Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV V 1. POLOLETÍ ROKU 2017

Typ: ostatní
Zpráva o činnosti rady byla zařazena jako bod pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

Kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení občané,

předkládáme Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha – Zbraslav od 1. 1. 2017 do 15. 6. 2017. V té době se konalo 17 řádných jednání. Zápisy z jednání a usnesení naleznete na webu městské části. Letošní první zprávu předkládáme jako přehled o naší činnosti strukturovaný podle volebních priorit 100proZbraslav. Jednotlivé oblasti máme v radě rozděleny, ale vzájemně se doplňujeme. Zprávu vám proto předkládáme jako tým. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči vám a jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy a vyslechnout vaše podněty a připomínky.

Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Radek Rejna

Veřejný prostor

Uklízíme, okrašlujeme, projektujeme i stavíme…

 Stejně jako v minulém roce nám s úklidem veřejných prostranství pomáhá sdružení Etinecelle, jejich práce je rychlá a efektivní, vyčleněné plochy zvládají letos uklízet podstatně rychleji. Je to i proto, že pořádek v ulicích a ostatních plochách se významně zlepšil. Etinecelle sami přišli s návrhem, že ušetřený čas využijí na úklid jiných problematických lokalit.

 Na jaře 2017 byla dokončena první fáze obnovy stromořadí v ulici Elišky Přemyslovny – podél ulice Na Baních v sousedství Zahradní čtvrti. Realizace se povedla, třešňová alej v květnu poprvé rozsvítila svými různobarevnými korunami celou ulici. V tomto roce budeme s obnovou aleje pokračovat směrem k autobusové zastávce Na Drahách.

 Průběžně provádíme obnovu stromů, které v exponovaném městském prostoru nevydržely letní vedra v letech 2015 a 2016. Nové výsadby jsou náročné na prvotní údržbu a především zálivku, protože půda v oblasti horních zbraslavských sídlišť je většinou nekvalitní a zatížení teplotou z velkého oslunění je zde extrémní.

Díky spolupráci s Odborem technické vybavenosti MHMP a vlastní iniciativě při podávání dotačních žádostí se nám konečně podařilo zajistit opravy a rekonstrukce problematických částí komunikací a chodníků pod Havlínem, v lokalitě Pod Sirénou u Belvederu, v ulici Boženy Stárkové nebo okolo školy Nad Parkem.

Stání konečně stojí! V ulici Nad Kamínkou je od 1. 6. 2017 v provozu nové typové kontejnerové stání, kam byly přesunuty nádoby na separovaný odpad z nevyhovujících míst z ulice Karla Černého a K Výtopně.  Letos bychom rádi realizovali další kontejnerová stanoviště tam, kde je dlouhodobě problém s přeplňováním a pořádkem, nebo kontejnery hyzdí veřejné prostranství.

 V rámci rozšiřování péče o lokalitu Belvederu byla letos v zimě dokončena sanace svahu pod Kosatcovým jezírkem. Cílem je tento problematický terén stabilizovat proti erozi, vyčistit, osázet půdokryvnými rostlinami a doplnit divoké kosatce dalšími sazenicemi, aby na jaře, kdy se příroda probouzí, rozkvetly všechny tůňky a zákoutí pod jezírkem. Už letos nás kosatce potěšily svými žlutými květy. V Belvederu se hodně potýkáme s erozí cest po přívalových deštích, ale v rámci řešení odvodnění asfaltových ulic, ústících do horní pěšiny, máme připravena technická řešení, která by erozím měla zabránit. S realizací bychom chtěli začít ještě letos.

Zbraslavské náměstí prošlo částečnou rekonstrukcí chodníků, vyměnili jsme staré lampy za nové, svítivější, s LED technologií a programovatelným režimem. Vyměnili jsme všechny staré autobusové přístřešky za nové. Nyní ještě připravujeme rekonstrukci posledního chodníku okolo úřadu, bezpečnější vstup do zámku, úpravu zeleně na celém náměstí a kultivaci prostranství před cukrárnou, které využívají školní děti při čekání na autobus a kde se pořádají společenské akce nebo .

 Kromě náměstí jsme osadili novou autobusovou zastávku Na Drahách, takže dohromady s těmi loňskými máme sedm nových prosklených zastávek, které ve spolupráci se školní družinou, skauty a dalšími neziskovkami opatřujeme bezpečnostním polepem. Ten zabraňuje střetu ptáků se skleněnými plochami zastávek.

I letos zajišťujeme bezplatný svoz bioodpadu. Firma, která pro nás tuto službu vykonává, umísťuje o víkendu kontejnery v pravidelných časových rozestupech na určených místech Zbraslavi tak, aby každá lokalita byla 1x měsíčně obsloužena.

projektové přípravě je rozpracováno několik dalších akcí -  přesun autobusových zastávek v horní Zbraslavi, opatření na zklidnění dopravy na hlavních ulicích, nábřeží u přístaviště parníků a úpravy volného pozemku na Slunečním městě, rozvojová studie městské části.

Otevřená radnice

Přibližujeme radnici občanům jednoduchým přístupem k informacím i zpříjemněním návštěvy úřadu. Občané sami rozhodují a podílejí se na rozhodování radnice.

Dlouhodobě se nám osvědčila spolupráce s odbornými komisemi složenými z aktivních občanů, kteří jsou odborníky ve svých profesích a mohou radě pomoci svými odbornými stanovisky i podněty.

Jako správná se ukázala naše snaha o zapojení veřejnosti do projektů městské části. Názory občanů nás zajímají jak u malých věcí, tak u velkých rozvojových projektů.  

V březnu proběhlo veřejné setkání na téma úprav Zbraslavského náměstí. Představili jsme možnosti řešení a dalšího postupu, vysvětlili jsme princip dílčích úprav na náměstí. Shodli jsme se s občany i odborníky, že finální návrh náměstí musí vzejít z dobře zadané veřejné architektonické soutěže, pro kterou nyní připravujeme podklady.  

Uspořádali jsme veřejné setkání s občany Závisti, kde v současné době probíhá intenzivní stavební činnost a plánuje se další výstavba. Diskutovali jsme s investory a hájili zájmy távajících obyvatel.

Druhý ročník projektu Participativní rozpočet, pro který jsme určili částku 1.000.000 Kč z rozpočtu 2017, občany zaujal. Realizováno bude letos 5 návrhů, o kterých rozhodli občané v hlasování. Všechny projekty zrealizujeme do konce letošního roku.  

Veřejné setkání v Základní škole Vl. Vančury bylo bouřlivé. Považovali jsme za nutné otevřeně vysvětlit situaci ve škole, když různé informace o organizaci výuky v souvislosti se stěhováním do nových prostor v budově Nad Parkem zbytečně zkomplikovaly komunikaci mezi učiteli a rodiči.

Pro lepší a aktuální přehled občanů o hospodaření obce jsme na webu umístili aplikaci rozklikávací rozpočet, který informuje o rozpočtu a jeho čerpání. Stejný formát nyní zavádíme pro příspěvkové organizace (školy a školky, školní jídelna), jejichž rozpočet je součástí hospodaření městské části.

Zveřejňujeme seznamy schůzek radních, zápisy z jednání rady a zastupitelstva, komisí i výborů. Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou včas přístupné i občanům a jmenovitě je zaznamenáno hlasování zastupitelů. Z jednání zastupitelstva je pořizován audiozáznam. Na profilu zadavatele jsou uveřejňované veřejné zakázky a uzavřené smlouvy. V registru smluv uveřejňujeme smlouvy a objednávky nad 50.000 Kč.

Kromě webových stránek, které přinášejí podrobné informace a zajímavosti z městské části, jsme spustili facebook městské části, který používáme zejména pro rychlé informace a aktuality.

Zbraslavské noviny vycházejí pravidelně každý měsíc a výtisky jsou rychle rozebrány. Úspěšně prodáváme reklamu. Museli jsme ale bohužel zrušit výdejní místo v trafice na Slunečním městě. Došlo totiž k manipulaci s novinami, když do nich byl vkládán list s reklamou.  

I nadále pracujeme na úpravách budovy Úřadu městské části. Agendy, jež jsou v denním kontaktu s občany, se trvale přesunuly do přízemí, které jsme zásadními úpravami zlepšili pro kontakt s občany. Organizační struktury úřadu jsme doplnili s ohledem na zajištění požadovaných služeb občanům o pozici pracovníka s agendou odpadového hospodářství, dalšího pracovníka komunálních služeb a sociální pracovnici. Velmi dobře se zapracovala právnička úřadu. Daří se nám dobrá spolupráce se zaměstnanci úřadu. Snažíme se pracovat systémově, efektivně a hospodárně.

Zvyšujeme odbornost a kvalifikaci úředníků i technické zabezpečení pro jejich práci. Získali jsme dotaci 1,5 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 34 – Efektivní veřejná správa. Předmětem našeho projektu je zpracování strategického plánu rozvoje úřadu městské části zejména prostřednictvím systému vzdělávání a zlepšením technického a programového vybavení.

Otevřenost radnic je v celostátním měřítku dlouhodobě monitorována neziskovou organizací Oživení z.s. Velmi nás potěšila nominace Zbraslavi na setkání Správných radnic, kde jsme byli zařazeni do tématu informační politika samospráv, ve které můžeme dle zjištění organizátorů sdílet dobrou praxi.

 Komunitní život - kultura, sport, volný čas

Podporujeme komunitní život, tak abychom se na Zbraslavi více potkávali, než míjeli a společně se starali o to, aby byly i všední dny na Zbraslavi nevšedními.

Jedním z našich cílů je podpora komunitního života na Zbraslavi. Právě služby, jež nabízí spolkové, neziskové, sportovní, církevní, kulturně, osvětově či jinak zaměřené organizace zajišťují nejen možnost zajímavého volnočasového vyžití, ale zároveň také vytvoření sociálních vazeb a posílení vztahu k místu, kde žijeme. Proto jsme opět vyhlásili dotační program na systémovou podporu neziskových organizací a organizování jednorázových pro-komunitních akcí. Na začátku roku 2017 jsme zrealizovali první výzvu, v níž jsme podpořili přes třicet místně působících organizací a organizátorů skoro čtyřiceti projektů. V této vlně dotační podpory bylo přiděleno celkem 1.388.950 Kč. Pro druhou, doplňkovou výzvu, kterou jsme vyhlásili v červnu, jsme z dotačního programu alokovali 200.000 Kč.

Vedle těchto naší městskou částí dotačně podpořených akcí se do začátku léta uskutečnilo několik tradičních akcí přímo organizovaných MČ  - květnové pietní akty, velký Dětský den.

Velký význam klademe také na podporu propojování různých místních komunit v rámci jednotlivých projektů. Jako tomu bylo např. u akcí na uctění památky Vladislava Vančury, na nichž spolu s MČ participovala místní knihovna, základní škola a Okrašlovací spolek. Naše MČ podpořila i několik akcí, kterých se zúčastnili naši delegáti, či jsou se Zbraslaví propojeny, např. Královský průvod na Karlštejn.

Podporu spolkového, společenského či sousedského života vidíme také v pořádání dalšího ročníku Zbraslavských jarmarků, které se svým formátem staly jedinečnou a hojně navštěvovanou akcí. Jejich formát je totiž založen nejen na možnosti kvalitního nákupu, ale také setkání s přáteli v příjemné atmosféře, zpestřené kulturním doprovodným programem a programem pro děti. Dramaturgii jarmarků velmi často obohacují svými workshopy a vystoupeními místní školky, anebo neziskové organizace.

Dalším projektem, na němž pracujeme a na který se těšíme, je otevření InfoCeZ – Info Centra Zbraslavi. Již máme zpracovanou studii, povolení všech zúčastněných orgánů a připravujeme smlouvu na realizaci rekonstrukčních prací v prostorách vedle Zámecké cukrárny v objektu na náměstí. Během léta budeme tento prostor upravovat, vybavovat a připravovat pracovní tým tak, aby na podzim už mohlo být InfoCeZ otevřeno veřejnosti.

MČ pracuje na společných investičních projektech s místními spolky. Spolu se Skauty připravujeme rekonstrukci prádelny na skautskou klubovnu s přístavbou, která bude zázemím lesoparku Belveder a kde budou probíhat další komunitní aktivity se zaměřením na environmentální výchovu. Podařilo se nám získat od hl. m. Prahy investiční dotaci 12 mil. Kč. Stavba by měla být zahájena na podzim, aktuálně sestavujeme provozní model provozu.

Na začátku jsme podali žádost o dotaci na zřízení komunitního centra v části budovy v Žabovřeské 1227 v rámci Operačního programu Praha pól růstu ve výzvě na zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center. Partnerem projektu, který sestavil věcnou náplň provozu komunitního centra, je Pexeso, z.s. Výsledek hodnocení žádosti očekáváme na přelomu roku.

A samozřejmě už nyní připravujeme akce, jež se v první polovině roku mohou zdát v nedohlednu.  Podzimní Sportovní den, Slavnosti Elišky Přemyslovny, vánoční osvětlení, Zbraslavské Vánoce či od ledna 2018 oslavy 100 let od založení republiky.

Školství, sociální oblast a zdravotnictví

Projekt rozšíření základní školy byl úspěšně dokončen, připravujeme dlouhodobou koncepci celkového rozvoje vzdělávání na Zbraslavi.

Pracujeme na koncepci rozvoje vzdělávání městské části Praha-Zbraslav 2017–2022, která zahrnuje analýzu současného stavu vzdělávání na Zbraslavi a priority a cíle, vycházející ze současných státních a pražských strategických dokumentů a zohledňující probíhající legislativní a společenské změny. Opírá se také o neformální vzdělávání.

Zapojili jsme se jako součást Prahy 16 do tvorby Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 16 (MAP), jehož Strategický rámec byl schválen v březnu. MAP slouží k propojování jednotlivých úrovní a aktérů v oblasti vzdělávání, včetně veřejnosti, napříč městskými částmi a ke snazší identifikaci potřeb a získání finančních prostředků k jejich naplnění.

I nadále podporujeme činnost obecně prospěšné společnosti Dětské jesle Zbraslav. Navíc jsme předložili zastupitelstvu návrh na poskytnutí dotace 178 000 Kč na nákup nového herního prvku na zahradu.

Již v roce 2016 jsme podle požadavků Magistrátu hl. m. Prahy určili pro mateřské školy jeden správní obvod. V souladu se změnou zákona týkající se zavedení povinné předškolní docházky dětí od pěti let spolupracujeme s mateřskými školami na zajištění míst pro všechny děti, kterých se to týká. I nadále řešíme majetkoprávní vztahy k budově MŠ v ulici Matjuchinova. Probíhají jednání s majiteli, začátkem července schválilo hl. m. Praha příspěvek 18 mil. Kč na odkup této budovy.

Ve spolupráci s MŠ Matjuchinova jsme realizovali přípravy projektu Zdravé stravování, který se po zkušební fázi plně rozběhne od září 2017. Jeho součástí je i dovybavení vývařovny MŠ novými spotřebiči a kuchyňskými potřebami.

V prosinci 2016 byla úspěšně dokončena 2. etapa projektu rozšíření základní školy a v lednu 2017 byla budova předána k plnému užívání. V souladu s požadavky plnění závazků dotace pro realizaci projektu bude budova plně využita celým prvním stupněm ZŠ, a to od začátku školního roku 2017/2018 kvůli usnadnění organizačních změn uvnitř školy. Podporujeme současně vznik přípravné třídy a školního klubu.

Spolupracujeme se školou na plánu vybavení školy moderními informačními a komunikačními technologiemi. Pro zajištění požadavků pedagogů a vedení školy jsme uvolnili 2 250 000 Kč.

Pro kompletní dokončení úprav budovy Nad Parkem zbývá ještě úprava vstupu a okolí budovy a zateplení objektu. Byla zpracována studie na základě požadavků vedení školy. Nyní zadáme další stupně projektové dokumentace.

Byl zpracován projekt revitalizace školního hřiště ZŠ a vydáno územní rozhodnutí. Na výstavbu nového multifunkčního areálu jsme získali dotaci 20 mil. Kč od hl. m. Prahy. Hřiště bude sloužit především potřebám školy, proto na přípravě projektu spolupracujeme s jejími zástupci, bude ale také poskytovat kvalitní sportovní plochy pro zbraslavskou veřejnost a sportovní organizace. Zahájení stavby počítáme na podzim.

Po loňském požáru šaten v ulici U Lékárny jsme zadali studii, která řeší nejen umístění šaten, ale také požadavky školy na využití budov U Lékárny a Hauptova pro 2. stupeň. Vedení školy souhlasilo s časově náročnější, ale komplexnější úvahou budoucího využití. Provozní nepohodlí škola dobře zvládá provizorními šatnami.    

Podporujeme projekty spolupráce městské části a organizací, které zajištují formální i neformální vzdělávání. Finančně pomáháme přidělováním grantů z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městské části, ze kterého byl podpořen například Zbraslavský školní pohár ve fotbale. Nefinančně se podílíme na pořádání akcí zapojujících školu do významných událostí městské části, jako byl například Dětský den nebo Vzpomínková akce u pomníku Vladislava Vančury.

 

 

Víme, že se do složité životní situace může dostat každý, a proto budujeme takovou síť sociální pomoci, která nenechá nikoho spadnout mimo.

V případě, že se naši obyvatelé dostali do jakékoliv těžší životní situace, byli nuceni požádat o pomoc sociální odbor sídlící v Radotíně. Momentálně se sociální projekty realizují pod Odborem správních věcí. Naším cílem je zajistit možnost takového bezpečného zázemí v podobě samostatného Oddělení sociálních věcí na Zbraslavi. Proto jsme vytvořili tým dvou sociálních pracovnic, do jejichž agendy spadá jak práce veřejného opatrovníka, tak sociální poradenství, pečovatelská služba a Domov s pečovatelskou službou (DsPS) a propojování místních pro-sociálně orientovaných organizací v rámci plánování sociálních služeb Zbraslavi spolu s pražskými a regionálními poskytovateli sociálních služeb.

Díky tomuto personálnímu zajištění jsme mohli: zorganizovat 2 setkání s obyvateli DsPS, uskutečnit dotazníkové šetření spokojenosti a na základě něj vymezit prostor v DsPS sloužící jako klubovna pro jeho obyvatele, spolu se zajištěním některých společenských aktivit (přednáška, koncert) a posílit systém fungování pečovatelské služby (rozšíření evidenčního systému, intervize apod.).

S ohledem na bariéry prostoru a možnosti budovy úřadu jsme vypracovali a zajistili systém komunikace úřadu pro osoby omezené či limitované v pohybu (vozíčkáři, rodiče s kočárky, ale i osoby s berlemi apod.) a to od každodenně otevřených vrat, zvonku pro zavolání zodpovědné osoby, plošin pro nájezd vozíku/kočárku, po systém přivolání konkrétního pracovníka úřadu. Nyní připravujeme zázemí pro rodiče s malými dětmi, kde bude možné děti přebalit a nakrmit.

Díky dotaci Magistrátu hl. m. Prahy jsme zpracovali a distribuujeme brožuru o organizacích, nabízejících na Zbraslavi pomoc v nouzi a mapu Zbraslavi zpracovanou s ohledem na bez/bariérovost konkrétních míst. Tuto mapu v elektronické podobě budeme na našich webových stránkách aktualizovat.

Aktuálně jednáme o podpoře a prodloužení smlouvy na zajištění Lékařské služby první pomoci s Asociací Samaritánů ČR. Tato služba nám přináší nejen možnost využití lékařské pohotovosti pro dospělé klienty, záchranného systému, ale také akutního zásahu v případě ohrožení pro obyvatele DsPS.

Velký důraz klademe na setkávání s našimi občany při slavnostních příležitostech a ceremoniálech jako jsou svatby, vítání občánků a životní jubilea. Opět jsme zavedli nové prvky do těchto akcí tak, aby byly pro jejich účastníky milým momentem v jejich životě např. zápisy do Pamětních knih, videozáznamy obřadů, pamětní medailonky ve Zbraslavských novinách.

V rámci programu místní agendy MA 21 hl. m. Prahy jsme získali dotaci 114.000 Kč na osvětové programy z oblasti zdraví a zdravého životního stylu. První akce tohoto programu proběhnou ještě do konce června.

V rámci týmu budoucího oddělení sociálních věcí se připravujeme na Den sociálních služeb, který organizujeme spolu s dalšími místními poskytovateli sociálních služeb, neziskovými, vzdělávacími a jinými organizacemi.

 

Laguny, řeky, nábřeží

Čistíme břehy a hledáme dlouhodobou vizi.

V roce 2016 jsme začali s údržbou levého břehu Vltavy v okolí Zbraslavi. Každých čtrnáct dní sekáme úsek mezi začátkem protipovodňové zdi u lomu až k mostu okruhu. Zpřístupňujeme tím řeku, kterou chápeme jako nedílnou součást města.

Práce na přípravě cyklostezky A20 z Lahovic do Strnad pokračují přípravou podkladů ke stavebnímu povolení. Během těchto prací bohužel začal soudní spor o vlastnictví pozemků v majetku Státního pozemkového fondu v části u Lahovic. Projektanti nyní řeší možnost přeložky trasy mimo tyto pozemky.

Dle rozšířeného plánu péče o zeleň v okolí komunikací udržujeme jednou měsíčně okolí chodníků v Lahovičkách. Rádi bychom zde začali s intenzivnější péčí okolo řeky, ale tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města. Doufejme, že díky podpoře MHMP a projektu Příměstského parku Soutok budeme moci nabídnout jejich majitelům odkup nebo dlouhodobý pronájem a dokážeme zde vytvořit třeba ekozahradu.

Příměstský park Soutok je obrovské téma. Troufáme si tvrdit, že díky spolupráci vedení MČ Praha-Zbraslav (100pro Zbraslav) a MHMP, zastoupeného Institutem plánování a rozvoje (IPR) se podařilo z nekonkrétní myšlenky a následné studie krajiny na soutoku (doc. Jebavý, ČZU) z let 2013-2014 vytvořit pilotní projekt příměstského parku, který nemá v naší republice obdoby. V roce 2016 na podzim se naplno rozběhlo plánování a příprava parku, který by se měl rozkládat na území od Modřanského jezu, okolo Zbraslavi, Radotína, Lipenců, až k Dolním Černošicím. Projekt má podporu zastupitelstva hl. m. Prahy, garantem za RHMP je radní RNDr. Jana Plamínková. Příměstský park, jak je v Evropě obvyklé, má formát společně spravované přírodní oblasti, která obsahuje ekologické zemědělství, regulaci povodní, mimoprodukční funkce přírody – rozvoj biodiverzity, likvidace tepelného ostrova velkoměsta, podpora malého vodního cyklu; a samozřejmě funkce rekreační a podmínky pro lokální podnikání.

Tento měsíc proběhlo už třetí pracovní setkání samospráv, majitelů pozemků a podnikatelů v oblasti budoucího PP Soutok. Jsou zadány a rozpracovány hydrogeologické, pedologické a biologické posudky, ekonomická analýza projektu parku, a na podzim proběhne jejich vyhodnocení a stanovení podmínek vzniku parku.

A další…

Finanční hospodaření

Závěrečný účet za rok 2016 byl předložen zastupitelstvu spolu se zprávou o kontrole hospodaření. Kontrolní orgán MHMP nenalezl v našem hospodaření žádné závažné nedostatky.

Hospodaření v roce 2017 probíhá dle schváleného rozpočtu. V rámci finančního vypořádání s MHMP za rok 2016 byly MČ ponechány dotace ve výši 18 039 305,96 Kč, viz. tabulka.

 

Účel dotace

Charakter dotace inv/neinv.

Výše ponechané částky (Kč)

Dovybavení JSDH Zbraslav (CAS 30)

inv.

7 412 577,50

Městská zahrada

inv.

   200 000,00

Revitalizace stromořadí E. Přemyslovny

inv.

   667 000,00

Zbraslavské náměstí - rekonstrukce chodníků a autobusových  zastávek

inv.

1 715 951,57

Rozšíření ZŠ Nad Parkem

inv.

3 885 128,95

ZŠ V. Vančury – PD na zateplení

inv.

   781 090,00

Rekonstrukce pěších propojení v ulici B. Stárkové, rekonstrukce ulice Nad Parkem

inv.

2 100 000,00

Projektová příprava cyklotrasy Lahovičky – Strnady

inv.

1 165 466,00

JSDH Zbraslav – oprava techniky

neinv.

   112 091,94

Celkem

 

18 039 305,96

 

 

MČ získala od hl. m. Prahy investiční dotace ve výši 20 mil Kč na modernizaci školního hřiště, 12 mil. Kč na rekonstrukci objektu bývalé Prádelny a 18 mil. Kč na odkup budovy MŠ Matjuchinova.

Neinvestiční dotace určené MČ a příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce, viz. níže.

Knihovna - knihy

46 700,00 Kč

Pečovatelská služba mzdy

207 000,00 Kč

Výherní hrací přístroje za 4.Q.2016

168 000,00 Kč

Zkoušky odborné způsobilosti

40 000,00 Kč

Primární prevence ZŠ

62 000,00 Kč

Posílení mzdových prostředků pro PO

601 400,00 Kč

Asistenti pedagoga pro PO

361 900,00 Kč

MA 21 - Zbraslav město zdraví a pohybu

114 000,00 Kč

Dotace na provoz JSDH

110 000,00 Kč

 

 

Hospodaření s majetkem

V rámci nakládání majetku řešila MČ několik prodejů a směn pozemků, které byly projednány a schváleny Zastupitelstvem MČ a dále Rada projednává běžnou agendu pronájmů a výpůjček majetku MČ. Uzavřeny byly dvě dohody o narovnání, které se týkaly majetku MČ. Stále probíhá jednání o odkupu budovy MŠ Matjuchinova. 

Stav kauzy RSC (Centrum Třešňovka)

Ve věci žaloby ze strany Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s. (dále RSC) a RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV (dále klub) na hlavní město Prahu na přikázání prodeje pozemků za stanovenou cenu (cca 9 mil. Kč), kde je MČ vedlejším účastníkem řízení, bylo další řízení odročeno za účelem provedení mediace sporu. MČ a hl. m. Praha s provedením mediace nesouhlasily, protože při nakládání s majetkem, o kterém rozhoduje kolektivní orgán, není tento způsob řešení sporu možný. Další řízení je svoláno na srpen 2017.

MČ i nadále usiluje o společný postup s HMP a požaduje, aby byla důsledně držena pozice v rámci společného dohodového jednání, kterého byli zástupci HMP přítomni. Tato varianta je konzistentně komunikována protistraně již po dobu delší 2 let, tj. možnost nového nájemního vztahu za podmínek navržených ze strany MČ. MČ i nadále odmítá variantu prodeje pozemků žalobcům. MČ vyzvala protistranu k dalšímu jednání, výzva je zatím bez odezvy. Pro účel stanovení výše nájmu nechala MČ zpracovat znalecký posudek na výši nájmu z pozemků.

Protože pozemek je nadále užíván bez právního titulu, vyzvala MČ všechny subjekty, které ho využívají, k vydání bezdůvodného obohacení. Dle usnesení zastupitelstva je připravena žaloba v této věci. Tento postup je v souladu s povinností MČ starat se o majetek s péčí dobrého hospodáře.

 

Ve věci stavební činnosti byly vydány kolaudační souhlasy na squash a solárium, byť obě části stavby vykazovaly značné stavební nedodělky a provozní nejasnosti. Situace je díky  OVDŽP Praha 16 poměrně nepřehledná. Některá řízení jsou dlouhodobě neuzavřená. MČ se domáhá nápravy stavu.

 


Příloha

Vytvořeno: 21. 6. 2017
Poslední aktualizace: 2. 7. 2017 23:27
Autor: Marta Spáčilová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 13:50

Aktuální výška:

69 cm

25.10.2020 14:10

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 13:50

Aktuální výška:

99 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 13:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální