Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV V 1. POLOLETÍ ROKU 2018

Typ: ostatní
Zpráva o činnosti rady byla zařazena jako bod pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

Kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení občané,

předkládáme Vám první zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav za období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018. V této době se konalo 29 zasedání Rady městské části, na nichž jsme přijali celkem 361 usnesení, konalo se 24 předjednání rady na pravidelných schůzkách. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a přijmout Vaše připomínky.

Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Radek Rejna

Rozpracované investiční akce

V polovině roku předkládáme informaci o stavu rozpracovanosti jednotlivých investičních akcí.

1) ZŠ Vl. Vančury – Rozšíření kapacity budovy Nad Parkem – úprava okolí

- na úpravu okolí ZŠ vydáno stavební povolení

- získána dotace na vybudování rampy 500 tis. od MHMP

2) Výstavba nové budovy MŠ

- studie na rozšíření MŠ Ottova byla 9.8.2018 předána paní ředitelce k připomínkám

3) Modernizace školního hřiště

SKATEPARK

- realizace probíhá dle HMG, termín dokončení říjen 2018 

- zpracovává se dokumentace pro územní souhlas na změnu odvodnění a nové oplocení

- průběh výstavby je možno sledovat díky umístěné časosběrné kameře na webu MČ

- provozní řád – převod pod správu OPŽ

SPORTOVIŠTĚ

- příprava nových zadávacích podmínek, příprava ZD a vypsání dalšího VŘ

4) Snížení energetických ztrát ZŠ – Nad Parkem

- projektová dokumentace

dokončeno

5) ZŠ Hauptova – hydroizolace

- vybrán zhotovitel (SP stavební s.r.o.)

- realizace probíhá

6) ZŠ Vl. Vančury – budovy Hauptova, U Lékárny

- zpracován návrh na řešení vstupu a nových šaten

7) MŠ Eliščina zahrádka

- probíhají stavební práce

8) Vybudování kontejnerových stání

- zrealizována 2 stání – realizace zpevněné plochy (zámková dlažba)

- realizace do 11/2018

- příprava realizace dalších 3 stání

9) Nábřeží Jana Kašky

- akce předána na MHMP IDDS: zcmap6w Bankovní spojení: 9021-2000865329/0800 IČ: 002 41 857 DIČ: CZ00241857

10) Dokončeno Sluneční město – revitalizace prostranství

- realizace 1. etapy

11) Chodník Baně

- vypsáno výběrové řízení, ve lhůtě pro podání nabídek neobdržena žádná nabídka

- výběrové řízení zrušeno

12) Doprava Zbraslav

- parkovací kotoučky ve vybraných lokalitách Zbraslavi – dokončeno

- dokončeno i vodorovné značení

- podána žádost o změnu počtu omezených stání

13) Zbraslavské náměstí

- realizace úprav září–říjen 2018 (mobiliář a zeleň)

14) Revitalizace objektu prádelny

- znovu zahájeno stavební řízení

15) Rekonstrukce hřbitova Zbraslav

- oprava oplocení

dokončeno

16) Rekonstrukce budovy ÚMČ

- PD dokončena

- vydáno stavební povolení

- práce na přípravě žádosti o dotaci OPŽP

17) Kulturně komunitní centrum

- probíhají stavení práce

- příprava Zprávy o realizaci na OPPPR

18) Úpravy v budově úřadu

- dokončena rekonstrukce 3. patro

- probíhají malířské práce a výměna podlahových krytin na odboru OFR

19) Městský dům

- Úprava WC o prázdninách, oprava zábradlí, technická místnost

20) Jesle – zahradní domek

- výstavba

dokončeno

21) Jesle – stříška vchodu

- úprava

dokončeno

22) Rekonstrukce bytů

- probíhá dle seznamu

- hotové 3 byty + Hauptova (sociální byt)

- připraveny ještě 2 byty

23) Rekonstrukce bytových domů

- Schváleno ZMČ soc. byty Hauptova

24) Odkup pozemku Lahovičky

- dokončeno

25) Pomník Zbraslavské náměstí

- rekonstrukce probíhá

- dokončení do konce září 2018  

26) Rozvoj městské památkové zóny

- dokončeno, zařazeno do majetku

27) Architektonická soutěž „Zbraslavské náměstí“

- prezentace přípravy soutěže

28) Projekt části cyklostezky

- inženýrská činnost na získání SP

29) Participativní rozpočet

Dětské hřiště pro Baně a Oplocení sportovního hřiště na Baních

- Dětské hřiště na Baních

dokončeno

- Oplocení sportovního hřiště na Baních – čeká se na rozhodnutí MHMP (výstavba v ochranném pásmu lomu)

Trampolína do země ve Slunečním parku

dokončeno

- pro velký zájem osazena ještě jedna trampolína

Revitalizace autobusové zastávky v Lahovičkách směr Praha

dokončeno

Komunitní kompostér

dokončeno

Lokální meteostanice Zbraslav

- bude dokončeno začátkem září, následně 2 měsíce zkušení provoz sběru dat

30) Hasičská cisterna

dokončeno

31) Infocentrum

- dokončeno

32) Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů ÚMČ

- projekt probíhá

- společnost M.C.TRITON, s.r.o. zpracovává Strategii úřadu a komunikační strategii

- ukončen sběr dotazníků od zaměstnanců i veřejnosti

- objednány vzdělávací moduly – realizace září–říjen

- ukončení projektu do 31.10.2018

33) Herní prvky MŠ Matjuchinova

- realizaci nutno domluvit s novou paní ředitelkou

34) Výměna vstupních dveří MŠ Nad Parkem

dokončeno

35) Dopadová plocha workout

dokončeno

36) Fitpark Sluneční město

dokončeno

37) Rekonstrukce prostoru „U Kaštanu“

- proběhlo zaměření sítí

- návrh úpravy prostoru předložit komisi stavební a životního prostředí

39) Studie Na Vrškách

- připravené návrhy pro veřejné projednání

40) Partnerství

- Vyhledány možnosti dotací – Svaz měst a obcí, domluvit konzultaci

41) Příspěvek na ZOO koutek v Břežanském údolí

- Příspěvek uhrazen

dokončeno

42) Osmičkový rok

- Akce probíhají

Komunitní život – kultura, sport, volný čas

Podporujeme komunitní, kulturní a sportovní využívání volného času. Pořádáme akce městské části, podporujeme akce místních spolků, neziskových organizací i jednotlivých občanů, a to spoluprací, finančně, zapůjčením prostor, zapůjčením mobiliáře nebo záštitou.

Na jaře proběhly tradiční akce městské části Dětský den, každých čtrnáct dní se konaly Zbraslavské jarmarky, pořádali jsme zdravotně preventivní akce Zbraslav – město zdraví a pohybu.

Spolu s farníky ze sv. Jakuba jsme zorganizovali a finančně podpořili další ročník Zbraslavských pašijí. V obou kostelích proběhla Noc kostelů.

Vyhlásili jsme letošní první výzvu k podávání žádostí o systémovou podporu pro neziskové organizace a dotace na komunitní projekty pro oblasti sport a volný čas, kultura a vzdělávání, sociální oblast, životní prostředí. V první grantové výzvě letošního roku jsme organizace i jednotlivce podpořili celkovou částkou 1 468 000 Kč.

Na jaře bylo otevřeno nové infocentrum na Zbraslavském náměstí. Poskytuje služby jak turistům, tak zbraslavským občanům.

Od ledna 2018 připravujeme velké oslavy 100 let české státnosti (od založení republiky a 25 od vzniku České republiky. V tomto projektu bychom chtěli reflektovat všechny silné osmičkové či výroční data (1918, 1938, 1948, 1968, 1993), a tak jsme rok 2018 nazvali Osmičkovým rokem. V lednu proběhl úvodní večer, v únoru připomínka roku 1948, v březnu jarní koncert, v červnu Otevřené zbraslavské zahrady, v červenci Swingový parník, v srpnu Filmová noc, výstava a koncert k roku 1968. Průběžně ještě probíhají výzvy směřované k pátrání v osudech zbraslavských rodin.

Zapůjčili jsme městské prostory pro konání akcí. Například Městskou zahradu pro letní cvičení Tai-chi a pro podzimní výstavu bonsají, divadlo Jana Kašky pro natáčení České televize Schválili jsme bezplatnou zápůjčku hřiště na Baních pro konání fotbalového turnaje.

Školství a sociální oblast

Školství

Vnímáme školství jako komplexní systém opírající se o péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání ve školách i prostřednictvím podpory aktivního využívání jejich volného času. To by nebylo možné bez podpory učitelů, vychovatelů, zaměstnanců škol a školských zařízení, kterou můžeme uskutečňovat zejména nepřímo, a bez podpory vedoucích pracovníků škol a školských zřízení. Tu můžeme poskytovat přímo, tedy poskytováním financí a podpory ve všech věcech týkajících se vedení organizací, tedy záležitostí týkajících se zajištění vhodných

podmínek pro rozvoj dětí, výuku a výchovu, záležitostí koncepčních, organizačních, správních i ekonomických. Nedílnou součástí péče je také správa školních budov a pozemků.

Celkem jsme do rozpočtu škol a školských zařízení přidělili 11 848 600,- Kč, obecně prospěšná společnost dětské jesle Zbraslav o.p.s. obdržela prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy odsouhlasené zastupitelstvem MČ na návrh Rady MČ 1 580 000 Kč.

V lednu, v červu a v červenci jsme navrhli školám a školským zařízením opatření v souvislosti s výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření organizací. Spolupracovali jsme odstranění problematických míst.

Na pravidelných poradách s řediteli škol a školských zařízení jsme řešili otázky organizace, legislativních změn, společných projektů. Pomohli jsme školám a školským zařízením implementovat nařízení GDPR. Sešli jsme se také s pracovníky škol a školských zařízen, a to při diskusních a informativních setkáních i slavnostně na konci a na začátku školního roku. Ředitele škol jsme ocenili podle Pravidel pro poskytování odměn mimořádnými odměnami za ekonomickou správu škol.

K 31. 7. 2018 končilo šestileté funkční období třem ředitelům zbraslavských příspěvkových organizací, paní ředitelce Zařízení školního stravování, paní ředitelce Mateřské školy Matjuchinova a panu řediteli Základní umělecké školy. Zřizovatel má v tomto období možnost zhodnotit práci ředitelů a případně vyhlásit konkurz na tyto pozice. V rámci snahy o co nevyšší objektivitu jsme postupovali stejně, jako to dělá v těchto případech hlavní město Praha: kromě vlastního posouzení dosavadní spolupráce a fungování škol a jídelny jsme se sešli postupně se všemi zmíněnými řediteli. Pečlivě a zodpovědně jsme zvážili všechny stránky pracovního působení ředitelů, a to jak stránky pedagogické, tak stránky správní, řídící a organizační. Rozhodli jsme se vyhlásit v souladu se školským zákonem konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Matjuchinova. Konkurz proběhl zákonným způsobem ve stanovených termínech a novou ředitelkou mateřské školy Matjuchinova se stala na doporučení konkurzní komise Bc. Hana Hánělová, MBA, která byla do funkce jmenována od 1. 8. 2018. Ostatní ředitele jsme potvrdili ve funkci na další šestileté období.

Pro školní hřiště základní školy Vladislava Vančury pokračujeme v návrhu rekonstrukce školního hřiště, v současné době v projektové fázi. V realizační fázi se nachází projekt výstavy skateparku v horní části školního hřiště základní školy, budovy Nad Parkem. Podporovali jsme rozvojové projekty školy (např. jazyková laboratoř) i školní družiny (např. projekt k osmičkovému roku).

Zapojili jsme základní školu do oslav Osmičkového roku pro Zbraslav hned několika projekty. V únoru to bylo zajištění a financování celodenního workshopu Den, kdy se mlčelo od organizace Post Bellum pro žáky devátých tříd. V dubnu jsme vyhlásili literární soutěž pro žáky a studenty od 12 do 20 let na téma: Co bych chtěl/a říct T. G. Masarykovi o 100 letech naší republiky? Slavnostní vyhlášení spolu s workshopem proběhne 1. října v Městském domě. Školu jsme do oslav zapojili také uzavřením smlouvy na projekt Příběhy našich sousedů a na vznik navazující výstavy. Tyto projekty budou realizovány do jara 2018. Žáci základní školy v sedmi skupinách osloví a zaznamenají příběhy významných zbraslavských pamětníků. 11. a 24. 9. proběhne projekt Simulace zasedání zastupitelstva, ve kterém se žáci základní školy seznámí s fungováním místní samosprávy zábavnou formou a budou se učit přímo v praxi. Projekt realizuje renomované apolitické sdružení Mladí občané.

Pokračujeme ve snaze vyřešit majetkoprávní vztahy k budově mateřské školy Matjuchinova. Od 1. 8. 2018 spolupracujeme na vyřešení přetrvávajících finančních problémů mateřské školy Matjuchinova, jejich úplné odstranění však bude možné až po rekonstrukci účetnictví za rok 2018. 

Probíhá realizace projektu Eliščina zahrádka v MŠ Matjuchinova, budova U Lékárny. S mateřskou školou Nad Parkem jsme začali plánovat investice do celkové rekonstrukce zahrady školy, ještě na rok 2018 jsme naplánovali investici do výměny nevyhovujícího herního prvku.

Navýšili jsme obecně prospěšné společnosti Dětské jesle o. p. s. finanční příspěvek s ohledem na potřebu valorizace platů a jejich navýšení v souladu s navyšováním platů ve státních školních a zdravotnických zařízeních.

Podpořili jsme finančně i nefinančně projekt Základní umělecké školy ZUŠ Open, na němž vystoupili i žáci spřátelené ZUŠ v Nitre.

Sociální oblast

Příjemné prožívání radostných životních situací zbraslavských občanů podporujeme setkáváním při vítání občánků, setkáváním seniorů nebo připomínáním jejich významných životních jubileí.

Po vytvoření týmu dvou sociálních pracovnic došlo ke zřízení Odboru sociálních agend úřadu MČ. Do jeho agendy spadá jak práce veřejného opatrovníka, tak sociální poradenství, pečovatelská služba a Domov s pečovatelskou službou (DsPS) a propojování místních pro-sociálně orientovaných organizací v rámci plánování sociálních služeb Zbraslavi (spolu s pražskými a regionálními poskytovateli sociálních služeb), pomáhá občanům Zbraslavi snadněji řešit tíživé životní situace. Povoz financujeme z dotace z prostředků MHMP

V objektu bývalých jeslí Žabovřeská poskytujeme nebytový prostor společnosti Helpless, která zde provozuje chráněnou dílnu pro znevýhodněné osoby.

Zahájili jsme dotazníkové šetření ve zbraslavské veřejnosti, které by mělo zmapovat případné další oblasti sociální práce potřebné pro naše občany.

Finance a další…

V červnu jsme souhlasili s návrhem Závěrečného účtu MČ Praha-Zbraslav, který je výsledkem hospodaření MČ za rok 2017, a doporučili zastupitelstvu jej odsouhlasit. Byl předložen současně se zprávou o kontrole hospodaření, kde kontrolní orgán, kterým je MHMP, nenalezl žádný závažný nedostatek, a zastupitelstvem závěrečný účet schválen.

Pravidelně informujeme jak zastupitele, tak občany o vývoji kauzy RSC. Proběhlo několik jednání se zástupci vlastníků sportovního areálu ve snaze nalézt dohodu o využití a nájmu pozemků MČ, na kterých je areál postaven. Bohužel, jednání jsou zástupci vlastníků často prodlužována a celá kauza je již několik let řešena i soudně. Soudní řízení je vedeno ve spolupráci s MHMP a poslední rozhodnutí soudu je ve prospěch MČ. Věříme proto, že v roce 2018 bude nalezena dohoda, nebo padne konečné rozhodnutí soudu tak, aby občané měli z pozemků ve vlastnictví MČ užitek.

V rámci naší spolupráce s hlavním městem a okolními městskými částmi na zřízení Příměstského parku Soutok v oblasti mezi Velkou Chuchlí a Černošicemi jsme v květnu připravili otevřený dopis vládě, kterým jsme vyzvali k vyškrtnutí Berounky ze seznamu řek určených ke splavnění. Jedním z příspěvků naší městské části je příprava novely zákona o vnitrozemské plavbě, ve které navrhujeme zrušení kontroverzního projektu splavnění Berounky z Radotína až do Hýskova u Berouna.


Vytvořeno: 16. 1. 2019
Poslední aktualizace: 16. 1. 2019 11:09
Autor: Marta Spáčilová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.10.2020 04:10

Aktuální výška:

77 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

463 cm

20.10.2020 04:10

Aktuální výška:

116 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

118 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální