Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

MČ Praha-Zbraslav využívá certifikovaný profil zadavatele, který splňuje veškeré náležitosti dle § 213 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na Profilu zadavatele (MČ Praha-Zbraslav) zveřejňujeme dokumenty dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s vnitřními předpisy ÚMČ Praha-Zbraslav, prostřednictvím webové aplikace CENT od společnosti Osigeno s.r.o.  

 

Další informace o veřejných zakázkách naleznete také na Úřední desce Úřadu Městské části Praha-Zbraslav

 

V souladu s postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zde Městská část Praha-Zbraslav zveřejňuje vyhodnocení zakázek dle kategorie III. Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu. Tato část webu zároveň slouží jako elektronický archiv veřejných zakázek.


PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV

Číslo předpisu:                  S 13/2020, platnou od 1.6.2020

Dokument ke stažení ve formátu PDF  >>ZDE <<

Přílohy: 

 1. Vzor „Vyhodnocení veřejné zakázky MČ“
 2. Vzor „Vyhodnocení veřejné zakázky PO a ZO“

 

Garant:

Odbor majetku, investic a rozvoje ÚMČ Praha-Zbraslav

Rozsah působnosti:       

 • zaměstnanci MČ Praha – Zbraslav
 • ředitelé příspěvkových organizací MČ (PO)
 • organizace založené MČ (OZ)

Nabývá účinnosti:

1. 6. 2020

Zákonná pravomoc:      

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Tímto předpisem se aktualizuje předpis:

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu S 06/2018 ze dne 22. 10. 2018

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

 

Obsah:

 

I.

Předmět pravidel

II

Vymezení pojmů

III.

Druhy veřejných zakázek malého rozsahu

IV.

Opakující se plnění

V.

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 • kategorie I. – přímé zadání

 

 • kategorie II. – uzavřené zadání

 

 • kategorie III. – uzavřené zadání

 

 • kategorie IV. - Otevřené zadání

VI.

Zrušení zadávacího řízení

VII.

Závěrečná ustanovení

VIII.

Přílohy č. 1 – 7

 

 

Článek I.

Předmět pravidel

 

1. Tato pravidla upravují postup, práva a povinnosti při zadávání zakázek malého rozsahu pro Městskou část Praha-Zbraslav a její příspěvkové organizace ve smyslu §27 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2.000.000 Kč bez DPH (včetně) a veřejných zakázek na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6.000.000 Kč bez DPH (včetně).

 

2. Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu §27 a §31 zákona není Městská část Praha-Zbraslav a její příspěvkové organizace povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v §6 zákona, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

3. Výjimky z působnosti těchto pravidel se vztahují na následující případy, o kterých rozhoduje Rada MČ Praha-Zbraslav:

 

 • zadávání zakázek v souvislosti s krizovým stavem nebo stavem nouze,
 • zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (havárie, poruchy, opravy, škody na majetku),
 • zadávání zakázek podléhajících pravidlům poskytovatelů dotace,
 • zadávání zakázek vztahujících se k poskytnutým účelovým dotacím z HMP,
 • zadávání zakázek vztahujících se k realizaci návrhů Participativního rozpočtu MČ Praha-Zbraslav,
 • zadávání zakázek v souvislosti s pokračujícím dílčím plněním, na základě autorského či jiného práva a potřeby zachování maximální kontinuity započatého díla.

 

 

Článek II.

Vymezení pojmů

 

Pro účely těchto pravidel se rozumí:

 

 1. veřejná zakázka:

je zakázka realizovaná na základě objednávky nebo smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací,

 1. :
  • Městská část Praha-Zbraslav, rozhoduje Rada městské části Praha-Zbraslav (dále jen MČ),
  • Příspěvková organizace Městské části Praha-Zbraslav (dále jen PO),
  • Organizace založené Městskou částí Praha-Zbraslav (dále jen ZO),
 2. statutární zástupce:
  • starosta, místostarosta nebo jiný člen RMČ oprávněný k provádění právních úkonů za zadavatele,
  • ředitel nebo vedoucí PO a ZO nebo jeho zástupce oprávněný k provádění právních úkonů v rozsahu svěřených kompetencí,
 3. zástupce zadavatele:
  • zaměstnanec MČ, vedoucí odboru ÚMČ nebo zadavatelem pověřená osoba (jiná fyzická nebo právnická osoba),
  • zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba ředitelem PO a ZO,
 4. předpokládaná hodnota:

vyjádřená finanční hodnota, za kterou zadavatel předpokládá pořídit zakázku,

 1. zadávací řízení

je řízení směřující k zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení,

 1. přímé zadávací řízení

soubor požadavků, které stručně a jednoznačně vymezují základní parametry pro ocenění činnosti nebo dodávky,

 1. uzavřené zadávací řízení

zadání uchazečům, která jsou osloveni zadavatelem. Zadání zakázky není veřejně přístupné,

 1. otevřené zadávací řízení

zadání, které je veřejně přístupné všem uchazečům, kteří mají zájem podat nabídku,

 1. zadávací podmínky:

soubor požadavků, které vymezují základní parametry pro ocenění dodávek či služeb nebo provedených stavebních prací,

 1. zadávací dokumentace:

součást zadávacích podmínek, která obsahuje dokumenty, informace a technické požadavky o předmětu plnění důležité pro správné vypracování nabídky,

 1. :

dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,

 1. profil zadavatele:

elektronický nástroj, který umožňuje dálkový přístup, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,

 1.  předpokládaná hodnota:

finanční hodnota, za kterou zadavatel předpokládá pořídit zakázku.

 

 

Článek III.

Druhy veřejných zakázek malého rozsahu

 

 1. Zástupce zadavatele je zodpovědný za správné zařazení zakázky v kategorii dle stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu. V případě absence rozpočtu nebo jiného průkazného podkladu je vhodné pořídit písemný zápis o jejím stanovení.

 

 

 1. Veřejné zakázky malého rozsahu se ve smyslu těchto pravidel dělí podle předpokládané hodnoty:

 

Kategorie

Zadávání řízení

Předpokládaná hodnota / Finanční limity

I.

Přímé  

služby, dodávky a stavební práce do 50.000 Kč bez DPH

II.

Uzavřené  

služby, dodávky a stavební práce od 50.001 Kč do 400.000 Kč bez DPH

III.

Uzavřené  

služby, dodávky a stavební práce od 400.001 Kč do 1,000.000 Kč bez DPH

IV.

Otevřené  

služby, dodávky od 1,000.001 Kč do 2,000.000 Kč bez DPH

stavební práce od 1,000.001 Kč do 6,000.000 Kč bez DPH

 

 

Článek IV.

Opakující se plnění

 

 1. V případě veřejných zakázek malého rozsahu je možno vystavit objednávku nebo uzavřít smlouvu na opakující se plnění, jehož rozsah a hodnota jsou v časovém horizontu 12 měsíců předvídatelné, a to:

 

 • služby a dodávky – pokud je uzavřena smlouva na dobu určitou, výše předpokládané hodnoty je celková suma za celou dobu trvání smlouvy (i v horizontu více let),

 

 • služby a dodávky – pokud je uzavřena smlouva na dobu neurčitou, výše předpokládané hodnoty se vypočítá v násobcích za období 48 měsíců,

 

 • stavební práce se neopakují a nesčítají – předpokládanou hodnotou je vždy cena za celou jednu zakázku, která tvoří samostatný funkční celek,

 

 1. Sčítání zakázek se uplatní u dodávek a služeb, které jsou pořizované v jednom kalendářním roce a jsou, svým charakterem, obdobné (netýká se stavebních prací).

 

 1. O výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem rozhoduje Rada MČ Praha-Zbraslav.

 

 1. Opakované zakázky musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha–Zbraslav.

 

 

Článek V.

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 1. I. kategorie – Přímé zadávací řízení

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Služby a dodávky, stavební práce: do 50.000 Kč bez DPH

 

a) Městská část

Veřejnou zakázku schvaluje na základě doporučení zástupce zadavatele vedoucí příslušného odboru ÚMČ Praha-Zbraslav.

 

Zástupce zadavatele vychází z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností.

 

Zakázka musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha-Zbraslav.

 

Objednávku podepisuje vedoucí příslušného odboru v souladu s platnou směrnicí ÚMČ Praha-Zbraslav.

 

 b)  Příspěvkové organizace a organizace zřízené MČ

Práva a povinnosti ředitelů PO a ZO jsou vymezeny ve zřizovací a zakládací listině dané PO a ZO.

Postup při zadávání veřejných zakázek je plně v kompetenci PO a ZO v souladu se schváleným rozpočtem PO a ZO.

 

 1. II. kategorie – Uzavřené zadávací řízení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Služby a dodávky, stavební práce: od 50.001 Kč bez DPH do 400.000 Kč bez DPH

 

Veřejnou zakázku schvaluje vedoucí příslušného odboru MČ nebo ředitel PO a ZO, a to na základě doporučení zástupce zadavatele.

 

Průběh zadávacího řízení:

 • Zástupce zadavatele provede poptávku vedoucí k úspěšnému a ekonomicky výhodnému zadání. Poptávku lze učinit i ústně.
 • Nabídky mohou být předloženy písemně, e-mailem, prostřednictvím reklamního letáku či formou inzerce na internetu apod.
 • Cenová nabídka vybraného účastníka veřejné zakázky bude součástí objednávky.
 • Veřejnou zakázku lze zadat i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, pokud je tato v souladu se zadáním a její cena se jeví jako přiměřená a obvyklá.

 

Zakázka musí být zadána v souladu se schváleným rozpočtem MČ nebo PO a ZO.

 

Objednávku nebo smlouvu podepisuje statutární zástupce zadavatele v souladu s platnou směrnicí ÚMČ Praha-Zbraslav nebo vnitřními předpisy PO a ZO.

 

Zástupce zadavatele zodpovídá za zveřejnění objednávky nebo smlouvy v Registru smluv.

 

 1. III. kategorie – Uzavřené zadávací řízení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Služby a dodávky, stavební práce: od 400.001 Kč bez DPH do 1.000.000 Kč bez DPH

 

Veřejnou zakázku schvaluje Rada MČ Praha-Zbraslav na základě doporučení zástupce zadavatele.

 

Průběh zadávacího řízení:

 • Zástupce zadavatele zpracuje písemnou poptávku. Pro její zpracování použije přiměřeně rozsah stanovený v Příloze č.2.
 • zástupce zadavatele písemně, e-mailem nebo přes profil zadavatele vyzve alespoň tři způsobilé dodavatele a stanoví přiměřenou lhůtu k podání nabídky,
 • nabídky mohou být předloženy písemně, e-mailem nebo přes profil zadavatele,
 • zástupce zadavatele provede vyhodnocení nabídek, vyplní Přílohu č. 1a) nebo 1b) a podle Přílohy č. 2 provede návrh usnesení pro jednání Rady MČ Praha-Zbraslav.
 • Veřejnou zakázku lze zadat i v případě, že zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, pokud je tato v souladu se zadáním a její cena se jeví jako přiměřená a obvyklá.
 • Zástupce zadavatele zodpovídá za zaslání informace o výsledku výběru nejvhodnějšího uchazeče všem, kteří nabídku podali,
 • Zástupce zadavatele, do 15 ti dnů od podpisu objednávky nebo smlouvy, zveřejní objednávku nebo smlouvu nad 500.000,- Kč na profilu zadavatele.

 

Zakázka musí být zadána v souladu se schváleným rozpočtem nebo PO a ZO.

 

Objednávku nebo smlouvu podepisuje statutární zástupce zadavatele v souladu s dalšími schválenými předpisy MČ nebo PO a ZO.

 

Zástupce zadavatele zodpovídá za zveřejnění objednávky nebo smlouvy v Registru smluv a na Profilu zadavatele.

 

Odbor kanceláře tajemníka ÚMČ Praha-Zbraslav zodpovídá za zveřejnění vyhodnocení nabídek a usnesení RMČ na webových stránkách MČ.

 

 1. VI. kategorie – Otevřené zadávací řízení

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Služby a dodávky: od 1.000.001 Kč bez DPH do 2.000.000 bez DPH

Stavební práce: od 1.000.001 Kč bez DPH do 6.000.000 bez DPH

 

Rada MČ Praha-Zbraslav na základě doporučení zástupce zadavatele, resp. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:

 • schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky,
 • vyhlašuje zadávací řízení,
 • jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,
 • rozhoduje o vyloučení uchazeče,
 • rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky.

Průběh zadávacího řízení:

 • zástupce zadavatele zpracuje zadávací podmínky veřejné zakázky, které obsahují zejména nikoliv však výlučně údaje uvedené v Příloze č. 3,
 • zástupce zadavatele provede podle Přílohy č. 4 návrh usnesení pro jednání Rady MČ Praha-Zbraslav,
 • Zástupce zadavatele po schválení zadávacích podmínek RMČ uveřejní výzvu k podání nabídky včetně zadávacích podmínek na Profilu zadavatele, popř. na úřední desce ÚMČ Praha-Zbraslav. Tím je veřejná zakázka malého rozsahu obecně k dispozici a je zajištěna možnost k předložení nabídky pro jakéhokoli dodavatele,
 • zástupce zadavatele může o výzvě k podání nabídky informovat jakýkoliv počet dodavatelů,
 • nabídky mohou uchazeči podávat písemně nebo přes profil zadavatele,
 • komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek provede posouzení a hodnocení podaných nabídek,
 • veřejnou zakázku lze zadat i v případě, že předmětem posouzení a hodnocení byla pouze jedna nabídka. V takovém případě provede komise ověření výše nabídkové ceny jako součást zápisu z jednání. Pokud se výše nabídkové ceny jeví jako v místě a čase obvyklá a pokud nabídka splňuje veškeré zadávací podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídky, bude součástí zápisu výslovné doporučení komise k zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli včetně zdůvodnění,
 • zástupce zadavatele provede podle Přílohy č. 6 popř. Přílohy č.7 návrh usnesení pro jednání Rady MČ Praha-Zbraslav
 • zástupce zadavatele rozešle usnesení RMČ o výběru nejvhodnějšího dodavatele / o vyloučení uchazeče, všem účastníkům, jejichž nabídky byly hodnoceny/ uchazeči, který byl ze zadávacího řízení vyloučen.
 • zadání veřejné zakázky je přípustné i v případě, že některé z obdržených nabídek překročí limitní finanční hodnoty pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. Důležité je, aby vybraná nabídka svou cenou bez DPH daný finanční limit splňovala, a to po celou dobu plnění zakázky.

Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:

 • Komise pověřená otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek musí mít alespoň 3 členy. Člen komise musí být způsobilý k provedení posouzení nabídek.
 • Členové komise podepíší „Čestné prohlášení“ o nepodjatosti (Příloha č. 5)
 • komise sepíše o průběhu každého jednání zápis,
  • datum a čas zahájení a konce jednání,
  • datum, čas a pořadí doručení nabídky,
  • výši nabídkové ceny,
  • hodnoty kritérií rozhodné dle zadávacích podmínek (např. termín plnění, záruční podmínky apod.),
  • výslovné konstatování, že nabídka splňuje/nesplňuje zadávací podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídky,
  • doporučení o vyloučení účastníka včetně zdůvodnění,
  • postup hodnocení nabídek, výsledné pořadí účastníků a označení ekonomicky nejvýhodnější nabídky včetně zdůvodnění,
  • zápis bude vlastnoručně podepsán přítomnými členy komise.

 

Informace o veřejné zakázce:

 • Dokumentace k průběhu veřejné zakázky bude zveřejněna na Profilu zadavatele.
 • Po skončení zakázky bude na Profilu zadavatele uvedeno skutečné plnění veřejné zakázky.
 • Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronickými prostředky po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.

Zakázka musí být v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha-Zbraslav nebo PO a ZO.

Objednávku nebo smlouvu podepisuje statutární zástupce zadavatele v souladu s platnou směrnicí ÚMČ Praha-Zbraslav nebo vnitřními předpisy PO a ZO.

Zástupce zadavatele zodpovídá za zveřejňování příslušných dokumentů a informací na Profilu zadavatele.

Zástupce zadavatele zodpovídá za zveřejnění objednávky nebo smlouvy v Registru smluv.

Odbor kanceláře tajemníka ÚMČ Praha-Zbraslav zodpovídá za zveřejnění vyhodnocení nabídek a usnesení RMČ na webových stránkách MČ.

 

Článek VI.

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

O zrušení zadávacího řízení se rozhoduje dle kategorie veřejné zakázky obdobně jako o schválení veřejné zakázky.

 

Zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu, nejpozději však před uzavřením příslušné smlouvy na plnění zakázky.

 

V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, uveřejní zástupce zadavatele tuto informaci dle kategorie zakázky obdobně jako zadával veřejnou zakázku dle kategorií zakázky.

 

Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, zejména pokud:

 • byly zjištěny nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídky nebo v zadávacích podmínkách,
 • nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
 • nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky,
 • v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,
 • vybraný dodavatel odmítl uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy,
 • odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
 • zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.

 

     

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Statutární zástupce či člen Rady MČ Praha-Zbraslav jsou oprávněni si, v jakékoli fázi a kategorii, vyžádat dodatečné informace k veřejné zakázce,
 2. Zástupce zadavatele je oprávněn poskytnout kontrolním orgánům veškeré podklady veřejné zakázky, pro účely této auditní stopy nechá vždy potvrdit seznam osob seznámených se spisem (příloha č. 8),
 3. V případě, že nastane jakákoli nestandardní situace v průběhu řízení anebo plnění zakázky (např. vícepráce a překročení limitu zadání) je zástupce zadavatele povinen neprodleně informovat svého nadřízeného,
 4. Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronickými prostředky po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li právní předpis nebo pravidla pro zadávání veřejných zakázek financovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z obdobných cizích prostředků dobu delší,
 5. Tato Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Zbraslav číslo R 14 205 20 dne 25.5.2020.
 6. tato Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu ruší a plně nahrazují Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu S06/2016, S11/2016 ve znění od 22.10.2018.
 7. Tato Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu nabývají platnosti a účinnosti od 1.6.2020.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 05:10

Aktuální výška:

59 cm

16.1.2021 05:20

Aktuální výška:

414 cm

16.1.2021 05:20

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 04:00

Aktuální výška:

94 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální