Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV

 

Povodňová komise byla ustanovena jako zvláštní orgán rady. Povodňová komise městské části je ustanovena podle § 77 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon); Povodňová komise je výkonným, řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem městské části Praha – Zbraslav pro ochranu před povodněmi, ohrožujícími území obce.

 

Komise mimo povodeň sestavuje, doplňuje, zpřesňuje a projednává povodňový plán městské části, včetně organizačních a jiných závažných otázek, týkajících se ochrany před povodněmi a výkonu dozoru nad ní. Posuzuje předložené povodňové plány fyzických a právnických osob (vyjadřuje soulad), jejichž zpracování nařídil Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí; Komise je v době povodně povodňovým orgánem.

 


 

 KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ MČ PRAHA-ZBRASLAV

 

Komise pro projednávání přestupků byla zřízena jako zvláštní orgán městské části podle ust. § 61 odst. 1 zák. č. 250/2016Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přestupcích.

 

Na ÚMČ Praha-Zbraslav byla zřízena v roce 1991 jako zvláštní orgán městské části Komise k projednávání přestupků, která je (v současné době podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) příslušná k řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě, v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Předseda a členové jsou jmenováni a odvoláváni starostou městské části. Po změně terminologie v souvislosti s účinností nového zákona změnila komise název na Komisi pro projednávání přestupků.

 

Za přestupek se označuje společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Pachatelem přestupku může být jak fyzická, podnikající fyzická osoba, tak i osoba právnická.

Řízení o přestupku se zahajuje vždy z moci úřední, na základě oznámení přestupku Policií ČR, městskou policií nebo občanem. Některé přestupky, o kterých tak stanoví jiný zákon, mohou být zahájeny nebo v nich může být pokračováno pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

 

Přestupek je nejlépe oznámit na příslušném místním oddělení Policie ČR, která je ze zákona povinna oznámení přijmout, resp. s oznamovatelem sepsat protokol o podání vysvětlení. Policie sepíše úřední záznam, který přiloží k oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozví. Skutek je označen dobou a způsobem spáchání, právně kvalifikován, osoba podezřelého identifikována, součástí je uvedení svědků a příp. důkazů (lékařské zprávy, účetní doklady, posudky soudních znalců, ohledání místa apod.). V rámci tohoto oznámení je možné uplatnit vůči podezřelému nárok na náhradu škody (nutno vyčíslit a doložit). Správní orgán rozhoduje o náhradě majetkové škody /ne o nemajetkové újmě/ nebo bezdůvodného obohacení. Poškozeným, a tedy účastníkem řízení se občan stává uplatněním svého nároku buď u Policie ČR, nebo u správního orgánu v rámci řízení o přestupku.

 


 

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZBRASLAV

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Zbraslav (dále jen „JSDH“) navazuje na dlouholetou činnost sboru dobrovolných hasičů ve Zbraslavi. Hasiči byli ve Zbraslavi činní od roku 1879 a sbor Záběhlice od roku 1903. Oba sbory byly řádně zaregistrovány v Hasičské župě Kazín a v roce 1996 byly oba sbory sloučeny.

JSDH je organizační složkou MČ Prahy-Zbraslav bez právní subjektivity, která hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Zřizovatel tuto organizační složku řídí a spravuje ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně v platném znění. JSDH je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. JSDH je pro účely plošného pokrytí území hl. města Prahy jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO III s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.

 

 


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mobilnirozhlas3

Facebook

 

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Aktuální stavy toků

16.1.2021 06:10

Aktuální výška:

58 cm

16.1.2021 06:50

Aktuální výška:

413 cm

16.1.2021 06:10

Aktuální výška:

87 cm

26.11.2016 07:00

Aktuální výška:

31 cm

16.1.2021 05:00

Aktuální výška:

95 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Praha - Malá Chuchlenormální
LG odtok VD Vrané (PB pod VE)normální
LG Beroun Bnormální
LG VD Černošicenormální
LG Praha - Radotín - lávkanormální