Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV V 2. POLOLETÍ ROKU 2016

Typ: ostatní
Zpráva o činnosti rady byla zařazena jako bod pro zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

 

Kolegyně zastupitelky, kolegové zastupitelé, vážení občané,

 

předkládáme Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha - Zbraslav od 21. 6. 2016 do 31. 12. 2016. Ve druhém pololetí se konalo 18 řádných jednání. Usnesení a zápisy naleznete na webu městské části. Zpráva je tentokrát formulována jako informace o hospodaření městské části za rok 2016, investičních akcích realizovaných v roce 2016 a obdržených dotacích, o některých významných oblastech práce rady a stavu důležitých případů. Jednotlivé kompetence i akce máme rozděleny, zprávu ale předkládáme jako tým. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči Vám a jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a vyslechnout Vaše podněty a připomínky.

 

Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Radek Rejna

 

 

Kapitola 1

ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ PROJEKTY MČ PRAHA – ZBRASLAV 2016

1

Kapitola 2

PROJEKTY HLANÍHO MĚSTA PRAHY NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

6

Kapitola 3

DOTACE OBDRŽENÉ MČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

6

Kapitola 4

PODPORA KOMUNITNÍHO DĚNÍ MČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

9

Kapitola 5

DOPLNĚNÍ STAVU A ZMĚNA ORGANIZACE ÚMČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

11

Kapitola 6

DĚNÍ NA SOUTOKU

11

Kapitola 7

DŮLEŽITÉ PŘÍPADY

12

 

 

Kapitola 1

ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ PROJEKTY MČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

 

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2016 byly odsouhlaseny rozvojové a investiční projekty. Ve zprávě je uveden stav akce k 31. 12. 2016.

 

 1.    Rozšíření kapacity ZŠ

Jedná se o pokračování projekčních prací přístavby a souvisejících stavebních úprav budovy ZŠ č. p. 1180 v ulici Nad Parkem. Na stavbu byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení a vydáno stavební povolení. Dále budou probíhat práce na zpracování realizační dokumentace, která bude současně dokumentací pro výběr zhotovitele (vše v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo z roku 2014). Z této kapitoly je zároveň hrazen projekční a dotační management.

Po úpravách požadavků ZŠ a rozhodnutí případné etapizace stavby bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a zahájeny realizační práce.

Stav k 31. 12. 2016: Vzhledem k zajištění dostatku finančních prostředků bylo možné zahájit 15. 6. 2016 realizaci stavby Etapy 1 a následně v průběhu léta i etapy 2. Provoz školy byl přerušen na nezbytně nutnou dobu a to od 15. 6. do 19. 9. Stavba byla zkolaudována 21. 12. a celá akce bude dokončena k 31. 1. 2017. O průběhu akce bude sepsána Zpráva manažera projektu.

 1.   ZŠ Hauptova - hydroizolace

Jedná se o realizaci I. etapy stavebních prací odstranění vlhkosti budovy v ZŠ v Hauptově ulici - sklepní prostory a zpevněné plochy. Akce byla zahájena v loňském roce a to zpracováním projektové dokumentace.

Stav k 31. 12. 2016: Realizace stavby byla ukončena v září. Ze zbylých prostředků byly zahájeny projekční práce pro II. etapu.

3.       Výstavba nové budovy MŠ

 náhrada za budovu v Matjuchinově ulici.

Stav k 31. 12. 2016: Vzhledem k probíhajícím jednáním soudu o stanovení výše bezdůvodného obohacení a nedořešení situace ohledně umístění MŠ Matjuchinova ve stávající budově s vlastníky objektu nebyla akce zahájena.

 1.   Modernizace školního hřiště

Jedná se I. etapu revitalizace školního hřiště při ZŠ v ulici Nad Parkem. V rámci rozšíření ZŠ dojde také k potřebě revitalizace školního hřiště a revitalizace nevyužitých prostor školní plochy pro veřejnost. V loňském roce byla zpracována studie revitalizace a provozní model budoucího využití.

Stav k 31. 12. 2016: Byla zpracována dokumentace pro územní řízení a nyní jsou projednávána příslušná stanoviska nutná k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Byla podána žádost o dotaci z programu MŠMT na posílení infrastruktury pro sport široké veřejnosti.

 1.   Snížení energetických ztrát ZŠ Hauptova

Snížení energetických ztrát budovy ZŠ v ulici Hauptova - repase výplní otvorů (okna, dveře), zateplení části fasády, zateplení střechy.

Stav k 31. 12. 2016: Byla zpracována příslušná projektová dokumentace a podaná žádost o dotaci.

 1.   Jesle - vstupní prostor

Jedná se o stavební úpravy vstupního prostoru do objektu Jeslí v ulici Jaromíra Vejvody. Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Vybudování kontejnerových stání

Realizace nového vzhledu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě Nad Kamínkou a V Bílce.

Stav k 31. 12. 2016: Byla zpracována projektová dokumentace a projednáno vydání povolení stavby stání Nad Kamínkou. Je připravena realizace.

 1.   Revitalizace Kaškova nábřeží - část u řeky

Jedná se o realizaci další etapy revitalizace „Kaškova nábřeží" (ulice U Malé řeky), tentokrát prostoru u bývalé tzv. „Malé řeky". V prostoru dojde k očištění a opravě stávající kamenné navigace, instalaci mobiliáře, výsadbě dřevin a rekonstrukci podchodu pod komunikací K Přehradám.

Stav k 31. 12. 2016: Byla zrealizována část údržby prostoru u přístaviště parníků. Byla zpracována projektová dokumentace pro přístup k vodě u Malé řeky. Z důvodu doplnění požadavku Odboru ochrany přírody MHMP na projednání povolení stavby vodoprávním úřadem hl. m. Prahy byla realizace odložena na rok 2017.

 1.   Rekonstrukce prostoru U Kaštanu

Jedná se o revitalizaci prostoru "U kaštanu" v rámci zpracované studie Revitalizace lokality V Bílce dle PD spol. Fam Architekti.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla zahájena z důvodu realizace stavebních prací na pozemku bezprostředně sousedícím s revitalizovaným prostorem.

 1.   Revitalizace veřejných prostranství

Jedná se o zpracování projektové dokumentace revitalizace zanedbaných prostranství ve vlastnictví MČ.

Stav k 31. 12. 2016: By la zpracována projektová dokumentace komunikačního propojení Lahovice - Zbraslav - Strnady.

 1.   Vybudování autobusové zastávky Žabovřesky

Jedná se o zpracování a následnou realizaci přemístění autobusové zastávky „Žabovřesky" včetně vybudování nového manipulačního stání vozidel MHD a VHD v prostoru před provozovnou LIDL a to zejména pro linku č. 165. V loňském roce byla zpracována studie.

Stav k 31. 12. 2016: Byla zpracována úprava projektové dokumentace o manipulační stání linky 165, nyní je projednávána možnost úprav linek MHD s ROPIDem.

 1.   Rekonstrukce v budově ÚMČ

Jedná se o rekonstrukci toalet pro veřejnost a zajištění bezbariérového přístupu do přízemí budovy ÚMČ Zbraslavské náměstí 464.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Rekonstrukce chodeb v budově ÚMČ

Jedná se o rekonstrukci veřejně přístupných chodeb budovy ÚMČ Zbraslavské náměstí 464. V loňském roce provedena rekonstrukce vstupu a chodby v přízemí.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Revitalizace objektu prádelny

Jedná se o zpracování projektové dokumentace rekonstrukce chátrajícího objektu bývalé prádelny v ulici U Prádelny s cílem využití objektu pro volnočasové aktivity Stav k 31. 12. 2016: Byla zpracována studie a následně zadána zakázka na další stupně projektové dokumentace. Nyní je projednáváno sloučené územní a stavební řízení.

 1.   Oplocení hřbitova a UH

Rekonstrukce havarijního stavu oplocení hřbitova a urnového háje.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků a složitého projednání s orgány památkové péče zahájena.

 1.   Energetické úspory budovy ÚMČ

Jedná se o zpracování projektové dokumentace řešící možné energetické úspory budovy ÚMČ.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Nákup komunální techniky

Jedná se o nákup nové techniky sloužící pro letní i zimní údržbu chodníků, čištění veřejných prostranství a sběr exkrementů.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Lomařská 822 - 824 zateplení

Realizace stavebních prací zateplení spodních částí bytových objektů v ulici Lomařská č.p 822, 823, 824.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla zahájena, protože se ve výběrovém řízení nepodařilo najít vhodného dodavatele.

 1.   Rekonstrukce bytů

Stanovení konkrétních priorit a postupu bude řešeno v návaznosti na výsledek celkové pasportizace bytového fondu.

Stav k 31. 12. 2016: Byly provedeny opravy v uvolněných bytech, které byly následně pronajaty.

 1.   Lomařská 385 -387 - zateplení

Realizace stavebních prací zateplení spodních částí bytových objektů v ulici Lomařská č.p 385, 386, 387. Práce byly zahájeny v roce 2015, z důvodů nevhodných klimatických podmínek byly přerušeny.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Krizový plán

Nastavení krizového řízení MČ.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla z kapacitních důvodů zahájena.

 1.   Revitalizace památkové zóny

Zpracování akčního plánu revitalizace dle metodiky MK.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla z kapacitních důvodů zahájena.

 1.   Rozvojová studie území MČ Zpravování podkladů pro územní rozvoj MČ

Stav k 31. 12. 2016: Studie byla zadána, práce probíhají.

 1.   Studie rada (rezerva)

Rezerva pro nové projekty (studie, projektová dokumentace,...)

Stav k 31. 12. 2016: Finance byly použity na projekt Zdravé stravování v MŠ Matjuchinova.

 1.   Studie OMH (rezerva)

Rezerva pro nové projekty (studie, projektová dokumentace,.)

Stav k 31. 12. 2016: Nečerpáno

 1.   Rozklikávací rozpočet

Nákup systému a instalace rozklikávacího rozpočtu na web MČ.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Projekty 2016

Akce roku 2016 - Infocentrum 200tis., Stezka po Zbraslavi 300tis.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla zahájena.

 1.   Revitalizace stromořadí

Jedná se o realizaci revitalizace zanedbaného stromořadí při ulici Na Baních a Elišky Přemyslovny.

Stav k 31. 12. 2016: Byla dopracována projektová dokumentace a realizována 1. etapa výsadby.

 1.    Informační systém MČ

Jedná se o nákup a instalaci jednotného informačního systému v MČ a to pro veřejné i soukromé objekty.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla zahájena.

 1.   Revitalizace Husova pomníku

Jedná se o pokračování v loňském roce zahájené rekonstrukce okolí pomníku Jana Husa - rekonstrukce schodiště a zpevněných ploch.

Stav k 31. 12. 2016: Akce nebyla z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů zahájena.

 1.   Revitalizace lesních a parkových pozemků

Realizace zajištění svahů proti erozi včetně řešení odvodnění v lokalitách Belveder, Kamínka, Borovičky.

Stav k 31. 12. 2016: Byla provedena údržba kritických míst.

 1.   Změna dopravního režimu Lahovičky

Realizace změny dopravního režimu formou dopravního značení a dopravních zařízení dle požadavků občanů Lahoviček a zpracovaného dopravně inženýrského opatření.

Stav k 31. 12. 2016: Byla zpracována projektová dokumentace a projednána s veřejností.

 1.   Oprava obřadní síně umového háje

Jedná se o opravu fasády, střechy a nátěr objektu obřadní síně včetně výměny mobiliáře.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Úprava prostoru pro ukládání odpadu - hřbitov

Jedná se o stavební úpravu kójí pro odkládání odpadu ze hřbitova a umového háje.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Zavlažovači systém umového háje - oprava

Jedná se o opravu části systému automatické závlahy (elektroventilů) na urnovém háji.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Rekonstrukce fasády objektu cukrárny

Jedná se o opravu, nátěr a aplikaci anti graffiti nátěru objektu cukrárny na Zbraslavském náměstí.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Nad Parkem 874 - hydroizolace oprava

Jedná se o rekonstrukce sklepních prostor a hydroizolace bytového objektu v ulici Nad Parkem 874.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 1.   Nákup mobiliáře pro akce

Pořízení stánků a party stanů pro akce MČ.

Stav k 31. 12. 2016: Akce byla ukončena.

 

V rámci schváleného rozpočtu byly také realizovány tři vítězné projekty participativního rozpočtu. V rámci finančního vyrovnání s hlavním městem bude dle usnesení ZHMP požádáno o dotaci ve výši 50% prokázaných nákladů.

 

 1.   Bezbariérový vstup KLAS

Jedná se o zřízení vstupní rampy pro osoby se sníženou pohyblivostí do objektu Elišky Přemyslovny 399, kde působí Klub aktivního stáří.

 1.   Barevná Zbraslav

Stěny čtyř trafostanic ve vlastnictví PRE Distribuce, a.s. byly opatřeny uměleckými malbami, návrhy dodala společnost Artwise.

 1.   Autobusová zastávka U Včely

Výměna přístřešku autobusové zastávky byla provedena s úpravou okolí zastávky.

 1.   Autobusová zastávka Pod Zatáčkou

Výměna přístřešku autobusové zastávky byla provedena při opravě komunikace Na Baních, kdy MČ zajistila rozsáhlejší úpravu okolí.

 

Nad rámec původně schváleného rozpočtu mohly být v průběhu díky obdržení prostředků z jiných zdrojů roku zahájeny další akce. Část byla realizována, u dalších byla zahájena projektová příprava.

 

 1.   Hasičská cisterna CAS 30

Výbava JSDH je průběžně modernizována novými hasičskými cisternami. V loňském roce se nepodařilo uzavřít výběrové řízení. Bude vyhlášeno znovu v letošním roce.

 1.   Rekonstrukce náměstí

Pro zvýšení bezpečnosti a zlepšení vzhledu veřejného prostranství byly opraveny povrchy chodníků a upraven pás kolem pivovaru. V letošním roce budou vyměněny autobusové přístřešky, hlavice sloupů veřejného osvětlení, revitalizována zeleň a doplněn mobiliář.

 1.   Městská zahrada

Připravujeme projekt na revitalizaci výsadeb v Městské zahradě.

 1.   Rekonstrukce pěších propojeni v ul. B. Stárkové a povrchů v ulici Nad Parkem

Budou provedeny rekonstrukce chodníků a povrchů vozovek na vybraných exponovaných komunikacích.

 1.   Cyklotrasa Lahovičky - Strnady

Pro komunikační propojení jednotlivých částí MČ byly zahájeny projektové práce cyklotrasy.

 

V reakci na aktuální situaci jsme zahájili dvě další akce, pro jejichž plnění zajistilo finanční prostředky Zastupitelstvo MČ.

 1. Kulturně komunitní centrum (OP PPR, výzva na zřízení komunitních center) Rekonstrukce 2 pavilonů objektu Žabovřeská 1227 umožní vznik komunitního centra, které nyní v MČ chybí. Byl vybrán partner projektu (Pexeso, z.s.). Nyní je zpracovávána projektová dokumentace a připravujeme žádost o dotaci.
 2. ZŠ rekonstrukce šaten po požáru (požár přístavby šaten v budově ZŠ U Lékárny)

Po požáru šaten bude řešen provoz v historických budovách ZŠ v souvislostech se stěhováním 1. stupně do budovy Nad Parkem. Situace byla řešena společně s ředitelem školy. Bylo uplatněno pojistné plnění.

 

Kapitola 2

PROJEKTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

 

V roce 2016 jsme spolupracovali s příslušnými odbory MHMP a organizacemi HMP na projektech HMP realizovaných z rozpočtu hlavního města.

 

 1.   Odbor technické vybavenosti (OTV)

Kanalizace Lahovičky. Probíhají projekční práce ve stupni pro stavební povolení.

Romana Blahníka a okolí - rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod v ulici Romana Blahníka, Podéšťova, Pod Havlínem a Pod urnovým hájem. Byl vybrán zhotovitel, celková cena díla je 17.381.333 Kč vč. DPH. Část rekonstrukce komunikace v ulici Pod Sirénou. Byl vybrán zhotovitel, celková cena díla: 1.696.000Kč vč. DPH. Stavba nebyla dosud zahájena.

Žabovřeská - rekonstrukce komunikace včetně výstavby vodohospodářské infrastruktury a veřejného osvětlení v ulici Žabovřeská. Probíhají projekční práce ve stupni pro stavební povolení.

Hasičská Zbrojnice Zbraslav - řešení nedostatečného zázemí pro techniku JSDH Zbraslav. Probíhají projekční práce na studii využití stávající budovy hasičské zbrojnice v Zaběhlicích.

 1.   Technická správa komunikací a.s. (TSK)

Rekonstrukce komunikace Na Baních - kompletní rekonstrukce vozovky v úseku přemostění Strakonická - Faltysova. Stavba byla dokončena.

BESIP Zbraslavské náměstí - úprava přechodů. Stavba byla dokončena.

 

Kapitola 3

DOTACE OBDRŽENÉ MČ PRHA – ZBRASLAV 2016

 

V roce 2016 obdržela MČ Praha-Zbraslav celkovou částku dotací 100 420 483 Kč. Celkový objem plánovaných investic činil 123 609 833 Kč, proinvestováno bylo 84 106 160 Kč. Zbylé prostředky budou převáděny do dalšího roku.

 

Název akce

Investiční dotace 2016

ZŠ rozšíření kapacity

2 643 100,00 Kč

Dotace převedena z let 2014,2015

28 000 000,00 Kč

Dotace HMP

20 384 933,00 Kč

Dotace MŠMT

20 384 900,00 Kč

Dofinancování HMP k MŠMT

ZŠ Hauptova - hydroizolace

5 600 000,00 Kč

Dotace HMP

Bezbariérový vstup KLAS

0,00 Kč

Bude požádáno o dotaci HMP ve výši 50% prokázaných nákladů. cca 287 tis. Kč

Barevná Zbraslav

0,00 Kč

Autobusová zastávka U Včely

0,00 Kč

Autobusová zastávka Pod Zatáčkou

0,00 Kč

Hasičská cisterna CAS 30

7 500 000,00 Kč

Dotace HMP

Rekonstrukce náměstí

4 000 000,00 Kč

Dotace HMP

Městská zahrada

200 000,00 Kč

Dotace HMP

Revitalizace stromořadí El. Přemyslovny

667 000,00 Kč

Dotace Nadace ČEZ

Rekonstrukce pěších propojení v ul. B. Stárkové, rek. V ulici Nad Parkem

2 100 000,00 Kč

Dotace HMP

PD cyklotrasa

1 400 000,00 Kč

Dotace HMP

CELKEM

91 479 933,00 Kč

 

 

Název akce

Neinvestiční dotace 2016

Bezdůvodné obohacení - MŠ Matjuchinova

1 841 250,00 Kč

HMP

Knihovna - knihy

51 400,00 Kč

HMP

VHP IV.Q.2015

188 000,00 Kč

HMP

Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

75 000,00 Kč

HMP

Pečovatelská služba I.

283 000,00 Kč

HMP

Přechod z knihovního systému Clavius

143 000,00 Kč

MK ČR

Zbraslav v dobách Karla IV.

10 000,00 Kč

MK ČR

VHP 1-4/2016

654 000,00 Kč

HMP

Provoz JSDH

290 000,00 Kč

HMP

Vytvoření mapy bezbariérovosti a přístupnosti

50 000,00 Kč

HMP

Vrácená daň z příjmu za rok 2015

3 696 100,00 Kč

ČR

Zbraslav - město zdraví a pohybu

60 000,00 Kč

HMP

Pečovatelská služba II.

15 000,00 Kč

HMP

VHP 5-9/2016

1 525 000,00 Kč

HMP

Dotace pro JSDH z MV ČR na provoz

8 800,00 Kč

MV ČR

Slavnosti Elišky Přemyslovny

50 000,00 Kč

HMP

CELKEM

8 940 550,00 Kč

 

 

 

Neinvestiční dotace, které jsou určeny pro příspěvkové organizace a MČ je pouze převádí do jejich rozpočtu, nejsou v tabulce uvedeny.

Kapitola 4

PODPORA KOMUNITNÍHO DĚNÍ MČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

 

Městská část v roce 2016 obdržela částku 2 367 000 Kč jako podíl MČ na výnosu hlavního města Prahy z výherních hracích přístrojů. Tyto prostředky jsou využity pro podporované aktivity přímo v rozpočtu MČ a také jsou přidělovány v rámci programu podpory neziskových organizací. Nevyčerpané prostředky jsou převedeny do rozpočtu roku 2017.

 

 

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy

Podpořená organizace

Popis využití

Přidělená částka

Sport Zbraslav, z.s.

Systémová podpora

50 000,00

SK Zbraslav

Systémová podpora

40 000,00

Junák

Systémová podpora

50 000,00

LTC Zbraslav

Systémová podpora

50 000,00

TJ Sokol Zbraslav

Systémová podpora

50 000,00

ASČR

Systémová podpora

40 000,00

Helpless, o.p.s.

Systémová podpora

16 260,00

V jednom domě o.p.s.

Systémová podpora

40 000,00

RC Pexeso o.s.

Systémová podpora

60 000,00

ASČR

Provozní příspěvek

45 000,00

CELKEM

441 260,00 Kč

 

Podpora akcí se sportovním zaměřením

Podpořená organizace

Popis využití

Přidělená částka

Základní kynolog. org. 023

Soutěž mládeže

15 000,00

Ing. Petr Mutina

Placírka 2016

12 000,00

z.s. KT Tryskomyš

Cukroušův mazec

15 000,00

J. Soukup

Basketbalový turnaj, soustředění

18 000,00

A. Háněl

Zbraslavská osma

15 000,00

J. Augusta

Čtyřhra pro radost, Zbraslav open

14 000,00

TJ Sokol Zbraslav

Taneční soutěže

30 000,00

V. Holub

Vánoční turnaj v judu

10 000,00

Junák

Skautský ples

8 271,00

Český rybářský svaz z.s.

Dětské rybářské závody

10 000,00

RC Pexeso

Atletické hry

16 700,00

Veteran Bicycle Club Zbraslav

Škola jízdy na vysokých kolech

40 000,00

CELKEM

203 971,00 Kč

 

 

Podpora akcí s kulturním zaměřením

Podpořená organizace

Popis využití

Přidělená částka

L. Urbanová

Oslava Slunovratu

15 000,00

Helpless, o.p.s.

Zahradní slavnost

6 000,00

M. Faikis

Pole orná a válečná

15 000,00

Veteran bicycle club Zbraslav

Jízda historických velocipedů

15 000,00

Modrý klíč o.p.s.

Denní stacionář

10 000,00

REST, z.s.

Workshop k mezigeneračnímu setkávání

7 510,00

Zbraslavská kulturní společnost, z.s.

Noc na Karlštejně

15 000,00

RC Pexeso o.s.

Zbraslavský piknik, Čarodějnická stezka

24 000,00

F. Tomík

Bon Soir, Jazz World Photo

21 750,00

M. Jirsová

Jéňa fest

12 000,00

Zbraslavské pašije

Divadelní představení

25 000,00

P. Olša

RocK pro Zbraslav

12 000,00

J. Janeček

Dudácké vítání jara

10 000,00

ASČR

Akce pro seniory

52 500,00

D. Benda

Kulturní klub U stromečku

10 000,00

CELKEM

250 760,00 Kč

 

Prostředky čerpané z rozpočtu MČ určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

sociální oblast.

Přidělená částka

Zdravotnictví a sociální oblast

368 340,00 Kč

ASČR

lékařská služba první pomoci

327 000,00

MČ Praha 16

náklady sociálně právní ochrany dětí za rok 2016

41 340,00

Kultura, sport

770 100,00 Kč

Oslavy narozenin Karla IV.

23 500,00

Dětský den

27 500,00

Slavnosti Elišky Přemyslovny

54 000,00

RC Pexeso o.s.

organizační zajištění farmářských trhů I. pololetí

66 000,00

RC Pexeso o.s.

organizační zajištění farmářských trhů II. pololetí

66 000,00

Mgr. Jan Taussig

sportovní den

100 000,00

Or-fea

organizační zajištění akce Vejvodova Zbraslav

100 000,00

M. Široký, ak. sochař

provedení osazení sochy sv. Václava

66 913,00

Bon jour illumination

pronájem Vánočního osvětlení

200 000,00

euroAWK,s.r.o.

pronájem billboardu

5 000,00

L. Trnobranská

grafický návrh billboardu

2 500,00

J. Konečný

Svatováclavský koncert

16 500,00

J. Lecián

Adventní koncert k poctě Karla IV.

4 000,00

 

 

ZUŠ Biskupská

Koncert Big Band Biskupská

13 187,00

ASČR

Předvánoční setkání seniorů

17 000,00

M. Tolkner

vystoupení Hudby hradní stráže

8 000,00

CELKEM

1 138 440,00

 

 

Kapitola 5

DOPLNĚNÍ STAVU A ZMĚNA ORGANIZACE ÚMČ PRAHA - ZBRASLAV 2016

Pro zajištění dostatečných kapacit a výkonu požadovaných činností ÚMČ byla obsazena pracovní místa investičního referenta, referenta územního rozvoje, referenta správy bytového hospodářství, hlavní účetní a byl posílen úsek komunálních služeb. Nově byla obsazena pozice referentky sociální práce a právníka úřadu. Zaměstnanci úřadu procházejí akreditovanými školeními a kurzy pro zkoušky zvláštní způsobilosti pro výkon veřejné správy. Bez kvalitních pracovníků by nebylo možné realizovat běžnou agendu úřadu, natož rozsáhlé investiční akce.

 

Kapitola 6

DĚNÍ NA SOUTOKU

 

Celý rok 2016 jsme se snažili naplňovat záměr dokumentu Memorandum o Soutoku z roku 2015, které definovalo ochotu okolních obcí a městských částí pracovat společně na zlepšení stavu tohoto krajinného celku a nalézt jeho budoucí využití a systém správy.

 

Na zasedání Komise pro řešení oblasti Soutoku jsme řešili především problematiku těžby štěrkopísku, kterou vnímáme jako velmi konfliktní záležitost v souvislosti se záměrem HMP ustanovit na celém území od soutoku k Černošicím příměstský park. Hledali jsme možnosti, jak s vlastníky dotčených pozemků, správními celky a investory tento problém řešit.

 

Zabývali jsme se i dalšími tématy, které oblast Soutoku ovlivňují, jako ochranný přístav v Radotíně, projekt splavnění Berounky, přehrady na Křivoklátsku. Snažili jsme se oponovat projekty, které jsou dle nás v přímém rozporu s filosofií příměstského parku.

 

Se spolkem Život na Soutoku jsme spolupracovali na předání podkladů z průzkumných vrtů, které prokazují velké zásoby podzemní vody vodárenské kvality perspektivně využitelné jako záložní zdroj pitné vody pro část Prahy zástupcům Rady HMP a vedli jsme diskusi o relativitě výhodnosti těžby štěrkopísků vzhledem k ekologické a zmíněné vodárenské hodnotě oblasti, která by touto těžbou byla zasažena. Argumentovali jsme i HMP přijatou Strategií adaptace na klimatickou změnu v podmínkách ČR, která se zabývá právě problémem možného nedostatku vodních zdrojů a hrozbou sucha. Dále pak ochranou zemědělského půdního fondu, protože v nivě Berounky se nachází velice kvalitní bonitní půda, která by mohla sloužit jako základ pro přírodní způsob hospodaření v příměstském parku.

 

Zúčastnili jsme se socio-ekonomické studie, kterou organizoval pro IPR Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR - jednalo se o sběr dat, názorů a představ obyvatel obcí na soutoku, samospráv a podnikatelských subjektů. Cílem studie bylo zjistit priority ve využití území, konfliktní zájmy a představy zainteresovaných o dalším vývoji tohoto území Jako pokračování závazku Memoranda o Soutoku o společném řešení oblasti soutoku Berounky a Vltavy jsme se zúčastnili 24. 11. -25. 11. 2016 pracovního semináře o příměstských parcích „Společně na Soutoku" organizovaného IPR Praha. Toto dvoudenní mezinárodní setkání bylo věnováno rozvoji území kolem soutoku Berounky a Vltavy a bylo součástí projektu založení Příměstského parku Soutok. Konalo se pod záštitou radní RNDr. J. Plamínkové. Na semináři proběhla série přednášek o příměstských parcích jako osvědčeného nástroje koordinované správy území a druhý den pak intenzivní pracovní seminář na téma participace, správa a definice funkcí příměstského parku Soutok. IPR Praha převzal záštitu nad plánováním a realizací projektu parku a definoval „Otevřenou platformu pro využití území na soutoku Berounky a Vltavy". V rámci této platformy budou v roce 2017 probíhat periodická pracovní setkání klíčových aktérů, která pomohou nalézt společnou dohodu nad „spornými body v území" a nad zásadami koordinované správy oblasti. Plánem je tento „proces hledání souladu" (garance IPR Praha) využít i k prosazení aktuálních záměrů, které by přinesly okamžité zlepšení stavu krajiny a možnosti jejího využití.

 

Kapitola 7

DŮLEŽITÉ PŘÍPADY

 

1. Stav kauzy RSC (centrum Třešňovka)

 

Ve věci žaloby ze strany Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s. (dále RSC) a RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV (dále klub) na hlavní město Prahu na přikázání prodeje pozemků za stanovenou cenu (cca 9 mil. Kč), kde je MČ vedlejším účastníkem řízení, bylo zpracováno společné stanovisko městské části a hlavního města, které bylo předáno soudu. V červnu 2016 bylo nařízeno soudní jednání, o jehož odložení bezprostředně před termínem požádala protistrana. Jako důvod uvedla probíhající dohodové řízení o uspořádání vzájemných vztahů. Ze strany RSC ani klubu však žádná reakce na naše výzvy k jednání ani výzva z jejich strany nepřišla. Jednání ale bylo odročeno.

 

Následně na základě iniciativy MČ a HMP proběhla dvě společná jednání se zástupci RSC a klubu za účasti radního HMP pro majetek Ing. K. Grabein Procházky, úředníků MHMP, ing. Svobody a JUDr. Čermákové a právního zástupce HMP JUDr. Morawskeho.

 

V průběhu prvního jednání byla deklarována vůle všech zúčastněných narovnat právní vztahy a bylo dohodnuto, že RSC a klub podají konkrétní připomínky k návrhu nájemní smlouvy, který byl MČ předložen k jednání již v srpnu 2015 po vypršení výpovědní lhůty původní nájemní smlouvy.

 

Druhé jednání bylo svoláno po obdržení návrhu RSC a klubu. Právní zástupce MČ zpracoval porovnání podmínek nájmu dle původní nájemní smlouvy ze dne 28. 4. 2000, návrhu MČ Praha - Zbraslav ze dne 19. 8. 2015 a návrhu Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. ze dne 18. 11. 2016. HMP a MČ shodně konstatovaly, že klíčové podmínky nájmu navržené ze strany RSC nejsou akceptovatelné, zejména pro jejich zásadní nevyváženost a znevýhodnění na straně MČ Praha - Zbraslav, a to i proti stavu upraveném v nájemní smlouvě ze dne 28. 4. 2000.

 

Bylo dohodnuto, že MČ v součinnosti s MHMP zadá zpracování znaleckého posudku na obvyklou výši nájemného k pozemkům, a to znaleckému ústavu dle doporučení MHMP, v návaznosti na aktuální stav projektu a jeho zamýšleného využití dle návrhu předloženého ze strany RSC. Výše nájemného stanovená znaleckým posudkem bude podkladem pro další jednání. Účastníci jednání se dohodli, že soudní jednání nebude dále odročováno a že lze pokračovat v dohodovém řešení věci souběžně se soudním řízením.

 

Jednání soudu proběhlo dne 19. 1. 2017. V rozporu s tvrzeními uvedenými na posledním osobním dohodovém jednání dne 30. 11. 2016 navrhl žalobce Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. další odročení řízení za účelem provedení mediace sporu. Soud návrh žalobce akceptoval a usnesením řízení odročil na neurčito s tím, že nařídí stranám osobu mediátora. Soud dále poučil účastníky o předběžném názoru soudu, dle kterého je na místě žalobu zamítnout pro její nedůvodnost, když sporné vztahy na rozdíl od názoru žalobců se řídí úpravou občanského zákoníku platného do 31. 12. 2013, který nárok uplatněný žalobou nepřipouští.

 

MČ i nadále usiluje o společný postup s HMP a požaduje, aby byla důsledně držena pozice v rámci společného dohodového jednání, kterého byli zástupci HMP přítomni. Tato varianta je konzistentně komunikována protistraně již po dobu delší 2 let, tj. možnost nového nájemního vztahu za podmínek navržených ze strany MČ. MČ i nadále odmítá variantu prodeje pozemků žalobcům. Protistrana naopak nevyvíjí jakoukoliv aktivitu vedoucí k narovnání sporných vztahů, pouze účelově odkládá jejich řešení, přičemž návrh mediace lze označit pouze za další zbytečný odklad řešení věci, když stanoviska a požadavky obou stran jsou naprosto zřejmá.

 

MČ Praha Zbraslav v souladu s dohodou provedenou na posledním dohodovém jednání podniká kroky vedoucí ke zpracování nového znaleckého posudku na ocenění nemovitostí a výše obvyklého nájemného.

 

Ve věci žaloby na odstranění stavby podané městskou částí bylo rozhodnuto soudem o zastavení řízení. Proti tomuto rozhodnutí se městská část odvolala, ale rozhodnutí nebylo změněno

Protože pozemek je nadále užíván bez právního titulu, vyzvala MČ všechny subjekty, které ho využívají, k vydání bezdůvodného obohacení. Tento postup je v souladu s povinností MČ starat se o majetek s péčí dobrého hospodáře.

 

Ve věci stavební činnosti podal stavebník žádost o souhlas s užíváním pro již prakticky dokončené, ale dosud žádným stavebním řízením povolené ordinace. OVDŽP Praha 16 žádost zamítnul. Proti tomuto rozhodnutí se stavebník odvolal.

 

V prosinci loňského roku požádal stavebník o povolení zkušebního provozu na tělocvičnu a fitness. Žádost byla zamítnuta zejména na základě stanoviska hygienika. Proti tomuto rozhodnutí se stavebník odvolal.

 

Stavebník provádí další dílčí kroky v rámci realizace stavby, které jsou v rozporu se stavební dokumentací. Takovým krokem je nyní podání žádosti o kolaudační souhlas na část stavby - parkoviště pro zaměstnance v sousedství budovy „zařízení staveniště". Kolaudační souhlas byl vydán. MČ i nadále považuje za jedinou platnou dokumentaci ve smyslu povolení stavby dokumentaci „Změna stavby před dokončením", která byla v lednu 2014 odsouhlasena MČ

 

2. MŠ Matjuchinova - užívání objektu

Soudní jednání ve věci stanovení výše bezdůvodného obohacení bylo odročeno. MČ hradí měsíční platbu do úschovy jako úhradu za užívání objektu. MČ usiluje i nadále o odkup budovy, o čemž je v této věci zahájeno jednání prostřednictvím právního zástupce. MHMP zadal vypracování znaleckého posudku na cenu nemovitosti.

 

 

V Praze-Zbraslavi 23. 1. 2017

 

 

 

 


Vytvořeno: 30. 1. 2017
Poslední aktualizace: 25. 2. 2017 04:56
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

20.10.2020 04:10

Aktuální výška:

77 cm

20.10.2020 04:00

Aktuální výška:

463 cm

20.10.2020 04:10

Aktuální výška:

116 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

20.10.2020 03:00

Aktuální výška:

119 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální