dostali jsme nové počítačové vybavení. Účast v pilotním projektu nám významně šetří finanční prostředky MČ. Jsme také členy Řídící rady celoměstské koncepce IT hl. m. Prahy.  

V tomto období se konalo 12 jednání rady. Usnesení a zápisy naleznete na webu městské části. Díky programu Usnesení vidíte novou podobu zápisů a usnesení rady i zastupitelstva. Pro aktuální informování občanů pokračujeme v přímých přenosech ze zasedání zastupitelstva.  

2. Veřejný prostor

Rada schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky na dodávku mobiliáře pro Sluneční park. Zakázka byla rozdělena do tří částí. Část pro dodávku laviček a centrálního dřevěného „prámu“ s nádobami na vodu a vodní rostliny, druhá část na zhotovení základů zpevněné plochy kolem laviček z žulových krajníků a poslední část byla zamýšlena na výrobu čtyř kusů atypických odpadkových košů. Zhotovitelem laviček a prámu bude společnost Urban-Furniture, dodavatelem základů pro lavičky pak zbraslavská společnost Roddom. Poslední část – dodávku odpadkových košů – jsme z důvodů nedodání požadovaných dokumentů ze strany vítězného uchazeče zrušili.

Projekt Revitalizace prostoru Na Vrškách pokračuje po schválení koncepční studie zadáním studií proveditelnosti dopravního řešení a vodohospodářských poměrů. Rada souhlasila s uzavřením smluv se subjekty, které zajistí vodohospodářskou a dopravní část studie.

Veřejnou zakázku "Výroba a montáž kontejnerových stání" v ulicích Tunelářů a Faltysova vyhrála nabídka firmy Stavitelství Herodes a Kostan, s. r. o. Zakázka zahrnovala realizaci stavebních prací a výrobu a montáž ohrazení. Obě akce byly zdárně dokončeny ke konci roku 2019.

V projektu revitalizace prostoru „U kaštanu“ nastaly v rámci projednání se správci sítí komplikace. Bylo tedy rozhodnuto o úpravě projektu a jeho realizace se posunula do roku 2020. Na podzim 2019 byla alespoň provedena demolice stávajícího nevzhledného betonového soklu a kontejnery byly přesunuty na sdružené stání do ulice Žabovřeská.

Drobnější projekt úpravy spodní části ulice V Bílce je hotov a připraven na realizaci v roce 2020. Počítáme s výsadbou stromu, instalací laviček a zhotovením zvýšeného záhonu s trvalkovou výsadbou.  Těsně před Vánoci byla dokončena instalace pódia a trvalkového záhonu v místě bývalé pumpy na vodu v ulici K Vejvoďáku na Baních.

V návaznosti na projektu realizovaný v participativním rozpočtu 2018 Hřiště na Baních jsme rozšířili tento volnočasový areál o lanové prvky, venkovní posilovnu, kolotoč a další prvky mobiliáře. Dodavatelem byla firma TR Antoš.

 V lesoparku Belveder jsme se v řešení havarijního stavu mlatové cesty ke Kosatcovému jezírku dostali k zadání studií proveditelnosti sanace svahu a opravy cesty. Pro další projektové práce na tomto úkolu byla vybrána firma Geotechnika Holý.

Úklid a péče zeleň

Po další náročné suché sezóně můžeme říct, že systém zálivkových vaků u stromů ve zbraslavských parcích a alejích se více než osvědčil. V příští sezóně ho opět posílíme. Mozaikové sekání lučních a trávníkových porostů je náročné na koordinaci i finance, ale ochrana živočichů ve městě je také naše priorita. V tomto případě vytváříme lepší životní podmínky zejména pro hmyz.  Snažili jsme se také vyhýbat použití herbicidů a trváme na dodržování těchto pravidel i při realizaci nových ploch zeleně a výsadeb stromů.

Na inventarizaci stromů na pozemcích městské části, která proběhla v minulých letech, navazujeme přípravou pasportu zeleně a koncepčního dokumentu pro její správu a rozvoj, který by už v roce 2020 měl sloužit jako podklad k výběrovým řízením pro péči o zeleň. Při výsadbě nových stromů dbáme na výběr vhodných druhů, ale i na co nejlepší podmínky pro jejich zakořenění a růst, což jsou různá přírodní aditiva, hydroabsorbenty a půdní kondicionéry.

V zakázce "Zimní údržba komunikací a chodníků na Zbraslavi 2019/2020 jsme rozhodli o vítězi výběrového řízení, kterým je společnost Aqik, s. r. o. V rámci podmínek výběrového řízení bude firma při absenci sněhové nadílky uklízet zbraslavské ulice v rozsahu blokového čištění. Slibujeme si od toho především menší prašnost na komunikacích ke konci zimy. Vzhledem k dosavadnímu průběhu zimy je to dobrý krok.

Před Vánoci i po nich probíhaly jednorázové celkové úklidy veřejných prostranství i zeleně, abychom předešli obvyklým problémům s nepořádkem v rámci tohoto exponovaného období.

Doprava a bezpečnost

Projekt zlepšení dopravního režimu na křižovatkách v okolí mostu Závodu míru, bezpečného pěšího a cyklistického propojení oblasti Závisti (kde vyústí plánovaná cyklostezka z Dolních Břežan), Mostu Závodu míru, nádraží a vltavské cyklostezky A2 byl zpracován dopravním oddělením IPR PRAHA jako podkladová studie. Tato studie byla předána TSK a.s. jako zadání pro další projektové práce. Firma D-plus, kterou vybrala TSK a.s. která v roce 2020 zpracuje konkrétní návrhy řešení.

Vyhrazený pruh pro MHD na Strakonické (jeho další etapa od Lahovického mostu) byl vyznačen na podzim a ukázalo se, že to byl krok správným směrem. Problémy se zpožděním autobusů v ranních špičkách jsou tímto opatřením významně redukovány.  Děkujeme ROPIDu, TSK i všem ostatním, kteří se na projektu podíleli. Poslední úsek od zastávky Dostihová k Branickému mostu musí být řešen stavebním rozšířením komunikace, které se nyní projektuje. Akci má na starosti TSK a.s.

Rada souhlasila s několika projekty nových cyklistických úseků a propojení, jako je vybudování úseku  cyklostezky mezi Berounkou a Vltavou pod Radotínským mostem (Cyklostezka Komořany – Lahovice), úprava přejezdu Ohrobeckého potoka na cyklostezce A2 (Cyklo Zbraslav - Překonání Ohrobeckého potoka) i s problematickým projektem dostavby zbývající části cyklostezky A2 v oblasti Jarova, kde chybí asfaltový povrch (Cyklotrasa Zbraslav-Jarov, II. Etapa). Původní součástí projektu bylo i kácení celé aleje topolů přímo proti lomu. Naší podmínkou je její zachování a postupná obnova tak, aby byla zachována její ekologická a stabilizační funkce.

Přijali jsme dokumentaci stavby, která řeší rekonstrukci komunikace ve správě TSK a.s. v ulici K Peluňku v úseku U Pumpy - Josefa Houdka. Jedná se o vybudování jednostranného chodníku, řešení odvodnění komunikace, přechody pro chodce, zastávku MHD "Peluňek", nové dopravní značení. Projekt je doplněn o mlatový chodník s odpočívkami a retenční nádrž v podobě jezírka v dolní části.  Spolupracujeme s projektantem na finalizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, protože tento projekt vnímáme jako jednu z možností zásadních dopravních zlepšení. Rádi bychom, aby jeho realizace okamžitě navázala na rekonstrukci ulice Žabovřeská, který už má stavební povolení a nyní se připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele.

Zastupitelstvu jsme předložili k projednání petici občanů - Výzvu k řešení nevyhovující parkovací situace v ulici Pod Špitálem. Jednáme s koncepčním dopravním pracovištěm IPR PRAHA o způsobu řešení celého uličního prostoru s důrazem na zlepšení podmínek dopravy v klidu.

Pravidelně se scházíme s vedoucí služebny MP na Zbraslavi. Bylo pro nás velkou ctí být na Zbraslavi hostiteli slavnostního ceremoniálu, kterým velitel Městské policie Praha 5 oceňuje činnost těch, kteří se zasloužili v oblasti bezpečnosti. V souvislosti s působením zlodějského gangu v obcích jihozápadně od Prahy jsme se MP snažili posílit monitoring ulic a zajistili jsme informování obyvatel o základní prevenci.      

 

3. Školství

Účastnili jsme se pravidelných setkání o školství na MHMP, kde jsme komunikovali potřeby MČ Praha-Zbraslav v oblasti školství, diskutovali o možnostech řešení různých situací a získávali podněty k dalšímu rozvoji této oblasti. Stěžejními tématy při tom byly investice, kapacity škol a školských zařízení, platy učitelů, podpora žáků s odlišným mateřským jazykem a fondy solidarity. Mimo to jsme odeslali žádosti o finanční podporu investičních projektů pro školy a žádost o poskytnutí počítačů pro žáky i pedagogy základní školy. Připomínkovali jsme návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 – 2024 s ohledem na potřebné kapacity pro školy na Zbraslavi.

Vznikl Odboru kultury a školství nám dává možnost dále rozšířit podporu škol a školských zařízení a zlepšit spolupráci. Na konci roku probíhalo předávání agendy nové referentce a také plánování aktuálních, střednědobých i dlouhodobých úkolů pro oblast školství, volného času dětí a mládeže a veřejného prostoru pro děti a mládež.

Zapojili jsme se do Místního akčního plánu vzdělávání II Prahy 16. První setkání místních aktérů a ustavující schůze řídícího výboru, v němž jsme Zbraslavi zajistili dva hlasy zapojením dvou členů, proběhlo 4. 10. V rámci projektu bylo zřízeno pět pracovních skupin podle stěžejních témat projektu: PS pro financování, PS pro rovné příležitosti, PS pro matematickou a PS čtenářskou gramotnost a PS pro polytechnické vzdělávání. Snažme se zapojit zbraslavské školy do co nejvíce aktivit vhodných pro výuku nebo výchovu.

Od začátku školního roku jsme v souladu s pravidly MČ pro přípravu rozpočtů příspěvkových organizací jednali s řediteli o jejich návrzích rozpočtu na rok 2020, a to jak rozpočtů provozních, tak investičních. Dohodli jsme se na strategii investování do jednotlivých škol a školských zařízení. Součástí jednání byly také rozpočtové výhledy na pět let.

Školská komise na podzim třikrát projednávala Koncepci vzdělávání v MČ Praha-Zbraslav a navrhovala úpravy jednotlivých částí. Tyto připomínky zahrnujeme do koncepce s ohledem na aktuální podmínky ve školství.

Sestavili jsme nový plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací, podle něhož proběhly v listopadu finanční kontroly ve všech školách a školských zařízeních.

Jako členové Klubu zřizovatelů jsme se účastnili konferencí na téma kvality škol a podpory ředitelů a pedagogických pracovníků.

Proběhlo několik porad všech ředitelů zbraslavských škol, školských zařízení a jeslí, jejichž tématem byly především: organizační a provozní záležitosti, zprávy z MHMP, finanční záležitosti, otázky plánování.

Podporovali jsme stávající mezinárodní projekty škol. Rozšíření mezinárodní spolupráce škol i organizací volného času jsme podpořili také cestou do partnerského města Sommières, které se zúčastnili také zástupci základní školy a základní umělecké školy.

Dále jsme řešili aktuální problémy a pravidelnou agendu spojenou s oblastí školství, jako je schvalování přerušení provozu, schvalování pronájmů pro kroužky, informace o zápisech, výši školného, výroční zprávy a zprávy o činnosti, plnění plánu investic, přidělování odměn ředitelům podle pravidel a další.

 

Jesle

Zpracovali jsme analýzu možností financování jeslí. Podali jsme žádost o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu, výzva 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti. Jeho obdržení by umožnilo transformaci jeslí na dětskou skupinu, čímž by se snížila finanční zátěž městské části, zlepšily by se platové podmínky pracovníků a zároveň by se snížily náklady klientům jeslí. V souvislosti s tím jsme začali připravovat nutné podání žádosti na MPSV.

Spoluorganizovali jsme zajištění alternativy provozu jeslí během jejich přerušení v měsíci srpnu a pomohli obstarat potřebné vybavení. Rodiče měli možnost využít služeb Kulturně komunitního centra Zbraslav.

Mateřské školy

Pokračovali jsme v projektu rozšíření MŠ Matjuchinova – budovy Ottova, který je podle analýzy počtu dětí řeší problém se zajištěním kapacity v případě, že by MŠ opustila budovu Matjuchinova. 

Nadále jsme řešili situaci s budovou MŠ Matjuchinova, která je v soukromém vlastnictví.

Snažíme se podporovat pracující rodiče, a tak jsme společně s ředitelkami mateřských škol navrhli téměř nepřetržitý provoz MŠ během léta, s výjimkou přerušení nezbytných pro provoz.

Na základě výzvy české školní inspekce jsme se účastnili její inspekční činnosti v MŠ Matjuchinova. Zpráva o vynikajícím celkovém hodnocení mateřské školy a o shledání podnětů pro inspekci jako neodůvodněných nás velmi potěšila.

Do MŠ Nad Parkem přijeli na pracovní návštěvu zahraniční partneři z projektu, kterým se naše Ekoškolka zapojila do mezinárodní spolupráce v oblasti ekologické výchovy. 

Základní škola

Na základě konkursního řízení jsme k 1. 8. 2019 jmenovali nového ředitele základní školy. Během letních měsíců jsme spolupracovali na předání školy a na přípravě začátku školního roku. Pro začátek školního roku jsme připravili a vydali informační notýsek pro rodiče. První školní den jsme pak s dětmi a žáky oslavili ve skateparku Zbraslavským skateboarding dnem. 

Během podzimu jsme na pravidelných setkáních spolupracovali s ředitelem školy na dílčích úkolech a navrhli postup spolupráce na rozvoji školy v zásadních tématech – na podpoře pedagogů, výchovně-vzdělávacím procesu, klimatu školy, způsobu participace na chodu školy, materiálním a technickém vybavení školy. Darovali jsme škole vyřazené počítače, které mohou sloužit zkvalitnění výuky do doby, než budou zakoupeny nové.

Po dohodě se základní školou jsme uzavřeli tříletou smlouvu s organizací Post Bellum. Součástí smluveného projektu je zajištění zážitkových workshopů, ve kterých se žáci seznamují s historií v roli některého z pamětníků v příběhu založeném na historických událostech, a dále opakování úspěšného projektu Příběhu našich sousedů. 

Požádali jsme ředitele školy o zprávu o přijatých opatřeních a dalším postupu v souvislosti s nálezy České školní inspekce ČŠIA-1883/19-A a ČŠIA-1741/19-A z června 2019. Česká školní inspekce provedla šetření na základě podnětu rodičů a předala zřizovateli výsledek k dalšímu řízení.

V říjnu byly do školy naistalovány šatní skříňky. Drobné stavební úpravy umožnily oddělení „špinavé“ a „čisté“ části vstupu do základní školy, v upravených prostorách byly umístěny botníky. 

Bohužel se nám dosud nepodařilo vysoutěžit dodavatele stavby na revitalizaci sportoviště u ZŠ Nad Parkem.  Projekt jsme zrevidovali a uzavřeli jsme dodatek ke smlouvě na projektové práce "Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav". Ten řeší změnu povrchu fotbalového hřiště (z umělého trávníku na přírodní trávník), doplnění systému závlahy, navýšení objemu akumulace dešťových vod a doplnění vybavení a povrchu pro atletické disciplíny.

Základní umělecká škola

Se Základní uměleckou jsme pokračovali na spolupráci na rozšíření její budovy tak, aby lépe vyhovovala zejména novým požadavkům na skupinovou výuku a celkově mohla pojmout více žáků. Studie by měla být dokončena začátkem roku 2020.

Škola se účastnila mnoha akcí městské části.

Zařízení školního stravování

Během června a letních měsíců jsme konzultovali se sociálněvědními analytiky a s odborníky z oblasti gastronomie možná opatření k závěrům šetření „Mapa školní jídelny“, které jsme si za účelem zkvalitnění jídelny objednali u společnosti Scio. Navrhli jsme řešení za aktuálních podmínek a žádali součinnost při hledání řešení na dobu po stabilizování situace přímo v provozu, za nějž je zodpovědný ředitel jídelny nebo jeho zástupce. To se nesetkalo s kladnou odezvou a koncem srpna a v září nastal krizový stav ohrožení chodu jídelny. Dílčími opatřeními a přímou spoluprací se všemi zaměstnanci i smluvními partnery organizace v otázkách plateb, objednávání, odhlašování obědů, zajišťování seznamů počtů obědů na konkrétní dny, práce se skladem, spotřebním košem a dalšími, za vydatné podpory základní školy i trpělivosti rodičů a dětí jsme odvrátili hrozící uzavření školní jídelny, které by znamenalo zajištění externího dodávání obědů a finanční ztrátu více než 2 mil. Kč. Po odvolání ředitelky Zařízení školního stravování následovalo dočasné pověření vedením organizace a bezodkladné vyhlášení konkurzu tak, jak zřizovateli ukládá zákon. Výběrové řízení probíhá a bude dokončeno na začátku roku 2020.

V průběhu podzimu jsme spolupracovali na řešení aktuálních problémů, personálního zajištění provozu a opravách nefunkčních systémů v jídelně a připravovali větší změny k zajištění kvality jídelny.

4. Komunitní život – kultura, sport, volný čas, environmentální aktivity

V našem programu máme podporu aktivních jednotlivců a skupin, které: organizují činnost, jež zaujme veřejnost, vytvářejí komunity, neziskové organizace (spolky, kluby, společnosti, svazy, ústavy, církevní aj. organizace) a svojí činností obohacují kulturní, sportovní a společenský život Zbraslavi.

V období od června do prosince roku 2019 realizovaly tyto organizace desítky akcí s dotační podporou městské části. Mnohým organizátorům jsme vedle poskytnutí přímé finanční dotace zapůjčili pro realizaci projektů prostory, pozemky, mobiliář, technické vybavení, podpořili propagaci, anebo poskytli záštitu. Můžeme si připomenout Zbraslavský literární večer, Jízdu historických kol VBC, Rock pro Zbraslav, Rozmarnou plovárnu, Pohádkový les, závody veteránů Zbraslav-Jíloviště, výstavu Bonsaje na Zbraslavi, turnaje Noha nad sítí, Zbraslavské Trojice, Baňský pohár, festival Vejvodovu Zbraslav a Indo-český podzimní festival, Svatováclavský koncert, Lampionový průvod, Kaškovu Zbraslav, vydání knihy Zbraslavské obrázky ze staré Zbraslavi a brožury o Janu Kaškovi, jejíž křest proběhl v rámci Večeru o Janu Kaškovi, Zbraslavský salon, koncert kapely Rozmarýn a Pěveckého sboru ČVUT Staročeské Vánoce v Královském sále Zbraslavského zámku.

Rok 2019 jsme pojali jako „Devítkový rok“ a na jeho druhou polovinu připadly oslavy 17. listopadu, při nichž jsme si připomněli všechna silná výročí, jež s tímto datem souvisí – rok 1939, 1969 a 1989. Na oslavách, jejichž součástí byla výstava fotografií Pavla Váchy v Galerii Zbraslav a koncert Nerez a Lucia v Královském sále jsme spolupracovali s Nadačním fondem Mikuláše Daczického z Heslova. V samotný výroční den proběhlo slavnostní shromáždění a uložení pamětní schrány do Pomníku padlým na našem náměstí. Obsah schrány připravil Výbor pro obnovu pomníku, zvolený pro tento účel zastupitelstvem na začátku roku. Jsme rádi, že Strom svobody, který jsme zasadili 28. října 2018 na náměstí, dobře prospívá.

Během léta a na podzim pokračovala sezona Zbraslavských jarmarků, které jsou koncipovány jako sousedská setkání s trhem farmářských výrobků a doprovodným kulturním programem, letos také ve spolupráci s lokálními vzdělávacími a neziskovými organizacemi v roli Patronů trhů.

Pod organizací městské části se ve druhé polovině roku uskutečnily i další projekty: Zbraslavský skateboarding den, festival Slavnosti Elišky Přemyslovny, tradiční výstava betlémů, Rozsvícení Vánoc a Zbraslavské Vánoce.

Stejně tak se mohli obyvatelé Zbraslavi setkávat u filmových projekcí a kulturních akcí Letního kina a Večerech pod lampou, které jsou rovněž dlouhodobými projekty, podpořenými městskou částí.

Konec roku probíhal opět ve znamení mnoha slavnostních setkání a komunitních akcí. Zorganizovali jsme tradiční velké Vánoční setkání seniorů, podpořili sousedská setkání u 7 komunitních vánočních stromků. Letos jsme s větším organizačním nasazením připravili také Rozsvícení Vánoc na Zbraslavském náměstí. Tradičně jsme uskutečnili jeden Zbraslavský adventní jarmark a rozšířili jsme program Zbraslavských Vánoc o druhé podium a jednu hodinu programu. I přes mnohé diskuse jsme i v letošním roce zachovali slavnostní ohňostroj.

V rámci Partnerství s městem Sommières se na podzim uskutečnilo v Sommières pracovní setkání zástupců samospráv a místních organizací, jehož výstupem bylo veřejné informační setkání, manuál kontaktů a řada konkrétních plánů oboustranné spolupráce. Před Vánoci Zbraslav navštívili francouzští přátelé a společně jsme si zažili předvánoční atmosféru.  Nyní již probíhá příprava cesty některých organizací z naší městské části do Sommières v květnu letošního roku.

Podařilo se nám získat z rozhodnutí poslanecké sněmovny oficiální znak a vlajku městské části, jež v nové podobě reprezentativně zdobí objekty a zázemí úřadu a které používáme při slavnostních příležitostech.

Místní knihovna Zbraslav organizovala nejen akce pro veřejnost formou přednášek, ale v druhé polovině roku také workshopy, soutěže a další akce pro čtenářskou obec a místní školy. Pod knihovnu také ke konci roku přibyly nově dvě Knihobudky. Ta na Zbraslavském náměstí je již funkční, druhá bude zprovozněna v roce 2020.

Na posledním zasedání zastupitelstva roku 2019 byl schválen Program pro poskytování dotací pro komunitní projekty a systémovou podporu aktivit na rok 2020. S ohledem na stále se rozvíjející spolupráci s místními organizacemi byla schválena i navržená vyšší částka na jednotlivé výzvy.  Pro komunitní projekty bude v roce 2020 rozděleno 800 tisíc Kč. Na systémovou podporu je určen 1 mil. Kč.

Po celou sezonu naši kulturní činnost zprostředkovávalo místním i turistům Zbraslavské informační centrum se stále se rozšiřujícím portfoliem nabídky.

Zdárně postupují stavební práce při rekonstrukci a dostavbě objektu bývalé prádelny u Belvederu. Je to další ze společných projektů s místní organizací, tentokrát se skautským oddílem Uragán Zbraslav. Vedle nové skautské klubovny zde vzniká multifunkční veřejný prostor, který může sloužit jako kavárna, výstavní síň přednáškový sál, prostě místo pro setkávání.

5. Sociální a zdravotní oblast

Základními parametry sociální práce v agendě městské části byly i v tomto období pečovatelská služba, provoz Domu s pečovatelskou službou (DsPS), činnost poradny v tíživé životní situaci a opatrovnictví, síťování a komunitní plánování sociálních služeb.

V druhé polovině roku se nám podařilo získat dotaci na pečovatelskou službu ve výši 385 tisíc Kč.

Uskutečnila se také dvě pracovní setkání s obyvateli DsPS nad provozními záležitostmi v objektu. Na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli DsPS jsme rozšířili fungování tamní Klubovny o nové možnosti volnočasových aktivit (přednášky, cvičení, šipky, hry). Tuto místnost jsme spolu se suterénními prostory zrekonstruovali a dovybavili. V klubovně se může scházet a s obyvateli DsPS spolupracovat místní oddíl šachistů.

Zároveň jsme spolu s Klubem aktivního stáří zorganizovali Vánoční setkání pro obyvatele DsPS a dárečky zajistili i pro klienty v pečovatelské službě naší městské části, kteří nejsou obyvateli DsPS.

V rámci smlouvy s organizací Most k domovu byl i v druhé polovině roku realizován projekt na podporu místních obyvatel v paliativní péči této organizace.

Práce s klienty na zakázkách stran možnosti ubytování v krizovém bytě přinesla úspěch, a tak se nám podařilo stabilizovat jednu rodinu v ohrožení a podpořit ji v zajištění nových podmínek pro další fungování.

Jednali jsme s ASČR o nové smlouvě o zajištění služby lékařské pohotovosti.  Na základě vyhodnocení provozu, zpětné vazby od poskytovatele, jednání o jeho možnostech a zvýšených nárocích pro další rok došlo ke shodě, že nedojde k prodloužení smlouvy o zajištění služby lékařské pohotovosti na Zbraslavi. Netěší nás, že se nepodařilo tuto nadstandardní službu pro občany Zbraslavi udržet. Službu LSPP zajišťuje v plném rozsahu hlavní město Praha.

Ve druhé polovině roku byly v domě městské části U Malé řeky rozšířeny a slavnostně otevřeny nové prostory prádelny sociálního podniku Zelený ostrov. Ten se připojil svým dobročinným bazárkem k  programu Zbraslavských Vánoc.

V rámci Komunitního plánování sociálních služeb jsme zorganizovali 2 pracovní setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Zbraslavi. Sešli se radní, sociální pracovnice, vzdělávací instituce, OSPOD, městská policie, streetworkerky, preventisté, zástupci nízkoprahových zařízení. Díky síťování (spolupráci s místními/lokálními pro-sociálně zaměřenými organizacemi), jež je jednou z hlavních náplní komunitního plánování, se nám podařilo zajistit podporu několika potřebným rodinám na Zbraslavi např. nasměrováním sbírek a benefičních výtěžků. Rozjednali jsme obdobná setkání o tématu života seniorů a k dalším aktuálním problémům ubytoven.

I nadále jsou pro nás důležitá milá setkání při oslavách významných životních jubileí našich občanů. Velmi dojemnou událostí byl letní svatební obřad v domě chráněného bydlení Zeeland. 

Stále větší zájem o Vítání občánků řešíme přidáváním dalších termínů pro tuto slavnost, na jejíž organizaci se vedle úřadu městské části podílejí svými vystoupeními mateřské školy a Základní umělecká škola. Letos jsme přivítali 120 dětí - nových zbraslavských občánků.

6. Město a krajina

Rada předložila zastupitelstvu Rozvojovou studii Zbraslavi, základní koncepční dokument rozvoje MČ. Dokument se stal nástrojem samosprávy při rozhodování o záměrech v území. Rozvojovou studii jsme měli možnost představit také studentům kurzu City development na Fakultě architektury ČVUT v přednášce věnované roli samosprávy v procesu udržitelného rozvoje a využití území.

Společně s vybraným administrátorem soutěže jsme připravili architektonické soutěže o návrh na rekonstrukci Zbraslavského náměstí. Byla jmenována porota a proběhlo ustavující zasedání. Informace o soutěži byly veřejně projednány na zastupitelstvu.

Na IPR Praha jsme se zúčastnili vypořádání připomínek MČ k návrhu Metropolitního plánu.  Jednání považujeme za úspěšné, protože všechny připomínky byly označeny za konstruktivní a přínosné. Jak bude proces pokračovat, zatím není zřejmé.

Pro další vývoj Zbraslavi je zásadní záměr Policie ČR na rozvoj areálu Zbraslav. Projekt získal stavební povolení. Zásadní otázka je i nadále řešení návazností na okolí - dopravní zatížení, nárůst potřeby MHD, parkování, veřejná prostranství. Sešli jsme se s projektovým týmem Policie ČR nad aktuální podobou projektu. Znovu jsme probírali skutečnosti uvedené v odvolání městské části proti územnímu rozhodnutí. Diskutovali jsme případné změny v projektu, které by reagovaly na naše požadavky, jejich možná technická řešení a procesní otázky. 

Vedli jsme společně s představiteli hlavního města jednání s policejním prezidentem a na úrovni ministra vnitra a ministra dopravy. Považujeme za veliký úspěch dohodu, že MHMP zahájí projektové práce na mimoúrovňovém napojení horní Zbraslavi na komunikaci Strakonická.

Po prvotním nadšení, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která vyřazuje Berounku ze seznamu významných vodních toků, přišla komplikace. Senát totiž vrátil novelu zpět do poslanecké sněmovny.  Poslanecká sněmovna naštěstí znovu změnu odsouhlasila a Berounce snad už opravdu nehrozí zničení úpravami koryta a budováním nových jezů a zdymadel. Situaci pozorně sledujeme.

….a dále

Významnou část naší práce věnujeme záležitostem přesahujícím území naší městské části a celopražským tématům.  S jednotlivými radními a úředníky magistrátu se bavíme o financích a propojenosti činností města a městských částí ve všech oblastech a zapojujeme se do projektů a akcí, které se týkají naší městské části. Pravidelně se každý měsíc scházíme se starosty malých městských částí, kde se věnujeme společným tématům a výměně zkušeností. 

Závěrem nám dovolte vyjádřit poděkování našim kolegům z úřadu i všem, kteří se s námi podílejí na práci pro naši městskou část. Děkujeme občanům za jejich podporu, podněty a připomínky k naší práci.

 V Praze-Zbraslavi 16. 1. 2020

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 10. 2. 2020
Poslední aktualizace: 10. 2. 2020 07:30
Autor: Marta Spáčilová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.10.2020 03:50

Aktuální výška:

77 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

463 cm

20.10.2020 03:50

Aktuální výška:

117 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.10.2020 03:00

Aktuální výška:

119 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální