Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV V 1. POLOLETÍ ROKU 2015

Typ: ostatní
Předkládáme zprávu o činnosti Rady MČ Praha – Zbraslav od 1. 12 204 do 15. 6. 2015. V té době se konalo 18 řádných jednání a jedno dvoudenní výjezdní zasedání. Zápisy z jednání a usnesení naleznete na webu městské části. Zprávu jsme proto formulovali jako přehled o naší činnosti strukturovaný podle volebních priorit 100proZbrasla. I když máme jednotlivé kompetence rozděleny, předkládáme vám zprávu jako tým. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči vám a jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy a vyslechnout vaše podněty a připomínky.

 

VEŘEJNÝ PROSTOR

Uklízíme, okrašlujeme, projektujeme i stavíme.

Profesionální úklid doplňujeme dobrovolnickou činností a se sdružením Etinecelle, které zaměstnává hendikepované, připravujeme projekt denního úklidu odpadků.

Pro kontejnerová stání jsme s Pražskými službami nalezli vhodnější umístění a s projektanty řešíme návrh oplocení pro jejich zabezpečení proti nepořádku.

Rádi bychom dali vybraným lokalitám jednotnější ráz, proto dáváme dohromady projekt katalogizace malých veřejných prostranství vhodných k úpravám, který by měl sloužit jako podklad pro jejich architektonické řešení a pro rozdělení financí na údržbu. Někdy se nám zdá boj s nepořádníky a nenechavci marný, ale nevzdáme to. Společná malá vítězství jsou vidět – Karlův stánek, květiny na náměstí, úklid u zahrádek. Dík za iniciativu patří Okrašlovacímu spolku a obyvatelům Zahradní čtvrti

Je dokončený projekt úpravy okolí pomníku Jana Husa. Práce budou realizovány na podzim v období vegetačního klidu. Projektová dokumentace na úpravu plácku U kaštanu je před dokončením. Práce nebudou letos realizovány vzhledem k plánované rekonstrukci přilehlého rodinného domu.

V červnu bude dokončen realizační projekt a v létě proběhne výběrové řízení na stavební práce pro první etapu úpravy ulice U Malé řeky v prostoru před Městským domem. Navážeme na nové povrchy ulice Opata Konráda.  

Ve výstavbě je rekonstrukce lesoparku Belveder. V této fázi dojde k úpravě horních cest, dokončení odvodnění a umístěn bude nový zajímavý a funkční mobiliář. Termín dokončení je v říjnu 2015. Projekt je spolufinancován z operačního programu Praha konkurenceschopnost.

Projekt rekonstrukce Zbraslavského náměstí, akce financovaná MHMP, řeší bezpečnost provozu, zklidnění dopravy a posílení funkcí náměstí. Projekt Zbraslavského z roku 2009 jsme „oprášili“ a aktualizovali jeho podklady, např. dopravní zatížení. Byl projednán v odborných komisích a konzultován s odborníky na tvorbu veřejných prostranství. Uskutečníme veřejnou prezentaci dopravního řešení a diskuzi s občany na téma funkce náměstí.

S veřejným prostorem souvisí i výstavba soukromých investorů. Rada nepodpořila výstavbu v ulici Kaškova a Panské zahrady. Oba projekty byly sice za minulého vedení odsouhlaseny, ale finální podoba předložených projektů pro územní řízení se lišila. 

OTEVŘENÁ RADNICE

Přibližujeme radnici občanům jednoduchým přístupem k informacím i zpříjemněním návštěvy úřadu.

Rada vytvořila odborné komise složené z aktivních občanů a spolupracuje s nimi. Komise jsou opravdu aktivní a přicházejí s mnoha podněty.  Některé jsou drobné, jiné jsou skoro vizí. 

Již v lednu jsme začali zveřejňovat seznamy schůzek radních, zápisy z jednání rady jsou uveřejňovány včetně příloh, materiály pro zasedání zastupitelstva jsou včas přístupné i občanům a jmenovitě je zaznamenáno hlasování zastupitelů.

Pracujeme na úpravách webových stránek, které by měly přinést další informace a umožnit rozšířené funkce.

Zastupitelstvem byla odsouhlasena nová koncepce Zbraslavských novin, vybráni byli šéfredaktor a grafik. Součástí nové koncepce jsou „noviny zdarma“. Distribuci zajišťujeme ve spolupráci se zbraslavskými podnikateli a organizacemi.

KOMUNITNÍ ŽIVOT

Podporujeme komunitní aktivity a připravujeme programy, které dělají ze Zbraslavi místo plné života.

Do rozpočtu na rok 2015 jsme zařadili více než 1 milion korun (oproti 600 tisícům v loňském roce) na podporu neziskových organizací a pro granty. Již počet žádostí o systémovou podporu neziskových organizací a o granty na jednotlivé akce v prvním kolem grantového řízení potvrdil silný zájem a vlastní aktivitu organizací i jednotlivců. Budeme se snažit tento trend udržet a nadšení pro pestrý komunitní život i nadále podporovat.

Připravili jsme projekt oslav 900 let – Rok pro Zbraslav, jehož zahajovací den proběhl 21. 3. Již v březnu vyšel první náklad informační brožury, která obsahuje jak historické informace, tak program akcí organizovaných či podporovaných naší městskou částí. Podali jsme žádost o finanční podporu projektu z programu Ministerstva kultury na oslavy významných výročí měst a obcí.

Obnovili jsme Zbraslavské jarmarky. Ve formátu akce jsme měli jasno, otevřeným poptávkovým řízením jsme hledali výhodnou cenu partnera s nápadem.

Byli jsme pozváni na mnoho akcí škol, neziskovek, sportovních oddílů. Děkujeme za vaši aktivitu.

Připravujeme ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím projekt partnerského města.

Obnovujeme práci na Zbraslavské kronice, kterou minulá radnice vůbec nevedla, pracujeme na správné heraldické podobě zbraslavského znaku.

ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Letos se nám opravdu nepodaří vyřešit kapacitu mateřských škol.

Je velká škoda, že projekt přestavby budovy bývalých jeslí Žabovřeská 1227, který mohl být realizovaný z prostředků MŠMT v rámci programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ bývalé vedení nedokázalo dobře připravit. Důvodem, proč zastupitelstvo rozhodlo v projektu bez dotace nepokračovat, byly chyby ve zpracování projektu, zejména nejasně formulovaný záměr rozšíření stávající, či zřízení nové školky a nejasná specifikace stavebních nákladů. Také načasování prací nezaručovalo splnění všech požadovaných termínů. Celý postup nyní šetří kontrolní výbor.

Letos došlo k rušení výjimek hygienika na zvýšenou kapacitu mateřských škol. V MŠ Matjuchinova a MŠ Eliška budeme problém řešit realizací požadovaných úprav sociálních zařízení a výdejny jídel během letních prázdnin. V MŠ Nad Parkem již žádná náprava není možná.

V létě proběhne úprava sociálního zařízení v jeslích.

Projekt rozšíření Základní školy Vladislava Vančury je v tuto chvíli ve fázi územního řízení a začaly práce na dokumentaci pro stavební povolení. Průběh stavebních řízení komplikují nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům. Snažíme se za pomoci magistrátu najít s majiteli pozemků schůdné řešení, které by nebrzdilo výstavbu. Začali jsme projektovat i úpravu školního hřiště. Projekt je financovaný z dotace magistrátu, která nebyla v loňském roce vyčerpaná a kterou se nám povedlo převést do letoška.    

Z rozpočtové rezervy magistrátu se nám podařilo získat dotaci ve výši 4,6 mil Kč na opravu hydroizolace historických budov základní školy. Na základě studie zadáme projekt a k realizaci by mělo dojít ještě v letošním roce. Touto investicí bude odstraněn havarijní stav suterénů budov.

Společně se školskou komisí a vedením školy řešíme otázky výchovných, sociálních a vzdělávacích potíží ve škole se zapojením školního psychologa, speciálních pedagogů a asistentů pedagoga.  Připravujeme zmapování situace v oblasti vzdělávání mezi zbraslavskými občany ve spolupráci se společností EDUin.

Rozhodli jsme se posílit prosociální politiku naší městské části. V rámci úřadu MČ jsme vyčlenili pracovní pozici sociální pracovník/pracovnice. Bude zajišťovat sociální poradenství pro občany s propojením na místní, pražské i regionální poskytovatele sociální péče. MHMP vypsal grantovou výzvu na přípravu sociálního projektu, do které se zapojíme.

Důležitá jsou setkání s občany, kdy řešíme jejich podněty a stížnosti, a slavnostní ceremoniály jako je vítání občánků, svatby a setkání s jubilanty. 

S MHMP jsme obnovili jednání o budově polikliniky a seznámili jsme se s podmínkami provozu ordinací zbraslavských lékařů.    

LAGUNY, ŘEKY, NÁBŘEŽÍ

Čistíme břehy a hledáme dlouhodobou vizi.

Připravili jsme Memorandum o společném postupu při řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky. Spojili jsme síly s okolními městskými částmi a náměstkem primátorky M. Stropnickým. Na projektu „Příměstský park“ spolupracujeme s Institutem plánování a rozvoje města. V kavárně U stromečku probíhá za podpory MČ výstava studentských prací na téma Soutoku.

Spolupracujeme s Povodím Vltavy, s.p., ve věci úprav a údržby břehových porostů, odstraňování odpadů, a způsobů využití těchto upravených ploch k rekreaci.

Snažíme se o partnerství s magistrátem, který realizuje opravu a dostavbu protipovodňových opatření na Zbraslavi, ale příliš s námi dosud nespolupracoval. Nyní je k dispozici studie hodnotící možnosti protipovodňové ochrany Lahovic a Lahoviček.

Uspořádali jsme výjezdní zasedání rady v Lahovičkách, kde jsme řešili historii místa, dopravní situaci, skládku, a využití hřiště APP. 

A DALŠÍ …

Navrhli jsme změnu a doplnění organizační struktury úřadu naší městské části. Přijali jsme novou vedoucí odboru kultury a vzdělávání Mgr. Hanu Haubertovou a vedoucího kanceláře starosty ing. Jindřicha Kolka. Zavádíme dnes běžné administrativní systémy, které ulehčí organizaci a náš úřad je bohužel doposud nepoužíval. Díky dobré spolupráci se zaměstnanci úřadu se nám daří budovat systém, který je zacílen na efektivitu práce, účelnost nákladů a smysluplnou logistiku fungování a spolupráce mezi jednotlivými odbory.

Stali jsme se členem Svazu městských částí hlavního města Prahy. Od ostatních se můžeme učit a prosazovat společné zájmy, například spravedlivější přerozdělování finančních prostředků z hlavního města. Svaz poskytuje servis např. při posuzování věcné novely Pražských stavebních předpisů. Věříme, že máme i co nabídnout ostatním.

Pro správu bytového fondu městské části zadáme pasportizaci všech bytů, abychom měli jasnou představu o jejich stavu a mohli nastavit plán investic. Zároveň zpracováváme jasná pravidla pro hospodaření s obecními byty, která bohužel doposud neexistovala. Sjednotili jsme nájemní smlouvy tak, aby byly v souladu s nově platným občanským zákoníkem. Součástí správy bytů městské části je rovněž otevření diskuze k narovnávání nájemních podmínek. Od 07/2015 byly upraveny ceny nájemného s ohledem na vývoj inflace v posledních třech letech. Všechny tímto krokem získané prostředky, chceme investovat zpět do technického stavu bytů. Není to právě populární opatření, ale snažili jsme se celou věc vysvětlit osobním dopisem každému nájemníkovi. Věříme, že tento krok občané pochopí jako nutnou součást řešení celé oblasti správy bytů.

Snažíme se dořešit nevyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemkům zejména tam, kde MČ užívá neoprávněně cizí pozemky. Jednáme s MHMP o svěření strategických pozemků např. na Závisti.

Na základě doporučení z právních a ekonomických analýz jsme museli rychle začít řešit problém s rozestavěným objektem sportovní haly RSC. Vypověděli jsme nájemní smlouvu a s vlastníkem budovy jednáme o možnosti nového nájemního vztahu založeného na jednoznačné specifikaci užití a provozu budovy. Jednání s vlastníkem budovy nejsou snadná – otázky co kdo staví a jak provozuje, nebyly zatím zodpovězeny. O složitosti problému svědčí např. skoro dokončený prostor zdravotnického zařízení, jehož stavba je provedena bez platného stavebního povolení. Stavebník však od ledna tuto věc se stavebním úřadem nedořešil. Naším cílem je, aby byl objekt dokončen a zkolaudován, naplno sloužit občanům Zbraslavi a oprávněné požadavky městské části z pronájmu pozemků byly smluvně zajištěny.

Zařízení staveniště Subterra a.s. bylo na základě rozhodnutí firmy zlikvidováno. Domluvili jsme se s firmou na úpravě a vyčištění okolí. Bohužel se nepovedlo převedení budovy na pozemku MČ do našeho vlastnictví. Budovu nelze zkolaudovat a z pohledu dalšího užívání je díky azbestové střeše a podhledům hygienicky závadná. Pro následné využití pozemku na bytovou výstavbu potřebuje majitel změnu územního plánu. Pro MČ je výhodné spolupracovat s developerem v širších souvislostech území a snažit se definovat společný záměr využití. O spolupráci s developerem kontrolované veřejností jednáme.  

Jednáme se zahrádkáři o dodržování nájemní smlouvy zejména ve vztahu k okolí. Chceme, aby zahrádky byly pro Zbraslav přínosem.

Pracujeme na novém územním plánu Prahy – Metropolitním plánu. Proběhly konzultace městských částí na IPR. Na předložených návrzích nyní pracujeme.

Setkáváme se s představiteli organizací, které nabízejí zapojení participačních metod do rozhodovacích procesů v naší městské části.

 

V Praze – Zbraslavi dne 12. 6. 2015

 

Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardov, Zuzana Wildová Filip Gaspar, Ondřej Šlocar

 


Vytvořeno: 14. 1. 2016
Poslední aktualizace: 1. 7. 2017 23:23
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.10.2020 03:50

Aktuální výška:

77 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

463 cm

20.10.2020 03:50

Aktuální výška:

117 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.10.2020 03:00

Aktuální výška:

119 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální