Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ – OMH

 

Štěpán Vacek, DiS.

vedoucí odboru

257 111 821

stepan.vacek@mc-zbraslav.cz   

Radka Dvořáková

referentka bytové agendy

257 111 830

radka.dvorakova@mc-zbraslav.cz

Roman Mládek

referent nebytového hospodářství

257 111 829

roman.mladek@mc-zbraslav.cz

Hana Odstrčilová

referentka správy hřbitova

257 111 837

hana.odstrcilova@mc-zbraslav.cz 

Tomáš Hartman

 

komunální služby

Oldřich Aksman

 

komunální služby

Roman Míka

 

komunální služby

Zdeněk Bláha

 

komunální služby


 

Odbor místního hospodářství vykonává agendy správy a údržby místních komunikací, krizového řízení, nebytového hospodářství, bytového hospodářství, správy a údržby veřejného pohřebiště a komunálních služeb.

 

 • SPRÁVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 • KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
 • NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
 • KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

 

V samostatné působnosti zajišťuje v rámci své činnosti: územní správu a údržbu místních komunikací, přijímá hlášení poruch na vedení inženýrských sítí, správu a údržbu bytového a nebytového fondu MČ Praha-Zbraslav, zabezpečuje správu budovy Úřadu MČ Praha-Zbraslav a detašovaných pracovišť Úřadu MČ Praha-Zbraslav, správu a údržbu veřejného pohřebiště podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v rozsahu samostatné působnosti svěřené MČ Praha-Zbraslav Statutem hl. m. Prahy. Realizuje a zajišťuje komunální služby atp.

Vede agendu příslušných komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, připravuje podklady k jednání těchto komisí, zpracovává a eviduje zápisy z jednání těchto komisí, výstupy z jednání předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav.

V čele odboru stojí vedoucí odboru. Vedoucí odboru je vedoucím úředníkem podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků.  Je oprávněný stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly v příslušné působnosti, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí odboru je přímo odpovědný za činnost odboru tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Zbraslav. Vykonává další činnost v rámci agendy dle pokynů vedení MČ Praha-Zbraslav. Je správcem finančních prostředků v rozsahu určeném směrnicí o oběhu účetních dokladů. Plní další úkoly uložené tajemníkem úřadu, Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav nebo Radou MČ Praha-Zbraslav.

 

SPRÁVA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 • Zabezpečuje a realizuje správu místních komunikací v rozsahu kompetencí svěřených do samostatné působnosti MČ Praha-Zbraslav Statutem hl. m. Prahy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., (agenda správce, pasport, údržba a opravy komunikací a jejich zařízení, zvláštní užívání, uzavírky, objížďky, plán zimní údržby, opravy a výstavba dopravního značení včetně pasportů dopravního značení);
 • zastupuje MČ Praha-Zbraslav při realizaci liniových staveb technické vybavenosti v místních komunikacích;
 • zabezpečuje a realizuje správu, údržbu a opravy uličních vpustí v majetku MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci investičních akcí a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jakožto investora v oblasti místních komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

 • Zabezpečuje činnosti v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v rozsahu svěřeným Statutem hl. m. Prahy, tomto rozsahu:
 • koordinuje na základě pokynu starosty MČ zajišťování připravenosti městské části na řešení krizových situací,
 • koordinuje organizování přípravy městské části na krizové situace, pokud starosta MČ zřídí krizový štáb jako svůj pracovní orgán,
 • poskytuje hlavnímu městu Praze podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu hlavního města Prahy,
 • ve spolupráci s OSV shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území městské části, tyto údaje předává hlavnímu městu Praze a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob;
 • eviduje dokumenty Krizového a povodňového štábu a předkládá včas návrhy na aktualizace platnosti souvisejících dokumentů;
 • vyjadřuje se k povodňovým plánům na území MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje povodňový plán MČ Praha-Zbraslav a předkládá včas návrhy na aktualizace;
 • koordinuje činnost krizového a povodňového štábu Úřadu MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje činnosti k oznamování dokumentů veřejnosti a tvorbě vyjádření k návrhu bezpečnostní dokumentace Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 17 odst. 2) a odst. 3) zákona č. 224/2015 Sb., (zákon o prevenci závažných havárií).
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Zabezpečuje správu a údržbu nebytového fondu MČ Praha-Zbraslav;
 • kontroluje technický stav měřících zařízení spotřeby energií v nebytových prostorech ve správě MČ Praha-Zbraslav a zabezpečuje pravidelné revize a opravy těchto zařízení;
 • vede evidenci investičních akcí a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jakožto investora v oblasti nebytového fondu ve správě MČ Praha-Zbraslav
 • zajišťuje úklid budov ÚMČ, Městský dům, Divadlo Jana Kašky, WC v městské zahradě;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Zabezpečuje správu a údržbu bytů a bytového fondu ve správě MČ Praha – Zbraslav;
 • připravuje předpisy nájmů a ostatních plateb spojených s provozem bytů;
 • kontroluje úhradu předepsaného nájemného, včetně výzev k úhradě dlužných částek a předávání podkladů právníkovi Úřadu MČ Praha – Zbraslav;
 • kontroluje technický stav měřících zařízení spotřeby energií v bytových objektech ve správě MČ Praha-Zbraslav a zabezpečuje pravidelné revize a opravy těchto zařízení;
 • zajišťuje havarijní opravy v bytech a bytových objektech ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje údržbu zeleně okolo bytových domů;
 • zpracovává data pro SIPO;
 • spolupracuje s externí společností zajišťující roční vyúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v bytových objektech MČ Praha-Zbraslav a tuto činnost kontroluje;
 • vede evidenci o vybavení bytů ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci oprav v bytech ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci smluv o nájmech bytů bytového fondu ve správě MČ Praha – Zbraslav; 
 • zpracovává v rámci agendy bytového hospodářství podklady pro OFR ÚMČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce a zastupuje MČ Praha-Zbraslav jakožto investora v oblasti bytového fondu ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci investičních akcí v oblasti bytového fondu ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

SPRÁVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 • Zabezpečuje správu a provoz veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav v rozsahu samostatné působnosti svěřené MČ Praha-Zbraslav Statutem hl. m. Prahy podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů;
 • vede evidenci smluv o pronájmu hrobů, hrobových míst a míst v urnovém háji veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje opravy a drobné investiční akce, zastupuje MČ Praha-Zbraslav jakožto investora v oblasti správy a údržby veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav;
 • vede evidenci investičních akcí správy a údržby veřejného pohřebiště MČ Praha-Zbraslav;
 • administruje a předkládá příslušným orgánům MČ Praha-Zbraslav smlouvy a další dokumenty v rámci své agendy.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

 • Provádí péči o vzhled MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí výlep plakátů na výlepových plochách MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí pravidelný a mimořádný úklid komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí údržbu vybrané zeleně ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí likvidace černých skládek;
 • provádí zimní údržbu komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí drobné opravy městského mobiliáře;
 • provádí drobné opravy dopravního značení;
 • provádí drobné opravy v budovách MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí kontrolu a úklid dětských hřišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí úklid veřejných prostranství a schodišť ve správě MČ Praha-Zbraslav;
 • provádí údržbu a drobné opravy techniky MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje technické zabezpečení průběhu voleb;
 • zajišťuje likvidaci vyřazeného majetku MČ Praha-Zbraslav;
 • zajišťuje smlouvy s dodavateli (voda, skládky odpadu, posypový materiál atp.);
 • zajišťuje nákup materiálu a náhradních dílů.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:10

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 06:20

Aktuální výška:

414 cm

16.1.2021 06:10

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 05:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální