Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ZBRASLAV VE 2. POLOLETÍ ROKU 2015

Typ: ostatní
Předkládáme Vám zprávu o činnosti Rady MČ Praha – Zbraslav od 15. 6. 2015 do 14. 12. 2015. V té době se konalo 17 řádných jednání. Zápisy z jednání a usnesení naleznete na webu městské části. I tuto druhou zprávu předkládáme jako přehled o naší činnosti strukturovaný podle volebních priorit 100proZbraslav. V září rezignoval z pracovních důvodů na svou funkci radní Ondřej Šlocar, v prosinci ho nahradil Radek Rejna. Jednotlivé oblasti máme v radě rozděleny, ale vzájemně se doplňujeme. Zprávu vám proto předkládáme jako tým. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči vám a jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy a vyslechnout vaše podněty a připomínky.

 

 

VEŘEJNÝ PROSTOR

 

Uklízíme, okrašlujeme, projektujeme i stavíme…

 

Profesionální úklid jsme doplnili pravidelným denním úklidem odpadků pracovníky sdružení Etinecelle, které zaměstnává hendikepované. Jejich činnost byla významně vidět, některé jejich úklidy obsahovaly nálezy, které byly kuriózní, jiné jsme museli dokonce nahlásit policii.

Péči o zeleň jsme rozšířili i na plochy, které jsou obyvateli využívány, ale nejsou ve správě městské části – okolí Alberta, louky v Borovičkách, „Jahoďačka“ v Lahovičkách, třešňovka, kde jsme společně s dobrovolníky vysadili i nové stromy. Byli jsme nuceni také vykácet některé vzrostlé stromy. Jedná se vždy o smutnou záležitost, ale pokud je důvodem jejich zdravotní stav, nelze než ho akceptovat. Připravujeme náhradu těchto stromů - projekt revitalizace stromořadí ulice Elišky Přemyslovny je již zpracován. 

 

Květinová výzdoba na náměstí a v ulici Elišky Přemyslovny byla pilotním projektem a pro příští rok chceme nechat rozkvést ulice ve větší míře a dříve.

Pro příští rok plánujeme nakoupit mechanizaci na sběr psích exkrementů a doplnit vybavení pro péči o zeleň. Abychom mohli posílit úklid v exponovaných oblastech, přijmeme dalšího zaměstnance do úklidové čety a změníme plán péče o veřejná prostranství. Rok 2015 diagnostikoval mnoho nedostatků, které chceme v roce 2016 řešit přijetím uvedených nových opatření. Doufáme, že plánovaná opatření budou vidět, a napoví nám, kde je možné investice lépe využít.

 

Opravy povrchů komunikací letos z našeho rozpočtu proběhly v ulicích Pod Sirénou, Hostošova, Pod Třešňovkou a na křižovatce K Mlíčníku a Meliorační. Podařilo se nám domluvit kompletní opravu komunikace Opata Konráda, V Hluboké a Lesáků po opravách kanalizace ve správě PVS, která běžně opravuje pouze část komunikace, která byla přímo dotčená stavbou.

Společně se zahradnickým učilištěm pro žáky s více vadami z Komořan jsme upravili místo pod školním hřištěm v ulici Nad Parkem, kde byl zároveň osazen multifunkční cvičební prvek od firmy Colmex – hrazda, žebřiny a bradla. Tuto sestavu je možné modulově rozšiřovat, takže podle zájmu v příštích letech uvidíme, jestli investujeme do přikoupení dalšího vybavení. Ve spodní části tohoto prostranství jsme svépomocí postavili petangové hřiště 15x4 m.

 

Na podzim bylo dokončeno technické řešení typových kontejnerových stání, které vychází z architektonické studie od FAM Architekti. Pro první vzorové kontejnerové místo byla vytipována lokalita v ulici Nad Kamínkou, kam by se po sloučení měla přestěhovat stání z ulice Karla Černého a K Výtopně. V tuto chvíli běží vyjadřování dotčených institucí (rozvody sítí) k danému místu a sběr cenových nabídek na realizaci tohoto projektu. Proběhlo jednání se zástupcem MHMP, který má na starosti odpady, o četnosti svozu a počtu stání. Bohužel tato jednání nemají jednoznačně kladný výsledek pro městskou část, neboť pravidla MHMP příliš nezohledňují naše potřeby.

 

Proběhla dílčí úprava pomníku Jana Husa. Do konce roku opravíme povrch chodníku. Plácek u kaštanu čeká na opravu v příštím roce.

 

Vypověděli jsme nájemní smlouvu na umístění dvou billboardů proti Lidlu. Jejich umístění nebylo bezpečné ani estetické. Na konci roku by měly konstrukce zmizet.

 

Pro výběr perspektivního místa pro další malé zásahy ve veřejném prostoru nám slouží databanka tipů z projektu katalogizace malých veřejných prostranství. Momentálně ho využívá úzký okruh lidí zapojených do vývoje katalogu, ale pracujeme na integraci mapových podkladů z katastru nemovitostí, a pokud se nám podaří systém doladit, dáme tento nástroj k dispozici veřejnosti tak, aby každý, kdo bude mít zájem, označil na městských pozemcích místa, která by si zasloužila revitalizaci.

 

Proběhla první etapa úpravy ulice U Malé řeky v prostoru před Městským domem. Vzniklo nové jezdecké schodiště – kombinace dubových pražců a žulové dlažby, byl upraven vchod do divadla Jana Kašky a Městského domu, a byl vysazen první z řady stromů, které jsou v místě plánovány. Prostor je nově osvětlen. Lavičky budou dodatečně doplněny. Projekt s nimi počítá na protější straně u povodňové stěny. Sezení pod pergolou bychom chtěli realizovat v příštím roce.

 

Dokončena byla rekonstrukce lesoparku Belveder. Termín dokončení stavby se prodloužil o měsíc, zejména z důvodu posunutí výsadeb do příznivějšího vegetačního období. Kolaudace úspěšně proběhla 20. 11. 2015, a 4. 12. 2015 se Belveder slavnostně otevřel pro veřejnost. Projekt byl spolufinancován z operačního programu Praha konkurenceschopnost. Práce na Belvederu ale pro městskou část v žádném případě nekončí, vzniká podrobný plán péče o celou lokalitu a v příštích letech bude probíhat čištění a zpevňování všech prudkých svahů, aby nebyly ohroženy nově zbudované cesty a dřevěný mobiliář erozí a sesuvy půdy a kamení.

 

Projekt rekonstrukce Zbraslavského náměstí, akci financovanou MHMP, se nám nepodařilo posunout projektově dále. Pro zpracování a projednání dopravního řešení neuvolnil MHMP finanční prostředky a v našem rozpočtu jsme prostředky letos nenašli. Veřejnou prezentaci dopravního řešení a diskuzi s občany na téma funkce náměstí jsme byli nuceni odložit do dalšího roku.

 

S veřejným prostorem souvisí i výstavba soukromých investorů. Rada nepodpořila výstavbu v ulici Kaškova, Panské zahrady a Závist. Všechny projekty byly sice za minulého vedení odsouhlaseny, ale veřejnost s nimi seznámena nebyla. Představili jsme je proto na zasedání zastupitelstva. Územní řízení ještě nebyla ukončena a osud všech projektů je zatím otevřený.

 

OTEVŘENÁ RADNICE

 

Přibližujeme radnici občanům jednoduchým přístupem k informacím i zpříjemněním návštěvy úřadu. Občané se podílejí na rozhodování radnice.

 

Vedle již rozvinuté spolupráce s odbornými komisemi, složenými z aktivních občanů, jsme zahájili několik projektů za účasti veřejnosti

 

Náměty na kulturní, sportovní a společenské akce jsme prostřednictvím výzvy k veřejnosti sbírali v rámci Roku pro Zbraslav.

 

Uspořádali jsme veřejné setkání s občany Lahoviček, kde jsme diskutovali dopravní studii, která měla vyřešit průjezd obcí v dopravních špičkách. Řešení nebylo občany přijato a byla zpracována nová verze, o které právě probíhá diskuze.

 

V rámci projektu Rok pro Zbraslav byla uspořádané veřejné setkání Rokování o Zbraslavi, kde občané přišli se svými názory na rozvoj městské části. Obdobná anketa probíhá i ve Zbraslavských novinách.

Projekt Participativní rozpočet, pro který jsme určili částku 600.000 Kč z rozpočtu 2016, občany zaujal. Odevzdáno bylo 18 návrhů, o kterých se bude začátkem příštího roku hlasovat.  

 

Vytvořili jsme pracovní skupinu Nad Kamínkou, která se podílí na řešení územní studie. Developerem navrhovaná změna územního plánu je pro nás věcí obecného souhlasu a širších vazeb s územím i životem městské části.   

 

I nadále zveřejňujeme seznamy schůzek radních, zápisy z jednání rady a zastupitelstva, komisí i výborů. Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou včas přístupné i občanům a jmenovitě je zaznamenáno hlasování zastupitelů. Na profilu zadavatele jsou uveřejňované veřejné zakázky a uzavřené smlouvy.

Pracujeme na finálních úpravách webových stránek, které by měly přinést další informace a umožnit rozšířené funkce. Začátkem příštího roku spustíme upravenou verzi, která bude přehlednější a vizuálně zajímavější.

 

Vyšlo šest čísel Zbraslavských novin v nové koncepci. Těší nás, že jsme museli zvýšit počet stran i náklad. Také o distribuci, kterou zajišťujeme ve spolupráci se zbraslavskými podnikateli a organizacemi, je velký zájem.

 

Upravili jsme budovu Úřadu městské části. Agendy, jež jsou v denním kontaktu s občany, se přesunuly do přízemí, které jsme drobnými úpravami zpříjemnili. Máme novou tajemnici úřadu, Mgr. Hanu Haubertovou. Společně jsme navrhli změnu a doplnění organizační struktury úřadu s ohledem na zajištění požadovaných služeb občanům. Zvyšujeme odbornost a kvalifikaci úředníků a doplňujeme nové zaměstnance na uvolněné pozice. Osvědčilo se nám individuální školení pracovnice pro oblast dotací a veřejných zakázek. Zavedli jsme administrativní systém, který ulehčil organizaci práce. Daří se nám dobrá spolupráce se zaměstnanci úřadu. Snažíme se pracovat systémově, efektivně a hospodárně.

 

KOMUNITNÍ ŽIVOT

 

Podporujeme komunitní aktivity a připravujeme programy, které dělají ze Zbraslavi místo plné života.

 

Do rozpočtu na rok 2015 jsme zařadili více než 1 milion korun (oproti 600 tisícům v loňském roce) na podporu neziskových organizací a pro granty. V druhém kole grantového řízení bylo rozděleno mezi místní organizace a veřejnost dalších 127.000 Kč na jednotlivé akce. Budeme se snažit tento trend udržet a pestrý komunitní život i nadále podporovat. Vzhledem ke změně legislativy jsme museli upravit systém rozdělování financí a připravujeme nová dotační pravidla. Díky novému přepočtu MHMP pro výnosy z hazardu, kdy je částka přidělována MČ podle počtu obyvatel a nikoliv počtu automatů (na území MČ je zavedena nulová tolerance), obdržíme v příštím roce více prostředků na tyto aktivity.

 

Uskutečnilo se šest velkých tradičních akcí podporovaných či přímo organizovaných MČ (např. Dětský den, Vejvodova Zbraslav atd.)

 

Připravili jsme projekt oslav 900 let – Rok pro Zbraslav (RPZ). K účasti na projektu jsme oslovili různé skupiny veřejnosti s výzvou ke spolupráci a zapojili se: místní obyvatelé - 19 realizovaných námětů projektů, podaných, zpracovaných a zorganizovaných občany, dvě desítky místních neziskových, spolkových aj. organizací, pracujících s komunitami, přes desítku místních i spřízněných podnikatelů, tři desítky místních i spřízněných umělců a akademiků, přes dvě desítky osobností, které vstoupily do Klubu009 – tj. prostoru pro nadsázku, nápady - pro aktivní, kteří chtějí mít Zbraslav u srdce.

Proběhlo devět speciálních akcí RPZ – např. Koncert Laca Decziho, projekty ZŠ Vl. Vančury, Rozmarná plovárna, Zahajovací den a Závěrečný večer atd.

 

Byly rozpracovány další náměty na projekty, které iniciovala veřejnost a členové Klubu009  - např. publikace o Kostelu sv. Jakuba Staršího, Muzeum Přemyslovců, informační panel u slovanského pohřebiště, soutěž na podobu kruhového objezdu, Galerie pod širým nebem – MHD zastávky, naučné stezky, infocentrum atd.

 

Hlavní přínos projektu vidíme v nastartování komunitního života městské části a návratu zdravého patriotismu. Vedle propagace 900 let Zbraslavi na kruhovém objezdu bylo jako projev sounáležitosti s RPZ při více než 30 akcích organizátory z řad veřejnosti použito logo RPZ.

Projekt byl podpořen 90.000 Kč z programu Ministerstva kultury na oslavy významných výročí měst a obcí.

 

Závěrečný večer proběhl 28. 11., pro příští rok již chystáme projekt Žít pro Zbraslav, jež na RPZ naváže a zaměří se na přemyslovský odkaz a osobnost Karla IV.

 

V srpnu vyšlo druhé vydání informační brožury, která obsahuje jak historické informace, tak program akcí organizovaných či podporovaných naší městskou částí.

Obnovili jsme Zbraslavské jarmarky. Formát akce, kterým je kvalitní nákup a místo setkání s přáteli v příjemné atmosféře, se osvědčil. Díky partnerovi s nápadem a nasazením proběhlo devět trhů během roku a dva vánoční.

 

Připravujeme ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím projekt partnerského města. Vztah s Francií se prohloubil pozváním na oslavu státního svátku na francouzském velvyslanectví a ve dnech smutku po teroristických útocích v Paříži.

 

Pracujeme na správné heraldické podobě historického zbraslavského znaku a legislativním procesu jeho přidělení.  Vyhlašujeme soutěž na logo městské části.

 

Máme novou kronikářku, paní Lenku Šťástkovou, která je učitelkou dějepisu v ZŠ Vl. Vančury. Společně navracíme význam v posledních letech zanedbávané obecní kronice a jsme rádi, že je skutečně o čem psát.

 

ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

 

Projekt rozšíření základní školy pokračuje.

 

Problém kapacity mateřských škol byl pro letošní školní rok vyřešen jednak menšími stavebními úpravami, které proběhly během letních prázdnin, a zároveň tím, že se v souladu s očekávaným demografickým vývojem letos nenavýšil počet zájemců o místo ve školce. Podle informací ze školek tedy bylo všem zájemcům vyhověno.

 

Otázka majetkoprávních vztahů k budově MŠ v ulici Matjuchinova zůstává nedořešena. Nyní probíhají jednání o výši finančního vyrovnání s majiteli. Proto v současné době připravujeme také aktualizaci variant, kam případně umístit mateřskou školu, ať už by se jednalo o stavbu nové nebo přestavbu některé z budov ve vlastnictví městské části.

V létě proběhla úprava sociálního zařízení v jeslích.

 

Úspěšné bylo jednání o majetkoprávních vztazích k pozemkům pod budovou ZŠ Nad Parkem. Soudní proces byl zastaven díky dohodě o odkoupení pozemků. Hlavní město přispělo na odkoupení částkou 6,2 mil. Kč, což pokryje celou kupní cenu. V současnosti probíhá podpis smluv a následně vlastní převod.

Projekt rozšíření základní školy pokračuje závěrečnou fází stavebního řízení a na konci roku budou podány dvě žádosti o dotaci – z programu MŠMT a OP Praha – pól růstu. Také byla zpracována studie rekonstrukce školního hřiště u budovy Nad Parkem, která zahrnuje sportoviště a skate park.

Společně se školskou komisí a vedením školy řešíme otázky výchovných, sociálních a vzdělávacích potíží ve škole se zapojením školního psychologa, speciálních pedagogů a asistentů pedagoga.  Zároveň se snažíme pečovat o přívětivé klima školy, proto radnice v součinnosti se školskou komisí připravuje projekt veřejné debaty, vedený organizací EDUin, zaměřený na spolupráci a otevřený dialog školy, radnice a veřejnosti. Na podzim byla po ukončení funkčního období nově ustavena Rada školy.

 

Bezpečnosti dětí na přechodech měl pomoci projekt Dobrovolníci na přechody, který se však i přes široce zaměřenou kampaň nesetkal u občanů s velkým zájmem. Stejnou zkušenost mají i jiné městské části, na některé jsme se obrátili s prosbou o radu a inspiraci. Nyní se pokoušíme projekt upravit a znovu představit.

 

Pro dobré fungování školských zařízení jsme museli realizovat úpravy právních vztahů mezi městskou částí a příspěvkovými organizacemi. Proběhla tedy revize a změna zřizovacích listin a majetkových smluv, kvalifikace parametrů pro poskytování finančních příspěvků, nastavení pravidel pro odměňování ředitelů a zásadně byl změněn způsob výkonu veřejnosprávní kontroly. Věříme, že jasná pravidla a postupy pomohou oběma stranám a v každodenní praxi se osvědčí.

 

Pro žádosti o dotace z EU je v mnoha případech stěžejní zpracování Místního akčního plánu vzdělávání. Plán musí být zpracován ve spolupráci s Prahou 16, první schůzka se uskuteční na sklonku letošního roku.

 

Zpracovali jsme Sociální projekt pro Zbraslav. V rámci úřadu MČ doplníme pracovní pozici veřejného opatrovníka o činnosti sociálního pracovníka. Bude zajišťovat sociální poradenství pro občany s propojením na místní, pražské i regionální poskytovatele sociální péče. MHMP vypsal grantovou výzvu na přípravu sociálního projektu, do které jsme se zapojili a získali 90.000 Kč.

 

Zmapovali jsme přes dvě desítky poskytovatelů pro/sociálních služeb v naší městské části, setkali jsme se s nimi a společně zpracujeme informační materiál pro veřejnost. Připravujeme se na komunitní plánování sociálních služeb.

 

Zpracováváme mapu bez/bariérovostijako podkladu pro investiční záměry městské části. Poskytli jsme informace hlavnímu městu ve snaze o bezbariérové zastávky MHD.

 

Připravujeme nová pravidla pro přidělování bytů v DsPS, aby odpovídala potřebám seniorů a našim možnostem. Důležitá jsou setkání se seniory v Domě s pečovatelskou službou, na kterých řešíme podněty a stížnosti obyvatel. Často se věnujeme provozním záležitostem a stravování.

 

S MHMP jsme obnovili jednání o budově polikliniky a dosáhli jsme mírného posunu v přípravě podkladů pro případné rozhodnutí vlády o osudu budovy.

 

Zlepšením dostupnosti lékařské péče je jistě otevření nové polikliniky na Žabovřeskách. Se soukromým investorem jsme spolupracovali na zajištění zázemí pro její provoz, zejména parkování. Jednali o zajištění možnosti výjezdu záchranné služby ASČR k místním případům, které dle stávající legislativy musí obstarávat Záchranná služba hl. m. Prahy.

 

Důležitá jsou pro nás setkání při slavnostních příležitostech a ceremoniálech jako jsou svatby, vítání občánků a životní jubilea. Vždy si odnášíme potěšení z chvil strávených s občany při těchto obnovených rodinných rituálech.

 

LAGUNY, ŘEKY, NÁBŘEŽÍ

 

Čistíme břehy a hledáme dlouhodobou vizi.

 

Domluvili jsme s Povodím Vltavy (PVL) model údržby břehových porostů, aby celý levý břeh Vltavy, který sousedí se Zbraslaví, byl 2x ročně vysekán a uklizen. Městská část má v úmyslu doplnit z vlastních prostředků intervaly údržby, pokud nebude plán PVL dostačující. PVL dále vyčistí na jaře 2016 prostor přístaviště parníků u podchodu u Malé řeky a pak bude následovat úprava celého místa ve smyslu vybudování nových povrchů, osazení lavičkami a doufejme, že vznikne i nový vstup do Vltavy v místě ukončení původní hráze Malé řeky.

 

Seznámili jsme se s péčí o oblast Lahovic a Lahoviček, která byla velmi zanedbaná. Jedním z důvodů je nevyjasněná majetková struktura veřejných prostranství a tím i neurčitá správa komunikací. Navýšíme četnost a rozsah péče o zeleň pro zprůchodnění hlavních pěších koridorů, aby se místní dostali v bezpečí k řece a na cyklostezku.

 

V říjnu proběhlo štábní cvičení MHMP Berounka 2015, které odhalilo slabé stránky krizového řízení hlavního města. Snažíme se o partnerství s magistrátem, který realizuje opravu a dostavbu protipovodňových opatření na Zbraslavi, ale zejména s ohledem na změny ve vedení hlavního města se nám to příliš nedaří. Slíbená prezentace studie hodnotící možnosti protipovodňové ochrany Lahovic a Lahoviček zatím neproběhla.

 

Memorandum o společném postupu při řešení oblasti soutoku Vltavy a Berounky bylo přijato zastupitelstvem hlavního města. Institut plánování a rozvoje města (IPR) pracuje na strategii přípravy projektu „Příměstský park“. Byli jsme přizváni náměstkem primátorky M. Stropnickým na tiskovou konferenci o této tématice.

 

A DALŠÍ…

 

Jako člen Svazu městských částí hlavního města Prahy jsme společně s ostatními starosty odmítli návrh dotačních vztahů radních hlavního města Prahy za ANO a ČSSD a podařilo se nám prosadit takový návrh, který přinese do našeho rozpočtu o téměř 10 mil. Kč více. Servis, který poskytuje svaz při projednávání dokumentů hlavního města, je cenným zdrojem informací, např. při posuzování věcné novely Pražských stavebních předpisů, vyhlášky o psech či hracích automatech atp.

 

Pracujeme na novém územním plánu Prahy – Metropolitním plánu. Po konzultacích městských částí na IPR se připravujeme na připomínkování zpracovaného návrhu.

 

Byli jsme IPR vyzváni k připomínkování návrhu aktualizace Strategického plánu hlavního města. Zástupce městské části se zúčastnil dvou workshopů na toto téma a nyní připravujeme komentář k návrhu.

 

Podařilo se dořešit některé případy nevyjasněných majetkoprávní vztahů k pozemkům zejména tam, kde MČ užívá neoprávněně cizí pozemky. Povedlo se nám dojednat s MHMP podporu při převodu strategických pozemků např. na Závisti nebo za Lidlem.

 

Problém s rozestavěným objektem sportovní haly RSC pokračuje. Vlastník budovy nereagoval na naše návrhy nového nájemního vztahu založeného na jednoznačné specifikaci užití a provozu budovy a ani na otázky, co kdo staví a jak provozuje, jsme odpověď nedostali. Ani skoro dokončený prostor zdravotnického zařízení, jehož stavba je provedena bez platného stavebního povolení, stavebník od konce ledna se stavebním úřadem nedořešil. Naopak podal žalobu proti hlavnímu městu na nucený odprodej pozemku za nevýhodnou cenu. Proti tomuto postupu jednáme ve shodě s MHMP a snažíme se i nadále, aby byl objekt řádně dokončen a zkolaudován, naplno sloužil občanům Zbraslavi a oprávněné požadavky městské části z pronájmu pozemků byly smluvně zajištěny.

 

Velkým problémem je dopravní situace na Strakonické. Žádáme MHMP o systémové řešení, nikoliv zavádění dílčích opatření, např. pruh pro autobusy začínající až pod Barrandovským mostem, které situaci ještě zhoršují. Spolupráce s MHMP je v tomto směru poměrně problematická, neboť například oprava Mostu Závodu míru zintenzivňující problematiku průjezdnosti Zbraslaví nebyla s městskou částí nijak projednána. 

 

Zavedení jednosměrky v ulici Paškova má jednoznačně nepříznivý vliv na dopravní situaci v oblasti. Snažíme se o navrácení do původního stavu a přesunutí konečné stanice linky č. 165 za Lidl.     

Podařilo se nám zviditelnit městskou část v celostátních médiích. Český rozhlas Vltava vysílal živě přenos ze závodu Zbraslav – Jíloviště, Česká televize natáčela na Zbraslavi dva díly pořadu Toulavá kamera a v reportáži TV Metropole byly vedle zajímavostí o Zbraslavi i záběry z Rozmarné plovárny.

 

V tisku i rozhlase proběhly informace o participativním rozpočtu, otevření lesoparku Belveder i situaci na Strakonické.   

 

 

V Praze – Zbraslavi dne 10. 12. 2015

 

Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar, Ondřej Šlocar, Radek Rejna

 


Vytvořeno: 14. 1. 2016
Poslední aktualizace: 2. 7. 2017 23:27
Autor:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

25.10.2020 13:10

Aktuální výška:

68 cm

25.10.2020 13:40

Aktuální výška:

448 cm

25.10.2020 13:20

Aktuální výška:

99 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

25.10.2020 13:00

Aktuální výška:

103 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální