Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MČ PRAHA-ZBRASLAV OD 1.9. DO 31.5.2019

Typ: ostatní
Zpráva o činnosti rady byla zařazena jako bod pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV


Kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení občané,


předkládáme Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav za období od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019. Zaměřujeme se na svou činnost v prvních šesti měsících nového funkčního období, avšak s přesahem do několika předešlých měsíců, protože na ně ve většině záležitostí navazujeme. Zprávu jsme rozčlenili do šesti tematických oblastí podle našeho volebního programu a přidali jsme souhrnnou kapitolu o financích a investicích. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a přijmout Vaše připomínky.
Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Radek Rejna
radní za 100pro Zbraslav


Významnou část naší práce v tomto období věnujeme záležitostem přesahujícím území naší městské části a celopražským tématům. Díky snaze nového vedení Hlavního města Prahy jsou vytvářeny lepší podmínky pro spolupráci s městskými částmi. S jednotlivými radními a úředníky magistrátu se bavíme o financích a propojenosti činností města a městských částí třeba v oblasti školství nebo bydlení. Předkládáme své podněty a zapojujeme se do výzev ke komunikaci, usnadňujících magistrátu získat lepší přehled o situaci v městských částech.


1. Otevřená radnice
Po volbách jsme znovu ustanovili odborné komise jako poradní orgány rady. Jsme rádi, že se našlo dost aktivních občanů, kteří nám věnují svůj volný čas a pomáhají svou odborností.
Na začátku roku jsme se zaměřili na personální záležitosti, které by měly vést ke zlepšení chodu úřadu. Obsadili jsme nově místo tajemníka a vedoucího odboru financí a rozpočtu. Pro pružnější komunikaci s občany jsme zlepšili fungování facebookové stránky. Zavedli jsme přímý přenos ze zasedání zastupitelstva a nově zveřejňujeme jmenovité hlasování rady.
Na rok 2019 jsme připravili pro další ročník participativního rozpočtu rezervovanou částkou 600 tis. Kč.


2. Veřejný prostor
V listopadu 2018 proběhla první etapa výstavby nového parku na Slunečním městě – úprava terénu, výsadba stromů, vysetí trávníku a zhotovení separačních linií cest. Z důvodu průtahů při vyřizování změny využití území budou mlatové cesty dokončeny až v červnu 2019. Následovat bude realizace autorského návrhu mobiliáře na podzim.
Po veřejném projednání byla odevzdána studie revitalizace prostranství na Vrškách. Obsahuje krajinářský návrh rekonstrukce ulice s akcentem na řešení dopravního režimu a hospodaření s dešťovou vodou. V roce 2019 bude studie doplněna právě o dopravní a vodohospodářskou část.
Byla dokončena instalace pěti nových ohrazení kontejnerových stání, a to v ulicích Pirnerova, Na Vrškách, Na Baních, Nad Kamínkou a Ottova. Následovat budou v tomto roce další v sídlišti Tunelářů a v ulici Faltysova.
V únoru 2019 byla odevzdána projektová dokumentace k projektu revitalizace prostoru „U kaštanu“, nyní probíhá její projednání s dotčenými orgány a institucemi.
Pracujeme i na dalších drobných projektech, které zlepší vzhled veřejných míst na Zbraslavi – v Bílce, v ulici K Vejvoďáku na Baních, dosadby stromů a keřů v lesoparku Belveder, Borovičkách, nebo v lokalitě Slunečního města. Na Zbraslavském náměstí byl dokončen další trvalkový záhon v prostoru před pivovarem.
V roce 2019 bychom rádi připravili koncepční dokumenty Rozvojové péče o zeleň a Katalog vybavení veřejných prostranství (městský mobiliář). Momentálně řešíme jejich zadání projektantům.
Úklid a péče zeleň
Úklid Zbraslavi byl letos zas o něco organizovanější. Po zimní údržbě komunikací následovalo hned od dubna blokové čištění, které skončilo v květnu. Opět nám letos s úklidem odpadků bude po celou sezónu pomáhat sdružení Etincelle, které zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Jejich práce je na Zbraslavi už třetí rok opravdu vidět. Proběhl i jednorázový úklid odpadků v zeleni jako příprava na pravidelné sezónní sečení.
Přizpůsobili jsme péči o zeleň současné klimatickým podmínkám. Rozhodli jsme se, že v období sucha budeme sekat méně často a tam, kde to bude možné, budeme ponechávat travní porost až do vysemenění. Následně bude mulčován, aby v půdě zůstaly semena a živiny, a půda byla více chráněná proti vysychání. Začali jsme se zakládáním trvalkových záhonů, výsadbou medonosných rostlin a keřů, pokračovat budeme s výsadbou stromů. Pořídili jsme prvních 50 zálivkových vaků, které instalujeme k vybraným stromům v rámci zajištění letní zálivky.
Doprava a bezpečnost
Po dlouhých vyjednáváních o neudržitelné dopravní a bezpečnostní situaci v okolí zbraslavského vlakového nádraží jsme byli konečně úspěšní. Technická správa komunikací, do jejíž správy toto území spadá, zpracovává studie zlepšení dopravního režimu na křižovatkách v okolí mostu Závodu míru, bezpečného pěšího a cyklistického propojení oblasti Závisti (kde vyústí plánovaná cyklostezka z Dolních Břežan), mostu, nádraží a vltavské cyklostezky A2. To by mělo vyřešit problematické přecházení nebezpečného úseku silnice na Vrané u nádražní budovy, nelegální přecházení kolejí a vyřešit i bezbariérový přístup z mostu k Závisti. Institut plánování a rozvoje bude celkovou studií nádraží řešit ostatní dopravní vazby (točnu minibusu MHD, parkoviště) a samozřejmě i vzhled místa včetně povrchů, mobiliáře, ostatního vybavení a zeleně.
Posun je i v rozšíření Strakonické ulice o další vyhrazené úseky pro MHD. Po dohodě s radním HMP pro dopravu Adamem Scheinherrem bude letos řešeno proznačení úseku od sjezdu z Lahovického mostu přes Berounku až k začátku současného vyhrazeného úseku u výjezdu z ulice K Sádkám. Poslední úsek od zastávky Dostihová k Branickému mostu musí být řešen stavebním rozšířením, které se nyní projektuje.


3. Školství
Účastnili jsme se schůzek o školství organizovaných na MHMP. Zde jsme sbírali podněty a příklady dobré praxe a zároveň odevzdali naše požadavky na další investiční projekty ve školství.
Do provozních rozpočtů škol a školských zařízení bylo na rok 2019 navrženo a odsouhlaseno 13 230 000 Kč, obecně prospěšná společnost Dětské jesle Zbraslav o.p.s. obdržela prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy odsouhlasené zastupitelstvem na návrh Rady MČ 1 650 000 Kč. Další finanční prostředky byly navrženy jako investiční: na rekonstrukci a rozšíření MŠ Matjuchinova – budova Ottova, na opravu střešní krytiny a osvětlení v MŠ Matjuchinova – Eliška, na výměnu rozvodů a odpadu po havárii v MŠ Nad Parkem, na realizaci šaten v základní škole – budovy Hauptova a U Lékárny a na projekt Indonésie v základní škole. V rezervě byly ponechány finanční prostředky na projektovou dokumentaci k rekonstrukci a rozšíření Základní umělecké školy a k rekonstrukci zahrady MŠ Nad Parkem.
V MŠ Matjuchinova jsme Na podzim jsme otevřeli nově upravenou zahradu v MŠ Eliška.
Pro školy a školská zařízení jsme navrhli opatření v souvislosti s výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření organizací, spolupracovali jsme odstranění problematických míst. V MŠ Matjuchinova proběhla rekonstrukce účetnictví za rok 2018. Pomáhali nové paní ředitelce při jejím nástupu do funkce a společně procházíme celým prvním školním rokem. Podle ohlasů si školka vede velmi dobře.
Na konci roku 2018 byly ředitelům škol a školských zařízení schváleny mimořádné odměny za činnost organizace v souladu s Pravidly pro poskytování odměn, podle nichž jsou jim také na červen navrženy odměny za ekonomiku a hospodaření organizací.
Věnujeme se současnému právnímu rámci dětských jeslí s cílem optimalizovat jejich chod a financování. Důvodem jsou zvyšující se provozní i mzdové náklady, díky čemuž přestala být současná forma vyhovující.
Pokračujeme ve snaze vyřešit majetkoprávní vztahy k budově mateřské školy Matjuchinova, jednání však zatím nebyla úspěšná. Analyzovali jsme kapacity mateřského školství a navrhli zajištění potřebné kapacity mateřských škol bez budovy Matjuchinova, a to rozšířením budovy Ottova. V současné době je zpracována a prodiskutována projektová dokumentace. Počítá se s rozšířením o jeden pavilon pro 25 dětí, novým sociálním zařízením, šatnami a bezbariérovým vstupem
V rámci revitalizace hřiště základní školy byl na podzim dokončen skatepark o rozloze 1500 m2 jako první část rekonstruovaného sportoviště u ZŠ Nad Parkem. Velká návštěvnost a oblíbenost u všech generací nás těší. Po delší pauze způsobené úpravou projektové a zadávací dokumentace byla v květnu vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci vlastního sportoviště. Pokud se podaří vybrat zhotovitele, dokončeno bude na jaře 2020.
Provizorní šatnový provoz v ZŠ Vl. Vančury v budovách Hauptova a U Lékárny by měl v letošním roce skončit instalací potřebného počtu šatních skříněk, které žáci školy jednoznačně preferují. V rozpočtu máme připravené finance. Vhodné organizační řešení musí připravit škola. Bude to jeden z prvních úkolů pro nového ředitele.
4. 3. 2019 vyhlásili konkurz na ředitele základní školy. Je to možnost daná zřizovateli školským zákonem, našim cílem bylo prověření příležitostí k rozvoji a maximálnímu využití potenciálu školy. Uchazeče posoudila odborná sedmičlenná komise, složená ze zástupců školy, zřizovatele, školské rady, odborníků, České školní inspekce a magistrátu. Uchazeči měli podle zadání ve vyhlášení konkurzu popsat svou vizi školy, představit řízení kvality pedagogického procesu, tedy cílů, podmínek a prostředků vzdělávání i výchovy a jejich hodnocení, vztahů ve škole a duševního a společenského rozvoje dětí. Měli popsat, jak budou podporovat učitele i další pracovníky školy jako tým i jako jednotlivce v jejich práci a spolupráci. Jak by nastavili sdílení a podílení se na celkovém chodu školy pro žáky, pedagogy i rodiče. A neposlední řadě, jak by využívali mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy. Komise se sešla se všemi vhodnými uchazeči, posoudila náležitosti jejich přihlášek a jejich koncepce rozvoje školy a vedla s nimi řízené rozhovory a určila jejich výsledné pořadí. Rada MČ jmenovala nového ředitele školy s účinností od 1. 8. v souladu s doporučením konkursní komise.
Zapojili jsme základní školu do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum, o. p. s. Celkem 30 žáků ZŠ Vladislava Vančury na Zbraslavi od září do února pracovalo spolu se čtyřmi paními učitelkami na natočení a zpracování příběhů 7 pamětníků. Tématem byly nejen časté vzpomínky na válečná léta a květen 1945, ale i následující život v komunistické totalitě. V únoru na veřejné prezentaci zazněly také reportáže, které žáci natočili v Českém rozhlase. Projekt byl zakončen instalací výstavních panelů na Zbraslavském náměstí.
Se základní uměleckou školou spolupracujeme na projektu jejího rozšíření. Kromě provozní dotace obdržela škola finanční příspěvek na akci ZUŠ Open a na mezinárodní spolupráci se školou v Piešťanech.
Na základě podnětů rodičů jsme prověřovali kvalitu stravování v Zařízení školního stravování, které vaří obědy pro více než 900 strávníků. Pro objektivní zjištění názorů strávníků jsme zadali dotazníkové šetření Mapa školní jídelny společnosti Scio. Výsledky budeme konzultovat s odborníky na tuto tématiku, kteří navrhnou ve spolupráci s jídelnou případná opatření k zajištění spokojenosti dětí. Od září 2018 zajišťujeme bezlepkové obědy prostřednictvím smluvní organizace, městská část hradí 50 % ceny každého oběda.


4. Komunitní život – kultura, sport, volný čas, environmentální aktivity
Podpora komunitního života je nedílnou součástí naší vize. Patří sem pořádání akcí samotnou městkou částí, ale především podpora projektů místních organizací a občanů. Angažovaným v tomto směru se snažíme nabídnout organizační spolupráci, finanční podporu (formou přímé podpory či v rámci dotačních výzev), zapůjčením prostor, pozemků, mobiliáře, poskytnutím záštity, anebo propagační činností.
Na poslední čtvrtinu roku 2018 jsme připravili veliké oslavy české státnosti k výročí 100 let republiky. Došlo při nich k slavnostnímu odhalení zrekonstruovaného pomníku na náměstí, k sázení Stromu svobody, proběhla lidová veselice a ohňostroj.
Posunuli jsme naše partnerství s francouzským městem Sonmmiéres, když jsme 26. 10. 2018 na půdě Francouzského velvyslanectví slavnostně podepsali Deklaraci přátelství našich měst. Návštěva Zbraslavi se našim francouzským přátelům líbila a spolu s námi oslavili i 100. výročí vzniku Československa.
Také jsme přichystali vánoční program a zrealizovali nejen podzimní farmářské trhy, ale také adventní vánoční trhy a Zbraslavské Vánoce. Zrealizovali jsme veliké Vánoční setkání místních seniorů. Zapůjčili jsme prostory a finančně zajistili vánoční koncert v Městském domě. Technické zázemí a propagaci jsme poskytli na sedm Setkání u vánočního stromku pro sousedské komunity. Rozšířili jsme vánoční osvětlení Zbraslavi.
Pořádali jsme zdravotně preventivní akce Zbraslav – město zdraví a pohybu.
S ohledem na komfortnější plánování a financování aktivit místních organizací jsme již před koncem roku vyhlásili dotační program naší městské části a na přelomu roku dotační výzvy na komunitní (v oblasti sport, kultura, volný čas, vzdělávání a sociální oblast) a systémovou podporu pro neziskové organizace. V dotačních výzvách jsme organizace i jednotlivce podpořili celkovou částkou 1,6 mil. Kč.
Začali jsme s plánováním kulturních akcí pro rok 2019, do kterého patřilo rozšíření projektu Zbraslavské osobnosti o další dvě jména a umístění pamětních desek zpracovaných osudů místních osobností. Připravili jsme pietní květnové akty. Zajistili jsme další sezonu farmářských trhů, tzv. Zbraslavských jarmarků, které jsou plánovány v intervalu každých 14 dní. Zapojili jsme se do projektu Sculpture Line s cílem zajistit pro rekonstruovaný Sluneční park roční zapůjčení sochy „Prosím, posaďte se“. Plánujeme Den pro děti, Oslavu prvního školního dne ve skateparku, Slavnosti Elišky Přemyslovny, oslavu 17. 11. 2019 s kulturním programem, vánoční program pro Zbraslavskou veřejnost. Pracujeme na vylepšení služeb Zbraslavského infocentra.


5. Sociální a zdravotní oblast
Stále více občanů má zájem s námi sdílet svou radost při vítáních občánků, která jsme organizovali v několika vlnách na konci roku 2018 a jaře roku 2019. Stejně tak organizujeme spolu s Klubem aktivního stáří setkávání místních seniorů v Domově s pečovatelskou službou (podzim/jaro) a připomínky významných životních jubileí místních občanů.
Zajistili jsme prostory pro sociální podnik Zelený ostrov, zaměstnávající osoby se sluchovým postižením. Poskytujeme prostor společnosti Helpless (chráněná dílna).
V rámci aktivit Odboru sociálních agend poskytujeme sociální poradenství, opatrovnictví, pečovatelskou službu a provoz Domova s pečovatelskou službou. Zároveň jsme začali pracovat se dvěma byty, určenými ke krátkodobému užití osob v tíživé životní situaci (na ½ roku). Zajistili jsme finanční podporu v paliativní péči pro místní obyvatele.
Do komunitního plánování sociálních služeb jsme zahrnuli skupinovou diskusi se zástupci veřejnosti. Pracujeme na organizaci Kulatého stolu všech, kdo se věnují tématu „žáci, studenti, dospívající na Zbraslavi“.
Podpořili jsme benefiční koncerty na podporu místních pro-sociálně zaměřených organizací. Stali jsme se součástí České asociace pečovatelské služby.


6. Město a krajina
Po odevzdání Rozvojové studie Zbraslavi, základního koncepčního dokumentu rozvoje MČ, jsme uspořádali veřejné setkání, na kterém jsme studii prezentovali veřejnosti. Následně by měla být studie projednána zastupitelstvem MČ. Také u velkých investic, zejména do veřejného prostoru, probíhaly veřejné prezentace, diskuse a dotazníková šetření.
Pro další vývoj Zbraslavi je zásadní záměr Policie ČR na rozvoj areálu Zbraslav. Nyní je projekt ve fázi řízení o umístění stavby. Vedli jsme jednání s hlavním městem i Policejním prezidiem, aby byly splněny požadavky Zbraslavi v oblasti dopravy, parkování, vlivu stavby na okolí. Důležitým bodem je přímé napojení horní Zbraslavi na Strakonickou.
Významně jsme se posunuli v projektu Příměstského parku Soutok. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která vyřazuje Berounku ze seznamu významných vodních toků. Pokud zákon schválí i senát a podepíše prezident, Berounce už nebude hrozit zničení úpravami koryta a budováním nových jezů a zdymadel. Vedeme další jednání směřující ke koordinaci jednotlivých záměrů v území např. stanovení parametrů fungování velkotržnice Lipence nebo dobudování protipovodňových opatření v okolí zámku Zbraslav
Finance, investice a projekty
V roce 2019 byl schválen rozpočet více než 122 mil. Kč, z toho je 56,7 mil. Kč vyhrazeno na investice.
Po intenzivním půlroce stavby bylo v únoru dokončeno Kulturně komunitní centrum Zbraslav a v půlce března bylo slavnostně otevřeno. Tento společný projekt městské části a partnerské organizace Pexeso funguje jako centrum prosociální pomoci a volnočasových aktivit. Jeho velkou výhodou je strategická poloha v horní části Zbraslavi v blízkosti sídlišť, hřišť a parků. Pro letošní rok chystáme ještě úpravu zahrady.
Na jaře 2019 jsme vybrali zhotovitele stavby při rekonstrukci a dostavbě objektu bývalé prádelny u Belvederu. Je to další ze společných projektů s místní organizací, tentokrát se skautským oddílem Uragán Zbraslav. Vedle nové skautské klubovny zde vznikne multifunkční veřejný prostor, který může sloužit jako kavárna, výstavní síň přednáškový sál, prostě místo pro setkávání. V květnu bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce.
Finančně jsme podpořili projekt TJ Sokol Zbraslav, který získal dotaci od MŠMT na rekonstrukci sálu v sokolovně. Naše spoluúčast tvoří 10 % celkových nákladů, což je 2,7 mil. Kč.
Odsouhlasili jsme stavbu nových povrchů a zázemí v areálu SK Zbraslav, se kterým fotbalisté také usilují o dotace z MŠMT. Bohužel fotbalisté zatím neuspěli, protože nemají stavební povolení. V případě, že obdrží dotaci, jsme připraveni finančně přispět stejně jako v případě Sokola.
Spolupracujeme na investicích, které pro Zbraslav připravuje Praha. S investičním odborem MHMP jsme připravili novou projektovou studii hasičské zbrojnice v ulici Žitavského. Studie byla odsouhlasena a nyní je připravována dokumentace pro územní rozhodnutí. Nakonec se původně zamýšlená rekonstrukce změnila na demolici a výstavbu nové zbrojnice, především z důvodu technického stavu budovy a požadavků na dopravní řešení celého okolí.
Zatím se nedaří výrazně posunout projekty na opravu komunikací, které investuje hlavní město. Jedná se hlavně o rekonstrukci Žabovřeské až k Peluňku nebo další etapu chodníků a komunikací Romana Blahníka a okolí. Pokračujeme také v jednáních o financování projektu celkové rekonstrukce Zbraslavského náměstí. Máme připravené zadání architektonické soutěže, kterou ale chceme zadat až po zajištění financí na projektovou přípravu.
Závěrem nám dovolte poděkování našim kolegům z úřadu i všem, kteří se s námi podílejí na práci pro naši městskou část.
 


Vytvořeno: 19. 6. 2019
Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 15:58
Autor: Marta Spáčilová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.10.2020 03:50

Aktuální výška:

77 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

463 cm

20.10.2020 03:50

Aktuální výška:

117 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.10.2020 03:00

Aktuální výška:

119 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální